Ikšķiles novada uzņēmēju biedrības vēstule novada domei

Skolas iela 4, Ikšķile 19.aprīlis 2017.gads
Skolas iela 4, Ikšķile

Par nekustamā īpašuma  Skolas ielā 4, Ikšķilē iegādes nepieļaušanu

Biedrībai “Ikšķiles novada uzņēmēju biedrība”, reģistrācijas numurs:40008243851, adrese: “Silapriedes”, Turkalne, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., LV-5015, turpmāk tekstā – “Biedrība” tapis zināms, ka uz Ikšķiles novada domes aprīļa sēdi tiek gatavots jautājums par nekustamā īpašuma Skolas ielā 4, Ikšķilē iegādi par nesamērīgi augstu pirkuma maksu EUR 325 100 apmērā. (turpmāk tekstā – “Īpašums”).

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Crec” piederošais Īpašums ir nesekmīgi tirgots jau vairāk kā 7 gadus. Ņemot vērā Īpašuma tehnisko stāvokli un nesamērīgi augsto pārdošanas cenu, Īpašumam visu šo gadu gaitā nav atrasts pircējs. Mums kā Ikšķiles novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kas veic nodokļu maksājumus pašvaldības budžetā, nav saprotams kāpēc tieši pirms pašvaldību vēlēšanām Ikšķiles novada dome plāno iegādāties minēto īpašumu par nesamērīgi augstu cenu.

Lēmums par Īpašuma iegādi tiek gatavots laikā, kad vispār vēl nav nekādas skaidras vīzijas par to, vai un kā šo Īpašumu pašvaldība vispār varēs lietot, nav izvērtētas alternatīvas, nav veikts detalizēts izvērtējums par to, vai Īpašums vispār ir nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, nav attiecīgu būvekspertu veiktas ekspertīzes un apsekojumi par Īpašuma tehnisko stāvokli, nav veikti aprēķini, nav sastādītas kontroltāmes par to, cik varētu izmaksāt Īpašuma renovācija vai pārbūve.

Turklāt, nav izvērtēta Īpašuma iegādes cena. Minētos EUR 325 100 ir noteicis pārdevēja, nevis domes izvēlēts vērtētājs, kura vērtējums tapis vēl 2016. gadā un bez papildus būvekspertu atzinuma un Īpašuma tehniskā stāvokļa apsekošanas diez vai ir atzīstams, par pietiekamu pamatu Īpašuma objektīvas un pamatotas pirkuma maksas noteikšanai.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 78.pantu Ikšķiles novada domei ir pirmpirkuma tiesības uz Īpašuma iegādi. Savukārt, reāls pirkuma darījums, būtu labs indikators Īpašuma patiesajai vērtībai un pārdošanas cenai, kuru pirmpirkuma tiesību izmantošanas sakarā varētu izvērtēt pašvaldība.

Ņemot vērā Īpašuma tehnisko stāvokli Īpašumam pēc tā iegādes Pašvaldības īpašumā būs nepieciešami ļoti būtiski finansiālie ieguldījumi tā pārbūvei un renovācijai. Tiek lēsts, ka tie varētu būt ap 1.5 – 2 miljoniem euro Ikšķiles novada budžeta līdzekļu. Šādā gadījumā ir nepieciešams izvērtēt, vai objekts par 2 – 2.3 miljoniem euro kopumā vispār pašvaldībai ir nepieciešams un nepieciešams jau iepriekš izvērtēt, vai tā nav klaja un nepamatota nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšana!

Biedrība vērš Jūsu uzmanību apstākli, ka saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu pašvaldība ir tiesīga iegādāties nekustamo īpašumu tikai savu funkciju pildīšanai, kā arī vērš uzmanību uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 8. pantu, kurš noteic, ka Publiskai personai un kapitālsabiedrībai aizliegts iegādāties īpašumā vai lietošanā mantu vai arī pasūtīt pakalpojumus vai darbus par acīmredzami paaugstinātu cenu.

Ņemot vērā Īpašuma tehnisko stāvokli, nesamērīgi augsto pirkuma maksu un nepieciešamos ieguldījumus Īpašumā, Biedrība lūdz Ikšķiles novada domi:

1) izvērtēt vai minētā Īpašuma iegāde nav darījums tikai atsevišķu personu savtīgās interesēs pretēji iedzīvotāju kopuma interesēm un atturēties no Īpašuma sasteigtas iegādes pirmsvēlēšanu periodā,

2) uzdot attiecīgajām amatpersonām, institūcijām, būvniecības speciālistiem un domes nozīmēta nekustamā īpašuma vērtētājam objektīvi izvērtēt Īpašuma pašreizējo stāvokli un noteikt Īpašuma tirgus cenu,

3) uzdot attiecīgajām amatpersonām, institūcijām un būvniecības speciālistiem vēl pirms Īpašuma iegādes detalizēti izvērtēt un pamatot Īpašuma piemērotību pašvaldības funkciju veikšanai,

4) uzdot attiecīgajām amatpersonām, institūcijām un būvniecības speciālistiem noteikt pamatotas un objektīvas Īpašuma renovācijas, pārbūves izmaksas, kuras nepieciešamas Īpašuma savešanai tādā kārtībā, lai tas būtu pilnvērtīgi izmantojams pašvaldības funkciju izvērtēšanai,

5) uzdot attiecīgajām amatpersonām, institūcijām un būvniecības speciālistiem, ņemot vērā Īpašuma plānotās iegādes un renovācijas/pārbūves izmaksas, izvērtēt alternatīvus variantus Īpašuma iegādei,

6) pēc visa iepriekš minētā paveikšanas izvērtēt iespēju Īpašumu iegādāties likuma “Par pašvaldībām” 78.panta noteiktajā kārtībā, īstenojot pirmpirkuma tiesības.

7) Ja, gadījumā, īpašums netiek iegādāts, tad pieprasīt ēkas īpašniekam savest ēku ekspluatācijai atbilstošā gan tehniskā, gan vizuālā stāvoklī- pretējā gadījumā pašvaldība var izvērtēt iespēju sakārtot ēku saviem līdzekļiem un vērsties pret ēkas īpašniekiem regresa kārtībā ( Citu pilsētu prakse ).

Vienlaicīgi Biedrība vērš uzmanību uz likuma “Par pašvaldībām” 5. panta ceturtajā daļā noteikto, ka pašvaldību darbību šā likuma ietvaros pārrauga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Savukārt, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7. panta piektā daļa noteic, ka pārraudzība nozīmē augstākas iestādes vai amatpersonas tiesības pārbaudīt zemākas iestādes vai amatpersonas lēmuma tiesiskumu un atcelt prettiesisku lēmumu, kā arī prettiesiskas bezdarbības gadījumā dot rīkojumu pieņemt lēmumu.

Ikšķilē, 2017. gada 25 aprīlis

Biedrības “Ikšķiles novada uzņēmēju biedrība” vēstule Ikšķiles novada domei (.pdf)

1 KOMENTARS

 1. Ikšķiles iedzīvotājs.

  Vakar ieskatījos CVK mājas lapā, lai redzētu kas tad mūsu pašvaldībā balotējas vēlēšanām un pirmā reakcija bija, ka jāpārdeklarējas kaut kur citur…

  Teju vai visi esošie domes un pašvaldības iestāžu darbinieki, sadalījušies dažādās partijās un raujas pie nodokļu naudas pārdales. Īpaši uzkrītoši, ka lielai daļai kandidātu ir visai pieticīga izglītība un neko neizsakoša darba pieredze.

  Ja ievēlēsim visu pašvaldības izglītības iestāžu esošo un bijušo vadību par deputātiem, – kam prasīsim atbildību par izglītības kvalitāti Ikšķilē/Tīnūžos!?

  Ja visi “Ikšķiles mājas” priekšnieki un puspriekšnieki paši lems par savām pilnvarām un finansējumu, kādas būs iedzīvotāju iespējas neadekvātus lēmumus apstrīdēt!?

  Kas rakstīs projektus Eiropas fondu apguvei (ar ko līdz šim Ikšķilē nav īpaši veicies), ja lēmējvarā sēdēs kordiriģents, automehāniķis bezdarbnieks un 70.gadu sākuma sovhoztehnikuma absolvents ar saimniecības pārziņa darba pieredzi + vēl it kā izglītots pašvaldības uzņēmuma amatpersona, taču ar mazpilsētas pašpuikas izpratni par dzīvi, bet domes administratīvo aparātu, kā līdz šim, galvenokārt veidos viņu radinieki un ģimenes locekļi?

  Līdzpilsoņi, būsim kritiski! Laicīgi iepazīsimies ar kandidātiem, nebalsosim par neko neizsakošiem partiju sarakstiem, bet konkrētiem kandidātiem – darītājiem! Svītrosim tos, kuri bezjēdzīgi atsēž jau kuro sasaukumu, paklausīgi balsojot kā “priekšnieks” lika, vai tikko ieradušies jau raujas pie varas, kamēr ar panākumiem tiešo pienākumu izpildē līdz šim nevar!

  Ikšķile ir viena no pārtikušākajām valsts pašvaldībām, kurā dzīvo teju 10.000 izglītotu un dažādās jomās veiksmīgi darbojošos iedzīvotāju. Mēs esam pelnījuši kompetentu domi un pilsētu/novadu, bez padomju laika kolhoza piesmakas!

  P.S.
  Nepārstāvu nevienu sarakstu un vēlu veiksmi tiem kandidātiem, kuri patiešām vēlas kaut ko uzlabot un mainīt, nevis nosargāt iesēdēto krēslu un nodrošināt darbu savai radu saimei! Visi uz vēlēšanām!

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu