Vēstule Latvijas Valsts prezidentam un Ministru prezidentam.

Jūsu Ekselence Prezidenta kungs, Augsti godātais Ministru prezidenta kungs, Mēs, Ikšķiles iedzīvotāju un Ikšķiles draugu grupa, kam nav vienaldzīgs šīs pilsētas liktenis, augstu vērtējot Jūsu kompetenci, pievienojamies Jūsu aicinājumam tiekties uz saskaņu, būt vērstiem uz pozitīvu un auglīgu dialogu, būt likumpaklausīgiem.

Diemžēl mūsu novada pašvaldība šos demokrātijas baušļus klaji ignorē. Gadiem ilgi no varas pārstāvjiem saņemam voluntārus, autoritāri pieņemtus lēmumus. Daudzas svarīgas ikšķiliešu vēlmes un pat atkārtoti ierosinājumi bez jebkāda pamatojuma netiek ņemti vērā. Bez pašvaldības vadības atbildes paliek aicinājumi sākt sarunu ar sabiedrību pēc būtības. Jau iepriekš informējām Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju par Ikšķiles domes bieži piekopto praksi neatbildēt uz iedzīvotāju vēstulēm un iesniegumiem. 2007. gada 14. aprīlī ministrija mums ziņoja par aizrādījumu Ikšķiles novada domei, ka uz privātpersonu iesniegumiem ir jāatbild likuma „Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās” 8. pantā noteiktajos termiņos. Arī šis aizrādījums tiek ignorēts.

Kaut gan domes deputātu vairākuma frakcijas pārstāves I. Bērziņa un Z. Bēķe 2005. gada decembra „Ikšķiles Vēstīs” Nr. 11 (145) atzina, ka „.. negatīvo lietu uzskaitījums gan pagaidām ir pārsvarā – maz informācijas par izdarīto un neizdarīto, nav attīstības koncepcijas novadā, vidējā posma speciālistu neprasme tikt galā ar savu darbu, vadības stila vienpersoniskums..” – arī pēc tam praktiski uzlabojumi nav veikti, pašvaldības darba stils nav mainījies. Varas rutīna domes vairākumu padarījusi par ārkārtīgi pašpārliecinātu bezkompromisa komandu, kuras darbība kļūst par sabiedrībai, dabai un kultūrvidei bīstamu patvaļu, kas atsvešināta no sabiedrības uzskatiem un vēlmēm.

Pēdējos gados centrālajos plašsaziņas līdzekļos regulāri parādās informācija par Ikšķiles pašvaldības nesaimnieciskumu (atļauja izlaupīt Kaparāmura karjera dabas bagātības; ikšķiliešu vairākkārtējie skaļie protesti par bērnudārza „Urdaviņa” paplašināšanas ieilgšanu no dažiem mēnešiem līdz trim gadiem un darbu lielajām izmaksām; nepamatotu atļauju izsniegšana koku zāģēšanai un gatavība iznīcināt skolai blakus esošu birzi), par pretlikumīgiem lēmumiem (daudzdzīvokļu māju celtniecības iecere „Pēterkalnos”, kuru novada dome apturēja tikai pēc iedzīvotāju sūdzības pieņemšanas izskatīšanai Satversmes tiesā; kultūras centra projekta pasūtināšana un būvniecības konkursa izsludināšana bez apstiprināta detālplānojuma un sabiedriskās apspriešanas; Urgas upes iznīcināšana), par darbības necaurspīdīgumu un formālismu.

Pašreizējais sāpīgi samilzušais jautājums, kura risināšanā ceram uz Jūsu morālu atbalstu, ir novada domes nievājošā attieksme pret daudzu simtu ikšķiliešu patriotiskajām jūtām – pašvaldība plāno iznīcināt pilsētas brīvdabas estrādi. Tas ir vēsturisks vienotības un nacionālās atdzimšanas simbols ne tikai ikšķiliešiem. Atsaucoties režisores Margas Teteres-Valdmanes emocionālajiem aicinājumiem sargāt un stiprināt tautiskumu, estrādi sabiedriskā kārtā uzcēla pagājušā gadsimta 80. gadu sākumā, kad māksla un it sevišķi dziesma bija politisko pārmaiņu pirmie vēstneši. Bez atlīdzības izstrādādams projektu, arhitekts Artūrs Freimanis piešķīra grafisku formu režisores vīzijai. Izpildu komiteja atvēlēja zemi skaistā vietā pašā ciemata centrā pie Daugavas senlejas, un tas ir ļāvis pasargāt no privātās apbūves nelielu, ainaviski vērtīgu Daugavas senkrasta daļu, darot to sabiedriski pieejamu. Celtniecības talkās iejūsmināti piedalījās simtiem dažāda vecuma un profesiju cilvēki. Ar tehniku, materiāliem un profesionālu celtnieku palīdzību būvdarbos iesaistījās vairāki vietējie uzņēmumi un iestādes.

Pēc uzbūvēšanas estrādi bieži izmantoja liela mēroga vietējiem un starptautiskiem koncertiem, teatralizētiem uzvedumiem, tautas svētkiem. Šeit sākās Latvijas tradīcija mākslinieciski organizētām Jāņu svinībām ar lielu dalībnieku skaitu, ārzemju viesiem un tūristiem.

1987. gadā ikšķilieši atsaucās Imanta Ziedoņa aicinājumam iesaistīties jaundibinātā Kultūras fonda darbībā izveidodami pirmo LKF reģistrēto apakšnodaļu. Vasarā estrāde kalpoja par vietu Kultūras fonda kopas organizētajām tautas sapulcēm. 1988. gada 13. septembrī Ogres rajona avīze ziņoja: „28. augustā Ikšķiles estrādē pulcējās sociāli aktīvo ļaužu grupas, Latvijas Kultūras fonda Ikšķiles kopas, Ikšķiles ciemata un Tīnūžu ciema sabiedrības pārstāvji, lai dibinātu Tautas frontes atbalsta grupu”. Pēc vēsturiskās sapulces koncertā Ieva Akurātere pirmo reizi publiski dziedāja Leonīda Breikša „Lūgšanu”. Uz vairākiem gadiem Ikšķiles estrāde kļuva par dziesmotās revolūcijas vietējo placdarmu. Regulāri šeit savos gadskārtējos saietos pulcējas politiski represētie.

Vēl arvien estrādei piemīt teicamas funkcionālās īpašības, lakoniskā būve organiski iekļaujas ainavā, un faktūras ziņā tā ir analoga Ikšķiles vecajām kaļķakmens mūra celtnēm, ka ir vecākās Baltijā. Pašvaldības vienaldzības dēļ kultūras norises pēdējos gados pilsētā ir mazinājušās, kas ir viens no iemesliem, kādēļ estrāde nav pienācīgi kopta. Ar nolūku piesaistīt sabiedrības uzmanību vides problēmām un konsolidēt pilsētas un novada intelektuālo potenciālu kultūras vides atveseļošanai, esam nodibinājuši biedrību „Par sakārtotu un laikmetīgu kultūrvidi Ikšķilē”. Šā gada rudenī estrādē plānojam rīkot Latvijas Tautas frontes, kuras biedri un vadītāji bijāt arī Jūs, Ikšķiles nodaļas 20 gadu atceres pasākumu. Ļoti ceram, ka tas izdosies, kaut gan, neskatoties uz vairākkārtīgiem iedzīvotāju lūgumiem un protestiem (tikai pēdējo aicinājumu saglabāt estrādi vien parakstījuši ap 900 ikšķilieši), dome bez pilsētas centra detālplānojuma izstrādes pasūtījusi projektu estrādes nojaukšanai, lai atbrīvotu vietu jaunai būvei – kultūras centram. Protams, tas ir ļoti nepieciešams, bet par tā apjomiem un izvēlēto vietu būtu jāpieņem izsvērts un sabiedriski saskaņots lēmums. Pašreiz iecerēto būvdarbu rezultātā paredzēts izpostīt senkrasta kraujas dabisko reljefu un ainavu, atņemt sabiedriskā kārtā celto estrādi ne tikai ikšķiliešiem, bet arī tās viesiem. No mūsu priekšlikumiem uzsākt dialogu par estrādes likteni un iecerēto būvi pašvaldība atgaiņājas ar nekorektiem, pat nepatiesiem apgalvojumiem, neuzklausa un neņem vērā iedzīvotāju viedokli.

Satraukums un bezspēcība mudina lūgt Jūsu morālu atbalstu un pievērst uzmanību Ikšķiles pašvaldībā notiekošajam. Aicinām apmeklēt mūsu pilsētu, lai tiktos ar Ikšķiles sabiedrības un pašvaldības pārstāvjiem, kas īpaši nozīmīgi ir Latvijas valsts 90 gadu un LTF 20 gadu jubilejā. Tāpat lūdzam Jūs ņemt šo jautājumu gan personiskā kontrolē, gan nodot izskatīšanai attiecīgām valsts iestādēm, kas var sekmēt sabiedrības un pašvaldības dialogu, kā arī Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Uzskatām, ka līdz detālplānojuma izstrādei un sabiedriski pieņemama viedokļa izstrādei jebkādas darbības saistībā ar estrādes pārveidi un vides izpostīšanu ir jāaptur.

Minētais jautājums skar plašas sabiedrības intereses, tādēļ šī vēstule tiks nodota publicēšanai presē

Lielā cieņā un patiesā cerībā uz Jūsu atbalstu

Nora Ikstena, rakstniece

Jānis Karlovs, tēlnieks

Ieva Akurātere, mūziķe

Ivars Heinrihsons, gleznotājs, LMA profesors, TZO virsnieks

Helēna Heinrihsone, gleznotāja

Māris Bišofs, mākslinieks, Bišofa skats „Diena”

Liāna Langa, dzejniece

Valdis Villerušs, grafiķis, LMA profesors, LZA Goda doktors,

Artis Ērglis, izdevējs, LTF muzejs

Valdis Lūriņš, režisors, pedagogs augstskolās

Kaspars Upacieris, radio SWH

Valdis Kaprālis, inženieris mežkopis

Maija Avota, vides māksliniece, LMA lektore

Laimonis Šmits, arhitekts

Muntis Auns, vēstures zinātņu doktors, Latvijas Vēstures institūta pētnieks

Eduards Kļaviņš, mākslas zinātņu doktors, LMA profesors, TZO virsnieks

Elita Grosmane, mākslas zinātņu doktore, LMA Mākslas vēstures institūta direktore

Juris Kļaviņš, diriģents, TZO virsnieks

Kora „Tēvzeme” vārdā Modris Bakmanis, kora prezidents

Roalds Dobrovenskis, rakstnieks

Velta Kaltiņa, rakstniece

Edmunds Freibergs, Nacionālā teātra galvenais režisors, LKA profesors

Kārlis Šēnhofs, uzņēmējs, A/S „Kvadrapak” valdes loc.

Dzidra Šmita, Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore

22 KOMENTĀRI

 1. Kā jūs zināt, ka “šī uzspēlētā rūpēšanās par Ikšķili beigsies pēc pašvaldības vēlēšanām ” ?<br />
  Vai pats tā regulāri rīkojaties? <br />
  Man jau tā šogad tieši likās – nu tik šķūrēs,nu tik būvēs, nu tik stadionu pēc iespējas lielāku, nemaz jau nerunājot par ziemas asfaltēšanas uzplūdiem…<br />
  Nu žēl, bet labi, ka pats vismaz atzīstat.

 2. Domes primārs pienākums ir zināt iedzīvotju vajadzības un vēlmes un saskaņā ar tām plānot ieguldījumus un budžetu. Ikšķilē iedzīvotāju līdzdalība ir pilnībā liegta un visu nosaka daži, sevi dieva vietā iecēluši, domnieki. Viņu nespēja saimniekot godprātīgi un racionāli ir apliecināta ar daudziem absurdiem lēmumiem. Kauns redzēt kā domnieki komunicē ar idzīvotājiem, kauns klausīties deputātes skolotājas uzbrukumu patiesām kultūras un dabas vērtībām. Vai tā drīgst rīkoties skolotāja? Kāds ir viņas kultūras līmenis?! Vai ikšķiliešiem jāsamierinas ar kultūras atbalsta vārdā izšķieztiem miljoniem, trīskārtīgi pārmaksātiem nekam nederīgiem projektiem. Patreizējiem domniekiem īstā vieta ir uz apsūdzēyo sola.

 3. Nekompetences paraugs – sabiedriskai organizācijai pārmest pašvaldības nepadarītos darbus. Ikšķiles dažādās biedrības nav vainojamas pie estrādes un kultūras dzīves nolaišanas. Šo jomu dome nevienam nav deleģējusi, vismaz atbilstoša budžeta sadaļa nav atrodama. Ja dome vismaz būtu publiskojusi savu kultūras programmu, tad vēl varētu žēloties, ka nav nekādu priekšlikumu. Kā var iesniegt priekšlikumus hroniski slepeniem plāniem?!?!?<br />
  Par domes sastāvu ir atbildīgi Ikšķiles iedzīvotāji, tādēļ iedzīvotāju atbildīga rīcība ir alternatīvu piedāvāšana un izskatīšana. Nekā personīga :)<br />

 4. Varam pat nepieminēt kultūru, pašvaldība netiek galā ar darbiem un pat nespēj sakarīgi apgūt budžetu. Es gribu lai atrodas cilvēki kas vismaz mēģinās ko mainīt, esošie pa 12 gadiem neko vērā ņemamu nav paveikuši un esošo ļoti nav uzturējuši. <br />
  <br />
  Ko man tagat darīt viņus mūžīgi pārvēlēt? <br />
  Lai nāk citi, ja tie neko nedarīs arī dabūs trūkties.

 5. Saprotams ir tikai viens. Ikšķiles pašvaldībā ir nepieciešamas pārmaiņas. Ja manā rīcībā ir pareiza informācija, katru gadu netiek iztērēti Ikšķiles attīstībai paredzētie līdzekļi un tie tiek pāskaitīti valsts budžetā izpļekarēšanai. Tajā pašā laikā ir tik daudz vajadzību uz vietas. Tie ir miljoni, un tādēļ vien šo faktu atstāt bez ievērības nevar, un ir laiks Domes sastāvu mainīt.

 6. Man žēl ka šī uzspēlētā rūpēšanās par Ikšķili beigsies pēc pašvaldības vēlēšanām un krēslu sadales. Gribēšu redzēt ko Jūs izdarīsiet. Izskatās ka šie ļautiņi lidinās pa mākoņiem. Liekas ka lielākā daļa bļāvēju un āīkstētāju ir kultūras cilvēki,kas visu laiku āīkst ka kultūrai tiek atvēlēts pārāk maz līdzekļu, bet ja pašvaldība ir gatava ieguldīt naudiņu kultūras attīstībā tad atkal bļaujam. Ja esat tik gudri, lūdzu iesakiet labāku vietu kulturas nama būvniecībai.

 7. Nu vienkārši MALAČI “Kultūras biedrība & CO”. Kas to būtu domājis ka “Kultūras biedrība” tik daudz ko ir noorganizējuši Ikšķilē? Es biju pārliecināts, ka estrādē kaut ko organizē tikai Ikšķlies dome. Vienkārši jau ir kritizēt, bet varbūt kultūras biedrība varētu uzrakstīt, ko tad konkrēti viņi ir izdarījuši Ikšķiles kultūras jomā. Izlasīju cilvēku sarakstu, kas parakstījuši vēstuli un nodomāju, cik daudz pazīstamu vārdu, kad jāsūdzas par to, ka kāds kaut ko dara ( varbūt ne ideāli ), bet kad Jūs paši esat uzstājušies Ikškilē vai parādījuši savus darbus ikšķiliešim ( vai vismaz uzrakstiet kad esat bijuši Ikšķilē )? Kauns par kultūras biedrības namu, kurš nolaists līdz “kliņķim”,pašu nesaimnieciskuma dēļ. Paši neko nedarīsim, bet arī otram neļausim, laba pieeja, malaāi!

 8. Ir piedzimis zināms daudzums cilvēku, kuriem NAV atmiņu par Atmodas procesu. Žēl, vai ne?? Labāk nebūtu dzimuši….<br />
  Kā saprotu, tad vienīgais pareizais, ko varētu darīt Dome, ir ozolzaru vaiņagu vīšana īsteno patriotu jubilejām. Ak jā, vēl varētu dziedāt, ak atvainojiet, dainot…<br />
  Un pilnīgi noteikti neļaut šeit nevienam saimniekot. Ja nu vienīgi pareizajaiem patriotiem un viņu draugiem. Bet varbūt viņi to neprot?? Ko tad??

 9. Ja Ikšķiles estrāde būs vietējas nozīmes valsts aizsargājams kultūras piemineklis, tad no pašvaldību budžeta jāiedala līdzekļi saimnieciski neizmatojamu vietējas nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai. Kultūras pieminekļu konservāciju, uzturēšanu, remontu un restaurāciju veic kultūras pieminekļu īpašnieks par saviem līdzekļiem. Kāda ir eventuālā Ikšķiles estrādes vēsturiskās un arhitektoniskās izpētes tāme, objekta restaurācijas vai renovācijas vai remonta darbu tāme, cik daudz līdzekļu no kopējā Ikšķiles novada pašvaldības budžeta aizies Ikšķiles estrādei?

 10. Nemaz nezināju ka tik daudz lietas Ikskiles Dome ir gribējusi izbīdīt. Tagad ļoti nožēloju ka iepriekšējās domes vēlēšanās balsoju par J.Rudzīti. Dzīvoju Ikšķilē kopš dzimšanas, un varu teikt ka Ikšķilē netiek domāts par iedzīvotāju labklājību. Jau cik gadus nevar atjaunot veco Rīga – Daugavpils šoseju, kaut vai pilsētas teritorijas robežās. Pieļauju ka liela daļa jauno Ikšķiles iedzīvotāju dzīvo tieši Daugavmalā un ja ceļ mājas, tas nozīmē ka ir samērā turīgi un ja ceļ mājas par kredītu naudu tad noteikti arī maksā nodokļus un ne mazos. Ja jaunie pilsētnieki nejutīs ka pilsētai tie ir vajadzīgi tad lojālu pilsētnieku būs aizvien mazāk.

 11. Tas,kurš saka,ka vēstules parakstītājiem nav sakara ar Ikšķili,acīmredzot neko nezin ne par Ikšķili,ne par ikšķiliešiem un Ikšķilē notiekošo un notikušo.

 12. Cilvēki attopieties visi grib Kultūras centru, bet tas ko piedāvā nevarēs nodrošināt foršajiem tās ērtības. Ieteiktu noskatīties video no Diskusijas arhitektu namā, lai jums būtu vismaz priekšstats par piedāvāto. <br />
  <br />
  <a href=”http://ikskile.com/pasvaldiba/projekti/Video_no_diskusijas_Arhitektu_nama_par_Ikskiles_novada_kulturas_centru_.html” target=_blank>ikskile.com/pasvaldiba/projekti/Video_no_diskusijas_Arhitektu_nama_par_Ikskiles_novada_kulturas_centru_.html</a>

 13. nē nu patiešām. ko var īdēt un āīkstēt? nekad un nekur, nekas nav labi. ES GRIBU ESTRĀDI, GRIBU KULTŪRAS NAMU. un netikai es gribu, mums viņu vajag! nu nevar dome izdabāt visiem. citi grib, citi negrib. jūs tur stāstat, ka tas ir kultūras piemineklis. nu ir jā. bet labiem, foršiem dziedātājiem ir prasības pēc ērtības, nevis pēc kultūras pieminekļa.

 14. Tik daudz pazīstamu vārdu. Žēl tikai, ka lielākai daļai ar Ikšķili nav nekāda sakara. (parakstās gan kā Ikšķilnieki.) Kā saka Žīds arī pakārās kompānijas pēc….

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu