Ielu remonta nauda Ledus hallei

Nauda ledū. Attēlam ir ilustratīva nozīme.
Nauda ledū. Attēlam ir ilustratīva nozīme.

Lai arī līdz šim brīdīm, nav pieejama informācija par halles uzturēšanas un ledus izmaksām, pašvaldības priekšsēdētajs I.Trapiņs uzskata par iespējamu, virzīt jautajumu par nekustamā īpašuma „Vidzemes Ledus

Ikšķiles novada domes lēmuma projekts, kas tiek virzīts uz Ikšķiles novada pašvaldības IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS sēdi.

1. Par nekustamā īpašuma „Vidzemes Ledus”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, ar kadastra Nr. 7494 014 0019, iegūšanu pašvaldības īpašumā 

Ņemot vērā SIA „Vidzemes Ledus” (reģ. Nr. 40003560449) 08.01.2010. iesniegumu Nr. 35/3-7, Ogres novada domes 20.05.2010. lēmumu Nr. 30 (prot. Nr. 5, paragrāfs Nr.30) „Par SIA „Vidzemes ledus” piederošā ledus halles objekta pirkumu”, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 42.panta pirmo daļu, 

dome, atklāti balsojot ar „___” balsīm, „par”___, „pret”___, „atturas”___, nolemj: 

 1. Iegūt Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā nekustamo mantu – domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Vidzemes Ledus”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, ar kadastra Nr. 7494 014 0019, kas šī lēmuma pieņemšanas brīdī sastāv no zemes gabala 1,9337 ha platībā un uz zemes gabala esošās ēkas – ledus halles kopā ar ēkas sporta aprīkojumu (mantu, kas funkcionāli nepieciešama, lai ēka varētu tikt izmantota kā sporta centrs un ledus halle), noslēdzot pirkuma darījumu ar patreizējo nekustamā īpašuma īpašnieku SIA „Vidzemes Ledus”, reģ. Nr. 40003560449, juridiskā adrese „Vidzeme”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, nosakot sekojošus nosacījumus:
  1. Nekustamais īpašums iegūstams kopīpašumā ar Ogres novada pašvaldību, reģ. Nr. 90000024455, Ķeguma novada domi, reģ. Nr. 90000013682, un Lielvārdes novada pašvaldību, reģ. Nr.90000024489, katra kopīpašnieka domājamās daļas apmēru nekustamā īpašumā nosakot proporcionāli iedzīvotāju skaitam konkrētajā pašvaldībā;
    
  2. Nekustamā īpašuma kopējā pirkuma cena nedrīkst pārsniegt Ikšķiles novada pašvaldības pasūtītā novērtējuma summu LVL 1 250 000,00 (viens miljons divi simti piecdesmit tūkstoši lati) un Ikšķiles novada pašvaldības saistībās ietilpstošā nekustamā īpašuma pirkuma maksas daļa nosakāma proporcionāli iegūstamās domājamās daļas lielumam, kas saskaņā ar provizoriskiem aprēķiniem ir LVL 159 719,00 (viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit lati) un var tikt koriģēta, precizējot katras pašvaldības iedzīvotāju skaitu darījuma slēgšanas brīdī. Pirkuma maksas daļas norēķinam Ikšķiles novada pašvaldība neizmantos aizdevumu.
    
  3. Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā iegūstamā nekustamā īpašuma domājamā daļa netiks apgrūtināta ar ķīlas tiesībām un Ikšķiles novada pašvaldība nesniegs nekāda veida garantijas pārējo nekustamā īpašuma kopīpašnieku kreditoriem;
    
  4. Nekustamais īpašums kopumā pēc tā iegādes tiks izmantots pašvaldību funkcijas – iedzīvotāju veselīga dzīvesveida, veselības aprūpes, sporta vajadzību nodrošināšanai, ievērojot katra kopīpašnieka tiesības šīs funkcijas izpildi nodrošināt sava novada iedzīvotāju labā;
    
  5. Nekustamā īpašuma iegādes darījuma procesā tiks ievērotas Ikšķiles novada pašvaldības tiesības, kas izriet no 01.10.2009. starp SIA „Vidzemes Ledus” un Ikšķiles novada pašvaldību noslēgtajiem izlīguma (apstiprināts ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2009.gada 7. oktobra lēmumu civillietā Nr. C24087605 (CA-0790-09/21)) un vienošanās noteikumiem, veicot izmaiņas nekustamā īpašuma sastāvā maiņas darījuma starp abām izlīguma un vienošanās pusēm ceļā pirms nekustamā īpašuma pirkuma darījuma noslēgšanas, tādējādi izslēdzot iespēju, ka tās nekustamā īpašuma „Vidzemes Ledus” zemes gabalu daļas, kuras saskaņā ar 01.10.2009. izlīgumu un vienošanos ir tiesības iegūt Ikšķiles novada pašvaldības vienpersoniskā īpašumā, nonāk visu kopīpašnieku kopīpašumā.
 2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā noteiktais pirkuma darījuma akcepts ir spēkā tikai pēc visu 1.1.-1.5.nosacījumu pilnīgas izpildes (un ievērojot tos);
 3. Finansējumu lēmuma 1.2.punkta izpildei LVL 159 719,00 (viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit lati) apmērā paredzēt 2010.gada budžetā (kods: 525210- saimniecības daļas budžeta, ielas seguma rekonstrukcijai);
 4. Par nekustamā īpašuma darījuma formu un noteikumiem un turpmāku nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un uzturēšanas izdevumu segšanu pieņemami atsevišķi lēmumi.
 5. Uzdot domes sekretārei Valentīnai Kābelei šo lēmumu nosūtīt Ogres novada pašvaldībai, Ķeguma novada domei, Lielvārdes novada pašvaldībai un SIA „Vidzemes Ledus”.

12 KOMENTĀRI

 1. jaraugas,kas notiks ar halli,kads bus apmeklejums?vai ,lai uzturetu nebus jaiekarto tirdzniecibas centrs,ka tas savulaik bija Riga?Sia daris ka gribes.Lai nu ta butu rupe par jaunatni!!!!

 2. Ja ir pie rokas Sestdiena, palasi šo<br />
  <a href=”http://www.diena.lv/lat/politics/sestdiena/sporta-miljonu-burbuli” target=_blank>www.diena.lv/lat/politics/sestdiena/sporta-miljonu-burbuli</a> <br />
  <br />
  Bizness būtu tad, ja būtu rezultāti (skatītāji), ko pārdot, un pircēji (reklāmdevēji), kas gatavi maksāt par par skatītāju uzmanību. Pašlaik “bizness” ir tikai tad, ja ir no kurienes naudu paņemt. Tā kā “muļķiem” naudas pašlaik nav un valsts vairs nedod, tad paliek pašvaldības, kuras pērk bankrotējušu infrastruktūru.<br />
  <br />
  Nopirkt ir viena lieta, bet vēl jau vēlāk jāstrādā rentabli. Tas neizdevās īpašniekiem, kas ar pašu biksēm atbildēja, tagad to mēģinās darīt Latvijas mērogā visneveiksmīgākais saimniekošanas tips – aģentūra. Ja jau viss saskaņots, tad jau atliek tikai raudzīties, kuram Ikšķiles viedajam tiks vietiņa 🙂

 3. Lipmans hokeju saprot… Tomēr hokejs jebkurā variantā ir dārgs sporta veids. Tas viss izskatītos kaut cik cerīgi, ja mūsu pašvaldības sporta organizatori savu varēšanu sākumā parādītu lētākās nodarbēs. Lai kaut no halles pirkuma partneriem pamācās! (zemāk atradīsiet Ķeguma Novada Ziņas, kurās mūsu Domes vadoņus var atpazīt pie lielas sadarbības svinīgas noformēšanas tieši izglītības jomā – tad jau ar neko nezināšanu nevajadzētu attaisnoties)<br />
  <br />
  <a href=”http://kegums.lv/upload/avize_/2010/knz_2010_05_web.pdf” target=_blank>kegums.lv/upload/avize_/2010/knz_2010_05_web.pdf</a> <br />
  <br />
  Futbola klubs «Ķegums» uzņem jaunus audzēkņus<br />
  (2002.—2003. gadā dzimušus un jaunākus).<br />
  Treniņi notiek 3 reizes nedēļā Ķeguma skolas stadionā.<br />
  Pirmā nodarbība 1. jūnijā plkst. 17.30.<br />
  Dalības maksa Ls 10 mēnesī. Informācija pa tālr. 26354356.<br />
  <br />
  Var jau teikt, ka vienīgā problēma ir neesošais skolas stadions, bet tā nav! Rīt, 10.jūnijā Lupīnu ielas stadionā notiks to pašu 2002. gada futbolistus Vidzemes zonas turnīrs, kur divi mūsu Ikšķiles puikas spēlēs Ogres komandas sastāvā. <br />
  Un kādi 50 tā paša vecuma Ikšķiles puikas nespēlēs. Nez vai halle vien tur ko risinās, nez vai iepriekš bīdītais Lupīnu ielas apbūves projekts būtu ko līdzējis.

 4. gribetos redzet sis sedes protokolu,kas par sadu priekslikumu ir nobalsojusi?Cik izdevigi pasvaldibai ir parnemt ledus halli.Ka bus ar vinas apsaimniekosanu?Vai tas nav TP intereses? Ludzu caurspidigu balsojumu!Vai nebus vienam novadam par krasnu:Sporta halle,skolas sporta stadions,Lupinas ielas sporta kompl.?Lai ta beigas neizraditos kluda un nauda iztereta….

 5. Nu ko beidzot ilgi perinātā Ledus halles pārņemšana ir izlīdusi gaismā un ir zināmi pārņemšanas nosacījumi. Šoreiz mani gan tā summa pārāk neuztrauc, jo esošā pieredze rāda, ka to vērtējumos var uztaisīt kādu vajag (Ikšķiles kultūras biedrības nams – 47.000Ls; Dienas centra ēka Daugavas 34 – 113.000Ls).<br />
  Vairāk mani uztrauc šī lēmuma 4.punkts par turpmāko apsaimniekošanu. Manā skatījumā, lai nodrošinātu halles apsaimniekošanu to varēs veikt tikai divos veidos; 1)tiks veidota kopīga aģentūra no iesaistīto domju puses ar attiecīgiem izdevumiem valdes atalgošanai; 2)tiks nodota apsaimniekošana kādam SIA…. un neviens “gailis vēl nav dziedājis”, ka šis SIA būs “Vidzemes Ledus” vai no tā atvasināta vienība…. Nākamais solis varētu būt halles nekustamā īpašuma ieguldīšana šī SIA kapitālā, kā tas savulaik notika ar zemi zem halles… un tālāko SIA daļu pārdošanu J.F. pa “kapeikām”. <br />
  <br />

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu