Ogre būs Ikšķiles tūrisma un atpūtas iespēju attīstītāja :) Video

Dubkalnu karjers.
Dubkalnu karjers.

Ikšķiles pašvaldība, pārņemta ar vēlmi aktīvi darboties, reizēm gatavojas pieņemt neizdiskutētus lēmumus un kā virpuļus veido struktūras ar neskaidriem mērķiem.

Tas notiek brīdī, kad valsts politika atsakās no neskaitāmām aģentūrām, kuru funkcijas ir neskaidras, izmaksas augstas un produktivitāte zema.  Kā piemēru par neefektīvu darbību Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs I.Trapiņš min iepriekšējā apvienotā TIC kas bija veidots Ogres rajona ietvaros, uzsverot ka bijušais Ogres rajona TIC esot vairāk darbojies Ogres pilsētas labā.

Šobrīd Ikšķiles vadība kopā ar Ogres vadību ir nolēmusi izveidot apvienoto „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūru”.

Sākotnēji kā galvenais mērķis šai iecerei tiek minēti Ogres Zilie kalni, kuri atrodas abos novados un kopā aizņem 314 hektārus, no kuriem 266,3 hektārus apsaimnieko „Rīgas meži”. Pilnīgi skaidra, saprotama un atbalstāma ir vēlme sakārtot aktīvās atpūtas iespējas Ogres Zilajos kalnos. Aktuāli būtu vairāki virzieni – peldvietas izveide Dubkalnu karjerā, distanču slēpošanas trase, velo maršruti, nūjošanas trases izveide – kurus lielā mērā var attīstīt uz esošās Aktīvās atpūtas takas bāzes.

Tomēr kā vienīgais risinājums lietu sakārtošanai šobrīd tiek virzīta kopīgas aģentūras veidošana. Praktiski nav redzams, kādus plusus jaunā aģentūra varētu dot Ikšķiles novadam, jo Ikšķiles novada pašvaldība līdz šim nav definējusi objektus vai arī apspriedusi plānus par objektiem Ikšķiles novadā, kuriem varētu būt reāli nepieciešams piesaistīt tūrisma plūsmu. Šāda projekta virzīšanai vajadzētu nepārprotami skaidru finansiālo un saimniecisko plānu, kurā būtu atspoguļoti iespējamie guvumi mūsu novadam. Jautājumā par izmaksām, kas skars nākamā gada budžetu, skaidras atbildes nav. Iecerēts, ka algas maksās abas pašvaldības vienādās daļās, ka katru pašvaldību atsevišķi interesējošo objektu attīstība tiks apmaksāta no konkrētās pašvaldības budžeta un, ka šīs aģentūras pastāvēšanas pamatakmens būs abu pašvaldību budžeta dotācijas nezināmā apmērā.

 Šobrīd skaidra plāna nav! Toties ir „neskaidrais” plāns – kurā nav noformulēti mērķi dalībai aģentūrā, jo sastādīto dokumentu teksti aprobežojas vien ar vispārējām frāzēm par attīstību, inovāciju, Eiropas līdzekļu piesaistīšanu.

Vēl neskaidrāks ir pārvaldes struktūras piedāvājums. Padomē paredzēti veseli āetri cilvēki, kā arī konkursa kārtībā izvēlēts direktors. Jau dibināšanas brīdī tiek CIETI pateikts, ka par valdes priekšsēdētāju ir izvēlams tikai Ogres novada pārstāvis: Padomes priekšsēdētājs tiek izraudzīts, vadoties no principa, ka šajā amatā tiek ievēlēts pēc iedzīvotāju skaita lielākās Aģentūru veidojošās pašvaldības deleģētais pārstāvis.

 
Dibinot tiek arī pietiekoši skaidri pateikts, ka padome par velti nestrādās: Padomes darba nodrošināšana tiek finansēta vienādās daļās starp Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldībām no šo pašvaldību budžeta līdzekļiem.
Tāpat pilnīgi skaidrs ir fakts, ka lielākie izdevumi, piemēram, sadaļā „Ogres Zilie kalni” sagaidāmi Ikšķiles novadam: Kopējo Padomes un Aģentūras attīstības projektu izpildes nodrošināšana tiek finansēta pēc vienošanās starp Padomes locekļiem, izvērtējot katras pašvaldības ieguvumus projekta īstenošanas rezultātā pēc proporcionalitātes principa.
 

1. Kāds mērķis ir dibināt aģentūru, kurā galvenā lomā būs Ogres novadam?
2. Cik cilvēki reāli strādās šajā aģentūrā, jo padomei, neskaitot ārkārtas sanāksmes, ir paredzēta sanākšana tikai āetras reizes gadā?
3. Kā varēs profesionāli vadīt aģentūru, ja padomē novadu nepārstāvēs cilvēki ar izglītību tūrisma nozarē?
4. Kādēļ pašvaldība neveido štata vietu ar konkrētu mērķi tūrisma attīstība novadā?

5. Ja jau tik mīļs ir vecais Ogres rajons, kādēļ gan no šādas sadarbības līdzīgi kā Vidzemes Ledus halles gadījumā atsakās Lielvārde un Ķegums , kuri, ja būs nepieciešamība, ir gatavi pirkt aģentūras pakalpojumu?

Ikšķiles novada pašvaldības sagatavotie lēmumprojekti (22.09.2010 dokumenti pagaidām nav apstiprināti):


8. Par kopīgas pašvaldību iestādes – Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” izveidošanu

Izskatot Ogres novada pašvaldības 2010.gada 7 .septembra vēstuli Nr. 1-12/1009 (saņ. Nr. 1365/3-7 ) un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21. panta pirmās daļas 8., 27. punktiem, 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 99.pantu, 99.1pantu, Tūrisma likuma 8.pantu, Publisko aģentūru likuma 29.pantu, 2.panta otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, 16.panta otro daļu, 72.panta pirmās daļas 1.punktu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu,
dome, atklāti balsojot ar „____” balsīm, „par”__, „pret”____, „atturas”___, nolemj:
1.      Izveidot kopīgu pašvaldību iestādi ar Ogres novada pašvaldību – Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūra „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra”, turpmāk lēmuma tekstā sauktu „TIAA”.
2.      Izdot TIAA nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr.1;
3.      Izdot TIAA uzraudzības padomes nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr.2;
4.      Izveidot TIAA uzraudzības padomi 4 locekļu sastāvā:
4.1.   uzraudzības padomes priekšsēdētājs – Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Egils Helmanis;
4.2.   uzraudzības padomes loceklis – Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Rudzītis;
4.3.   uzraudzības padomes loceklis – Ikšķiles novada pašvaldības domes izpilddirektors Guntars Kurmis;
4.4.   uzraudzības padomes loceklis – Ogres novada pašvaldības __________;
5.      Izdot saistošos noteikumus Nr. ___ „Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras „Tūrisma informācijas un attīstības aģentūra” kompetences noteikšanu” saskaņā ar pielikumu Nr.3;
6.      Uzdot domes sekretārei Valentīnai Kābelei trīs dienu laikā pēc lēmuma 5.punktā norādīto saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos rakstiskā formā un elektroniskā veidā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma sniegšanai.
7.      Uzdot TIAA uzraudzības padomei izsludināt atklātu konkursu uz TIAA direktora amatu atbilstoši Publisko aģentūru likuma prasībām;
8.      Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntaram Kurmim
Pielikums Nr.1
Ikšķiles novada pašvaldības domes 2010.gada ___.septembra lēmumam Nr. ___ „Par kopīgas pašvaldību iestādes – Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras „Tūrisma informācijas un attīstības aģentūra” izveidošanu.
APSTIPRINĀTS
ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2010.gada ___.septembra
lēmumu Nr. ____ (prot.Nr.____)
Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras
„Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra”
NOLIKUMS
I. Vispārīgie jautājumi
1. Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūra „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” (turpmāk – aģentūra) ir Ogres novada pašvaldības domes un Ikšķiles novada pašvaldības domes pārraudzībā esoša pašvaldību kopīga iestāde. Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību domes aģentūras pārraudzību īsteno ar uzraudzības padomes starpniecību.
2. Aģentūras darbības mērķis ir attīstīt tūrismu abu pašvaldību administratīvajās teritorijā, īstenojot abiem novadiem vienotu tūrisma politiku, izstrādājot vienotus tūrisma nozares attīstības projektus, organizējot to realizēšanu, kopīgi izveidotu tūrisma objektu uzturēšanu, apsaimniekošanu un attīstību un koordinējot tūrisma pakalpojumu sniegšanu abu novadu iedzīvotājiem un viesiem.
II. Aģentūras funkcijas, uzdevumi un kompetence
3. Aģentūrai ir šādas funkcijas:
3.1. veicināt un koordinēt tūrisma attīstību Ogres un Ikšķiles novados;
3.2. sekmēt Ogres un Ikšķiles novados esošo kultūras objektu saglabāšanu un attīstību;
3.3. organizēt tūrisma pakalpojumu sniegšanu Ogres un Ikšķiles novados;
3.4. nodrošināt Ogres un Ikšķiles novada pašvaldībām piederošu (valdījumā vai lietojumā esošu) tūrisma objektu pieejamību novadu iedzīvotājiem, nosakot šādu objektu izmantošanas pakalpojumu maksas apmēru, ievērojot atsevišķu iedzīvotāju grupu prioritātes saņemt pazeminātas maksas vai bezmaksas pakalpojumus (piemēram, novadu pašvaldību izglītības iestāžu audzēkņi u.c.);
3.5. nodrošināt informācijas sniegšanu un publisku pieejamību par tūrisma iespējām un objektiem Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību administratīvajās teritorijās;
3.6. nodrošināt sadarbību tūrisma jomā ar citām Latvijas pašvaldībām un to kompetentām iestādēm un ārvalstu subjektiem.
3.7. nodrošināt finanšu līdzekļu piesaisti, uzkrāšanu un apsaimniekošanu tūrisma inovācijas projektu īstenošanai;
4. Izpildot šī nolikuma 3.punktā minētās funkcijas, aģentūra veic šādus uzdevumus:

4.1. apzina un sistematizē informāciju par Ogres un Ikšķiles novados esošajiem un perspektīvajiem tūrisma objektiem, regulāri to aktualizē, apstrādā un nodrošina šīs informācijas plašu pieejamību sabiedrībai, izveido un uztur datubāzes par tūrismu novados;

4.2. izstrādā un iesniedz apstiprināšanai pašvaldību domēs Ogres un Ikšķiles novadu attīstības plānus un teritorijas plānojumus, nosakot tajos tūrisma attīstības perspektīvas, tūrisma nozares attīstības un stratēģijas projektus, citus tūrisma nozares un atsevišķu tūrisma objektu attīstības dokumentu projektus;
4.3. koordinē abu pašvaldību domju apstiprināto pasākumu realizāciju, plāno, vada un īsteno tūrisma programmas un projektus, nodrošina tiem nepieciešamo atbalstu atbilstoši līgumiem;
4.4. plāno un īsteno finanšu līdzekļu piesaisti, uzkrāšanu un pārvaldīšanu tūrisma inovācijas projektu īstenošanai;
4.5. sadarbojas ar Latvijas institūcijām, Eiropas Savienības institūcijām, starptautiskajām organizācijām un ārvalstu attiecīgajām institūcijām tūrisma projektu attīstībā un īstenošanā;
4.6. izplata informāciju par aģentūras īstenotajiem projektiem, organizē un izsludina projektu konkursus;
4.7 nodrošina tūrisma nozarē iesaistīto institūciju sadarbību;
4.8. nodrošina Ogres un Ikšķiles novada pašvaldību īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošo tūrisma objektu uzturēšanu un apsaimniekošanu, kā arī organizē to efektīvu izmantošanu, t.sk., piesaista saistīto pakalpojumu sniedzējus, slēdzot līgumus par pakalpojumu sniegšanu, piegādēm un iepirkumiem, ievērojot normatīvajos aktos noteikto procedūru šādu līgumu noslēgšanai.
4.9. nodrošina kvalitatīvu tūrisma pakalpojumu sniegšanu aģentūras apsaimniekošanā esošajos tūrisma objektos;
4.10. veic tūrisma nozares mārketinga pasākumus.
5. Nodrošinot šo noteikumu 3. un 4.punktā minēto funkciju un uzdevumu izpildi, aģentūra sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm, Eiropas Savienības institūciju struktūrvienībām un amatpersonām, kā arī ar juridiskajām un fiziskajām personām.
6. Šo noteikumu 3.punktā minētās funkcijas aģentūra veic atbilstoši Ogres un Ikšķiles novada domju apstiprinātajai vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijai un saskaņā ar saistošajiem noteikumiem noteikto kompetenci.
7. Aģentūrai ir šādas tiesības:
7.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – no fiziskajām un juridiskajām personām aģentūras funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;
7.2. iekasēt maksu par aģentūras sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem atbilstoši Ogres un Ikšķiles novada pašvaldību domju apstiprinātajam cenrādim;
7.3. pieņemt ziedojumus un dāvinājumus.
III. Aģentūras pārvalde
8. Aģentūru vada aģentūras direktors. Aģentūras direktoram ir Publisko aģentūru likumā noteiktā kompetence, kā arī kompetence
8.1. pieņemt darbā un atbrīvot no darba aģentūras darbiniekus, disciplināri tos sodīt, izdot tiem saistošus rīkojumus;
8.2. pārstāvēt aģentūru attiecībās ar citām personām (fiziskām, juridiskām, valsts un pašvaldību institūcijām), parakstot līgumus un citus juridiskos dokumentus;
8.3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt aģentūru tiesā;
8.4. izdot pilnvaras;
8.5. izdot aģentūras kompetencē esošos administratīvos aktus;
8.6. rīkoties ar aģentūras mantu un finanšu līdzekļiem.
Aģentūras direktora pienākumi ir noteikti darba līgumā, kā arī var tikt noteikti ar Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību domju lēmumiem.
9. Kandidātu aģentūras direktora amatam atklāta konkursa rezultātā atlasa, pieņem darbā un atbrīvo no darba Uzraudzības padome. Aģentūras direktoru amatā uz pieciem gadiem apstiprina Ogres un Ikšķiles novada domes.
10. Aģentūras direktoram var būt vietnieks. Aģentūras direktora vietnieku apstiprina amatā un atbrīvo no amata, kā arī viņu kompetenci un atbildību nosaka aģentūras direktors.
11. Aģentūras pārraudzību īsteno Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību domju izveidota Uzraudzības padome atbilstoši likumā Par pašvaldībām un domju apstiprinātajā nolikumā noteiktajai kompetencei.
IV. Aģentūras manta un finanšu līdzekļi
12. Aģentūras manta ir Ogres novada pašvaldības reorganizētās aģentūras „Tūrisma informācijas centrs” manta un manta, kuru Ogres un Ikšķiles pašvaldības ir nodevušas aģentūras valdījumā vai lietošanā.
13. Aģentūra ar tās valdījumā nodoto mantu rīkojas Publisko aģentūru likuma 24.pantā noteiktajā kārtībā.
14. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:
14.1. Ogres un Ikšķiles pašvaldību budžetu dotācijas;
14.2. pašu ieņēmumi (arī ieņēmumi par aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem);14.3. ziedojumi un dāvinājumi;
14.4. ārvalstu finansiālā palīdzība.
14. Aģentūra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīga ņemt aizdevumus un uzņemties garantijas.
15. Aģentūra ir tiesīga atvērt kontu finanšu līdzekļu apgrozījumam un uzkrājumiem.
V. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana
16. Aģentūras direktora un darbinieku lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
17. Pārskatus par aģentūras funkciju pildīšanu un līdzekļu izlietojumu aģentūra sniedz Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā un termiņā.
VI. Noslēguma jautājums
18. Šis nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanu Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību domēs.
Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                         I.Trapiņš
Pielikums Nr.2 Ikšķiles novada pašvaldības domes 2010.gada ___.septembra lēmumam Nr. ___ „Par kopīgas pašvaldību iestādes – Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras „Tūrisma informācijas un attīstības aģentūra” izveidošanu
APSTIPRINĀTS
ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2010.gada ___.septembra
lēmumu Nr. ____ (prot.Nr.____)
Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra”
 
UZRAUDZĪBAS PADOMES NOLIKUMS
I. Vispārīgie jautājumi
1.1. Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” uzraudzības padome (turpmāk – Padome) ir Ogres novada pašvaldības domes un Ikšķiles novada pašvaldības domes izveidota koleģiāla institūcija Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” (turpmāk – Aģentūra) pārraudzības veikšanai.
1.2. Padomi izveido ar Ogres un Ikšķiles novada pašvaldību domju lēmumiem. Padome sastāv no 4 (āetriem) locekļiem, tajā skaitā Padomes priekšsēdētāja.
1.3. Katra pašvaldība (Ogres un Ikšķiles novadu) deleģē 2 (divus) Padomes locekļus, kuru vidū ir domes priekšsēdētāja vietnieks un cita amatpersona pēc attiecīgās domes ieskatiem.
 1.4. Padomes locekļu pilnvaru termiņš nedrīkst pārsniegt attiecīgās domes pilnvaru laiku. Padomes locekļa pilnvaras izbeidzas vienlaicīgi ar attiecīgā sasaukuma pašvaldības domes pilnvarām. Ja Padomes locekļa – pašvaldības deputāta pilnvaras izbeidzas pirms noteiktā attiecīgā sasaukuma pašvaldības pilnvaru termiņa vai Padomes loceklis – domes priekšsēdētāja vietnieks – zaudējis vai atstājis domes priekšsēdētāja vietnieka amatu, viņš zaudē arī Padomes locekļa statusu un viņā vietā attiecīgā dome deleģē jaunu locekli.
 2. Padomes funkcijas
2.1. Padome veic LR Publisko aģentūru likumā, šajā nolikumā un citos normatīvajos aktos noteiktās pašvaldību kopīgās aģentūras uzraudzības padomes funkcijas, t.sk.:
2.1.1. apstiprina Aģentūras darbības plānu un gada budžetu un iesniedz tos apstiprināšanai Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību domēs;
2.1.2. nosaka Aģentūras direktora mēnešalgu;
2.1.3. organizē atklātu konkursu uz Aģentūras direktora amatu, izraugās kandidātu un pēc Ogres un Ikšķiles novada pašvaldību domju lēmumu par Aģentūras direktora apstiprināšanu amatā pieņem viņu darbā, atbrīvo no darba, kā arī piemēro disciplinārsodu;
2.1.4. novērtē Aģentūras darbības rezultātus;
2.1.5. nosaka Aģentūras darbības galvenos pamatprincipus un prioritātes;
2.1.6. veic Aģentūras darbības uzraudzību, kontrolējot tās uzdevumu izpildi un pēc nepieciešamības dodot saistošus norādījumus Aģentūras direktoram;
2.1.7. pēc pieprasījuma sniedz Ogres un Ikšķiles novada pašvaldību domēm mutiskas un rakstiskas atskaites un pārskatus par Aģentūras darbību.
2.1.8. atceļ Aģentūras direktora lēmumus, ja uzskata to par nepieciešamu;
2.2. Padomei savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Aģentūras darbību;
3. Padomes darba organizācija
3.1. Padome darbojas kārtējās un ārkārtas sēdēs. Kārtējās Padomes sēdes sasauc Padomes priekšsēdētājs ne retāk kā reizi ceturksnī. Ārkārtas Padomes sēdes sasauc Padomes priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc vismaz 2 (divu) Padomes locekļu ierosinājuma.
3.2. Padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties pieaicināti eksperti un speciālisti. Aģentūras direktors piedalās visās Padomes sēdēs un viņam ir tiesības izteikt savu viedokli par visiem izskatāmiem jautājumiem, bet nav balsstiesības.
3.3. Padomes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz 3 (trīs) no Padomes locekļiem.
3.4. Padome lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ievērojot šādu balsu sadalījumu: katram Padomes loceklim ir 1 (viena) balss.
3.5. Lēmums ir spēkā un saistošs, ja par to nobalsojuši vairāk par pusi no klātesošiem Padomes locekļiem. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss.
3.6. Padomes sēdes protokolē Padomes sēdē apstiprināts protokolists, kas ir arī atbildīgs par Padomes lietvedības kārtošanu un Padomes lēmumu izziņošanu, protokolu un lēmumu pieejamību un glabāšanu.
3.7. Padomes sēdē izskatāmos jautājumus un darba kārtību nosaka Padomes priekšsēdētājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms Padomes sēdes. Darba kārtību un izskatāmos jautājumus var grozīt un papildināt tikai, ja par to nobalso visi klātesošie Padomes locekļi, izņemot informatīvos jautājumus, kuros neparedz Padomes balsojumu.
3.8. Padomes locekļi sēdēs piedalās personīgi. Viņu slimības vai prombūtnes laikā viņus aizvieto tā persona, kura aizvieto šo pašvaldības amatpersonu pamatdarbā pašvaldībā.
3.9. Padomes sēdes Padomes locekļiem, Aģentūras direktoram un pieaicinātajām personām Padomes priekšsēdētāja uzdevumā izziņo protokolists ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms sēdes.
3.10. Padomes sēdes vada Padomes priekšsēdētājs, vai viņa prombūtnes gadījumā – viņa vietnieks.
3.11. Visi Padomes lēmumi nosūtāmi Ogres un Ikšķiles pašvaldību domēm un Aģentūrai.
4. Padomes vadība
4.1. Padomi vada tās priekšsēdētājs, kuru ievēl Padome pirmajā sēdē no Padomes locekļu vidus. Padomes priekšsēdētājs tiek izraudzīts, vadoties no principa, ka šajā amatā tiek ievēlēts pēc iedzīvotāju skaita lielākās Aģentūru veidojošās pašvaldības deleģētais pārstāvis.
4.2. Vienlaicīgi Padome ievēl Padomes priekšsēdētāja vietnieku.
4.3. Padomes priekšsēdētājs:
            4.3.1. vada Padomes darbu un pārstāv Padomi attiecībās ar Ogres un Ikšķiles pašvaldībām, Aģentūru un citām valsts, pašvaldību iestādēm un personām;
4.3.2. Padomes vārdā slēdz darba līgumu ar Aģentūras direktoru, kuru amatā apstiprinājušas Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību domes;
            4.3.3. savas kompetences ietvaros izdod rīkojumus Aģentūras direktoram;
4.3.4. iesniedz apstiprināšanai Padomes darbībai nepieciešamo izdevumu tāmi;
           4.3.5. paraksta Padomes sēžu protokolus un lēmumus, kā arī citus dokumentus, kas tiek izdoti Padomes vārdā;
4.4. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes vai slimības gadījumā, viņa pienākumus pilnībā vai daļēji pilda Padomes priekšsēdētāja vietnieks.
5. Finansēšanas kārtība
5.1. Padomes darba nodrošināšana tiek finansēta vienādās daļās starp Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldībām no šo pašvaldību budžeta līdzekļiem.
5.2. Kopējo Padomes un Aģentūras attīstības projektu izpildes nodrošināšana tiek finansēta pēc vienošanās starp Padomes locekļiem, izvērtējot katras pašvaldības ieguvumus projekta īstenošanas rezultātā pēc proporcionalitātes principa.
5.3. Atsevišķas pašvaldības pasūtītos projektus finansē attiecīgā pašvaldība. Šādos gadījumos balss tiesības ir tikai tiem Padomes locekļiem, kuru pārstāvētā pašvaldība finansē attiecīgos projektus.
5.4. Visos pārējos gadījumos, kas nav atrunāti šajā nolikumā, vadās pēc 5.2. punkta nosacījumiem.
5.5. Padomes locekļu atalgojuma principus apstiprina Ogres un Ikšķiles novada pašvaldību domes.
5.6 Padomes uzturēšanas ikgadējo tāmi apstiprina Ogres un Ikšķiles novada pašvaldību domes.
Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                         I.Trapiņš
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                   E.Bartkeviās
Pielikums Nr.3 Ikšķiles novada pašvaldības domes 2010.gada ___.septembra lēmumam Nr. ___ „Par kopīgas pašvaldību iestādes – Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras „Tūrisma informācijas un attīstības aģentūra” izveidošanu
APSTIPRINĀTI
ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2010.gada ___.septembra
lēmumu Nr. ____ (prot.Nr.____)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.________
„Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” kompetences noteikšanu”
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”
14.panta trešo daļu, 43.panta trešo daļu,
Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu,
Tūrisma likuma 8.pantu,
 1. Šie noteikumi nosaka Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” (turpmāk tekstā saukta „OITAA”) kompetenci.
 2. Ikšķiles novada pašvaldības dome ar šiem saistošajiem noteikumiem nodod TIAA pašvaldībai ar Tūrisma likuma 8.panta normu noteiktās autonomās funkcijas īstenošanas uzdevumu , nosakot, ka TIAA ir kompetenta:
2.1.izstrādāt attīstības plānus un teritorijas plānojumus, nosakot tajos tūrisma attīstības perspektīvas Ikšķiles novadā;
2.2.saskaņā ar attīstības plānu un teritorijas plānojumu organizēt resursu un pasākumu tūrisma attīstībai nodrošināšanu, kā arī Ikšķiles novada administratīvās teritorijas tūrisma iespēju popularizēšanu;
2.3.nodrošināt tūrisma objektu saglabāšanu un iespējas tos izmantot tūrisma vajadzībām;
2.4.piedalīties tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā un finansēšanā;
2.5.veicināt kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida popularizēšanu;
2.6.nodrošināt Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā, valdījumā un lietojumā esošo tūrisma objektu uzturēšanu, apsaimniekošanu un attīstību.
3.      TIAA darbības mērķi, uzdevumi, pārraudzības kārtība un citi tās darbību reglamentējošie jautājumi tiek noteikti Ikšķiles novada pašvaldības domes izdotajā TIAA nolikumā.
4.      Šie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā, bet, ja Ogres novada pašvaldības domes izdotie saistošie noteikumi par TIAA kompetences noteikšanu stājas spēkā vēlāk, tad šie saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaicīgi ar Ogres novada pašvaldības domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem.Tuvākajā laikā tiks virzītas idejas arī par citām aģentūrām!

Sagatavojot rakstu izmantota iesūtīta ziņa.

 

18 KOMENTĀRI

 1. o, kas par politisku tirādi Axx Vilis Vilks 22.09.2010. 22:57 komnetārā: “raksta savdabīgi negatīvais vēstījums atklāj anonīmā autora pilnīgu nekompetenci sabiedrības labklājīgas un konfotablas dzīves nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras veidošanā un saimnieciski ekonomisko jautājumu risināšanā.”. Diemžēl jāpeikrīt, ka raksta noslēgumā minētie jautāju ir tie, uz kuriem agrāk vai vēlāk būs jāatbild abu pašvaldību deputātiem. Vēlams, pirms nodokļu maksātāju un “Eiropas” naudiņas caur šo aģentūru būs satecējušas “pareizajās kabatās” 🙂

 2. Diez vai OTTO ir kājāmgājējs, bet kritikai ir vismaz divi mēŗķi-labvēlīga lietas labā un iznīcinošā. Šajā portālā dominē iznīcinošā ar vēlmi sevi izrādīt tā kunga Dieva augstumos. Šo pārgudro dēļ portāls kļūst nelasāms. <br />

 3. Nē, OTTO, viss nemaz nav tik slikti. Lampiņu ceļu uz Ādamlauku būvē pat sestdienās. Lai gan esot novērots, ka ne tik āakli būvējot darba dienās. Nu, klāt ar sveci nestāvēju, tādēļ par darba dienām negalvoju. Gaismai Ikšķilē būt! Uz Ziemassvētkiem noteikti 🙂

 4. Ko tad Jūs tā, slikti un slikti, stāstiet tak par to labo. Tie kas te pārmet par kritiku jau arī runā par to ka, viss slikti, kur tad Jūsu labie argumenti. <br />
  <br />
  Tie kas kritizē vismaz spēj argumentēt savu kritiku!<br />
  <br />
  Ņemot vērā domes vienbalsību tagat jau Iksķilē varētu degt visas ielu apgaismojuma lampas, bet ņemot verā rudens iestāšanos sākta ekonomija. 99% Iksķiles novada deputāti jau pārvietojās ar auto un viņus tas neskar. <br />
  <br />
  P.S. Arī elektriķis brauc ar auto!

 5. Viss ir slikti un vienmēr ir slikti. Ja nedara ir slikti un ja dara arī ir slikti. Tā jau ir diagnoze. Jā kāds iedomājas, ka visās lietās ir visgudrākais, tad nevienā lietā viņš nav kompetents.

 6. Paldies par izsmeļošu informāciju – tagad es nevaru teikt, ka nekas nenotiek!<br />
  <a href=”http://www.ikskile.lv/lv/kultura-sports/” target=_blank>www.ikskile.lv/lv/kultura-sports/</a> <br />
  <a href=”http://www.ikskile.lv/lv/kultura-sports/pasakumu-plans/” target=_blank>www.ikskile.lv/lv/kultura-sports/pasakumu-plans/</a> <br />
  <a href=”http://www.ikskile.lv/lv/kultura-sports/aktivas-atputas-iespejas/” target=_blank>www.ikskile.lv/lv/kultura-sports/aktivas-atputas-iespejas/</a> <br />
  un beidzot arī<br />
  <a href=”http://www.ikskile.lv/lv/kultura-sports/sporta-komandas/” target=_blank>www.ikskile.lv/lv/kultura-sports/sporta-komandas/</a> <br />
  <br />
  Ko tie daži (600!) Ikšķiles vidusskolas skolēni darīja vasarā? Atpūtās no “interešu sporta”?? Vai viņiem palīdzēs nez kādiem tūristiem kaut kur zilajos kalnos 4 locekļu aģentūras izsapņota aktīvās atpūtas taka vai apgaismota slēpošanas trase??? Uzpīpēt viņi var tepat, pie skolas…<br />

 7. Andrim….par to, ka mums visiem ir blakus Ogre utt. ir tomēr jāpriecājas, bet teikt, ka Ikšķiles novadā nav nekā – nu gan nepareizi, jo katrā novada skolā ir interešu izglītības sporta pulciņi, kas ir valsts vai pašvaldības apmaksātie un pieejami ikvienam….par pēcpusdienām un vakariem – Ikšķiles vidusskolas lielajā zālē – teniss( jaunākai un vecākai bērnu/jauniešu graupai), bet mazajā sporta zālē – divu dažādu cīņas nodarbību treniņgrupas, Tīnūžu sporta zālē – basketbola nodarbības, futbols, teniss…teikt, ka mums nav nekā- nebūtu pareizi. Jā, šīs nodarbības ir domātas ikvienam, lai sevi attīstītu, pilnveidotu, bet ja vēlamies bērniem sniegt jau nākamo līmeni – sportisko – tad gan, Ogre, Salaspils, Lielvārde, Rīga utt., jo mums nav tik daudz bērnu un šobrīd iespējas, lai augstākā līmeņa sportisko sagatavotību sniegtu šiem bērniem un jauniešiem, bet vai tāpēc teikt, nav nekas?????

 8. Uz Ogri savus bērnus sportot vedu, jo Ikšķilē nav iespējas ne basketbolam, ne visnabadzīgākajās Latīņamaerikas valstīs izkoptajam futbolam. Tādēļ esmu priecīgs, ka mums blakus tāda Ogre ir.<br />
  Par Ogres Helmani ir grūti spriest tādēļ, ka par viņu, piemēram, Ogrenet, bliež tāpat kā Ikskile.com vai es pats par Ikšķiles vadoņiem. Tai pašā laikā Ogrenet parasti ir neitrāls vai pozitīvs par Ikšķiles notikumiem. Sanāk, ka Ogrenet skatījumā samērā pozitīvie Ikšķiles vadoņi gatavi sadarboties ar slikto Ogres vadonīti. Un nav jau pirmais mēģinājums. Nu, tāda tā problēma 🙂 <br />
  <br />
  Bet “pakaļas atslaucīšana” ir elementāra vides sakārtošana. Un ne jau man ar to ir problēmas, bet tiem, kas aģentūras veido. Ja izveidos VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM draudzīgu vidi, tad tūristi atbrauks tāpat kā uz Ventspili brauc. Ja savējos nemīlēsi, svešos tikai vienu reizi piemānīsi!

 9. Nesapratu par tavu orientāciju?<br />
  Axx Vilis Vilks<br />
  Vilis Vilks<br />
  vai Axx<br />
  <br />
  Es uzskatu, ka pakaļas atsalucīšanai nevajag aģentūru un 4 locekļus. Līdz ar to viss teksts, kas to pamato, manuprāt, ir sviests vai makaroni uz ausīm (kā nu katram patīk). Par Ogri man grūti spriest, jo uz Ogri visus savus bērnus sportot vedu, bet šodienas Ikšķiles varas “rūpes par tūristiem” nav vairāk vērtas par āūskas rūpēm par pelēm…

 10. Ieklausieties ko saka Ikšķiles pašvaldības vadītājs pirmajā video sākot ar ieraksta 04:18 minūti, un Jūs dzirdēsiet atbildi kādēļ nebūs jēgas. Par idevumu lielumu Jūs varat spriest kaut vai no fakta, ka Ikšķiles novadā atrodas lielākā daļa Ogres zilo kalnu.<br />

 11. Šajā pasākumā mani visvairāk uzjautrina divi “tūrisma speciālisti” no Ikšķiles puses – Rudzīša kungs un Kurmja kungs. Rudzīša kungs savu (ne) varēšanu šajā jomā apliecinājis jau 10 gadus, bet Kurmis Ikšķiles novada tradīcijās būs pats sev kungs – uzraudzīs, kā izpilddirektors (pats Kurmis) īstenos tūrisma attīstības praktiskos darbus.<br />
  <br />
  Patiešām, jauni laiki Ikšķilē!

 12. Parasti anonīmus rakstus nelasu, bet intriģējošā ziņa virsrakstā ieinteresēja. Diemžēl raksta savdabīgi negatīvais vēstījums atklāj anonīmā autora pilnīgu nekompetenci sabiedrības labklājīgas un konfotablas dzīves nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras veidošanā un saimnieciski ekonomisko jautājumu risināšanā. Raksts kopumā nav diskusiju vērts, bet pieci noslēguma jautājumi nesaistās ar rakstā minēto problemātiku. Šķiet, ka kāds meklē iespēju izrādīt Zālamana gudrību uz paša sagudrotas problēmas fona. Žēl, ka “varonim” pietrūcis drosmes parakstīt rakstu.

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu