Paziņojums par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu

Sporta stunda Ikšķiles vidusskolā.\r\nKross pa birstaliņas takām.
Sporta stunda Ikšķiles vidusskolā. Kross pa birstaliņas takām.

Detālplānojuma mērķis- izstrādāt detālplānojumu Ikšķiles vidusskolas sporta laukumu rekonstrukcijai un teritorijas labiekārtojumam.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69. punktu, ar Ikšķiles novada domes 2009. gada 23. septembra sēdes lēmumu “Par Ikšķiles vidusskolas teritorijas detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu Ikšķilē, Skolas iela 2” (prot. Nr.4/9 p.20) ir uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde un apstiprināts darba uzdevums.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts būvvaldes vadītājs Ivars Bebris.

Saskaņā ar Ikšķiles novada teritorijas plānojumu, detālplānojumā ietvertā teritorija atrodas daļēji sabiedrisko iestāžu teritorijā, daļēji dabas un apzaļumotajā teritorijā.

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Ikšķiles novada domē trīs nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Ikšķiles Vēstis”, norādot: fiziskām personām vārdu, uzvārdu, pers. kodu, pastāvīgās dzīves vietas adresi; juridiskām personām nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi. Visas ieinteresētās personas var iepazīties ar Ikšķiles novada teritorijas plānojumu, kā arī ar jautājumiem un priekšlikumiem var vērsties Ikšķiles novada būvvaldē, Ikšķilē, Strēlnieku ielā 10, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās no plkst.14.00 līdz 19.00, ceturtdienās no plkst.10.00 līdz 12.00 un no 14.00 līdz 17.00.