Lībiešu Parks

“Lībiešu parks” Ikšķile

[vc_button title=”Skatīt lielāku karti” target=”_blank” color=”default” href=”https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zUhhb4V-oR6Q.kaMkeWdaj5W4″]

Būtiskais par Lībiešu parku:

  • Kartē redzama liela apmežota teritorija? Atbilde: Diemžēl lielākā daļa apmežotās teritorijas ir privātīpašums, kurš jau šobrīd ir sadalīts  apbūves gabalos.
  • Diemžēl Lībiešu parka teritorija ir pēdējā apmežotā teritorija pilsētā, kura vēl šobrīd Ikšķiles novada teritorijas plānojumā 2011-2023.gads ir apzīmēta kā īpašas nozīmes zaļumvieta.

Šobrīd redzamā līnija iezīmē Libiešu parka lokālplānojuma teritoriju. Iezīmēta līnija tiks precizēta, jo tā iezīmēta vizuāli, kaut arī apjoms un vieta ir labi saskatāms.

Saskaņā ar Darba uzdevumu, LOKĀLPLĀNOJUMA „LĪBIEŠU PARKS” IZSTRĀDES UZDEVUMI ir:

  • grozīt Ikšķiles novada teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu – tehniskā apbūve (T) un īpašas nozīmes zaļumvietas (ZĪ), lokālplānojuma teritorijas daļās, atbilstoši plānotajām satiksmes infrastruktūras izmaiņām Lībiešu ielas, Daugavas prospekta, Ozolu ielas un Mērnieku ielas krustojumā, Irbenāju ielas un Lībiešu ielas krustojumā un plānotajai pirmskolas izglītības iestādes teritorijai aptuveni 2 ha platībā;
  •  detalizēt un precizēt izmantošanas aprobežojumus lokālplānojuma teritorijā, nosakot ielu sarkanās līnijas un plānojot inženierkomunikāciju pieslēgumus plānotajai pirmsskolas izglītības iestādei;
  •  izstrādāt labiekārtojuma koncepciju nekustamā īpašuma „Lībiešu parks” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7405 001 0469 teritorijā.

     “Lībiešu parks” detālplānojuma sabiedriskā apspriešana!