Uzsākta dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecība

2008. gada 8. septembrī projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības I kārta

„Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu atjaunošanas un ūdens attīrīšanas iekārtu projektēšana un būvdarbi Ikšķilē” starp Ikšķiles Novada Pašvaldības aģentūru „LĪVI” un Līgumsabiedrību ar civiltiesisko atbildību „EKO – PRESECO – BŪVE”. Iepriekš minētā Līguma ietvaros tehnisko projektu izstrādāja, SIA „EkoAkva”, Antenas iela 3, Rīga, būvuzraudzības un inženiera pakalpojumus veic SIA „GeoConsultants” Olīvu iela 9, Rīga, būvdarbus veic SIA „Būvenergo A”, P. O.Kalpaka iela 16, Jelgava.

Projekta realizācijas laikā tiks rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, izbūvēti jauni artēziskie urbumi, tīrā ūdens rezervuāri, uzstādītas jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas un spiediena paaugstināšanas stacijas. Pēc projekta realizācijas būtiski tiks uzlabota ūdens kvalitāte.

Dzeramā  ūdens attīrīšanas iekārtu izbūvei Dainu ielā 4a nepieciešamā būvatļauja izsniegta 2009. gada 29. jūnijā. SIA “Būvenergo A” uzsāks zemes darbus jaunu ūdens atdzelžošanas iekārtu būvniecībai 2009. gada 21. jūlijā plkst. 11:00. Kopumā paredzēts projektu realizēt līdz 2010. gada jūnijam.

Projektu finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, Latvijas valsts un Ikšķiles novada dome.