Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumi 2006-2010 lauku teritorijai (grozījumu izstrāde)

Ikšķiles novada riska objektu teritoriālā shema. Autors:
Ikšķiles novada riska objektu teritoriālā shema. Autors:

Grozījumu izstrāde Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumos 2006-2010 lauku teritorijai sākta 2008.gada nogalē. To veic „Metrum

Šobrīd ir izsludināta Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumu 2006-2010 lauku teritorijai (ar 2009.gada grozījumiem) 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.

Ar Ikšķiles novada domes 18.03.2009. sēdes lēmumu ir uzsākta Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumu 2006-2010 lauku teritorijai (ar 2009.gada grozījumiem) 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.833 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”. Sabiedriskā apspriešana tiek izsludināta laikā no 2009.gada 24.marta līdz 5.maijam.

Sabiedriskās apspriešanas laikā Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumu 2006-2010 lauku teritorijai (ar 2009.gada grozījumiem) 1.redakcija, pārskats par iedzīvotāju viedokli, priekšlikumiem, kas saņemti 1.redakcijas izstrādes laikā, kā arī spēkā esošie Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumi 2006-2010 lauku teritorijai ir izstādīti Ikšķiles novada domes zālē (Strēlnieku iela 10, Ikšķile), kur tie ir pieejami ikvienam interesentam katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sapulce paredzēta 2009.gada 23.aprīlī plkst.18.00 Ikšķiles novada domes zālē. Sabiedriskās apspriešanas laikā jebkurš interesents Ikšķiles novada domē, adrese: Strēlnieku iela 10, Ikšķile, LV-5052, tālr.: 65030202, fakss: 65055457, var iesniegt rakstiskus priekšlikumus, norādot savu vārdu, uzvārdu un adresi. Ar Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumu 2006-2010 lauku teritorijai (ar 2009.gada grozījumiem) 1.redakciju iespējams iepazīties arī šeit.

Grozījumu izstrādei noteikti sekojoši uzdevumi, kas apstiprināti Ikšķiles novada domes sēdē 2008.gada 17.decembrī:
1. Attēlot applūstošās teritorijas kartē „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, ievērojot virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanu saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 2008.gada 6.aprīļa grozījumiem, un papildināt paskaidrojuma raksta sadaļu 3.3.6. „Paaugstināta riska objekti un teritorijas” ar aktuālo informāciju par applūstošajām teritorijām.
2. Precizēt izmaiņas Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumu 2006.-2010. II daļas „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” p.3.2.5 „Lauku apbūves teritorijas” (DzL) un p.3.7.1. „Mežu teritorijas”, kā arī izvērtēt citus ar šīm sadaļām saistītos noteikumu punktus.
3. Papildināt Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumu 2006.-2010. II daļas „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”1.pielikumu „Detālplānojumu saraksts” ar aktuālo informāciju par spēkā esošajiem detālplānojumiem un grafiskās daļas karti „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” ar informāciju par apstiprinātajiem un izstrādes stadijā esošajiem detālplānojumiem.
2. Precizēt Ikšķiles novada apdzīvoto vietu perspektīvās robežas un perspektīvo ceļu shēmu, saskaņā ar izstrādātajiem un realizētajiem detālplānojumiem.
3. Precizēt teritorijas plānojuma dokumentos norādīto kultūras un arhitektūras pieminekļu atrašanās vietu un to aizsargjoslas.
4. Izskatīt fizisku un juridisku personu ierosinājumus, tajā skaitā par derīgo izrakteņu krātuvju ierīkošanu, un pozitīva izvērtējuma gadījumā mainīt teritorijas izmantošanas veidu grafiskās daļās kartē „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”.
5. Iekļaut Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumu 2006.-2010. I daļas „Paskaidrojuma raksts” sadaļu „Zemes gabali, kas nepieciešami pašvaldības funkciju realizēšanai”, nosakot tajā teritorijas, kas nepieciešamas likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā noteikto funkciju izpildei.
6. Iekļaut teritorijas plānojumā informāciju par ģeodēziskajiem atbalsta punktiem.
7. Atjaunot informāciju Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumu 2006.-2010. I daļas „Paskaidrojuma raksts” 2.1.4.sadaļā „Apkārtējās pašvaldības”.

Grozījumu lietošana
Labākai pārskatāmībai teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos veiktās izmaiņas atzīmētas ar sarkanu krāsu. Grafiskajā daļā veiktas izmaiņas tikai tajās kartēs, aiz kurām iekavās atzīmēts (ar 2009.gada grozījumu 1.redakciju). Lai vieglāk būtu iespējams iepazīties ar izmaiņām teritorijas plānojuma kartē „Ikšķiles novada lauku teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana (ar 2009.gada grozījumu 1.redakciju)”, ieteicams iepazīties ar Pārskata par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi sadaļā 4.2. „Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem, kas saņemti teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas izstrādes laikā” ietverto informāciju, kas izskaidro un pamato veiktās izmainās teritorijas plānotajā (atļautajā) izmantošanā.

Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumu 2006-2010 lauku teritorijai (ar 2009.gada grozījumiem) 1.redakcija:
Paskaidrojuma raksts

GRAFISKĀ DAĻA
Ikšķiles novada lauku teritorijas pašreizējā izmantošana
Ikšķiles novada lauku teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana (ar 2009.gada grozījumu 1.redakciju)
Teritorijas ar applūšanas risku (ar 2009.gada grozījumu 1.redakciju)
Valsts aizsardzībā esošie kultūras pieminekļi (ar 2009.gada grozījumu 1.redakciju)
Ūdensapgādes urbumi
Riska objekti un teritorijas
Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas

Pārskats par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Jautājumus, priekšlikumus un komentārus par plānojuma grozījumu izstrādi, lūdzam, sūtīt pa e-pastu: [email protected].

3 KOMENTĀRI

  1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi atrodami “Metrum” mājas lapā <a href=”http://www.metrum.lv” target=_blank>www.metrum.lv</a> (sadaļā Projekti), un, protams, arī pašvaldībā uz vietas

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu