Saistošie noteikumi Nr. 1/2013 “Ikšķiles novada pašvaldības budžets 2013. gadam”

Ikšķiles novada dome.
Ikšķiles novada dome.

1.Apstiprināt Ikšķiles novada pašvaldības 2013. gada budžeta ieņēmumus Ls 6 001 008 (seši miljoni viens tūkstotis astoņi lati).

2.Apstiprināt Ikšķiles novada pašvaldības 2013. gada izdevumus Ls 6 640 790 (seši miljoni seši simti četrdesmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit lati).

3.Apstiprināt Ikšķiles novada pašvaldības  naudas līdzekļu atlikumu uz 2013. gada 1. janvāri Ls 767 517 (septiņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši pieci simti septiņpadsmit lati).

4.Apstiprināt Ikšķiles novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikumu ziedojumu un dāvinājumu kontā uz 2013. gada 1. janvāri Ls 710 (septiņi simti desmit lati).

5.Apstiprināt Ikšķiles novada pašvaldības aizņēmumu atlikumu Valsts kasei uz 2013. gada 1. janvāri Ls 1 308 552 (viens miljons trīs simti astoņi tūkstoši pieci simti piecdesmit divi lati) , tajā skaitā:

5.1.Valsts Kases kredīts atlikums Ls 6 000 – siltummezglu uzstādīšanai daudzdzīvokļu mājās Ikšķile.

5.2.Valsts Kases kredīta atlikums  Ls 407 851 – līdzfinansējuma nodrošināšanai ES kohēzijas fonda projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseina pašvaldībās II” realizācijai.

5.3.Valsts Kases kredīta atlikums Ls 514 451 – līdzfinansējuma nodrošināšanai ES kohēzijas fonda projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseina pašvaldībās II” realizācijai.

5.4.Valsts kases kredīts Ls 162 626  ELFLA projekta „Pārbrauktuves ielas rekonstrukcija” pašvaldības līdzfinansējumam.

5.5.Valsts kases kredīts Ls 217 624 KPFI proj. „Energoefektivitātes paaugstināšana Ikšķiles PII Urdaviņa un pašvaldības administratīvajai ēkai” pašvaldības līdzfinansējumam.

6.Apstiprināt Valsts kasei 2013. gadā atmaksājamo pamatsummu Ls 127 735 (Viens simts divdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit pieci lati).

7.Apstiprināt Ikšķiles novada pašvaldības 2013. gada budžetā līdzekļus neparedzētiem gadījumiem Ls 95 000 (deviņdesmit pieci tūkstoši lati).

8.Apstiprināt finansējumu INPSIA „Ikšķiles māja” Labiekārtošanas daļai Ls 592 111 (pieci simti deviņdesmit divi tūkstoši viens simts vienpadsmit lati), kas tiek finansēts Ls 517 090 no pašvaldības budžeta līdzekļiem un Ls 75 021 no Autoceļu fonda līdzekļiem.

9.Apstiprināt finansējumu INPSIA „Ikšķiles māja” pamatdarbības nodrošināšanai Ls 21 041 (divdesmit viens tūkstotis četrdesmit viens lats).

10.Apstiprināt finansējumu INPSIA „Ikšķiles māja” ES projekta ieviešanas vienībai Ls 39 320 (trīsdesmit deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit lati).

11.Apstiprināt finansējumu Ogres-Ikšķiles tūrisma informācijas centra aģentūrai Ls 100 000 (viens simts tūkstotis lati).

12.Apstiprināt Ikšķiles novada pašvaldības izdevumus saskaņā ar izdevumu tāmēm pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām:

12.1.Administratīvā nodrošinājuma nodaļas (kods 01.100) izdevumu tāme Ls 1 455 893(viens miljons četri simti piecdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit trīs lati).

12.2.Finanšu un grāmatvedības nodaļas (kods 01.120) izdevumu tāme Ls 190 385 (viens  simts deviņdesmit  tūkstoši trīs simti astoņdesmit pieci lati), neskaitot atmaksājamo aizņēmumu Ls 127 735;

12.3.Attīstības nodaļas (kods 01.320) izdevumu tāme Ls 107 787 (viens simts septiņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit septiņi lati).

12.4.Tīnūžu pagasta pārvaldes (kods 01.101) izdevumu tāme Ls 27 045 (divdesmit septiņi tūkstoši četrdesmit pieci lati).

12.5.Vēlēšanu komisijas (kods 01.111) izdevumu tāme Ls 17 000 (septiņpadsmit tūkstoši).

12.6.Dzimtsarakstu nodaļas (kods 01.601) izdevumu tāme Ls 7 427 (septiņi tūkstoši četri simti divdesmit septiņi lati).

12.7.Bāriņtiesas (kods 03.312) izdevumu tāme Ls 12 850 (divpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit lati).

12.8.Būvvaldes (kods 04.430) izdevumu tāme Ls 92 806 (deviņdesmit divi  tūkstoši astoņi simti seši lati).

12.9.Autoceļu fonda (kods 04.510) izdevumu tāme Ls 75 021 (septiņdesmit pieci  tūkstoši divdesmit viens lats), tajā skaitā atlikums no 2012. gada Ls 12 729.

12.10.Dabas resursu nodoklis (kods 05.000) izdevumu tāme Ls 10 000(desmit tūkstoši  lati).

12.11.Ielu apgaismošana (kods 06.400) izdevumu tāme Ls 155 950 (viens simts piecdesmit pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit lati).

12.12.Saimniecības nodaļas (kods 06.600) izdevumu tāme Ls 1 684 932 (viens miljons seši simti astoņdesmit četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit divi lati).

12.13.Kultūras un sporta pārvaldes (kods 08.200) izdevumu tāme Ls 150 922 (viens simts piecdesmit  tūkstoši deviņi simti divdesmit divi lati).

12.14.Ikšķiles Tautas nama (kods 08.232) izdevumu tāme Ls 75 542 (septiņdesmit pieci tūkstoši pieci simti četrdesmit divi lati).

12.15.Tīnūžu Tautas nama (kods 08.233) izdevumu tāme Ls 30 972 (trīsdesmit  tūkstoši deviņi simti septiņdesmit divi lati).

12.16.Kultūras mantojuma centra „Tīnūžu muiža” (kods 08.291) izdevumu tāme Ls 36 481 (trīsdesmit seši tūkstoši četri simti astoņdesmit viens lats)

12.17.Sporta daļas (kods 08.100) izdevumu tāme Ls 67 637 (sešdesmit septiņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņi lati)

12.18.Ikšķiles novada Centrālās bibliotēkas (kods 08.211) izdevumu tāme Ls 80 964 (astoņdesmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit četri  lati)

12.19.Tīnūžu bibliotēkas (kods 08.212) izdevumu tāme Ls 19 294 (deviņpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit četri lati)

12.20.PII „Urdaviņa” (kods 09.101) izdevumu tāme Ls 840 725 (astoņi simti četrdesmit tūkstoši septiņi simti divdesmit pieci lati)

12.21.Ikšķiles vidusskolas (kods 09.211) izdevumu tāme Ls 846 330 (astoņi simti četrdesmit seši tūkstoši trīs simti trīsdesmit lati)

12.22.Tīnūžu pamatskolas (kods 09.210) izdevumu tāme Ls 296 798 (divi simti deviņdesmit seši tūkstoši septiņi simti deviņdesmit astoņi  lati)

12.23.Mūzikas un mākslas skolas (kods 09.510) izdevumu tāme Ls 58 918 (piecdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti astoņpadsmit lati);

12.24.Izglītības vadības (kods 09.810) izdevumu tāmi Ls 31 387 (trīsdesmit viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit septiņi lati);

12.25.Projekts Mūžizglītības programma COMENIUS (kods 09.210.5) izdevumu tāme Ls 13 727 (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit septiņi lati)

12.26.Sociālā dienesta (kods 10.000) izdevumu tāme Ls 143 491 (viens simts četrdesmit trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit viens lats)

12.27.Dienas centra (kods 10.701) izdevumu tāme Ls 81 120 (astoņdesmit viens tūkstotis viens simts divdesmit  lati)

12.28.Projekta „Mobilā brigāde” (kods 10.701.1)  izdevumu tāme Ls 17 620 (septiņpadsmit tūkstoši seši simti divdesmit lati));

12.29.Projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” (kods 10.802) izdevumu tāme Ls 11 765 (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieci lati)

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          I. Trapiņš

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu