Atklata vestule Domei par atpūtas parku

Ikšķiles pilsētas stadions pie Ādamlauka.
Ikšķiles pilsētas stadions pie Ādamlauka.

Pēc biedrībai pieejamās informācijas 2009. gada 6. janvārī Ikškiles novada dome ir saņēmusi Ogres Tenisa kluba “Top spins” iesniegumu par zemes gabala ar nosaukumu “STADIONS” (kad. Nr. 7494 012 0550)

 ilgtermiņa nomu ar mērķi izveidot minētā zemes gabalā aktīvās atpūtas parku ar sporta bāzi.
Savukārt 2009.gada 26.februārī Ikšķiles vidusskolas telpās tika rīkota Sporta un atpūtas parka prezentācija, kuru rīkoja Ogres Tenisa klubs "Top spins".  Prezentācijas autori demonstrēja Sporta un atpūtas parka vīziju izvietotu uz pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala ar nosaukumu "STADIONS" (kad. Nr. 7494 012 0550), kura kadastrālā vērtība ir 4095Ls. 

      Ideja minētajā zemes gabalā veidot šāda veida atpūtas un sporta parku ir atbalstāma un apspriešanas vērta. Gribam atgādināt mūsu iepriekšējās vēstulēs norādīto, ka pirms sākt konkrētās idejas tālāko virzību un pirms pieņemt lēmumu iznomāt šo zemes, ir jāapzin iedzīvotāju (vēlētāju) intereses attiecībā uz sporta veidiem un jāizstrādā konkrētu sporta attīstības programma tuvākajiem 10 gadiem. Tikai tad, ja iedzīvotāju vēlmes attiecībā uz sporta un atpūtas aktivitātēm būs pārāk plašas, un tās pārsniegs Ikšķiles novada budžeta iespējas, jāpiesaista investors vai jāiznomā zeme. Iepriekšminētās prezentācijas laikā izskanēja iedzīvotāju (vēlētāju) vēlme kompleksā iekļaut peldbaseinu un stadionu ar starptautiskiem normatīviem atbilstošiem skrejceliņiem, kas jau ir uzskatāms piemērs tam, ka iedzīvotāju intereses atšķiras no tām, kuras uzspiež Ogres Tenisa klubs "Top spins". Uzskatam, ka neveicot iedzīvotāju aptauju un neapzinot Ikšķiles novada iedzīvotāju vēlmes, var uzbūvēt nepietiekošas vai pārāk grandiozas sporta un atpūtas būves, kuras pārsniedz Ikšķiles novada iedzīvotāju vajadzības. Sporta centram paredzētais zemes gabals atrodas Lupīnu ielā, mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā, tādēļ šajā vietā nav pieļaujama lieliem sporta un masu pasākumiem paredzēta sporta komleksa veidošana. Primāram sporta kompleksa mērķim ir jābūt novada iedzīvotāju veselīga dzīvesveida, bērnu un pieaugušo veselības un sporta nodarbību iespēju. 

      Sabiedrībā baumas un neziņu rada slepenība un informācijas trūkums par šīs idejas apspriešanas gaitu Ikšķiles novada domē. Sabiedrība nav informēta par investora vai nomnieka piesaistes nepieciešamību un pamatotību. Dome nav veikusi ekonomiskos aprēķinus, lai konstatētu patiesās pašvaldības budžeta iespējas šāda atpūtas un sporta kompleksa izveidei. Līdz ar to, lēmuma pieņemšana par šī zemes gabala nodošanu ilgtermiņa nomā, bez ekonomiskā pamatojuma būtībā ir nesaimnieciska rīcība, kas vērsta uz iedzīvotāju interešu neievērošanu par labu nezināmu biznesmeņu interesēm.  

      Atgādinām, ka patreiz valdība izstrādā Publiskās un privātās partnerības likumprojektu. Likums stāsies spēkā šogad, pēc tā apstiprināšanas Saeimā. Arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors Andris Ozols ir teicis: "Publiskās un privātās partnerības likumprojekts sniedz skaidrākus spēles noteikumus gan publiskajam, gan privātajam partnerim.". Domājam, ka jāņem vērā arī šī topošā likuma perspektīva. Tāpēc lēmuma pieņemšana par zemes gabala iznomāšanu privātam tenisa klubam ir pāragra un sabiedrībā rada iespaidu, ka tas tiek apzināti darīts ar mērķi iznomāt šo zemes gabalu, kamēr vēl nav stājies spēkā Publiskās un privātās partnerības likums.  

      Atgādinām, ka jau iepriekšējās vēstulēs, uz kurām neesam saņēmuši atbildes likumā noteiktajā termiņā, esam norādījuši, ka patreizējā domes rīcība neatbilst „Pašvaldību likuma”, un LR MK noteikumu Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām. Domei, pieņemot pozitīvu lēmumu par zemes nodošanu nomā bez izsoles tiks pārkāptas arī likuma "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 3.pantu, kas nosaka:

      3. pants. Pienākums lietderīgi rīkoties ar valsts un pašvaldību finanšu līdzekļiem un mantu.

       
Pašvaldībām, valsts un pašvaldību iestādēm, valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī kapitālsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir:  
 
1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu;

2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu; 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto lūdzam:

  1. pārtraukt nelikumības sabiedriskā īpašuma apsaimniekošanā un neveikt darbības ar sabiedrisko īpašumu bez atklāta sabiedrības atbalsta;
  2. atlikt lēmuma pieņemšanu par šī zemes gabala ilgtermiņa nomu līdz stājas spēkā Publiskās un privātās partnerības likums;
  3. veikt par pašvaldības līdzekļiem neatkarīgu iedzīvotāju aptauju par sporta veidiem, kas atbilst Ikšķiles novada iedzīvotāju vēlmēm;
  4. izstrādāt Ikšķiles novada ilgtermiņa sporta attīstības programmu, kas balstīta uz iedzīvotāju aptauju;
  5. veikt ekonomiskos aprēķinus un izvērtēt pašvaldības budžeta iespējas pašvaldībai pašai realizēt atpūtas un sporta parka būvniecības projektu;
  6. izvērtēt iespējas vienotā objektā apvienot sporta būves un vidusskolas ēku. Esošā Ikšķiles vidusskola nākotnē nevarēs uzņemt paredzamo skolēnu skaitu, bet skolas paplašināšanas iespējas ir izsmeltas. Par skolēnu skaita palielināšanos liecina jau šobrīd pieaugošais bērnu skaits pirmskolā "Urdaviņa".

  Lūdzam ievērot likuma „Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās” 8.panta pirmās daļā noteiktās normas, kas nosaka, ka 15 dienu laikā jāatbild iesniedzējam.  
 

Valdes priekšsēdētājs     Laimonis Šmits 

Hermanis Djomkins