Bagātais jau sīknaudu neskaita

1472

Tā gadījās, ka saņēmu lūgumu no sava paziņas pameklēt publiskajā telpā informāciju par Ikšķiles pašvaldības “mistisko” noguldījumu par kuru visi ir dzirdējuši, bet neviens nekā nezina.

Nebija ilgi jādomā kur meklēt, un ieskatījos Valsts Kases mājas lapā, kur tiek publicēti pašvaldību pārskati par budžeta izpildi jeb tautas valodā runājot par naudas iztērēšanu pašvaldības funkciju veikšanai. Tur atklājās dažas interesantas kopsakarības, bet vispirms daži sausi fakti no pārskata par pamatbudžeta izpildi un pārskata par pašvaldības aizņēmumiem: 

1) Pieprasījuma noguldījums kredītiestādē:

2009. gada janvāris

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 2 603 647

2009. gada februāris

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 1 531 940
Kopieguldījumu fondu akciju iegāde -900 000

2009. gada augusts

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 1 805 084

 2) Kredīts no Valsts Kases:

Mērķis Parāds uz augusta beigām
Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība 19 Austrumlatvijas upju baseina pašvaldībās 2 kārta" īstenošanai 491 790
Kohēzijas fonda projekta "Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības 1 kārta" īstenošanai 622 210
Projekta "Siltummezglu iegāde un uzstādīšana Ikšķiles daudzdzīvokļu mājās 45 000
Autotransports 1 165
Kopā: 1 160 165

3) Saņemtie procenti par noguldījumu kredītiestādē un samaksātie procenti par kredītu no Valsts Kases:

2009. gada augusts

Rādītāju nosaukums Izpilde no gada sākuma
Pašvaldību budžeta iestāžu procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs 13 214
Valsts budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 61 997
Procentu ieņēmumu un izdevumu starpība -48 783

Tagad daži jautājumi, kas man radās un kurus varētu adresēt Ikšķiles Domes deputātiem:

1) No pārskata redzams, ka februārī pašvaldības līdzekļi 900 tūkst. latu apmērā tika ieguldīti vērtspapīros. It kā nav jau nekas slikts, ka pašvaldība nodarbojas ar līdzekļu ieguldīšanu un līdzekļu pavairošanu investējot, bet mana pieredze rāda, ka tas ir riskants pasākums un tā nav pašvaldības funkcija. Tāpēc rodas jautājums: Vai naudas līdzekļu ieguldīšana vērtspapīros jeb investīciju darbība ir saistīta ar kādas pašvaldības funkcijas izpildi? Kurš segs zaudējumus, ja investīcija būs neveiksmīga?  

2) No 2009. gada sākuma līdz augusta beigām pašvaldība Valsts Kasei par ņemtajiem aizņēmumiem (1.16 milj. latu) procentos ir samaksājusi 62 tūkst. latu, toties no noguldījuma kredītiestādē (1.80 milj. latu) procentos ir saņēmusi 13 tūkst. latu. Vai nav tomēr lietderīgāk noguldītos līdzekļus izmantot VK kredīta dzēšanai un zaudējumus, kas rodas no procentu starpības -48 tūkst. latu izmantot lietderīgākiem mērķiem? 

Salīdzinājumam dodu 2009. gada budžetā novirzīto līdzekļu summas Sabiedriskās kārtības un drošības un Sociālās aizsardzības funkcijām:

 

Sabiedriskā  kārtība un drošība 46 835
Sociālā  aizsardzība 64 398