Ikšķiles novadā pašvaldības policijas funkcijas ir deliģētas Ķekavas novada Reģionālajai pašvaldības policijai. Kopumā Reģionālās pašvaldības policijas patrulēšana rada drošības sajūtu, bet novērtēt objektīvi drošības uzlabojumus diemžēl nav iespējams.

novertejums
Ekrānšāviņš no Valsts kontroles revīzijas atzinuma

Valsts kontrolē ir veikusi pārbaudi, ar jautājumu, Vai Ikšķiles novada pašvaldība sabiedrisko kārtību un drošību nodrošina efektīvi, ekonomiski un atbilstoši normatīvo aktu prasībām?

Pašvaldības veiktās darbības sabiedriskās kārtības nodrošināšanā revidējamā laika posmā nav vērtējamas kā mērķtiecīgas – uz konkrētiem sasniedzamajiem rezultātiem
vērstas –, jo:

  • Pašvaldības vadība nav identificējusi risināmās problēmas sabiedriskās kārtības jomā;
  • Pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos un publiskajos gada pārskatos nav norādīta informācija par risināmajām problēmām sabiedriskās kārtības jomā, kā arī
    nav norādīti Reģionālās pašvaldības policijas Ikšķiles nodaļas darbībai izvirzītie mērķi un to sasniegšanai izmērāmi rezultatīvie rādītāji.

Divi no revīzijā izvirzītajiem četriem kritērijiem Pašvaldības un Reģionālās pašvaldības policijas Ikšķiles nodaļas darbības efektivitātes novērtēšanā netika sasniegti, jo:

  • vērtējot faktisko darbību atbilstību risināmajām problēmām, nebija konstatējama Pašvaldības vadības un Reģionālās pašvaldības policijas Ikšķiles nodaļas atbildīgo
    darbinieku vairāku uzskaitīto problēmu kopsakarība ar veiktajiem pasākumiem un darba rezultātiem;
  • Reģionālās pašvaldības policijas Ikšķiles nodaļas izstrādātajos darba plānos nebija norādīti konkrēti izpildāmie uzdevumi, par izpildi atbildīgās amatpersonas, izpildes termiņi, sasniedzamie rezultāti un to sasniegšanas novērtēšanas rādītāji, pēc kuriem varētu novērtēt policijas darba rezultātus;

Savukārt pēc viena kritērija nebija iespējams vērtēt Reģionālās pašvaldības policijas darbības efektivitāti, jo nebija informācijas par veikto pārbaužu skaitu un biežumu
Pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanas uzraudzībā, līdz ar to administratīvo pārkāpumu skaita samazinājums nav izmantojams kā Reģionālās pašvaldības policijas darbības efektivitātes rādītājs.

Pašvaldība nekontrolē Reģionālās pašvaldības policijas darba rezultātus un Deleģēšanas līgumu izpildi, kā rezultātā par deleģēto uzdevumu izpildi, iespējams, pārmaksā 4720 euro.

Nav izveidota sistēma sabiedriskās kārtības un drošības problēmu identificēšanai un novērtēšanai.

Pēc Pašvaldības policijas sagatavotajām atskaitēm nevar novērtēt Pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanas kontroles rezultātus.

Lai gan Reģionālās pašvaldības policijas Ikšķiles nodaļas noformēto administratīvo pārkāpumu protokolu skaitam Pašvaldības administratīvajā teritorijā par Pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu, vērtējot pa gadiem, kopumā ir tendence samazināties, tomēr, ņemot vērā to, ka nav informācijas par veikto pārbaužu skaitu un biežumu,
pārkāpumu skaita samazinājums nav vērtējams kā Reģionālās pašvaldības policijas darbības efektivitātes rādītājs.

Kopumā Reģionālā pašvaldības policija uz izsaukumiem tūlītēju draudu novēršanai reaģē savlaicīgi.

Reģionālā pašvaldības policija nav saglabājusi GPS informāciju par 2015. un 2016. gada braucieniem.

Pašvaldības policijas Ikšķiles nodaļas darba plāni tiek veidoti pēc principa
“ko darīsim vispār”, nevis “ko darīsim problēmu risināšanai un kāds būs sagaidāmais rezultāts”.

Lai iepazītos ar pilnu Valsts kontroles revīzijas atzinumu izmantojiet saiti zemāk!

Valsts kontroles revīzijas atzinums 

 

 

 

RESURSSValsts kontrole

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu