Turpinās sarunas par Ogres Ledus halles pārņemšanu

Sarunas turpinās bet nav skaidrs uz kāda pilnvarojuma pamata un apjoma Ikšķili pārstāv pensionāre Dzintra Zolte. Kādēļ Ikšķiles novadu nevar pārstāvēt J.Rudzītis kuršs šobrīd ir priekšsēdētāja vietnieks. Kopējā prognozējamā darījuma summa ir lielāka par 1 250 000Ls.

Ziņa no ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldība jau agrāk informējusi par SIA „Vidzemes ledus” valdes locekļa Jura Feodorova piedāvājumu novada pašvaldībai pārņemt ledus halli un tai pieguļošo zemes gabalu savā bilancē.

Ar domes priekšsēdētāja rīkojumu tika izveidota darba grupa, kuras vadība uzticēta Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniekam Egilam Helmanim, tās sastāvā iekļauti domes tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Andrejs Ceplītis, domes jurists Ēriks Ancāns, būvvaldes teritorijas plānotājs Uldis Apinis, pieaicinātā finanšu speciāliste Dzintra Zolte, kā Ikšķiles novada pašvaldības pārstāvis.
Šodien darba grupa tikā skārtējo reizi, lai spriestu par iespējām pārņemt piedāvāto īpašumu.
 
Lai izvērtētu „Vidzemes ledus” valdes priekšlikumu par ledus halles un tai pieguļošā zemes gabala pārņemšanu Ogres novada pašvaldības bilancē, darba grupa bija pasūtījusi divu neatkarīgu ekspertu novērtējumus – šie vērētjumi ir jau saņemti.
 
Šajā tikšanās reizē darba grupa centās izanalizēt vērtējumus, kā arī sprieda, kādā veidā un proporcijās būtu iespējama pārņemtā īpašuma sadale starp iesaistītajām pašvaldībām.
Sākot sanāksmi, priekšsēdētāja vietnieks atzinīgi novērtēja Jura Feodorova ieguldījumu hokeja attīstībā Ogrē, taāu vienalaikus atzina, ka pašreiz uzņēmuma  darbība ir neapmierinoša.
Ogrē kā bijušajā rajona centrā ir vairākas sporta būves, piemēram, peldbaseis un sporta centrs, basketbola skola, un šo sporta bāzi izmanto ne tikai ogrēnieši, bet arī Ikšķiles un citu novadu iedzīvotāji. Paplašinot jau esošo sporta bāzi, novada pašvaldībai ievērojami palielinātos izdevumi uzturēšanai un darbības nodrošināšanai. Skaidrs, ka Ogres novada pašvaldība viena pati nevar atļauties iegādāties un uzturēt vēl vienu sporta būvi.
 „Neskatoties uz pašreizējo ekonomisko situāciju un to, ka īpašuma pārņemšana prasīs lielus finanšu līdzekļus, manuprāt, visas pašvaldības ir ieinteresētas saglabāt iespēju bērniem un ikvienam pašvaldības iedzīvotājam nodarboties ar sporta aktivitātēm, ko piedāvā un nodrošina ledus halle. Uzskatu, ka, pārņemot īpašumu, pašvaldības investētu naudu jauniešos un to veselīgā attīstībā, kas būtībā ir nākotnes  ieguvums,” atzīst E.Helmanis.
Tā kā īpašums atrodas Ikšķiles teritorijā, svarīga ir tuvāko kaimiņu pašvaldības vadības attieksme un nostāja. Ikšķiles domes priekšsēdētāja Indulis Trapiņš uzsver, ka ledus halle faktiski atrodas Ogres teritorijā, tāpēc Ogres novada pašvaldībai ir jāsagatvo reālus piedāvājumus citām pašvaldībām, lai noskaidrotu to viedokli  – vai vispār tās ir ieinteresētas piedalīties halles iegādē un uzturēšanā.
Pēc pašreizējās informācijas, Ķeguma un Lielvārdes novada pašvaldības, pagaidām vēl tikai apsver iespēju piedalīties īpašuma pārņemšanā un turpmākajā uzturēšanā.
Kā informē E.Helmanis, arī Salaspils pašvaldība ir izrādījusi interesi, jo ledus halle atrodas ļoti izdevīgā vietā.
Darba grupas sanāksmē aktīvi tika diskutēts par parņemtā īpašuma sadales un uzturēšanas variantiem. Andrejs Ceplītis uzsvēr, ka ledus halles pārņemšanas gadījumā būtiski to izmantot racionāli un piedāvāt iespējas izīrēt telpas, kā arī sniegt maksas pakalpojumus ikvienam interesentam, tādejādi samazinot pašvaldības izdevumus halles uzturēšanai.
Darba grupa ir iepazinusies ar leduss halles apsaimniekošu Tukumā, kur pašvaldība ledus halli ir pārņēmusi no privātā uzņēmēja –  šobrīd  no halles sniegtajiem pakalpojumi pašvaldībai pat esot neliela peļņa.
Darba grupa nolēma izteikt piedāvājumu iegādāties īpašumu par cenu, atbilstošu izdevīgākajam vērtējumam. SIA „Vidzemes Ledus”  īpašniekiem tuvākajā  laikā tiks nosūtīta vēstule ar minēto piedāvājumu.
 Turpināsies sarunas ar citu pašvaldību pārstāvjiem par iespējomo līdzdalību piedāvātā īpašuma pārņemšanā.