Ūdens un kanalizācija Ikšķilē

Ūdens un kanalizācijas sistēmu izbūve Birzes ielā, Ūdenssaimniecības attīstības projekta 1.kārtas ietvaros.
Ūdens un kanalizācijas sistēmu izbūve Birzes ielā, Ūdenssaimniecības attīstības projekta 1.kārtas ietvaros.

1.decembrī Ikšķiles novada pašvaldības telpās norisinājās APVIENĪBAS „IEDZĪVOTĀJI” organizētā sabiedriskā apspriešana par Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības projekta 1.kārtu.

Kā pirmā  uzstājās Vides ministrijas Projektu ieviešanas departamenta Ūdenssaimniecības un vides risku projektu nodaļas vadītāja Baiba Gulbe un iepazīstināja klātesošos ar VIDES MINISTRIJAS funkcijām un atbildību ūdenssaimniecības projektu īstenošanā. Tā kā projekts tiek finansēts no ES Kohēzijas fonda līdzekļiem, tad atbilstoši šo projektu ieviešanas kārtībai ir noteiktas attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un referente iepazīstināja ar šo izmaksu atšķirībām. Tāpat tika izskaidrota arī kontrolējošo institūciju loma.

Nākamais referents bija PA Līvi Ūdensapgādes un kanalizācijas dienesta vadītājs – Ivars Viļums. Tika izklāstīta projekta ieviešanas gaita un mērķi, kā arī tehniskie parametri jaunizveidotajai dzeramā ūdens ieguves vietai, notekūdeņu attīrīšanas iekārtai un izveidotajai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai. Projekta gaitā tika realizēts:

  1. Jaunas dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas (jauda 1000 m3/d) ar virszemes ūdens rezervuāru (V = 2 x 250 m3)  un otrā pacēluma sūkņu stacijas izbūve;
  2. Ūdensgūtves rekonstrukcija – 2 jaunu artēzisko aku ierīkošana;
  3. Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija un jaunu tīklu būvniecība (20,7 km garumā kopa ar pievadiem);
  4. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (jauda 826 m3/d) un galvenās kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija, veco vietā izbūvējot jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un jaunu kanalizācijas sūkņu staciju;
  5. Saimnieciskās kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana 17,14 km (kopā ar pievadiem) garumā, tai skaitā, kanalizācijas spied vadu izbūve 0,72 km garumā un 5 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve kanalizācijas tīklos.

Projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības I kārta” ieviešanas rezultātā Ikšķiles pilsētas iedzīvotāju ieguvumi būs:

  1. Atbilstošas kvalitātes dzeramais ūdens ar nepieciešamo spiedienu tiks nodrošināts papildus 774 cilvēkiem;
  2. Centralizētās kanalizācijas sistēma ar notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīviem jaunajās bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās tiks nodrošināta papildus 1377 cilvēkiem.

Projekta apspriešanas beigās Ikšķiles iedzīvotājiem, kas bija ieradušies uz sabiedrisko apspriešanu par Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības projekta 1.kārtu bija iespējas uzdot jautājumus Vides ministrijas pārstāvei B.Gulbei, Ikšķiles pašvaldības izpilddirektoram G.Kurmim, PA Līvi direktoram J.G.Rubenim, PA Līvi Ūdensapgādes un kanalizācijas dienesta vadītājam I.Viļumam, kā arī projekta būvniekiem un būvuzraugiem.

Apkopojot atbildīgo personu atbildes tika precizēts 1.kārtas darbu beigu termiņš – š.g.21.decembris, kad tiks nodotas ekspluatācijā visas šogad izraktās ielas. Sakarā ar to, ka asfaltēto ielu seguma garantijas laiks ir divi gadi, iespējamos bojājumus būvnieki sola labot. Par pamanītajiem bojājumiem ir jāinformē P/A „Līvi”, nosūtot rakstisku iesniegumu. Kā atbildīgais, kuram ziņot par problēmām tika nozīmēts PA Līvi pārstāvis I.Viļums. Projekta II.kārta ietvers kanalizācijas un ūdensvada sistēmas paplašināšanu izveidojot jaunus pieslēgumus maģistrālajiem tīkliem. ES Kohēzijas finansējumu nākamajiem posmiem būs iespējam piesaistīt ne ātrāk kā 2014.gadā, līdz ar to, šo tīklu paplašināšana līdz tam notiks par Ikšķiles pašvaldības līdzekļiem.

Būvnieki informēja, ka tāmes, kas apstiprinātas 2007. gadā ir lielākas, nekā  šī brīža izmaksas, tāpēc būvnieki izdara nedaudz vairāk nekā  projektā ir paredzēts. Detalizētāks ieskats būvnieku paveiktajā virs projektā paredzētā netika sniegts. Atsevišķu iedzīvotāju izbrīnu izraisīja pārasfaltēto ielu platums, kas pēc paveiktajiem darbiem ir palicis šaurāks. Uz izskanējušo izbrīnu par ielām, kas pēc pārasfaltēšanas palikušas šaurākas PA Līvi direktors J.G.Rubenis apsolīja, ka Lībiešu iela tiks paplašinātas iepriekšējā platumā.

No iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem un speciālistu atbildēm tika secināts, ka ir nepieciešamība apkopot informāciju un izveidot sekojošus dokumentus :

  • Iesniegumu iesniegšanas kārtība un termiņi kā un kad varēs pieteikties pilsētas ūdenim un kanalizācijai tās mājsaimniecības, kuru ielās 1.kārtas ietvaros netika ierakts ūdensvads un kanalizācija. Potenciālo mājsaimniecību apzināšana ir nepieciešama, lai efektīvi varētu izstrādāt nākamās kārtas iespējamo ielu plānu 2010.gadam.
  • Saistošie noteikumi, kas regulē kārtību kā pieslēdzas pilsētas ūdenim un kanalizācijai. Par pieslēguma maksu, patēriņa tarifiem, avārijas gadījumiem, maksas atvieglojumiem konkrētām sabiedrības grupām un citiem saistošajos noteikumus paredzamiem gadījumiem.
  • Motivācijas programma, kura ieinteresētu un motivētu pieslēgties tās mājsaimniecības, kuru ielās 2009.gadā 1.kārtas ietvaros tika ierīkots ūdensvads un kanalizācija. Programma ietvertu ne tikai būtiskus laboratoriskus kritērijus kāpēc izvēlēties attīrīto pilsētas ūdeni, bet arī iespējamo ierīkošanas un finanšu risinājuma piedāvājumu, t.sk atteikšanos no pieslēguma maksas.