Ikšķiles komanda Latvijas III Ziemas Olimpiade. Foto: ikskile.lv
Ikšķiles komanda Latvijas III Ziemas Olimpiade. Foto: ikskile.lv

Ikšķiles pašvaldība pārkāpj domes lēmumu apstiprināšanas kārtību. Jautājumi kuri nav guvuši apstiprinājumu domēs komitejās, jau ir realizēti dzīvē.

Ikšķiles pašvaldības izpildirektors Guntars Kurmis, kurš ir atbildīgais par šo jautājumu, nespēj kontrolēt lai viņam uzticētais darbs izietu visus apstiprināšanas soļus.

Ar vēl neapstiprinātiem pašvaldības logotipiem un saukļiem ir apdrukātas pašvaldības darbinieku jakas un sportistu formas, Latvijas III Ziemas Olimpiādē.

Ogrenet.lv ….Ikšķiles novada sportistu delegācija par savu moto, kas arī attēlots uz sporta formām, izvēlējās frāzi “Labs sākums”

Šodien 9:20 tautsaimniecības komiteja tikai lems vai jautājumu pašvaldības simboliku apstiprināšanu virzīs uz domes sēdi. 

3. Par pašvaldības simbolikas (logotipa un saukļa) apstiprināšanu (D. Vārslavāne)

Noklausoties sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RCL”, reģ. Nr.40003431006, pārstāvju

sniegto ziņojumu, pamatojoties uz savstarpēji 2014.gada 10.novembrī noslēgto pakalpojumu

līgumu 2.1-17/184 (iepirkuma ID Nr.INP 2014/21) par Ikšķiles novada zīmola attīstības

stratēģiju, un

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 7. un

15.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 9.punktu,

dome, balsojot, „par”……., „pret” …….., „atturas”…….., nolemj:

1. Apstiprināt pašvaldības simboliku:

1.1. Logotipu, saskaņā ar pielikumā pievienoto grafisko pielikumu;

1.2. Saukli, saskaņā ar pielikumā pievienoto grafisko pielikumu.

2. Izstrādāt un virzīt uz aprīļa domes sēdi apstiprināšanai saistošos noteikumus par Ikšķiles

novada pašvaldības simboliku;

3. Izstrādāt grozījumus un virzīt uz aprīļa domes sēdi apstiprināšanai 2010.gada 21.aprīļa

saistošos noteikumus Nr.7/2010 „Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām”, papildinot

ar normām par nodevas iekasēšanu par logotipa izmantošanu;

4. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

 

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu