Ielu remonta nauda Ledus hallei

Nauda ledū. Attēlam ir ilustratīva nozīme.
Nauda ledū. Attēlam ir ilustratīva nozīme.

Lai arī līdz šim brīdīm, nav pieejama informācija par halles uzturēšanas un ledus izmaksām, pašvaldības priekšsēdētajs I.Trapiņs uzskata par iespējamu, virzīt jautajumu par nekustamā īpašuma „Vidzemes Ledus

Ikšķiles novada domes lēmuma projekts, kas tiek virzīts uz Ikšķiles novada pašvaldības IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS sēdi.

1. Par nekustamā īpašuma „Vidzemes Ledus”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, ar kadastra Nr. 7494 014 0019, iegūšanu pašvaldības īpašumā 

Ņemot vērā SIA „Vidzemes Ledus” (reģ. Nr. 40003560449) 08.01.2010. iesniegumu Nr. 35/3-7, Ogres novada domes 20.05.2010. lēmumu Nr. 30 (prot. Nr. 5, paragrāfs Nr.30) „Par SIA „Vidzemes ledus” piederošā ledus halles objekta pirkumu”, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 42.panta pirmo daļu, 

dome, atklāti balsojot ar „___” balsīm, „par”___, „pret”___, „atturas”___, nolemj: 

 1. Iegūt Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā nekustamo mantu – domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Vidzemes Ledus”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, ar kadastra Nr. 7494 014 0019, kas šī lēmuma pieņemšanas brīdī sastāv no zemes gabala 1,9337 ha platībā un uz zemes gabala esošās ēkas – ledus halles kopā ar ēkas sporta aprīkojumu (mantu, kas funkcionāli nepieciešama, lai ēka varētu tikt izmantota kā sporta centrs un ledus halle), noslēdzot pirkuma darījumu ar patreizējo nekustamā īpašuma īpašnieku SIA „Vidzemes Ledus”, reģ. Nr. 40003560449, juridiskā adrese „Vidzeme”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, nosakot sekojošus nosacījumus:
  1. Nekustamais īpašums iegūstams kopīpašumā ar Ogres novada pašvaldību, reģ. Nr. 90000024455, Ķeguma novada domi, reģ. Nr. 90000013682, un Lielvārdes novada pašvaldību, reģ. Nr.90000024489, katra kopīpašnieka domājamās daļas apmēru nekustamā īpašumā nosakot proporcionāli iedzīvotāju skaitam konkrētajā pašvaldībā;
    
  2. Nekustamā īpašuma kopējā pirkuma cena nedrīkst pārsniegt Ikšķiles novada pašvaldības pasūtītā novērtējuma summu LVL 1 250 000,00 (viens miljons divi simti piecdesmit tūkstoši lati) un Ikšķiles novada pašvaldības saistībās ietilpstošā nekustamā īpašuma pirkuma maksas daļa nosakāma proporcionāli iegūstamās domājamās daļas lielumam, kas saskaņā ar provizoriskiem aprēķiniem ir LVL 159 719,00 (viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit lati) un var tikt koriģēta, precizējot katras pašvaldības iedzīvotāju skaitu darījuma slēgšanas brīdī. Pirkuma maksas daļas norēķinam Ikšķiles novada pašvaldība neizmantos aizdevumu.
    
  3. Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā iegūstamā nekustamā īpašuma domājamā daļa netiks apgrūtināta ar ķīlas tiesībām un Ikšķiles novada pašvaldība nesniegs nekāda veida garantijas pārējo nekustamā īpašuma kopīpašnieku kreditoriem;
    
  4. Nekustamais īpašums kopumā pēc tā iegādes tiks izmantots pašvaldību funkcijas – iedzīvotāju veselīga dzīvesveida, veselības aprūpes, sporta vajadzību nodrošināšanai, ievērojot katra kopīpašnieka tiesības šīs funkcijas izpildi nodrošināt sava novada iedzīvotāju labā;
    
  5. Nekustamā īpašuma iegādes darījuma procesā tiks ievērotas Ikšķiles novada pašvaldības tiesības, kas izriet no 01.10.2009. starp SIA „Vidzemes Ledus” un Ikšķiles novada pašvaldību noslēgtajiem izlīguma (apstiprināts ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2009.gada 7. oktobra lēmumu civillietā Nr. C24087605 (CA-0790-09/21)) un vienošanās noteikumiem, veicot izmaiņas nekustamā īpašuma sastāvā maiņas darījuma starp abām izlīguma un vienošanās pusēm ceļā pirms nekustamā īpašuma pirkuma darījuma noslēgšanas, tādējādi izslēdzot iespēju, ka tās nekustamā īpašuma „Vidzemes Ledus” zemes gabalu daļas, kuras saskaņā ar 01.10.2009. izlīgumu un vienošanos ir tiesības iegūt Ikšķiles novada pašvaldības vienpersoniskā īpašumā, nonāk visu kopīpašnieku kopīpašumā.
 2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā noteiktais pirkuma darījuma akcepts ir spēkā tikai pēc visu 1.1.-1.5.nosacījumu pilnīgas izpildes (un ievērojot tos);
 3. Finansējumu lēmuma 1.2.punkta izpildei LVL 159 719,00 (viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit lati) apmērā paredzēt 2010.gada budžetā (kods: 525210- saimniecības daļas budžeta, ielas seguma rekonstrukcijai);
 4. Par nekustamā īpašuma darījuma formu un noteikumiem un turpmāku nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un uzturēšanas izdevumu segšanu pieņemami atsevišķi lēmumi.
 5. Uzdot domes sekretārei Valentīnai Kābelei šo lēmumu nosūtīt Ogres novada pašvaldībai, Ķeguma novada domei, Lielvārdes novada pašvaldībai un SIA „Vidzemes Ledus”.