Jaunais laiks suņiem un kaķiem Ikšķiles novadā

Arī pašvaldībā strādā cilvēki kuri lasa, un nevajadzēja pat nedēļu kopš aizrādījuma par noteikumu nepieejamību, kā pašvaldība sameklēja savos apcirkņos šo dokumentu un publicēja. Protams rodas daži interesanti jautājumi.

APSTIPRINĀTS

ar Ikšķiles pilsētas ar l.t.domes sēdes lēmumu (prot. Nr. 6.,p.5)

SUŅU UN KAĶU TURĒŠANAS NOTEIKUMI IKŠĶILES PILSĒTĀ

AR LAUKU TERITORIJU

1.Vispārējie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā realizējama vienotu suņu reģistrācija un kaķu uzskaite, to turēšana, suņa turēšanas nodevas nomaksa un klaiņojošo dzīvnieku novēršana Ikšķiles pilsētā ar lauku teritoriju.

1.2. Ikšķiles pilsētas ar lauku teritoriju iedzīvotājiem un organizācijām atļauts turēt suņus un kaķus, ievērojot veterināri sanitārās normas un higiēnas noteikumus.

1.3.   Atļauts turēt suņus un kaķus atsevišķos  dzīvokļos, kuros dzīvo viena ģimene, bet dzīvokļos, kuros mitinās vairākas ģimenes, tikai tad, ja ir viņu pilngadīgo dzīvokļa iemītnieku rakstveida piekrišana,

1.4. suņu un kaķu uzskaiti, kurus tur šo namu iedzīvotāji, reģistrē Ikšķiles domē. Kucēni un kaķēni jāuzskaita sešu mēnešu vecumā, jauniegūtie suņi un kaķi divu nedēļu laikā.

1 .5. Uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām, kā arī namu īpašniekiem jāuztur pienācīgā sanitārā stāvoklī pagalmu, uzņēmumu izgāztuvju un atkritumu laukumu teritoriju, nelaižot minētās vietas klaiņojošos suņus un kaķus, kā arī jāgādā, lai tiem nebūtu iespējams iekļūt bēniņos, pagrabos un citās neapdzīvotās telpās.

1 .6. atļauts peldināt suņus tikai ārpus cilvēkiem paredzētajās peldvietas pēc pīkst. 22:00 līdz 07:00.

1.7. Atļauts suņus atlaist no pavadas dresūras vai pastaigas laukumos, parkos un skvēros pēc pīkst. 23:00 līdz 06:00 (novācot aiz suņa ekstrementus).

2.   Suņu un kaķu īpašnieku pienākumi

2.1. Aizliegts turēt suņus, kuri nav reģistrēti, un kaķus, kuri nav uzskaitīti,

2.2. īpašniekiem jāpaziņo par iegādāto suni vai kaķi Ikšķiles domē.

2.3. Suņa vai kaķu īpašniekam jānodrošina, lai dzīvnieks būtu savlaicīgi vakcinēts pret trakumsērgu, ko apliecina ieraksts suņu vai kaķu reģistrācijas apliecībā. Suņiem tiek izdots arī numurēts žetons, kurš jāpiestiprina pie kaklu siksnas. Vakcinēt, kā arī izdot apliecību un žetonu drīkst licenzētie veterinārie ārsti, vakcinēšanu apliecinot ar personīgo zīmogu. Pret trakumsērgu vakcinē, sākot ar otro dzīvības mēnesi. Visus izdevumus, kas saistīti ar vakcinēšanu, apliecības un žetona iegādi sedz īpašnieks.

2.4. Aizliegts atstāt suņus un kaķus bez uzraudzības, bez barības un kopšanas, pamest tos, kā arī izturēties pret tiem cietsirdīgi.

2.5.  Nepieļaut,  ka dzīvnieki piemēslo  dzīvojamās vai sabiedriskās telpas, kā arī apdzīvotās vietas, teritorijas

2.6. Aizliegts turēt suņus uz balkona vai lodžijas.

2.7.  Izvest suņus pastaigā tikai līdz 1,5 m garā pavadā un ar uzliktu uzpurni (izņemot dekoratīvos suņus un suņus, kas speciāli apmācīti invalīdu apkalpošanai). Bez pavada un uzpurņa suņus atļauts turēt vai palaist tikai suņu apmācību un pastaigu laukumos, medībās, ganot dzīvnieku ganāmpulkus, kā arī noziedznieku aizturēšanas operācijās (tiesību aktos noteiktajā kārtībā). Vedot suni pastaigā īpašniekam obligāti jāņem līdzi inventārs, lai novāktu dzīvnieka ekskrementus.

2.8. Suņu cīņas un dzīvnieku dresēšana šim nolūkam aizliegta.

2.9. Īpašniekam, kas atsakās turēt savu suni vai kaķi ir jāatrod cits saimnieks vai arī jānogādā arī suņu patversmē tā iemidzināšanai.

2.10. Par katru gadījumu, kad īpašnieka suni vai kaķi sakoduši plēsīgi savvaļas dzīvnieki, klaiņojošie suni vai kaķi un ir aizdomas par dzīvnieku saslimšanu ar trakumsērgu, īpašniekam nekavējoties jāziņo veterinārajai klīnikai vai veterinārajam ārstam un jāveic pasākumi dzīvnieka izolācijai. Ja dzīvnieks saslimis ar trakumsērgu un nobeidzies, īpašniekam par to nekavējoties jāziņo veterinārajai klīnikai vai veterinārajam ārstam.

2.11. Aizliegts ierasties ar suņiem vai kaķiem bērnudārzos, skolās, bērnu rotaļu laukumos, tirdzniecības iestādēs. Stadionos, pludmalēs, estrādē kā arī citās masu pulcēšanās vietās un pasākumos (mītiņos, gājienos un līdzīgos pasākumos), izņemot dzīvniekiem veltītos pasākumos. Dzīvnieku īpašnieki nedrīkst pieļaut, ka suņi izrok zālienus dārzos, parkos un skvēros, kā arī bojā mākslas vai uzskatāmās informācijas stendus u.c.

2.12. Suņa īpašniekam par katru suni katru gadu līdz 1 .martam jānomaksā gadskārtējā nodeva Ls 6,-. Gadskārtējā nodeva tiek maksāta domes kasē.

2.13.  No punktā 2.12 noteiktās maksas atbrīvoti:

•        vientuļie nestrādājošie pensionāri

•        vientuļie un 1. vai 2. grupas invalīdi

•        valsts iestādes, kuras audzina suņus individuālo privātmāju īpašnieki

viendzīvokļu un divdzīvoklu komunālās dzīvojamās mājās ar norobežotu teritoriju, kurā nav sētnieku.

2.14.  Iekasētā nauda tiek sadalīta un izmantota:

dzīvnieku uzskaites un kārtības nodrošināšanai

dzīvnieku   izolācijas   dienesta   finansēšanai   un   citiem   ar  dzīvnieku uzturēšanu saistītiem izdevumiem.

3.   Atbildība par noteikumu neievērošanu.

3.1. Dzīvnieka īpašnieks ir atbildīgs par dzīvnieka nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem un veselības kaitējumiem Latvijas Republikas civillikuma noteiktajā kārtībā.

3.2. Suņu un kaķu noteikumu pārkāpumus izskata un administratīvo sodu saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106.p. uzliek Ikšķiles pilsētas ar lauku teritoriju

administratīvā komisija šādos apmēros:

3.2.1.        brīdinājumu vai naudas sodu līdz 5.- Ls-, ja suns izlaists laukā no dzīvojamām telpām bez pavada un tam nav uzlikts uzpurnis.

3.2.2.        no 5.- Ls līdz 10.- Ls – īpašnieks ierodas ar suni vai kaķi bērnudārzā, skolā, bērnu rotaļu laukumā, stadionā, estrādē, pludmalē, tirdzniecības iestādē vai citās masu pulcēšanās vietās; ja suns izracis zālienu, sabojājis mākslas vai uzskatāmas informācijas stendus u.c.

3.2.3.        no 5.- Ls. līdz 20.- Ls, -ja īpašnieks cietsirdīgi izturas pret suni vai kaķi, atstājot to bez uzraudzības un barības, ja neziņo veterinārajam dienestam par iespējamo dzīvnieka saslimšanu ar trakumsērgu, ja īpašnieks dzīvnieku pamet.

3.2.4.        no 5.- Ls līdz 10.- Ls, -ja jebkura persona cietsirdīgi izturas pret suni vai kaķi, nodarot tam fiziskas ciešanas, mokot, sitot vai kā citādi kropļojot dzīvnieku.

3.2.5.        brīdinājums vai naudas sods līdz 10.- Ls, -ja īpašnieks nav nodrošinājis dzīvnieka vakcinēšanu, nav reģistrējis suni, ja dzīvnieks piemēslo kāpņu telpas vai apkārtni, ja dzīvnieku saimnieki nenovāc ekskrementus.

3.2.6.        no 10.- Ls līdz 50.- Ls, -ja dzīvnieks nodarījis materiālus zaudējumus vai veselības kaitējumus. Ja dzīvnieks cilvēkus sakodis vairākkārt, dzīvnieku iemidzina piespiedu kārtā.

3.2.7.        līdz 25.- Ls, ka īpašnieks nemaksā gadskārtējo suņu turēšanas nodevu.

Priekšsēdētājs                    ………………………………………. J. Rudzītis

Jautājumi:

1. Pie kā jāgriežas, lai reģistrētu suni un uzskaitītu kaķi?
2. Kur atrodas suņu pastaigas laukums un vai tas ir notīrīts, lai būtu izmantojams?
3. Aizliegts atstāt suņus un kaķus bez uzraudzības, par kādu laika periodu iet runa?
4. Cik Ikšķiles pašvaldība ir iekasējusi naudas līdzekļus no šīs kaķu/suņu nodevas?
5. Vai jaunais 0,5 štata vietas pašvaldības policijas darbinieks no Salaspils ir gatavs iekasēt soda naudu par noteikumu punkta 2.7 Vedot suni pastaigā īpašniekam obligāti jāņem līdzi inventārs, lai novāktu dzīvnieka ekskrementus, neievērošanu.
6. Ja suns vai kaķis jāreģistrē Ikšķiles novada domē, tad kādēļ līgumu par “Klaiņojošo, bezsaimnieka dzīvnieku (suņu un kaķu, meža dzīvnieku) izķeršanu Ikšķiles novada teritorijā” slēdz Līvi?

6 KOMENTĀRI

 1. Jo piemēslotāka teritorija aiz žoga, jo drošāk var justies suņi un kaķi. Skaidrs, ka neviens tur neies un suņa pasi neprasīs. Sētnieku taāu jau apēda 🙂

 2. Var saprast, ka par tiem nenieka nav jāmaksā, ja tos valsts iestādēs audzina šo māju īpašnieki :-))<br />
  Kā arī nav jāmaksā par suņiem norobežotās teritorijās, kurās nav sētnieku.<br />
  <br />
  Vēl kādi jautājumi?

 3. 7. Kā atšķiras reģistrēšana no uzskaitīšanas? Vai tos, kurus reģistrē, neuzskaita – un otrādi?<br />
  <br />
  8. Kā saprast šo:<br />
  <br />
  “2.13. No punktā 2.12 noteiktās maksas atbrīvoti:<br />
  <br />
  • valsts iestādes, kuras audzina suņus individuālo privātmāju īpašnieki<br />
  <br />
  viendzīvokļu un divdzīvoklu komunālās dzīvojamās mājās ar norobežotu teritoriju, kurā nav sētnieku.” ?

 4. arī šis ir vērtīgs:<br />
  1 .5. Uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām, kā arī namu īpašniekiem jāuztur pienācīgā sanitārā stāvoklī pagalmu, uzņēmumu izgāztuvju un atkritumu laukumu teritoriju, nelaižot minētās vietas klaiņojošos suņus un kaķus, kā arī jāgādā, lai tiem nebūtu iespējams iekļūt bēniņos, pagrabos un citās neapdzīvotās telpās.<br />
  <br />
  Ja “Līvi” tā sakoptu atkritumu konteineru novietnes, tad arī privātmāju carbraucēji nevarētu savas āupiņas mest daudzdzīvokļu māju iemītnieku apmaksātos konteineros.

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu