Ciematu atīstīšanas laiks “pļavās” ir beidzies bet pieslēgties komunikācijām nav vienkārši. Zaļajās salās, kur laimīgi īpašnieki pirka sev jaukos namus, problēmas turpinās, jo attīstītāji visu ir zaudējuši un sācies neskaidrību un nagu maukšanas laiks. Jau vairākus gadus ir problēmas ar ūdensvada, kanalizācijas un elektrības jaunajiem pieslēgumiem un tarifiem, kas tiek prasīti no Zaļo salu iedzīvotājiem.

Šobrīd tiek virzīts uz neskaidriem pamatiem sagatavots lēmums, par Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas Neļķu, Mūrkroga, Vīnakalna, Dzintara, Mazā, Lejas, Līvciema, Zvejnieku ielā iegāde par 285 000 eiro.

Kā vēl viena, ļoti būtiska lieta, ir elektrības apgāde, kas nav iekļauta 285 000 eiro (vērtējums aktualizēts 2017.gada 6.julijā) , bet bez tās nav iespējams darbināt kanalizācijas pārsūknēšanu uz attīrīšanas iekārtas!

Tiek ignorēta informācija par esošu tiesvedību. Saskaņā ar Valmieras administratīvās tiesas lēmumu, ir uzsākts process un pieņemta izskatīšanai lieta par ierakstu  dzēšanu Valsts Zemes Dienesta Kadastra reģistrā, kuri ir veikti uz šo prettiesisko aktu pamatu.

2013.gada 30.maijā ar Ikšķiles novada pašvaldības 16.05.2013. rīkojumiem Nr.3-4/93 un Nr.3-4/94 izveidotā Komisija ir izdevusi divus administratīvos aktus (turpmāk tekstā – Akts):

 1. Akts Nr.13000137494, 2013.gada 30.maijā, par zemsprieguma 0.4kV tīklu
  Ļaimās”, “Lauciņi-1”, Ļauciņi 2”, Daugavmalā, T/inūžu pag.,, Ikšķiles nov. zemes kadastra numurs 7494 012 0250 pieņemšanu ekspluatācijā, kā jaunbūvi.
  Būves kopējā izmaksas (pēc pasūtītāja apliecinājuma) Ls 35 000,-

 2. Akts Nr.13 00015 7494 par zemes gabalu “Laimas”, “Lauciņi 1”, Lauciņi 2” ūdensapgāde un kanalizācija Daugavmalā, Tīnūžu pag.,, Ikšķiles nov. zemes kadastra numurs 7494 012 0250 pieņemšanu ekspluatācijā, kā jaunbūvi.
  Būves kopējā izmaksas (pēc pasūtītja aplicinājuma) Ls 47 000,-

(Adrešu pieraksts atbilstoši administratīvajos aktos norādītajam. )

Augstāk minētie Akti ir uzskatami par prettiesiskiem.

Aktos par nodošanu ekspluatācijā ir konstatējama virkne neatbilstību normatīvajiem aktiem, tai skaitā, MK noteikumiem, kas nosaka elektroenerģijas un ūdensvadu būvju nodošanas ekspluatācijā kārtību –

 1. Aktos ir norādīts, ka komunikācijas atrodas uz zemes gabaliem “Laimas”, “Lauciņi 1”, “Lauciņi 2”, zemes kadastra numurs 7494 012 0250. Zemes gabalam ar tādu kadastra numuru 2013.gadā ir cita adrese – Zvejnieku iela 1, zemes gabala kopējā platība ir 2010 kvm. Zemes gabali ar adresi “Laimas”, “Lauciņi 1”, “Lauciņi 2” ir sadalīti un 2013.gadā tādi vairs neeksistē. Visiem iespējamajiem zemes gabaliem, kur varētu šie tīkli atrasties, ir citi īpašnieki. Šādu tīklu nodošanai ekspluatācijā ir vajadzīga šo īpašnieku piekrišana, jo atbilstoši Civillikumam nevienam nav tiesību apgrūtināt svešu īpašumu.
 2. Aktos nav norādīta būvniecības dokumentācija – atbilstoši uz to brīdi spēkā esošajiem 04.2012. MK noteikumu Nr.243 (par elektroietaišu pieņemšanu ekspluatācijā) punktiem 51. un 52. un 13.04.2004. MK noteikumu Nr.299 punktam 5 (par ūdens un kanalizācijas tīkliem) ir jābūt precīzi uzskaitītiem dokumentiem, kas apliecina gatavību ekspluatācijai.
 3. Komisijas sastāvā nav iekļauts būvprojekta autors (obligāta prasība atbilstoši 2.punktā norādītajiem MK noteikumiem).
 4. Aktos minētie atzinumi ir izsniegti pirms būvdarbu uzsākšanas, tātad tie nevar apliecināt gatavību ekspluatācijai.
 5. Būvatļauja saņemta septiņus gadus iepriekš un nav pagarināta.
 6. Transformatoram nav inventarizācijas lietas un ziņas par to šajos aktos nav iekļautas.
 7. Norādītais būvētājs SIA “DOM –INO Būve” ir izslēgts no Būvkomersantu reģistra jau 01.12.2009.
 8. Īpašnieks un tiesību pamats nav norādīti, tātad nav pamata, uz kura kādam šie tīkli var piederēt.

Paldies, ja publicēsiet.
Cieņā
A.K

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu