Vērienīgs bērnu ēdināšanas sadārdzinājums Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēs

2143

Sveiki,
Vēlos vērst sabiedrības uzmanību par tēmu bērnu ēdināšana Ikšķiles pašvaldībā. Pašvaldības vadoņi ar vieglu roku balsojumu pēdējās augusta dienās pirms mācību gada sākuma paceļ maksu par ēdināšanu un vecēkiem rēķini par bērnu ēdināšanu pieaug par 30-50%.
23.novembrī PII Urdaviņa zālē 18:00 notika tikšanās vecākiem un domes pārstāvjiem Batņa, Saratovs u.c. Bija ieradušies uz tikšanos ļoti daudz vecāku, kuru sašutums ir domes lēmumu pacelt maksu par ēdināšanu. No domes pārstāvjiem tika sadzirdēts , ka prioritāte Ikšķilē ir sporta un izklaides jaunu būvju celšanu, taču ēdināšana esot papildus pakalpojums, ko jāsedz vecākiem.
Domes pārstāvji aizstāvēja savu lēmumu un nekādi nevēlas izprast un mainīt savu kļūdu lēmumā par ēdināšanas maksas celšanu un komunikācijas trūkumu.
Ar cieņu,
Aldis.

No PII „Urdaviņa” pirmskolas padomes protokola Nr.1, 2017.gada 4. oktobrī

  1. Ikšķiles pašvaldības pārstāve Dina Vārslavāne skaidro un uzskatāmi parāda prezentācijā, ka, ņemot vērā Ikšķiles iedzīvotāju pieaugumu un to, ka rindā uz bērnudārzu ir aptuveni 500 bērni, tad Pašvaldība vairs nespēj nodrošināt obligātos nosacījumus un ir spiesta izsludināt konkursu uz ēdināšanas pakalpojumu. Pašvaldība savus izdevumus plāno 4 gadus uz priekšu, taču pakalpojumu un produktu cenas aug – piegādātāji atsakās piegādāt produktus par zemākām cenām. Esošā līguma nosacījumi paredz 10-15% nobīdi no līguma nosacījumiem.Šobrīd pašvaldībā tiek izstrādāts projekts iepirkumam, kurš tiks izsludināts šā gada rudenī ar domu, ka no 2018. gada sākuma ēdināšanas pakalpojumus jau piedāvās cits piegādātājs- firma. Ir paredzēts noteikt konkrētu cenu no-līdz, kuru nevarēs pārsniegt, lai varētu prognozēt ēdināšanas izmaksas vienam audzēknim dienā. Tāpat vecāki aicina iepirkuma izstrādē iesaistīt pirmsskolas vadību un noteikt iespēju iepirkumā paredzēt, ka cena tiek noteikta atsevišķi brokastīm, pusdienām un launagam. Pašvaldība tāpat informē, ka tiks noteikti kontroles mehānismi kvalitātes kontrolei. Telpas un inventārs tiks iznomāti pakalpojuma sniedzējam un, ja pakalpojuma sniedzējs vēlēsies turpināt sadarbību ar virtuves darbiniekiem, tad tā jau būs individuāla saruna, kur pašvaldība nevar iejaukties. Pašvaldība tāpat informē, ka joprojām turpinās atbalstīt maznodrošinātās un daudzbērnu ģimenes.
  2. Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Saratovs informē, ka nupat atgriezies no pašvaldību savienības sanāksmes, kurā tika apspriests jautājums par sešgadnieku apmācību. Ikšķiles skolas ir gatavas uzņemt sešgadniekus, un pirmsskolas ir piekritušas uzsākt jauno apmācības sistēmu. Vēl ir ļoti daudz neatrisinātu jautājumu saistībā ar dienas režīma organizēšanu un mācību saturu, tai skaitā arī par pedagogu slodzēm un telpām, kā arī par to kurš organizēs sešgadnieku apmācību – skola vai bērnudārzs.

No PII „Urdaviņa” pirmskolas padomes protokola Nr.2, 2017. gada 30. oktobrī

  1. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu pirmsskolā

Ziņo K.Briede

K.Briede ziņo, ka Vecāku padomes ārkārtas sēde sasaukta, lai veidotos viens kopīgs viedoklis par to, kā reaģēt uz pirmsskolas ēdināšanas maksas cenu kāpumu un kāds ir viedoklis bērnudārza grupiņu vecāku vidū, lai neveidotos situācija, ka katra grupa individuāli raksta oficiālas vēstules un uzdot sev interesējošos jautājumus, bet mēs to darām kopā.

V.Krinkele piebilst, ka bērnudārza vadība saņēmusi informāciju no Pašvaldības par to, ka vecāki uzņemas pašiniciatīvu un raksta vēstules Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), kuri savukārt lūdz paskaidrot pašvaldībai radušos situāciju.

Grupa “Mežrozītes” pārstāve L. Jirgensone informē, ka grupu vecāki bija uzrakstījuši vēstuli  VARAM un pašvaldībai. VARAM skaidro, ka “Iestādes dibinātājam ir jānodrošina visas izmaksas, kas saistītas ar Iestādes uzturēšanu un pirmskolas izglītības programmas īstenošanu, taču ārējie normatīvie akti neparedz Pašvaldībai no saviem budžeta līdzekļiem finansēt izglītojamo ēdināšanu, kā arī neparedz izglītojamo ēdināšanas izmaksu ierobežojumus”.

K.Briede skaidro, ka vecāki galvenokārt iebilst par to, ka nebija redzams pamatojums cenu kāpumam, par ko varētu vainot slikto komunikāciju un veidu, kā vecāki uzzināja par pieaugošo maksu.

Vadītāja V.Krinkele informē, ka 2017. gadā Valsts kontrole savā ziņojumā izteica aizrādījumus par pašvaldību sniegto maksas pakalpojumu līdzfinansēšanu. Ja vecāku padomei ir interese, var prasīt uzrādīt Valsts kontroles atzinumu.

Saistībā ar to, Ikšķiles pašvaldība ir uzsākusi iepirkuma konkursa organizēšanu, šobrīd saņemtas jau pirmās ēdienkartes katrai sezonai 3-4 nedēļām.

Izskatot ēdienkartes bērnudārza vadībai arī radušies jautājumi par to, kā būs iespējams ieviest izmaiņas ēdienkartēm, ja bērni atteiksies ēst kādus konkrētus produktus.

Krinkele vēl atgādina, ka daudzbērnu ģimenēm ēdināšanas maksai tiek piešķirta atlaide, konkrētajā vecuma grupā, nevis 50% apmērā, bet konkrēta summa no mēneša maksas. Kā pozitīvas pārmaiņas no 2018. gada 1. janvāra tiks ieviesta jauna sistēma, lai saņemtu jebkādas atlaides pašvaldībā, būs jādodas tikai uz Sociālo dienestu un jāraksta iesniegums.

Atbildot uz jautājumu, kādēļ ēdināšanas maksa paaugstinājās, vadītāja min iemeslu, ka katru gadu tiek pārskatīti izdevumi un ar Ikšķiles domes lēmumu noteikta samaksa, kura līdz 2017. gadam netika mainīta.

No grupiņas “Mežrozītes” izskan viedoklis par vecāku iebildumiem saistībā ar to, ka vecāki septembrī saņemtajos rēķinos, ieraudzījuši summas, kas gandrīz vienādas ar 50% pieaugumu. Saistībā ar to “Mežrozītes” rakstīja vēstuli Ikšķiles domei un atbildē saņēma skaidrojumu, ka “Izvērtējot ēdināšanas pakalpojuma izmaksu ietekmi uz pašvaldības budžetu, jo īpaši, ņemot vērā pastāvīgo bērnu skaita pieaugumu, kā arī, ievērojot Valsts kontroles aizrādījumus par pašvaldību sniegto maksas pakalpojumu līdzfinansēšanu, neizvērtējot atbalsta nepieciešamību konkrētām iedzīvotāju grupām, Pašvaldības dome pieņēma lēmumu palielināt vecāku maksājuma daļu, kas saistīta ar pārējām izmaksām ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanā”.

Pašvaldība paskaidro, ka joprojām turpina līdzfinansēt ēdināšanas izmaksas pašvaldības dibinātajā pirmsskolas izglītības iestādē un skolā 5.-12. klašu grupā.

Pašvaldība pilnā apmērā kompensē ēdināšanas izmaksas trūcīgām vai maznodrošinātām personām un daļēji kompensē ēdināšanas izmaksas daudzbērnu ģimenēm, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ikšķiles novadā.

Vecāku vidū rodas diskusija par to, no kurienes ir radusies konkrētā summa un vai aprēķini nav nepamatoti, jo ir zināms, ka ēdināšanas izmaksas Ikšķilē ir identiskas tām, kādas noteikusi tuvējā Ogres pašvaldība. Un vai iepirkumam uz 2018. gadu ir noteikti kādi “cenu griesti”?

K.Briede skaidro, ka šobrīd ir vienošanās ar Ikšķiles domi, ka summa nebūs augstāka kā šobrīd un Vecāku padomei ir iespēja noteikt savu cenu robežu.

Vadītāja V.Krinkele piebilst, ka Ikšķiles domes lēmumā ir norādītas visas summas un vecāku padomei ir tiesības iepazīties ar šiem lēmumprojektiem.

Vecāki uzsāk diskusiju par to, kādā veidā un kā tiek paziņots vecākiem par izmaiņām vai ir kādi normatīvi akti, kas to regulē?

V.Krinkele norāda, ka pieņemot lēmumu 2017. gada 30. augustā, par ēdināšanas maksas izmaiņām Ikšķiles dome neizvērtēja visus saistošos noteikumus. Kā arī nesaprotama ir steiga, kādā tika pieņemti jaunie noteikumi, jo jaunās summas stājās spēkā nākamajā dienā. Kādēļ, zinot, ka tiks izsludināts jauns iepirkuma konkurss, nevarēja gaidīt 2018. gada 1. janvāri.

K.Briede aicina vecākus uz tikšanos ar pašvaldību, organizējot sapulci un uzdodot jautājumus.

V.Krinkele aicina vecākus būt drošākiem un iesaistīties notiekošajos procesos, cer uz atsaucību un domā, ka nedaudzie iebildumi par cenu kāpumu ir tikai tādēļ, ka vecāki tikai nesen saņēma pirmos ēdināšanas maksas rēķinus un vēl nav apzinājušies pēkšņo cenu kāpumu. Arī vecāki, kuriem bērns ir atnācis pirmo gadu no privātā bērnu dārza, noteikti nevar salīdzināt, kāda bija ēdināšanas maksa līdz 2017. gada 31. augustam.

Vadītāja atgādina, protams, ir arī pašvaldības bērnudārzi, kuros viss ir bez maksas, taču Ikšķilē rindā gaida ap 500 bērniem, tiek celts jauns bērnudārzs un piebūve skolai, kas palielina pašvaldības izdevumus izglītībai. Liela daļa finanses tiek novirzīta pilsētas attīstībai.

K.Briede piedāvā izvērtēt juridisko pamatojumu citās pašvaldībās un to, kādēļ tur nav problēmu ar finansēšanu un to, kā pašvaldības organizē ēdināšanu pakļautībā esošajās izglītības iestādēs.

K.Briede izsaka priekšlikumu sasaukt vecāku un domes pārstāvju sēdi, kurā tiktu izrunāti un atbildēti visi interesējošie jautājumi saistībā ar ēdināšanas izmaksām. Pirms kopsapulces, grupu vecākie un vecāku padomes locekļi, apkopotu savu grupiņu vecāku jautājumus un līdz 7.11.2017 iesniegtu tos, lai nosūtītu tos sagatavošanai vēstulē Ikšķiles domei.

Pēc vecāku pieprasījuma Ikšķiles domes atbildīgajām amatpersonām tiks lūgts atsevišķi izdalīt arī brokastu, pusdienu un vakariņu izmaksas. K.Briede lūdz bērnudārza vadītāju V.Krinkeli izstrādāt lēmumprojektu uz nākamo domes sēdi par ēdināšanas maksas sadalīšanu 3 daļās, lai vecāki varētu maksāt tikai par tām ēdienreizēm, kuras bērns ēd.

Tikšanās ar pašvaldību paredzama 15.11.2017. plkst.18:00. Līdz tam nepieciešams apkopot dalībnieku skaitu un interesentus.

K.Briede turpina, ka galvenais, ko nepieciešams noskaidrot no domes amatpersonām, vai ir iespēja un kā vecāki var ietekmēt notiekošos procesus, izsakot savu viedokli. Ļoti svarīgi ir uzlabot komunikāciju domes un vecāku starpā. Ir svarīgi, lai vecāki zina par izmaksām un to kā tās veidojas.

Vecāki interesējas, kāds būs kontroles mehānisms ēdiena kvalitātes un cenas samērīgumam?

V.Krinkele paskaidro, ka jaunajā ēdināšanas pakalpojumu iepirkumā visas tehniskās lietas būs iekļautas un visvienkāršākais mehānisms garšas kvalitātes noteikšanai būs paši bērni. Vēl nav skaidrība par to, vai atsevišķus produktus varēs nomainīt vai izslēgt no ēdienkartes, ja bērni atteiksies tos lietot uzturā vai tie vienkārši negaršos.

Lēmumi:

  1. Vadītāja V.Krinkele sagatavos lēmumprojektu uz nākamo domes sēdi par ēdināšanas maksas sadalīšanu 3 daļās – brokastis, pusdienas, launags, lai vecāki varētu maksāt tikai par tām ēdienreizēm, kuras bērns ēd.
  1. Līdz 3. novembrim vecāku pārstāvjiem noskaidrot cik daudz vecāku nāktu uz tikšanos ar pašvaldības pārstāvjiem.
  1. Līdz 8. novembrim vecāku pārstāvjiem apkopot saņemtos vecāku jautājumus, kurus vēlētos uzdot pašvaldību pārstāvjiem.
  1. Briedei pamatojoties uz saņemto informāciju, vienoties ar pašvaldības pārstāvjiem par tikšanos, kur aicinātu skaidrot pamatojumu izmaksām un vecākiem iepriekš iesūtot jautājumus būtu iespēja saņemt uz tām atbildes.
Kopīgot