Ikšķile apkaros žūpību un netiklību likvidējot pašvaldības policiju

1766

Apkaros “žūpību un netiklību”! Murgs – tā vienā vārdā var nosaukt notiekošo, jo tieši kādas domes
amatpersonas ambīciju, neizdarības vai pat nemākulības dēļ, iespējams, tiek virzīts lēmums likvidēt
pašvaldības policiju ar āetrām darba vietām Ikšķiles novadā (policisti ir Ikšķiles novada iedzīvotāji) un algot cita novada pašvaldības policistus.

Ikšķiles pašvaldības policijā, kas dibināta 1997. gadā un šogad varētu atzīmēt 15 gadu jubileju, no 1997. līdz 2006. gadam strādāja viens darbinieks.
No 2006. līdz 2010. gadam – trīs darbinieki. No 2010. gada līdz 2011. gadam bija pieci darbinieki un priekšniece (gada beigās I. Trapiņš pieņēma lēmumu samazināt štatus par 2 amata vienībām, jo Lielvārdē, lūk, iztiekot ar 4 darbiniekiem pašvaldības policijā). Tādejādi no 2011. gada decembra līdz 2012. gada februārim strādāja āetri darbinieki un priekšniece (vienam darbiniekam bija slimības lapa sakarā ar kājas lūzumu). 2012. gada Marts līdz šodienai

Transports: no 2002. gada viena vieglā automašīna Reno. 2006. gadā tiek nomainīta automašīna uz Honda
CRV, kura tiek lietota arī šobrīd.

Budžets:

2011. gada budžetā plānoti 79 000 Ls, izlietoti 68 000 Ls, tai skaitā telpu remontam, papildus tehnikai un
mēbelēm. Degvielā izmantoti 2 600 Ls.

2012. gada budžetā plānoti 70 000Ls.

Statistika:

2011. gadā par atrašanos publiskā vietā dzērumā aizturētas 25 personas, tai skaitā pēc lielajiem
pasākumiem.

60 protokoli nodoti tālākai izskatīšanai Valsts policijai.

Pašvaldības policija reaģējusi arī uz izsaukumiem, kas saistīti ar ģimenes strīdiem, kaut arī pašvaldība ir deklarējusi pāradresēt tos Valsts policijai, bet brīdī, kad, iespējams, kāds cietušais ir piezvanījis, reaģējusi, lai sniegtu palīdzību, jo arī Valsts Policijai vajag laiku, lai atbrauktu.

Diskusijas par Pašvaldības policijas nākotni nenotiks, jo priekšsēdētājs Indulis Trapiņš ir izlēmis slēgt līgumu ar Ķekavas pašvaldības policiju, kaut loģiskāk tad būtu to darīt ar Ogres pašvaldības policiju.

Reģionālās pašvaldības policija izmaksās daudz dārgāk, jo pasākumu apsardze un visi papildus izsaukumi būs jāapmaksā papildus no 95 000 Ls, pretējā gadījumā tiks ekonomēts uz patrulēšanu vai kādu citu
funkciju veikšanu, lai nodrošinātu līgumā paredzēto pasākumu apsardzi, jo izsaukums novadā var atskanēt pat koncerta laikā.

Piemēram, brauciens no Ķekavas un atpakaļ, lai nomainītu darbiniekus – 58 kilometri katru dienu (58 * 365 = 21 170 km) – visdrīzāk tiks apmaksāti no pašvaldības budžeta.

View Larger Map

Vai mēs varam salīdzināt Ikšķiles pašvaldības policijas 5 darbiniekus ar, piemēram, Mārupes pašvaldības policiju, kur strādā 16 darbinieki, vai Ogres pašvaldības policiju ar aptuveni 30 darbiniekiem.

Brīdī, kad Valsts policijas kapacitāte ir par mazu, vajadzētu nevis likvidēt vai piesaistīt tāla novada pašvaldības policiju, bet stiprināt savu Pašvaldības policiju.

Pārdomas par līgumu

1. Līguma 6.5.4., ka Pašvaldība nodrošina Rīgas reģionālo pašvaldības policiju ar dienesta telpām un a/m Honda HRV. Tie ir papildus izdevumi. Vai tas nav domāts, lai maldinātu vietējos iedzīvotājus, ka strādā vietējie pašvaldības policisti. Kas apmaksās servisa izdevumus, OCTA un citus saistītos izdevumus ar auto? Vai nebūtu racionāli šo auto nodot citu dienesta vajadzībām (piem., Sociālam dienestam, jo viņiem nav auto ar ko braukt uz adresēm un pašvaldības policijai ne vienmēr ir jābrauc ar soc. dienesta darbiniecēm uz jubilejām utt.), jo prezentācijā Ķekava piedāvāja savu auto.

2. Līgumā nav atrunātas papildus ekipāžas un apsardzes (4.1.9.- kas zem tā ir domāts) izmantošanas izmaksas. Ne jau par brīvu ķekavieši strādās.

3. Netiek atrunātas soda sankcijas par nekvalitatīvu darbu, (tad sanāk, ka Ķekava var darīt ko un kā grib un viņai pat to nekas nav), saņem pilnu atlīdzību pēc līguma.

4. Līguma 4.5.punktā – vai pašvaldība ir domājusi vēl papildus piešķirt finanšu līdzekļus? Ja tas tā ir, tad kādus, par ko, cik un kāpēc???

Efektivitātes izvērtējums

1. Tiek izvērtēts Ikšķiles novada pašvaldības policijas un RPP budžets. Kur paliek Ogre??? Tad sanāk, ka Ogre ir maldināta.

2. Vai ir prasīts rakstveidā Ikšķiles pašvaldības policijas priekšnieces viedoklis, ja ir, tad kad un kāds ir bijis??? Ja nav, tad kāpēc???

3. Nevis 2010.gadā, bet gan 2011.gadā bija 6 darbinieki.

4. Kādi ir bijuši izvirzīti uzstādījumi pašvaldības policijai? Ja nav, tad kāpēc??? Un no kurienes tagad ir tādi uzstādījumi???

5. Vai norādītie atalgojumi ir reāli, jo atalgojumi ir no 490,- līdz 520,-Ls (uz papīra). Kur ir ņemti kārtībnieka un vec.inspektora atalgojums?

6. Degviela paredzēta uz gadu ir Ls 9000, tad sanāk, ka mēnesī ir 750.-Ls (pie pašreizējās degvielas patēriņa var nobraukt apm. 7000km), pietiek ar 3500-4000km mēnesī vasarā, ziemā-mazāk.

7. Vai dēļ 16 394 Ls ir nepieciešams no citas pašvaldības pirkt pakalpojumu???

8. 3.2.”Lemjot par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu, būtiski ir izvērtēt iespējamo pakalpojumu kvalitāti, jo ne vienmēr lētākais pakalpojums būs efektīvāks un kvalitatīvāks” – tas nozīmē, ka viņi paši pasaka, ka Ķekava, uz doto brīdi būdama lētākā nav piemērota mūsu novadam

Par Ikšķiles novada pašvaldības policijas likvidēšanu un pārvaldes uzdevumu deleģēšanu Reģionālajai pašvaldības policijai

Izskatot Reģionālās pašvaldības policijas 2012.gada 08.maija piedāvājumu par Reģionālās pašvaldības policijas Ikšķiles novada nodaļas izveidi Nr. 04-02/12/460 (saņ. Nr. 665), noklausoties Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Induļa Trapiņa ziņojumu, izskatot Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektora Guntara Kurmja, personāla speciālistes Rutas Kalniņas, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas Velgas Bokmelderes
2012.gada 11..maija „Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas efektivitātes izvērtējumu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 12. punktu, trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 8., 9., 23 punktiem, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmo un trešo daļām, 41. panta pirmo daļu, 45. panta otro, trešo un piekto daļām, likuma „Par policiju” 19.pantu, Ikšķiles novada pašvaldības 2005.gada 17.augusta noteikumu Nr. 3 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums” 10.punktu,

dome, atklāti balsojot ar __ balsīm, „ par” __ , pret” __ „ atturas” __, nolemj:

1. No 2012.gada 1.jūlija deleģēt likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktā paredzēto pašvaldības autonomās funkcijas „piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību” ietvaros esošo pārvaldes uzdevumu izpildi Ķekavas novada domes iestādei – Reģionālajai pašvaldības policijai (reģistrācijas Nr. 90002707314, juridiskā adrese Gaismas iela 19, k.- 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV- 2123), noslēdzot pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu saskaņā ar pievienoto līguma redakciju.

2. Likvidēt Ikšķiles novada pašvaldības iestādi – Ikšķiles novada pašvaldības policija, nosakot iestādes pastāvēšanas beigu datumu 2012.gada 30.jūnijs.
3. Ar Ikšķiles novada pašvaldības policijas likvidēšanas brīdi:
3.1. atcelt no amata Ikšķiles novada pašvaldības policijas priekšnieci Natāliju Māliņu;
3.2. atzīt par spēku zaudējušu Ikšķiles novada pašvaldības policijas nolikumu, kas apstiprināts ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2010.gada 24.novembra lēmumu Nr. 10 (prot. Nr. 12).
4. Uzdot domes priekšsēdētājam Indulim Trapiņam viena kalendārā mēneša laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā noslēgt deleģēšanas līgumu ar Reģionālo pašvaldības policiju uz termiņu, kas nepārsniedz vienu kalendāro gadu, informējot par šī līguma noslēgšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
5. Kontroli pār šī lēmuma 2.punkta izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 23.maija lēmumam Nr. __, prot. Nr. __

PĀRVALDES UZDEVUMU DELEĢĒŠANAS LĪGUMS

Ikšķilē, 2012. gada __. _____________ Līguma Nr. ______

Ikšķiles novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000013714, juridiskā adrese Strēlnieku 10, Ikšķile, Ikšķiles novads LV- 5052, kuras vārdā, pamatojoties uz Ikšķiles novada pašvaldības nolikumu un Ikšķiles novada domes 2012.gada 23.maija lēmumu Nr.__, prot. Nr. __, rīkojas domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, turpmāk tekstā saukta „Pašvaldība”, no vienas puses ,
un Reģionālā pašvaldības policija, reģistrācijas Nr. 90002707314, juridiskā adrese Gaismas iela 19, k.- 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV- 2123, kuras vārda, pamatojoties uz Reģionālās pašvaldības policijas nolikumu, rīkojas Pašvaldības policijas priekšnieks Māris Bomiņš, turpmāk tekstā saukta „Pašvaldības policija”, no otras puses,

abas kopā sauktas „Puses”,

ņemot vērā Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 23.maija lēmumu Nr. __ „Par Ikšķiles novada pašvaldības policijas likvidēšanu un pārvaldes uzdevumu deleģēšanu Reģionālajai pašvaldības policijai”,

noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk tekstā saukts „Līgums”:

1.Līguma priekšmets

1.1.   Pašvaldība deleģē Pašvaldības policijai likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktā paredzēto Pašvaldības autonomās funkcijas „piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību” ietvaros esošo pārvaldes uzdevumu izpildi Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, turpmāk tekstā saukti „Uzdevumi”, tostarp veikt likuma „Par policiju” 19.panta otrajā daļā noteiktos pašvaldības policijas pienākumus:
1.1.1. likumpārkāpumu profilaksi;
1.1.2. par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu un arestētu personu apsargāšanu un
konvojēšanu;
1.1.3.kontroli pār to, kā tiek izpildīti pašvaldību apstiprinātie noteikumi, par kuru pārkāpšanu
paredzēta administratīvā atbildība, kā arī naudas sodu uzlikšanu par šo noteikumu
pārkāpšanu un to piedzīšanu;
1.1.4. Valsts policijas un Drošības policijas atbalstīšanu sabiedrības drošības garantēšanā un
noziedzības apkarošanā.

2. Līguma spēkā stāšanās un darbības termiņš

2.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un tiek noslēgts līdz 2012.gada 31.decembrim. Ja neviena no Pusēm neuzsaka šo Līgumu pirms iepriekš norādītā termiņa beigām, uzskatāms, ka līgums ir pagarināts vienu kalendāro gadu.
2.2. Līgums izbeidzas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 47.pantā paredzētajos gadījumos un kārtībā. Puses vienojas saīsināt minētā likuma 47.panta otrajā daļā noteikto līguma uzteikuma termiņu līdz 3 (trīs) mēnešiem.
2.3. Ievērojot likuma noteikto Pušu pienākumu Līguma izbeigšanās gadījumā nodrošināt valsts pārvaldes uzdevuma izpildes nepārtrauktību, pašvaldība uzteikuma termiņā nodrošina pārvaldes uzdevuma izpildei nepieciešamo resursu piesaisti, savukārt Pašvaldības policija turpina šī līguma kvalitatīvu izpildi visā līguma uzteikuma termiņā.
2.4. Līgumam beidzoties, Puses sastāda savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu, kas ir pamats līguma izpildes apmaksai.

3. Uzdevumu izpildes kārtība

3.1. Pašvaldības policija savā darbībā vadās no Pašvaldības policijas nolikuma (Pielikums Nr.1), šī līguma, Latvijas Republikā un Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un lēmumiem. Par plānotajiem Pašvaldības policijas nolikuma grozījumiem Pašvaldības policija rakstveidā informē Pašvaldību iepriekš.

3.2. Uzdevumu izpildē Pašvaldības policija ievēro labas pārvaldības principus, sadarbojas ar pašvaldības iestādēm un institūcijām, citām valsts un pašvaldību institūcijām.

3.3. Pašvaldības policija savu uzdevumu pildīšanai Pašvaldības administratīvajā teritorijā nodrošina pastāvīgas Pašvaldības policijas nodaļas izveidi atbilstoši šādai struktūrai:
3.3.1. viens nodaļas priekšnieks;
3.3.2. viens nodaļas priekšnieka vietnieks;
3.3.3. viens vecākais inspektors;
3.3.4. trīs inspektori;
3.3.5. āetri kārtībnieki.
Nodaļas struktūru var mainīt, pusēm savstarpēji vienojoties, bet saglabājot darbinieku skaitu.

3.4. Nepieciešamības gadījumā (piemēram, sabiedriskās kārtības nodrošināšanai Pašvaldības organizētos publiskos pasākumos), Pušu kontaktpersonām iepriekš abpusēji saskaņojot pasākuma norises laikus, Pašvaldības policija piesaista papildus personālu un materiāli tehniskos līdzekļus šī Līguma finansējuma ietvaros.

3.5.Pašvaldības policijas nodaļa ir Pašvaldības policijas struktūrvienība, tās priekšnieks, priekšnieka vietnieks un darbinieki tiek iecelti amatā, pieņemti darbā un nodarbināti saskaņā ar Pašvaldības policijas nolikumu, ievērojot normatīvo aktu prasības.

3.6. Pašvaldībā saņemtos iedzīvotāju iesniegumus, iesniegumus un priekšlikumus, kas saistīti ar uzdevumu izpildi un ietilpst Pašvaldības policijas kompetencē, Pašvaldība Iesnieguma likumā noteiktajā termiņā pārsūta Pašvaldības policijai, kas sniedz atbildi vai veic nepieciešamās darbības, ievērojot Iesniegumu likumā, Paziņošanas likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos termiņus un kārtību.

3.7. Sastādītos administratīvo pārkāpumu protokolus administratīvajās lietās, kuru izskatīšana ir Pašvaldības Administratīvās komisijas kompetencē, Pašvaldības policija iesniedz Pašvaldības administrācijā normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā;

3.8. Pašvaldības policija nodrošina pastāvīgu un nepārtrauktu uzdevumu izpildi. Pašvaldības policija nav atbildīga par uzdevuma izpildes pārtraukumu vai uzdevuma neizpildi tādu apstākļu dēļ, kuri ar kompetentas institūcijas lēmumu ir atzīti par nepārvaramu varu, t.i., apstākļi, kas tieši attiecas uz šī Līguma izpildi un kurus Pašvaldības policija nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt.

3.9. Kontaktiem ar Pašvaldību Pašvaldības policija deleģē Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieka vietnieku Germanu Ivanovu, kā arī Reģionālās pašvaldības policijas Ikšķiles novada nodaļas priekšnieku.

4. Pašvaldības policijas tiesības un pienākumi

4.1. Pašvaldības policijai Uzdevumu izpildes nodrošināšanai ir šādi pienākumi:
4.1.1. likumā paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību personām (iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām) to tiesību aizsardzībai un likumā noteikto pienākumu izpildes nodrošināšanai;
4.1.2. kontrolēt Latvijas Republikas likumdošanas aktu, Ministru kabineta noteikumu, Pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu Pašvaldības administratīvajā teritorijā;
4.1.3. patstāvīgi vai, atbalstot Valsts policiju un Drošības policiju, novērst un pārtraukt likumpārkāpumus. Ja Pašvaldības policijā ienāk ziņas par to, ka tiek gatavots vai ir izdarīts likumpārkāpums, kura izskatīšana ir Valsts policijas kompetencē, Pašvaldības policija veic nepieciešamos pasākumus tā novēršanai, pārkāpēja aizturēšanai, notikuma vietas apsargāšanai un nekavējoties par to paziņo attiecīgajai Valsts policijas iestādei (amatpersonai), kā arī nodod tai likumpārkāpēju un attiecīgos dokumentus par viņu.
4.1.4. savlaicīgi, vispusīgi, pilnīgi un objektīvi noskaidrot katra administratīvā pārkāpuma lietas apstākļus, un atbilstoši savai kompetencei saukt pie atbildības personas, kuras izdarījušas administratīvos pārkāpumus, tostarp, piemērot administratīvos sodus, t.sk., uzlikt naudas sodus un piedzīt tos, kā arī nepieciešamības gadījumā nosūtīt lēmumus piespiedu izpildei;
4.1.5. reģistrēt informāciju par likumpārkāpumiem un personām, kuras tos izdarījušas, kā arī pasākumus, ko veikusi saskaņā ar šo informāciju Pašvaldības policija. Nodrošināt Sodu reģistra likuma un attiecīgo normatīvo aktu prasību izpildi par administratīvo pārkāpumu vienotu uzskaiti Latvijas Republikā;
4.1.6. veikt preventīvus pasākumus likumpārkāpumu novēršanai;
4.1.7. nodrošināt atrasto un Pašvaldības policijai nodoto dokumentu, mantu, vērtspapīru un cita veida īpašuma saglabāšanu līdz tā nodošanai īpašniekam vai kompetentai institūcijai;
4.1.8. apsargāt un konvojēt personas, kuras aizturētas vai arestētas par administratīvajiem pārkāpumiem;
4.1.9. nodrošināt apsardzi objektos atbilstoši Pašvaldības domes priekšsēdētāja vai Pašvaldības izpilddirektora rīkojumam;
4.1.10. uzraudzīt lēmumu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem izpildi;
4.1.11. kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu, kā arī Ceļu satiksmes noteikumos paredzēto gājēju pienākumu ievērošanu;
4.1.12. kontrolēt ūdens satiksmes drošības noteikumu ievērošanu Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos publiskajos ūdeņos;
4.1.13. veikt citus Pašvaldības uzdevumus, ko ar rīkojumu uzdevuši Pašvaldības domes priekšsēdētājs vai Pašvaldības izpilddirektors, ja tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumu “Par policiju” un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.2. Uzdevumu izpildē Pašvaldības policija pārstāv Pašvaldību valsts, pašvaldību iestādēs un saskarsmē ar fiziskām un juridiskām personām bez atsevišķa pilnvarojuma.

4.3.Pašvaldības policijai, īstenojot Uzdevumu izpildi, ir visas LR Likumā „Par policiju” paredzētās tiesības, kā arī tiesības ierosināt Pašvaldībai apstiprināt, grozīt vai papildināt pašvaldības saistošos noteikumus.

4.4. Pašvaldības policija par šo Līgumu informē Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldi.

4.5. pašvaldības policija racionāli un lietderīgi izmanto Uzdevumu izpildes laikā iegūtos finanšu līdzekļus un Pašvaldības piešķirto finansējumu.

5. Pašvaldības tiesības un pienākumi

5.1. Pašvaldībai šī Līguma izpildes nodrošināšanā ir pienākumi:
5.1.1. par šī Līguma noslēgšanu un grozījumiem informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju;
5.1.2. finansēt deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi šajā līgumā noteiktajā apjomā un kārtībā;
5.1.3. visā Līguma darbības laikā nodrošināt Pašvaldības policijas Ikšķiles nodaļas darbiniekiem dienesta telpas šajā līgumā noteiktajā apjomā un kārtībā;
5.1.4. informēt Pašvaldības policiju par Pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, to grozījumiem un Pašvaldības policijai saistošiem lēmumiem, rīkojumiem;
5.1.5. pēc Pašvaldības policijas darbinieku pieprasījuma nodrošināt operatīvu Pašvaldības rīcībā esošās informācijas sniegšanu.

5.2. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt un saņemt no Pašvaldības policijas Līguma 7. nodaļā noradītās atskaites un ziņojumus.

5.3. Pašvaldība pēc savas iniciatīvas var rīkot kopā ar Pašvaldības policiju pasākumus, pārbaudes un reidus, saskaņojot tās mērķi, laiku un kārtību ar Pašvaldības policijas priekšnieku ne vēlāk, ka vienu mēnesi pirms pasākuma.

5.4. Kontaktiem ar Pašvaldības policiju Pašvaldība deleģē Pašvaldības izpilddirektoru Guntaru Kurmi.

6. Savstarpējo norēķinu kārtība, finanšu un citu resursu piešķiršanas noteikumi

6.1. Saskaņā ar šo Līgumu deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanai Pašvaldība apņemas piešķirt Pašvaldības policijai finansējumu no Pašvaldības budžeta līdzekļiem LVL 95000,00 (deviņdesmit pieci tūkstoši lati un 00 santīmi) kalendārajā gadā, turpmāk saukts „Finansējums”.

6.2. Finansējuma norēķinu Pašvaldība veiks pa daļām, katru mēnesi līdz 15. (piecpadsmitajam) datumam apmaksājot 1/12 (vienu divpadsmito daļu) daļu Finansējuma summas LVL 7916,67 (septiņi tūkstoši deviņi simti sešpadsmit lati un 67 santīmi) apmērā.

6.3.Norēķins tiks veikts bezskaidras naudas norēķina veidā ar pārskaitījumu uz Pašvaldības policijas kontu Nr.LV14UNLA0050013399209, AS SEB Banka, kods UNLA LV2X.

6.4.Par administratīvajiem pārkāpumiem piemērotās Pašvaldības policijas iekasētās soda naudas tiek ieskaitītas Pašvaldības kontā 1 (viena) mēneša laikā pēc to saņemšanas Pašvaldības policijas kontā.

6.5. Pašvaldība šī Līguma darbības laikā nodrošina Pašvaldības policiju ar šādiem materiāli tehniskajiem resursiem:
6.5.1. telpām Pašvaldības policijas Ikšķiles nodaļas dienesta vajadzībām, nododot bezatlīdzības lietošanā visā šī līguma darbības periodā Pašvaldības īpašumā esošās telpas Dainu ielā 1 dz.Nr.3 un Nr.4, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, LV-5052;
6.5.2. telpās pieejamajiem komunālajiem pakalpojumiem – telpu apkuri, auksto un silto ūdeni, elektroenerģiju, telekomunikāciju, t.sk., interneta, pakalpojumiem;
6.5.3. iespēju izmantot Pašvaldības objektos uzstādītās novērošanas iekārtas;
6.5.4. vienu autotransporta vienību:
6.5.4.1. Vieglā speciālā automašīna (pašvaldību policijas operatīvā) Honda HRV;
6.5.4.2. 1.reģistrācijas datums – 08.04.2005.
6.5.4.3. valsts reģistrācijas numurs – FJ9237.

6.6. Citus materiāli tehniskos resursus, kas saskaņā ar šī Līguma 6.5.punktu nav Pašvaldības nodrošinājums, nodrošina Pašvaldības policija no saviem resursiem.

7. Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība

7.1. Pašvaldības policija rakstveidā atskaitās Pašvaldībai par Uzdevuma izpildi vismaz 1 (vienu) reizi gadā.

7.2. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt un Pašvaldības policijai ir pienākums sniegt mutvārdu vai rakstveida ziņojumus vai atskaites par uzdevumu izpildes gaitā veiktajiem pasākumiem un to rezultātiem šādā kārtībā:
7.2.1. ja Pašvaldības pieprasījums iesniegts par viena mēneša periodu, ziņojums vai atskaite sniedzama ne vēlāk, kā 5 (piecu) dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas;
7.2.2. ja Pašvaldības pieprasījums iesniegts par trīs mēnešu periodu, ziņojums vai atskaite sniedzama ne vēlāk, kā 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

7.3. Atsevišķos gadījumos, kas saistīti ar ārkārtas situāciju vai steidzamu nepieciešamību, Pašvaldības policija izsniedz informāciju nekavējoties.

7.4.Ja Pašvaldības policijas ziņojums vai informācija ir nepieciešama Pašvaldības administratīvā procesa nodrošināšanai konkrētā lietā, Pašvaldības policija apņemas iespējami īsākā laikā izsniegt kompetentam Pašvaldības darbiniekam pieprasīto informāciju.

7.4. Pašvaldības policija nodrošina pilnvarotās personas klātbūtni Pašvaldības regulārajās iestāžu vadītāju sanāksmēs, kas sniedz mutisku informāciju par Pašvaldības policijas darbību sanāksmē apskatāmajā periodā.
7.5. Pašvaldības policija katru mēnesi līdz pēdējam datumam iesniedz Pašvaldībai rakstisku informāciju par Pašvaldības policijas darbības aktualitātēm kārtējā mēnesī publicēšanai Pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ikšķiles Vēstis”.

8. Līguma grozīšana

8.1. Pusēm ir tiesības grozīt Līguma noteikumus, savstarpēji par to vienojoties. Līguma būtiskiem grozījumiem, piemēram, Finansējuma apmēra grozījumiem, nepieciešama Pašvaldības domes atļauja lēmuma formā.

8.2. Mutiskas vienošanās un nosacījumi, kas izteikti Līguma sastādīšanas vai grozīšanas laikā, bet nav iekļauti Līguma noteikumos rakstiski, netiek uzskatīti par spēkā esošiem. Visi Līguma grozījumi stājas spēkā tikai rakstiski noformējot un kad Puses tos parakstījušas, ar to parakstīšanas brīdi, ja nav noteikts cits termiņš un kārtība. Līguma grozījumi kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

9. Citi noteikumi

9.1. Visus strīdus, domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, kā arī sakarā ar Līguma izbeigšanu, Puses risina savstarpējo sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta , tad strīdu
izskata LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tiesā.

9.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos noteikumos. Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums divu nedēļu laikā piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.3. Līgums sastādīts uz 5 (piecām) lapām 3 (trijos) eksemplāros, katrai Pusei pa vienam eksemplāram un viens eksemplārs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks

Pašvaldība, Ikšķiles novada pašvaldība, Indulis Trapiņš

Pašvaldības policija, Reģionālā pašvaldības policija, Māris Bomiņš

2012.gada __.____________

2012.gada ___.___________

Saskaņots:

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs R.Jurķis

Kopīgot

16 KOMENTĀRI

 1. <a href=”http://www.diena.lv/latvija/zinas/dp-sakusi-parbaudi-par-iespejamam-noziedzigam-darbibam-kekavas-novada-dome-13932561″ target=_blank>www.diena.lv/latvija/zinas/dp-sakusi-parbaudi-par-iespejamam-noziedzigam-darbibam-kekavas-novada-dome-13932561</a> <br />

 2. Mūsu ļoti aizņemtajiem un bezgala viedajiem deputātiem, nepietiek prāta un uzņēmības pašiem savā novadā savest visu kārtībā. Vai tad bez Ķekavas neatrastos arī citi palīgi un gudri padomdevēji, kuri spētu un kas arī svarīgi, varētu Ikšķiles novada domes funkcijas pārņemt un pildīt, neapgrūtinot pašus Ikšķiliešus. Ja tā riktīgi sasprindzinās, pat sētnieka darbus var pildīt kāds kaimiņu novads. Viņi jau sen gaida, vajag tik pagaidām mūsējā domē, pieņemt pareizos lēmumus.

 3. Ko te var teikt 58 kilometri 14 minūtēs,vareni.Ikšķiliešiem ir paveicies tādi brašuļi,aprēķini rāda 244,8 km/h pat ja tā būtu taisne diez vai spētu, bet prezentācijā jau izklausijās labi.Vai tādas mazas neprecizitātes nav arī visos pārējos viesstrādnieku aprēķinos?

 4. Suņu ķērāji var būt kaut no Seulas krogiem 🙂 Ja iepirkumā ir noteikumi, tad pasūtītājam ir jākontrolē, vai tie tiek pildīti. Ja tiek pildīti, bet sunīši turpina skraidīt, tad pasūtītājs ir …, jo maksā par neko. Ar sabiedrības naudu maksā. <br />
  <br />
  Vai ir pamats domāt, ka ar policiju būs savādāk tikai tādēļ, ka no Ķekavas nāk patoloģiski kārtības mīlētāji? Vai tas kārtības sindroms viņiem pēc domes atlaišanas piemetās? 🙂

 5. Priekš pašvaldības 7916,67 latu mēnesī, nav jau nekāds kosmoss,bet ja nu izdodas kā uz burvju mājiena, un viss notiek.Var jau paeksperimentēt, ja nepatiks pēc kāda laiciņa var atkal kaut ko pamainīt;] Daudz vieglāk būs teikt ka Ķekavieši nav attaisnojuši uz viņiem liktās cerības,savu mazspēju jau dominieki šet nesaskata.

 6. Priekš pašvaldības 7916,67 latu mēnesī, nav jau nekāds kosmoss,bet ja nu izdodas kā uz burvju mājiena, un viss notiek.Var jau paeksperimentēt, ja nepatiks pēc kāda laiciņa var atkal kaut ko pamainīt;] Daudz vieglāk būs teikt ka Ķekavieši nav attaisnojuši uz viņiem liktās cerības,savu mazspēju jau dominieki šet nesaskata.

 7. Pārtraukts atbalsts 75 zemniekiem par kūlas dedzināšanu, viņi lepojas ar padarīto, tā rakstīts Kēkavas reģionālās policijas mājaslapā. Tas ir tikai tajās vietās kur zemnieki grib saņemt atbalstu,kopējais skaits ir 193 kūlas dedzināšanas gadijumu, tikai iedomājaties kas tas ir par skaitli. Mūsu novadā šogad tādu problēmu nav,vismaz nav redzētas nodedzinātās pļavas šo pavasari, tad runājot par efektivitāti,grūti saskatīt loģiku un prevenciju.Lai gan viņu darbinieku ir daudz vairāk par mūsu.Vai tad nav dīvaini???

 8. Dzīvnieku ķērājiem bija jāuzvar iepirkumā,šeit vienkārši domei ļoti iepatikās prezentācija, iegūstam gatavu struktūru, kvalitatīvu pakalpojumu.Pašiem savu veidot taāu ir jābut zināšanām un uzņēmībai,kuras neskatoties uz mūsu domes dublējošo sastāvu nav.Toties mums ir priekšsēdētājs un viņa vietnieks,izpilddirektors un viņa vietnieks.Citiem novadiem tādu nav,visi ir maksimāli noslogoti,nav laika domāt par kaut kādu tur savējo struktūru veidošanu.

 9. No kurienes mums dzīvnieku ķērāji? Arī no tā Daugavas krasta. Vai tādēļ mazāk klejojošo dzīvnieku novadā? <br />
  <br />
  Kāpēc lai ar to pašu līguma slēdzēju Strēlnieku ielā šajā gadījumā būtu cits rezultāts?

 10. Mans atbalsts Ķekaviešiem, viņiem ir pa spēkam mūsu bomžus un dzērājus izvest uz kamiņu novadu, ir liela varbūtība ka atpakaļ viņi vairs neatgriežas. Vai tad tas nav katra ieguldītā santīma vērts.

 11. 1. RPP izvērtējums tapis pirms Ogres prezentācijas.<br />
  2. Lai par efektīvu atskaites punktu ņemtu IPP budžetu būtu jāvērtē viņa izmantošanas efektivitāte un paveiktā apjoms.<br />
  <br />
  Dīvaini, Ikšķile ar Ogri sadarbojās miljonu projektā OITC, bet pašvaldības policiju ņems no Ķekavas. Piemēram Ogres pašvaldības policijai uz Turkalni nosūtīt ekipāžu būtu pat ātrāk neka IPP.<br />
  <br />
  Manam nosauktajam būtu kāda jēga, ja lēmums par IPP likvidāciju būtu saistīts ar loģiku bet tas tak mūsu cara lēmums. Principa jau cariņš pamatoti baidās, iepriekš atlaisto darbinieku (arī radinieku) tiesa liks atjaunot.

 12. Ja turpinām šādā garā, tad vienu dienu visas Strēlnieku ielas 10. mājas funkcijas būs nodotas citām pašvaldībām. Tikai kā tad paliek ar Ikšķiles Vēstīs pausto, ka mums ir teju labākā, profesionālākā un tātad arī efektīvākā pašvaldība? Vai varbūt Ikšķiles pašvaldība ir tik ļoti latviski iztapīga, ka gatava apvienoties ar citām pašvaldībām vēl pirms Rīgas kungi spiedīs? Nez vai Rudzīšu Jānis to arī atbalsta…

 13. Var jau ironizēt par žūpības un netiklības apkarošanu, bet tieši to, kā vienu no pašvaldības funkcijām, min likums „Par pašvaldībām

Atbildēt

Please enter your comment!
Please enter your name here