Iznīcinot zaļo zonu, Ikšķiles novada dome plāno lielu objektu būvniecību

Ikšķiles pilsētas centrālai daļai detaļplānojums joprojām nav izstrādāts. Neraugoties uz Ikšķiles pilsētas sabiedrības daļas iebildumiem, Ikšķiles novada dome turpina iecerētā Kultūras centra būvniecības priekšdarbus, plāno nojaukt Ikšķiles estrādi un izcirst lielu bērzu birzi pilsētas centrā.

2006.gada vasarā Ikšķiles dome organizēja kultūras centra projekta metu konkursu. Iecerētai ēkai tika voluntāri paredzēta esošās estrādes vieta un Ikšķiles Kultūras biedrībai piederošā esošā Tautas nama ēkas vieta. Konkursa darba izstrādei paredzētā nesamērīgi īsā termiņa dēļ tika iesniegti divi darbi, bet vērtēts — viens.

Ikšķiles sabiedrība centās noraidīt par uzvarētāju atzīto darbu, jo tas paredz Daugavas senlejas krasta deformēšanu un esošās brīvdabas estrādes nojaukšanu. Kultūras biedrība bija pret tai piederošās ēkas nojaukšanu un zemes izmantošanu. Neskatoties uz to, projektēšana tika turpināta. 2007.gada rudenī dome apstiprināja projekta skiču stadiju, ignorējot arhitektūras, mākslas un citu nozaru profesionāļu iebildes un neievērojot skiču projekta neatbilstību LBN 202-01 Būvprojekta saturs un noformēšana prasībām.

Ignorējot atkārtotus aicinājumus neturpināt kultūras centra projektēšanu pirms detaļplānojuma izstrādes un projektējamā objekta arhitektoniskā veidola, funkcionalitātes un paredzamo izmaksu izvērtēšanas, tika ierosināta tehniskā projekta izstrāde. Detaļplānojuma projektēšana tika ierosināta tikai 2008.gada februārī. Darba uzdevums nav sastādīts atbilstīgi Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumu Nr.883 prasībām, jo tas neparedz V nodaļas 48.3.punktā paredzēto teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādi, bet gan tikai satiksmes, inženierkomunikāciju un labiekārtojuma koncepciju izstrādi.

Piegulošo teritoriju īpašnieki bija aicināti izteikt priekšlikumus detaļplānojuma izstrādei. Lai izteiktu savu viedokli, domei tika lūgta informācija par detaļplānojuma teritorijā paredzamo apbūvi. Formālā atbilde nesniedza lūgto informāciju, bet uz atkārtoti 27.martā iesniegtu lūgumu atbilde no domes nav saņemta. Projektētāju izsniegtajās skicēs paredzēta estrādes nojaukšana. Tās vietā paredzēts kultūras centrs, bet esošās bērzu birzs vietā paredzēts stadions. Lai atbrīvotu vietu stadionam, jānozāģē apmēram 170 lieli bērzi.

Uzskatām, ka esošā estrādes nojaukšana nav lietderīga un tās ietilpības (4600 vietas) samazināšana vismaz divas reizes (kā to paredz projekts) padarīs to nerentablu. Projektējamā 4 miljonus vērtā kultūras centra funkcionālo telpu programma nav izstrādāta, ievērojot kultūras centrā paredzēto iestāžu funkcionālās, būvnormatīvu un ekonomiskās prasības. Lai izvairītos no objektīva vērtējuma, dome ir iesniegusi ekspertīzei nepilna apjoma būvprojektu — tikai būvprojekta inženiertehniskā risinājuma daļu. Ir pamats uzskatīt, ka tiek sagatavota formāla būvprojekta ekspertīze, lai formāli būtu izpildītas Vispārējo būvnoteikumu sadaļas 4.8. Būvprojekta ekspertīze 99.punkta prasības.

Paredzamā birzs izciršana ir nepieļaujama. Skolas mācību programmu izpildei nav nepieciešams sporta spēļu standartiem atbilstošs stadions, turklāt tādas kategorijas stadionam jāatrodas kompleksā ar sporta spēļu laukumiem, treniņu laukumiem un sportistu sadzīves telpām. Var prognozēt, ka pēc stadiona izbūves tiks nozāģēta visa bērzu birzs, lai iegūtu vietu sporta laukumiem un būvēm. Arī skolas perspektīvā attīstība būs neiespējama. Ikšķilē jau ir paredzēta un ierobežota vieta stadionam un sporta būvēm, bet neoficiāla informācija vēsta par sāktu zemes gabala pārdošanu.

«Ciniski nevērīga attieksme pret dabu ir raksturīga Ikšķiles domei. Par to liecina Ikšķiles lauku teritorijā esošās Urgas upītes baseina brutāla degradēšana. Ir pilnībā iznīcināta upīte, dabiskā biosfēra un ainava sešu kilometru garumā. Ikšķiles pilsētas ar lauku teritoriju ģenerālplāns neparedz ne zaļās zonas likvidēšanu — birzs izciršanu, ne Urgas upītes iznīcināšanu,» stāsta biedrības «Par sakārtotu un laikmetīgu kultūrvidi Ikšķilē» valdes priekšsēdētāja, vides māksliniece Maija Avota.

Ikšķiles Kultūras biedrība un biedrība «Par sakārtotu un laikmetīgu kultūrvidi Ikšķilē» ir nosūtījušas vēstuli reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram E.Zalānam, vides ministram R.Vējonim un ekonomikas ministram K.Gerhardam ar lūgumu izvērtēt Ikšķiles novada domes pieļautās nelikumības un tās darbību, degradējot apkārtējo vidi.

Ceturtdien, 29.maijā, plkst.10 Ikšķiles Kultūras biedrības priekšsēdētāja Elga Zēģele un biedrības «Par sakārtotu un laikmetīgu kultūrvidi Ikšķilē» biedrs arhitekts Laimonis Šmits gaidīs pie Tautas nama Lībiešu ielā 2 (pretim vidusskolai), lai kopā apsekotu degradēto Urgas upītes baseinu un plānoto būvniecības objektu apdraudētās vietas Ikšķiles pilsētas teritorijā.

3 KOMENTĀRI

  1. Klau, tas Bokmelderis ir deputāts??? Vai viņam ir augstākā izglītība? Šaubos… Nekaunīgs, agresīvs, turklāt absolūti neprofesionāls. Tādi cilvēki vada mūsu novadu… Ārprāc 88 :))

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu