Guntars Kurmis
Guntars Kurmis

2015 – projektēšanas un plānošanas gads Ikšķiles novadā
Sveicināti ikšķilieši! Ir pagājis samērā neilgs laika sprīdis kopš iepriekšējās reizes, kad stāstīju par pašvaldības aktivitātēm novadā.
Šoreiz vēlējos vairāk pieskarties nākotnes plāniem, ne tik daudz atskatīties uz to, ko esam jau paveikuši. Pamudinājums šim stāstam radās, plānojot šī gada pašvaldības budžetu. Kā jau parasti – vēlmju, ideju un vajadzību ir krietni vairāk, nekā budžeta plānotie ienākumi atļauj realizēt, tomēr arī šogad noritēs darbs pie vairākiem lieliem un novadam ļoti nepieciešamiem projektiem. Šajā gadā neredzēsim tik plašus būvniecības darbus kā iepriekšējā, kad izdevās realizēt gan ēku būvniecību, gan vairāku ielu rekonstrukciju(Ozolu iela un Daugavas prospekts gar kapiem).
Lai sabalansētu šī gada budžetu, tā projektā paredzējām darbus, kuri ikdienā iedzīvotājiem nebūs tik ļoti redzami, pamatā tie ir projektēšanas darbi. Iedzīvotāji, kuri seko līdzi pašvaldības aktivitātēm, jau zina par šobrīd aktuālo bērnudārza rindu problēmu. Mums novadā ir vairāk nekā 150 bērnu bez vietas bērnudārzā. PII „Urdaviņa” grupiņas ir pārpildītas. Šī samilzusī problēma, kuru nepieciešams pēc iespējas ātrāk risināt, mūs ir pamudinājusi jau iepriekšējā gadā strādāt pie jauna bērnudārza atrašanās vietas izpētes. Rezultātā esam izstrādājuši detālplānojumu, kurš paredz bērnudārza būvniecību Lībiešu parkā. Šī, mūsuprāt, ir vieta, kas vislabāk atbilst visām šādas iestādes specifiskajām vajadzībām. Tā atrodas ļoti tuvu centram, blakus ir nepieciešamās komunikācijas, ērta satiksme (lai gan Lībiešu iela no krustojuma ar Ozolu ielu ir jāpapildina ar trotuāru), kā arī blakus atrodas liela meža parka teritorija, kura var tikt izmantota bērnu pastaigām.

Vēl viens ļoti svarīgs faktors – šī vieta jau ir pašvaldības īpašums, tāpēc nav nepieciešami papildu līdzekļi vietas iegādei. Neskatoties uz pēckrīzes stāvokli, nekustamā īpašuma jomā zemes gabala
cena, kura vajadzīga dārziņa izveidei, varētu sasniegt 300 000– 400 000 eiro. Tas nav lēti. Šāda naudas summa ļauj tikt pie gatava projekta papīra formātā un, iespējams, arī pie jau izbūvētiem pamatiem. Šobrīd esam izsludinājuši konkursu projekta izstrādei, un, ja viss ritēs gludi, tad tiksim pie projektētājiem jau pēc pāris mēnešiem. Man ir vēlme šajā gadā nonākt jau pie gatava projekta, lai nākamā gada janvārī sāktu darbu pie būvniecības iepirkuma.
Līdzīga situācija ir ar Ikšķiles vidusskolu. Ikšķiles novads no citiem novadiem atšķiras ar to, ka pie mums iedzīvotāju skaits pieaug, nevis samazinās. Notiek diezgan aktīva tirdzniecība ar nekustamajiem īpašumiem, un sekas tam ir straujš skolēnu skaita pieaugums Ikšķiles vidusskolā. Mēs veicām smalku pētījumu, kura gaitā tika „skaitīti bērni”. Rezultāts – pēc trim gadiem skolā 700 mācīties gribētāju vietā varētu būt ap 1000. Skaists skaitlis, bet… Šī situācija rada virkni problēmu – nepietiekams klašu
telpu skaits, nepietiekama ēdnīcas kapacitāte, sporta zāle, iespējams, tiks noslogota līdz pat pieciem vakarā.
Secinājums – skolai ir jābūvē jauna piebūve ar 10 klašu telpām, vēl vienu ieeju, garderobi, jāpārbūvē ēdnīca u.tml. Daudzi, iespējams, nezina, bet ceturto daļu no ēdnīcas telpas šobrīd aizņem mājturības un tehnoloģiju kabinets,kuram nu ir jārod cita vieta ēkā. Jārēķinās arī ar to, ka ēdnīcā starpbrīdī jāpaspēj paēst aptuveni 300 bērniem un to noorganizēt nebūt nav vienkārši. Tas ir ļoti sarežģīts plāns, kas jāizstrādā un jāīsteno. Šogad pie tā rūpīgi strādā-
sim, jo idejas, kā to izdarīt, mums ir, un ļoti ceram, ka viss izdosies.
Jauno skolas korpusu esam ieplānojuši būvēt esošās ēkas galā, pieslēdzot to skolas vecajam korpusam. Plānojam, ka tas tiks celts trijos stāvos, bet precīzāk tas viss būs zināms pēc projektēšanas iepirkuma beigām, jau reāli strādājot ar projektētājiem. Ļoti pozitīvs ir fakts, ka skolas projektēšana sakrīt ar centra laukuma
projektēšanu, varēsim sabalansēt abas idejas vienotā telpā, nenonāksim situācijā, kad viens rezultāts jākoriģē, lai pielāgotu otram.
Trešais projekts, kurš šogad jāpabeidz papīra formātā, ir centra laukuma apbūves projekts. Par to jau daudz ir runāts, un īsumā atkārtošu pamata lietas – transporta plūsmas atvirzīšana no skolas priekšējās daļas, apļveida kustības ieviešana krustojumā pie
pasta ēkas Birzes un Skolas ielas krustojumā, jaunas ielas izveide aiz skolas starp stadionu un parku, kā arī plaša laukuma izbūve Ikšķiles tautas nama priekšā. Šis projekts ir jau stadijā, kad
vairs netiek plānots ielu, trotuāru u.c. infrastruktūras izvietojums, bet jau tiek veikti aprēķini tehniskām lietām – vadiem, caurulēm, lietusūdeņiem utt. Projekta galarezultātam vajadzētu būt
gatavam septembra beigās. Tad varēsim vērtēt potenciālās būvniecības izmaksas, sabalansēt tās ar citu projektu izmaksām un sarindot darbus secībā, kādā tie tiks realizēti.
Ceturtā lielākā ideja, pie kuras vēlētos sākt darbu jau šogad, ir Lupīnu ielas stadiona tehniskais projekts. Pirms vairākiem gadiem veicām detālplānojuma izstrādi, kurš paredz Lupīnu ielā izbūvēt stadionu ar sporta halli, futbola
laukumu, jaunu BMX trasi, laukumus basketbolam un volejbolam. Šo pāris gadu laikā novads ir ļoti attīstījies tieši sporta aktivitāšu jomā – mums ir basketbola sporta skola, ļoti aktīva futbola skola,
tenisa biedrība, kā arī daudz citu darboties gribošu sporta entuziastu. Vislielākās problēmas būs saistītas ar skolas attīstību. Palielinot skolēnu skaitu skolā, laiks, kuru skola izmantos fizkultūras
stundām, paildzināsies, līdz ar to proporcionāli samazinot laiku, kurā iespējama treniņu organizēšana sporta skolām un biedrībām. Ir pamatots uzskats, ka pēc sporta stundu beigām bērniem nepietiks
laika apmeklēt treniņus un vēl vakarā apgūt nepieciešamo mācību vielu. Jau šobrīd sporta zālē laiks, kurā var sākties treniņi, ir krietni novēlots. Ja klašu skaits pieaugs par apmēram 10 klasēm,
laiks, kurā varēs sākt nodarbības, nobīdīsies vēl par pāris stundām. Rezultātā fiziski nepietiks laika nodarbībām. Redzot, kāds ir pieprasījums pēc sporta zāles, nu jau arī pēc futbola laukuma, ir laiks
projektēt sporta halli un stadionu. Šī gada budžetā ir iestrādāti līdzekļi tehniskā projekta uzsākšanai.
Visi šie projekti ir ļoti laikietilpīgi, sarežģīti un arī diezgan dārgi. Paies aptuveni gads, iekams tie tiks pabeigti un varēsim jau domāt par būvēšanu. Būs ļoti rūpīgi jāizvērtē, ar kuru no tiem
sākt. Manuprāt, šobrīd visaktuālākie ir bērnudārzs un skola, bez tiem iestāsies „sastrēgums” izglītības jomā, pēc tam domāsim un lemsim, kad sākt realizēt nākamos. Tajā brīdī jau būs zinā-
mas potenciālās izmaksas, kas ļaus vieglāk un precīzāk pieņemt nepieciešamos lēmumus. Par vienu gan varu būt drošs – ielu rekonstrukciju darbiem šogad būs jāpagaida. Es regulāri saņemu
iesniegumus ar jautājumiem, kad tiks rekonstruēta vēl kāda no ielām, tiek pieminēti putekļi, bedres utt., bet diemžēl tuvākajos gados būšu spiests atteikt šādu darbu realizēšanu, jo nebūs
iespēju tos segt finansiāli. Strādāsim un plānosim uz priekšu, domāju, ka šā brīža līdzekļi vairāk tiks novirzīti ielu uzturēšanai esošajā kvalitātē, bet asfaltēšanas darbi būs jāatliek. Diemžēl.
Neesam tik bagāti. Uzskats, ka Ikšķile ir ļoti bagāta, ir tikai mīts, šogad pašvaldību izlīdzināšanas fondā valsts no Ikšķiles ietur gandrīz 900 tūkstošus eiro… Tas ir naudas apjoms, kura mums ļoti
pietrūkst, un vislielākās dusmas ir par to, ka šī summa tiek novirzīta tām pašvaldībām, kurām būs pieejami ES fondi. Bet Ikšķile skaitās turīga Pierīgas pašvaldība, un līdzekļi ne tikai tiek
atņemti, bet netiek pat dota iespēja pretendēt uz fondu saņemšanu. Daļēji šis ir iemesls, kādēļ lielāko daļu no iepriekš minētajiem objektiem nāksies būvēt no kredītresursiem, kuri būs jā-
ņem Valsts kasē. Īsti cita varianta nav. Savu ienākumu pietrūkst, iedomātā Ikšķiles bagātība ir tikai ilūzija.
Un tomēr, neskatoties uz grūtībām un iespējamiem šķēršļiem, kas rodas katram, kas realizē lielus
projektus, esam noskaņoti ļoti optimistiski. Apzinot novada vajadzības, plānu ir daudz, ideju tāpat, tāpēc centīsimies rast veidus, kā pēc iespējas efektīvāk tās realizēt.
Tā kā šis ir jubilejas gads, ceru, ka tas izvērtīsies krāšņs un pozitīvs ne tikai novada iedzīvotājiem, bet arī mūsu viesiem.

Raksts sākotnēji publicēts, Ikšķiles vēstis, 2015.gada februāra numurs

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu