Uzsākts projekts «Datorkursi Ikšķiles novada pensionāriem»

Ikšķiles novada dome ir uzsākusi projekta «Datorkursi Ikšķiles novada pensionāriem» īstenošanu. Šā gada aprīlī projekta iesniegums tika sagatavots un iesniegts Ogres rajona pašvaldības projektu konkursam „Iedzīvotāju iniciatīvas un mūžizglītības iespēju veicināšana Ogres rajonā” finansējuma saņemšanai.

Projekta realizācijai Ogres rajona pašvaldība piešķīra 320 Ls, savukārt, Ikšķiles novada dome ir apņēmusies projektā ieguldīt 412 Ls (līdz ar to projekta kopējās izmaksas ir 732 Ls).

Mērķis ir veicināt Ikšķiles novada pensionāru datora lietošanas prasmju apgūšanu, paaugstinot viņu iespēju iekļauties sabiedrības dzīvē. Projekta ietvaros paredzēts bezmaksas datorkursos apmācīt 14 Ikšķiles novada iedzīvotājus pensijas vecumā bez datora lietošanas iemaņām. Pensijas vecuma personas, kā arī personas ar nepietiekošām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un prasmēm ir viena no galvenajām nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām Latvijā. Lai apmeklētu kursus tuvākajās pilsētās, ir nepieciešami papildus finanšu resursi. Nokļūšanu uz citām pilsētām apgrūtina arī nepieciešamība izmantot sabiedrisko transportu un veselības problēmas.

Apmeklējot datorkursus Ikšķilē, pensionāriem nav ceļa izdevumu. Projekta realizēšanai nav nepieciešamas arī izmaksas telpu un datoru nomai, jo kursi notiek Ikšķiles vidusskolas telpās. Nodarbības paredzētas divu mēnešu garumā divas reizes nedēļā (kopā – 32 stundas). Datorkursos uzsvars tiek likts uz sadzīvē izmantojamu praktisku paņēmienu iemācīšanos (piemēram, tekstu rakstīšanu, informācijas meklēšanu, e-pastu sūtīšanu, rēķinu maksāšanu internetā u.c.).

Interese no iedzīvotāju, īpaši pensionāru, puses par datorkursiem ir pastāvīga jau vairākus gadus. Tādēļ apmācāmo grupa tika nokomplektēta jau pirmajās dienās pēc finansējuma piešķiršanas projekta īstenošanai. Jāpiebilst, ka datorkursi pensionāriem Ikšķiles novadā iepriekš nav organizēti. 2006.gada rudenī tika organizēti datorkursi pieaugušajiem Tīnūžu pamatskolā, tāpat kā šie kursi – ar Ogres rajona pašvaldības finansiālo atbalstu.