Vai Ikšķiles novada dome plāno legalizēt nelegālās derīgo izrakteņu krātuves Ikšķiles teritorijā?

1318

Ikšķiles novada dome ir atvērusi grozījumiem Ikšķiles novada ģenerālplānu.

2008.gada 16.jūlija un 20.augusta lēmumi nav sabiedrībai tuvāk izskaidroti, kā arī nav atrodami papildus paskaidrojumi Ikšķiles novada mājas lapā vai kādos informatīvajos mēdijos. Atverot grozījumiem Ikšķiles novada ģenerālplānu, var tikt izmainīti atsevišķu teritoriju un zemesgabalu lietošanas mērķi, kas turpmāk ļaus attiecīgajās teritorijās celt ko tādu, kas līdz tam nevarēja būt būvēts. Ar grozījumiem ģenerālplānā var tikt legalizētas tādas būves, celtniecības objekti vai izveidotas grants karjeras, kas tika veidotas pretrunīgi vai acīmredzami pretlikumīgi. Iesniedzot konstruktīvus priekšlikumus, iedzīvotājiem ir iespēja arī novērst nejēdzības Ikšķiles novada teritorijas plānojumā, kā arī ierosināt veikt uzlabojumus infrastruktūras objektos un teritoriju izmantošanā.

Īpašu vērību izpelnās Ikšķiles novada domes 2008.gada 16.jūlija lēmums (izraksts Nr.7, publicēts www.ikskile.lv), kura punktā 3.5. ir īpaši paredzēts «izskatīt fizisku un juridisku personu ierosinājumus, tajā skaitā par derīgo izrakteņu krātuvju ierīkošanu».
Vai Ikšķiles novadā ir kādas nelegālās derīgo izrakteņu krātuves vai raktuves?
Vai Ikšķilē nelegāli ir ierīkoti vai tiek plānots ierīkot grants, kūdras vai melnzemes ieguves?
Vai Ikšķiles novada dome plāno legalizēt nelegālās derīgo izrakteņu krātuves Ikšķiles novadā?
Bet varbūt tas ir saistīts ar nelegālo Upītes Urga iznīcināšanu, kas ietekmē Selēku ezera ūdens līmeni un kvalitāti?

Tāpēc vēršam visu Ikšķiles novada iedzīvotāju uzmanību ģenerālplāna grozījumu izstrādāšanas procesam.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Ikšķiles novada domei ir jānodrošina sekojošais:

1. Sabiedrībai ir tiesības zināt teritoriālplānojuma darba uzdevumu, kas ietver teritorijas plānojuma izstrādes pamatojumu, uzdevumu, izejas materiālus un prasības, kā arī Izstrādes laika grafiku un plānotās sabiedriskās apspriešanas pasākumus(MK not. Nr.883, 31. punkts);

2. Ministru kabineta noteikumu Nr.883 punkts 66 nosaka, ka «Vietējai pašvaldība jānosūta paziņojumu detālplānojuma teritorijā esošo un ar plānojuma risinājumu saistīto nekustamo īpašumu īpašniekiem».

3. Ikšķiles novada iedzīvotājiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 (70.3. punkts) ir tiesības saņemt paskaidrojumus par detālplānojuma galīgo redakciju un divas nedēļas pirms detālplānojuma izskatīšanas sēdes saņemt rakstisku paziņojumu par sēdes laiku un vietu. Detālplānojumu apstiprināt var tikai ievērtējot sabiedriskās apspriešanas rezultātus ( 69.2. punkts).

Ikšķiles novada domes Sludinājums Latvijas Vēstnesī

1. Saskaņā ar Ikšķiles novada domes 2008. gada 16. jūlija lēmumu, prot. nr.7, p.25 «Par Par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumiem Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumos 2006.-2010. lauku teritorijai un Ikšķiles pilsētas ar lauku teritoriju ģenerālplānā 1998.-2010.» ir uzsākta teritorijas plānojuma GROZĪJUMU izstrāde.

2. Saskaņā ar Ikšķiles novada domes 2008. gada 20. augusta lēmumu, prot. nr.8. «Par darba uzdevuma apstiprināšanu Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumiem Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumos 2006.-2010. lauku teritorijai un grozījumiem Ikšķiles pilsētas ar lauku teritoriju ģenerālplānā 1998.-2010.» ir apstiprināts darba uzdevums teritorijas plānojuma GROZĪJUMU izstrādei.

http://www.ikskile.lv/lv/novads/aktualitates/?view=article&aid=

Kopīgot