Atklata vestule Domei par atpūtas parku

Ikšķiles pilsētas stadions pie Ādamlauka.
Ikšķiles pilsētas stadions pie Ādamlauka.

Pēc biedrībai pieejamās informācijas 2009. gada 6. janvārī Ikškiles novada dome ir saņēmusi Ogres Tenisa kluba “Top spins” iesniegumu par zemes gabala ar nosaukumu “STADIONS” (kad. Nr. 7494 012 0550)

 ilgtermiņa nomu ar mērķi izveidot minētā zemes gabalā aktīvās atpūtas parku ar sporta bāzi.
Savukārt 2009.gada 26.februārī Ikšķiles vidusskolas telpās tika rīkota Sporta un atpūtas parka prezentācija, kuru rīkoja Ogres Tenisa klubs "Top spins".  Prezentācijas autori demonstrēja Sporta un atpūtas parka vīziju izvietotu uz pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala ar nosaukumu "STADIONS" (kad. Nr. 7494 012 0550), kura kadastrālā vērtība ir 4095Ls. 

      Ideja minētajā zemes gabalā veidot šāda veida atpūtas un sporta parku ir atbalstāma un apspriešanas vērta. Gribam atgādināt mūsu iepriekšējās vēstulēs norādīto, ka pirms sākt konkrētās idejas tālāko virzību un pirms pieņemt lēmumu iznomāt šo zemes, ir jāapzin iedzīvotāju (vēlētāju) intereses attiecībā uz sporta veidiem un jāizstrādā konkrētu sporta attīstības programma tuvākajiem 10 gadiem. Tikai tad, ja iedzīvotāju vēlmes attiecībā uz sporta un atpūtas aktivitātēm būs pārāk plašas, un tās pārsniegs Ikšķiles novada budžeta iespējas, jāpiesaista investors vai jāiznomā zeme. Iepriekšminētās prezentācijas laikā izskanēja iedzīvotāju (vēlētāju) vēlme kompleksā iekļaut peldbaseinu un stadionu ar starptautiskiem normatīviem atbilstošiem skrejceliņiem, kas jau ir uzskatāms piemērs tam, ka iedzīvotāju intereses atšķiras no tām, kuras uzspiež Ogres Tenisa klubs "Top spins". Uzskatam, ka neveicot iedzīvotāju aptauju un neapzinot Ikšķiles novada iedzīvotāju vēlmes, var uzbūvēt nepietiekošas vai pārāk grandiozas sporta un atpūtas būves, kuras pārsniedz Ikšķiles novada iedzīvotāju vajadzības. Sporta centram paredzētais zemes gabals atrodas Lupīnu ielā, mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā, tādēļ šajā vietā nav pieļaujama lieliem sporta un masu pasākumiem paredzēta sporta komleksa veidošana. Primāram sporta kompleksa mērķim ir jābūt novada iedzīvotāju veselīga dzīvesveida, bērnu un pieaugušo veselības un sporta nodarbību iespēju. 

      Sabiedrībā baumas un neziņu rada slepenība un informācijas trūkums par šīs idejas apspriešanas gaitu Ikšķiles novada domē. Sabiedrība nav informēta par investora vai nomnieka piesaistes nepieciešamību un pamatotību. Dome nav veikusi ekonomiskos aprēķinus, lai konstatētu patiesās pašvaldības budžeta iespējas šāda atpūtas un sporta kompleksa izveidei. Līdz ar to, lēmuma pieņemšana par šī zemes gabala nodošanu ilgtermiņa nomā, bez ekonomiskā pamatojuma būtībā ir nesaimnieciska rīcība, kas vērsta uz iedzīvotāju interešu neievērošanu par labu nezināmu biznesmeņu interesēm.  

      Atgādinām, ka patreiz valdība izstrādā Publiskās un privātās partnerības likumprojektu. Likums stāsies spēkā šogad, pēc tā apstiprināšanas Saeimā. Arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors Andris Ozols ir teicis: "Publiskās un privātās partnerības likumprojekts sniedz skaidrākus spēles noteikumus gan publiskajam, gan privātajam partnerim.". Domājam, ka jāņem vērā arī šī topošā likuma perspektīva. Tāpēc lēmuma pieņemšana par zemes gabala iznomāšanu privātam tenisa klubam ir pāragra un sabiedrībā rada iespaidu, ka tas tiek apzināti darīts ar mērķi iznomāt šo zemes gabalu, kamēr vēl nav stājies spēkā Publiskās un privātās partnerības likums.  

      Atgādinām, ka jau iepriekšējās vēstulēs, uz kurām neesam saņēmuši atbildes likumā noteiktajā termiņā, esam norādījuši, ka patreizējā domes rīcība neatbilst „Pašvaldību likuma”, un LR MK noteikumu Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām. Domei, pieņemot pozitīvu lēmumu par zemes nodošanu nomā bez izsoles tiks pārkāptas arī likuma "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 3.pantu, kas nosaka:

      3. pants. Pienākums lietderīgi rīkoties ar valsts un pašvaldību finanšu līdzekļiem un mantu.

       
Pašvaldībām, valsts un pašvaldību iestādēm, valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī kapitālsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir:  
 
1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu;

2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu; 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto lūdzam:

 1. pārtraukt nelikumības sabiedriskā īpašuma apsaimniekošanā un neveikt darbības ar sabiedrisko īpašumu bez atklāta sabiedrības atbalsta;
 2. atlikt lēmuma pieņemšanu par šī zemes gabala ilgtermiņa nomu līdz stājas spēkā Publiskās un privātās partnerības likums;
 3. veikt par pašvaldības līdzekļiem neatkarīgu iedzīvotāju aptauju par sporta veidiem, kas atbilst Ikšķiles novada iedzīvotāju vēlmēm;
 4. izstrādāt Ikšķiles novada ilgtermiņa sporta attīstības programmu, kas balstīta uz iedzīvotāju aptauju;
 5. veikt ekonomiskos aprēķinus un izvērtēt pašvaldības budžeta iespējas pašvaldībai pašai realizēt atpūtas un sporta parka būvniecības projektu;
 6. izvērtēt iespējas vienotā objektā apvienot sporta būves un vidusskolas ēku. Esošā Ikšķiles vidusskola nākotnē nevarēs uzņemt paredzamo skolēnu skaitu, bet skolas paplašināšanas iespējas ir izsmeltas. Par skolēnu skaita palielināšanos liecina jau šobrīd pieaugošais bērnu skaits pirmskolā "Urdaviņa".

  Lūdzam ievērot likuma „Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās” 8.panta pirmās daļā noteiktās normas, kas nosaka, ka 15 dienu laikā jāatbild iesniedzējam.  
 

Valdes priekšsēdētājs     Laimonis Šmits 

Hermanis Djomkins

 

57 KOMENTĀRI

 1. Katrai tautai ir tiesības izvēlēties savu ceļu. Domāju, ka ebreji to skaistāko ņem viesos, bet mājās tāpat taupīgi skatīsies pēc labākā risinājuma krājumiem kopumā. Jā, mēs latvieši sev iestāstam, ka labāko nedrīkst ne prasīt, ne ņemt vai piedāvāt, jo tas nav … pieklājīgi (?) Noteikti ir vērts atteikties no šādas tradīcijas :)<br />
  <br />
  Par skolotājiem pilnīgi piekrītu – tiem ir jābūt personībām. Ar iespēju izpausties. Lūk, es gan riskēšu sakot, ka vidēji pa vidu mēs kopumā esam tāpēc, ka vidēji tikai vecāki savu darba daļu izglītībā izdara. Citi pie mājas darbiem sēžot, citi bērnu uz labāku skolu pārceļot … Skolotāju attaisnojumam gan teikšu, ka nejēdzīga vadība no ministrijas un stagnācija pašvaldībā nosit darba prieku pat visvislabākajiem. Ceru, ka darba prieks un arvien labāki rezultāti nāks drīz 🙂

 2. atļaušos būt anonīma, jo paredzu, ka mans tālāk teiktais izsauks lielu viļņošanos (bet varbūt nē 🙂 ). Ebreji saviem bērniem māca no trauka ar aboliem paņemt to skaistāko un garšīgāko. Latvieši savukārt sāk ar tiem, kas draud sabojāties. Protam svarīgas ir arī pārējās mācības ko saņem bērni. Es neaicinu uz visatļautību un iedomību, bet gan uz pašapziņu, savas varēšanas apziņu, cieņu pret citiem. Pirmās talanta iezīmes jau šobrīd Ikšķilē ir visas iespējas atklāt. Es savus bērnus vedu uz labu Rīgas klubu, lai ierādītu, ka ir iespējams augsts līmenis. OK! Ja viņem to nevajadzēs vienmēr varēs atteikties. <br />
  Nesen rādio tika runāts par bērnu zināšanu līmeņa noteikšanu (neatceros eiropā vai pasaulē) Latvija tur ir stabili pa vidu. taāu stabila līdere ir Somija. Pētot šo situāciju tam nav atklāts cits iemesl kā tikai tas, ka tur skolotāji ir personības. Somijā tā ir prestiža profesija ar labu atalgojumu.<br />
  Vienvārd sakot es savam bērnam gribu labāko nevis tik cik sanāk. (neļausim taā tiem kapitālistiem uzbāzties ar savu naudu). <br />
  Bet mēs jau nākam no savas bērnības. Kāpēc lai mēs 18 gados “iz grjazi v Kņazi” nu nesanāks. Bet gan jau mani mazbērni dzīvos citādāk.

 3. Es uzskatu, ka Ikškiles bērniem ir vajadzīgas iespējas trenēties un arī labi treneri. Kas attiecas uz starptautiskas klases treneriem, tad parasti sportistu atlases sistēma ir izveidota tā, ka bērnus sāk trenēt no mazotnes, t.i. pirmās iemaņas kādā sporta veidā bērni apgūst pie bērnu dzīvesvietām izvietotām sporta iestādēm. Šajā stadijā domāju, ka nav vajadzības pēc starptautiskas klases treneriem. Ja bērns izrāda talanta iezīmes kādā no sporta veidiem, tad viņš pāriet nākamajā līmenī un viņu uzaicina trenēties rajona nozīmes treniņu bāzē. Un tikai pēc tam seko valsts nozīmes treniņu bāze, kurā arī darbojas un ir nepieciešami starptautiskas klases treneri. Ja Ikšķilē būtu attīstīts pirmais līmenis, tad varētu domāt arī par valsts mēroga sporta bāzi. Citādi sanāks, ka Ikškilē vietējiem nekas netiek, bet tiek trenēti tikai augstas klases sportisti no citām apdzīvotām vietām.<br />
  <br />

 4. “Iedzīvotāji”, kāds ir jūsu virdoklis par bērniem un jauniešiem nepieciešamo sporta aktivitāsu līmeni. Vai bērniem ir vajadzīgi starptautiskas klases treneri?

 5. raxtniekam ir fakti.JA raxtnieks apgalvo to,ka viņam esot fakti nepazīstot šos visus cilvēkus personīgi, tad man ir fakti par to ka raxtnieks seksuāli izmanto savu 14 gadus veco suni (duksi).

 6. kad piedzīvotāji tiks pie teikšanas domē viņi nespēs atrakstīties (savlaicīgi) uz manām vestulēm kurās būs jautājumi par “faktiem” kuri ir droši zināmi.<br />
  Visiem ir labi zināms ka viens muļķis var uzdot varāk jautājumu nekā 100 gudrie atbildēt bet ja muļķi ir vairāk kā 200 tad ….

 7. Un kāpēc ir pārliecība, ka privātie to māk labāk? :)<br />
  Iedomājaties, ja SIA īpašnieki par šī objekta pārvaldnieku ieliek kādu no esošās Domes?<br />
  <br />
  Domāju, ka pašvaldība arī ir spējīga noorganizēt labu pārvaldi, un tas pilnībā atkarīgs no cilvēku aktivitātes un gribēšanas. <br />

 8. tiko nobalsoju par:Būvē pašvaldība ar privato investoru piedalīšanos (Privātās un publiskās partnerības līgums)<br />
  kapec? uzbuvet ir viens, a eksplotacija? novada ir divas skolu sporta zales kur saimnieko, zinama mera, pasvaldiba. nu ka tas izskataas?! ikskiles viduskola 2 gadus zale lampu nevareja nomainit, grida pec uzbuvesanas nav atjaunota, kaut japarslipe un japarlako katru gadu. tagad tur slidotava. vai pasvaldiba ar saviem kadriem spes uzturet ekas zinama kvalitate. saubos. tapec vajadzigs privatais no kura var pieprasit pakalpojuma kvalitati. a to, pec gada jaunais sporta centrs izskatisies ka tunelis pie baznicas….

 9. Ziniet mīlie Ikšķiles iedzīvotāji , kas stāv aiz “iedzīvotājiem” . Tie ir Rīgas oligarhi un šie tikai ir 200 pamuļķu kurus rausta. MAN IR FAKTI ………………

 10. Protams, man ir skaidrs, par ko un pret ko istājos.<br />
  Esmu pret esošo domi.<br />
  Es atbalstu Iedzīvotāju politisko spēku. Ceru, ka viņi uzvarēš vēlēšanās.<br />
  Es atbalstu sporta parka IDEJU. Tad, kad būs izstrādāts projekts, skatīšos, vai projektu arī būtu jāatbalsta.<br />
  Man kritika, kas vērsta pret iedzīvotājiem, nav domāta, kā kritika pret šo kustību kā tādu. Man ir tikai citādāks viedoklis šai jautājumā. Vai tas ir slikti?

 11. Kārlis 28.02.2009 15:18<br />
  <br />
  Kādāļ nevēlaties saprast vienkāršu lietu? Kā rīkotos jebkurš no Jums, ja Jūs būtu izlēmuši uz Jūsu zemes sev un saviem bērniem uzbūvēt sporta kompleksu. Pasapņojiet, ka esat miljonārs. Vai Jūs nebūtat nopietni izdomājis un noteicis kādam jābūt sporta centra saturam, vai Jūs neizsludinātu savu lēmumu, lai saņemtu iespējami vairākus piedāvājumus no kuriem varētu izvēlēties drošāko, lētāko, labāko servisu, attīstītāju ar labu reputāciju u.t.t. Vai Jūs censtos savai ģimenei iestāstīt, ka pirmais, kurš atnāk ne saukts ne lūgts ir vienīgais un vislabākais.

 12. vai Jums pašai ir skaidrs par ko īsti iestājaties? Patreiz Jūsu komentāri līdzinas vienkāršai apriešanai. Kas to izsauc, piederība patreizējai sabiedrisko labumu izlaupītāju kastai, primitīva skaudība, vai vienkārša vēlme izlādēties? Jūsu vēstījums, ka ģimenes un darba dēļ patreizējo domi nekritizējat raisa jautājumu, kā IEDZĪVOTĀJU kritižēšanai atrodat laiku? <br />
  Vispār pienenes žultainajiem komentāriem ir pievērsta pārāk liela uzmanība. Vai visi dīvaiņi ir jāpārliecina?

 13. OTTO, teicu jaunais cilvēk, jo teksti izklausījās gauži bērnišķīgi. Manos trīsdemsit rūsa vēl nav ne tuvu.<br />
  <br />
  Moins, vai vēies, lai Rudzītis da Bokmelderis tiktu ievēlēti atkārtoti? Ko pats esi uzpurējis sabiedriskajai darbībai? <br />
  <br />
  Viens no 8000, neesmu domes juriste. Strādāju Rīgā.<br />
  <br />

 14. Šobrīd varu teikt, ka notiek aktīvs darbs pie apvienības IEDZĪVOTĀJU pirmsvēlēšanu programmas sastādīšanas. Ja ir kādi ieteikumi, tad noteikti rakstiet hermanis[at]inbox.lv. Tāpat tiek gatavots arī kandidātu saraksts. Kad būs rezultāti šiem darbiem, tad noteikti infomēsim par tiem. <br />

 15. Ikšķilieti, neaizraujies ar mana viedokļa uzurpēšanu! Noķeršu un pa biksēm sadošu. <br />
  <br />
  Pienene, rodas iespaids, ka esi domes juriste – tik cītīgi brāķē savus nākošos priekšniekus. Viņi var izrādīties tikpat klīrīgi. Esošie domnieki likuma burtu zina tīri labi, kad nedot pasākumiem zāli sabiedriskai organizācijai, bet garu uztver tad, kad jāpiešķir zāli “TopSpina” prezentācijai. Kāda jēga tērēt kilobitus juridiskai akrobātikai :)<br />
  <br />
  Iedzīvotāji, varbūt tomēr kaut ko ziņosiet par to, ko darīsim jūlijā? Šos uz nārām, bet ko konkrēti darīs “izvirzītie jums zināmie gudrie un godprātīgie novada cilvēki (kaimiņi, draugi un paziņas), kuri vēlas strādāt mūsu Ikšķiles novada labā” (Arturas Korsakas, marts 10, 2009)? Varbūt jūsu projekti tik šausmīgi, ka tos publiski pat pieminēt nedrīkst? Varbūt Ikšķilē tiks realizēta tautas ienaidnieku meklēšanas programma 4 gadiem?

 16. Es pieturos teicienam: “Mūžu dzīvo, mūžu mācies”. Kad piedzimu, tad man bija tikai ģenētiski pārmantoto zināšanu kopums. Tagad, kad jau gandrīz 40 gadus esmu pa šo pasauli padzīvojis… esmu apguvis daudzas lietas, tai skaitā tās, kas man ir nepieciešamas pildod manus darba pienākumus, kas man ir maizes darbs. Pastāvīgi apgūstu jauninājumus un dzīvoju līdzi laika garam. <br />
  Domāju, ka nevajadzēs pat 6 mēnešus, lai iemācītos kā funkcionē pašvaldība. Pamatā tās funkcionēšanai ir jābalstās uz loģikas principiem, … un te vietā ir mans vecais piemērs par akciju sabiedrību, kur akcionāri ir vēlētāji, savukārt Dome – izpildvara, jeb akciju sabiedrības Valde.<br />
  Piekrītu, ka IEDZĪVOTĀJU piedāvājums varētu škist deklaratīvs, bet ja vēlētāji izrādīs uzticību, tad arī būs iespēja parādīt šo piedāvājumu darbos, citādi tas arī paliks deklaratīvs.

 17. Pienenes kundze būtu naivi domāt:<br />
  Otrkārt, domāju, ka vēršanās pret domi šobrīd būtu lieka; pēc 3 mēnešiem viņi atstās amatu paši, jo neticu, ka tiks ievēlēti atkārtoti.<br />
  <br />
  Vairakus no šiem darboņiem jau ievēlējuši 3 reizes!!<br />
  <br />
  Arī otrkārt, atruna:<br />
  <br />
  Pirmākrt, tas ir saistīts ar aizņemtību pamatdarbā un ģimenē, kas šobrīd neļauj uzsākt aktīvu sabiedrisko darbību.<br />
  <br />
  Jūs ko domājiet te bezdarbnieki bez gimenēm sanākuši, laikam nēesat gatava upurēt savas privātās intereses sabiedrības vārdā.

 18. Laikam jau Jūs nēesat no jaunākajām paudzēm ja citus uzrunājat par “jauno cilvēk” vecuma konservatīvisms spiežās kā rūsa pa visām šuvēm. Teiktie vardi par pašreizējās domes politikas neatbalstīšanu nesaskan ar Jūsu rakstīto!

 19. Hermani, ja vēlaties, lai Iedzīvotājus ievēlē (vēlams nodrošinot vairākumu), jums jau tagad ir jābūt apguvušiem visus pamatjautājumus. Pretējā gadījumā Iedzīvotāju piedāvājums ir ļoti deklaritīvs, bet kompetences pamatojuma! Būtu nepieļaujami, ka pēc ievēlēšanas amatā jaunie deputāti 6 mēnešus mācīsies, kā funkcionē pašvaldība.

 20. Pienene Kārlim 14.03.2009 16:28<br />
  <br />
  Ir vairāki iemesli, kādēļ nevēršos pret esošo domi. Pirmākrt, tas ir saistīts ar aizņemtību pamatdarbā un ģimenē, kas šobrīd neļauj uzsākt aktīvu sabiedrisko darbību. Otrkārt, domāju, ka vēršanās pret domi šobrīd būtu lieka; pēc 3 mēnešiem viņi atstās amatu paši, jo neticu, ka tiks ievēlēti atkārtoti.

 21. Pienene nebiedram 14.03.2009 15:51<br />
  <br />
  Jaunais cilvēk, vēlreiz paskaidroju, ka domes darbu nekādā gadījumā neatbalstu. Kādā valodā tas ir jāpasaka, lai aizietu līdz smadzenēm?

 22. prasība, piecērtot kājiņu, pēc “izcilas kompetences un zināšanām gan pēc būtības, gan formas” izklausās nudien gražīga – ja otra alternatīva ir Domes piekoptā prakse, “kas likumus ir klaji ignorējusi gadiem”. Jums tiek piedāvāta realitāte – cilvēki, kuri izteikuši vēlmi noslīpēt šo kompetenci atklātā, demokrātiskā darbībā iedzīvotāju vairākuma interesēs. Izklausās, ka Jums labāk tīk vecais variants.

 23. Ja pienene labi pārzin likumus un procedūru, kādēļ Jūs nevēšaties pret domes likumpārkāpumiem. Es nedomāju ar pārmetumiem, bet labiem nolūkiem palīdzēt domei izsargāties no kļūdām. Vai apgalvosit, ka domes rīcībā nav likumpārkāpumu?

 24. Izcilu kompetenci un zināšanas demonstrēt gan pēc būtības, gan formas jaunā sfērā ar ko cilvēki nekad nav nodarbojušies iepriekš domāju, ka nav pa spēkam nodemonstrēt nevienam. Esošie domnieki jau darbojas pašavldību sfērā vairāk kā 15 gadus un nav apguvuši ne būtību ne formu. Kas attiecas uz mani, tad kā redzat pamazām un ar Jūsu palīdzību apgūstu. Paldies par to. <br />
  Domāju, ka nevajadzētu uzticēties tiem, kas likumus ir klaji ignorējuši gadiem.

 25. Ta nu gan morāle! Kāda starpība, kurā likumā noteikta atbildes sniegšanas kārtība. Galvenais, ka domei ir jāatbild. Ja tā neatbild, var uzskatīt, ka tā nestrādā un tādēļ visi ir jāatlaiž par nestrādāšanu. Pienenes pozicija – atbalstīt jebkurā veidā nejēdzīgu domes darbu. Laikam jau pati pārtiek no negodīgi iegūtiem domes labumiem. Tikai tādi var tādas muļķības sarakstīt.

 26. Varbūt jautājusm ne no tēmas. BET. Es vēlētos zināt, vai Iedzīvotāju sarakstā, kas kandidēs vēlēšanās, būs iekļautas arī personas, kas padomju laikā bija komunistiskās partijas biedri vai bija aktīvi komjaunieši?

 27. Hermani, jums ir taisnība, ka būtība ir svarīgāka par formu. Tomēr es vēlētos, lai potenciālie domnieki demonstrētu izcilu kompetenci un zināšanas gan pēc būtības, gan formas. Ja tā nav, tad jūs šai ziņā neesat labāki par veco domi, kas likumus ir klaji ignorējusi gadiem.

 28. Kautkā ļoti pieticīgi, vai tie pārējie 8000 par tevi vismaz ir dzirdējuši, tie biedrības cīkstoņi vismaz ir apvienojušies, varbūt tev vajag 8000 sasaukt, un pajautāt vai tevi atbalsta. Ja nēsi domē tad uz priekšu un varēsi darīt labu darbu parstavot tos 8000 tūkstošus.

 29. Aģentūrai BNS to apstiprināja a/s ”Dinamo Rīga” padomes priekšsēdētāja vietnieks Juris Savickis. ”Tas, kur varētu atrasties jaunā halle, pagaidām ir noslēpums. Izskatījām visus piedāvājumus, tāmes, visu globāli analizējām. Novērtējām arī nelielus metus, lai redzētu, kā halle varētu izskatīties. Arēna ir plānota ar vietām 12-14 tūkstošiem skatītāju.”<br />
  <br />
  Lūdzot konkretizēt, kur konkrētāk varētu atrasties jaunā ledus arēna, Rīgā vai pie Rīgas, Savickis sacīja, ka ”viens variants ir pie Rīgas”, taāu nevēlējās kaut aptuveni nosaukt attālumu no galvaspilsētas centra, jo ”tad jau uzreiz būs skaidrs”.<br />
  <br />

 30. Es runāju par tiem atlikušajiem, kas pēc 200 līdz 8000. Zinu simtiem cilvēku, kas ir Ikšķiliesi un domā savadāk kā slavenā glābēju ‘biedrība’. Tā ka nevajag uzdoties te nezin par ko. Joprojām ir tikai kritika un palielam garām.

 31. Pag pag, ko Jūs tiešām domājat tur vajag kautko būvēt, tas tak nav pieļaujams. Es pērkot zemi Ādamlaukā domāju par klusu un jauku vietu starp privātmājām, nevis dzīvi pie liela sporta kompleksa, vēl jo vairāk pie Ledus halles. Es iešu vākt parakstus, tas tak kautkas neiedomājams.

 32. Ak, atvainojos, runa bija par “nelielu ledus halli un triģanerācijas staciju (ražo siltumu, aukstumu un elektrību vienlaikus) Ledus hallē varētu attīstīt piem. kērlingu, laukums varētu būt pēc kanādas hokeja standartiem.”

 33. Nu ko sūdi būs Dināmo būvēs ledus halli ikšķilē, nebūs te teniss, basketbols un futbols.<br />
  <br />
  Lūk ko Diena raksta: <br />
  Rīgas Dinamo izskata variantus jaunas arēnas būvniecībai.<br />
  <br />
  <a href=”http://www.diena.lv/lat/sports/hokejs/rigas-dinamo-izskata-variantus-jaunas-arenas-buvniecibai” target=_blank>www.diena.lv/lat/sports/hokejs/rigas-dinamo-izskata-variantus-jaunas-arenas-buvniecibai</a>

 34. Ko Jūs domājāt, apgalvojot, ka “visi citi vai lielākā daļa ir PAR”? No kurienes tādas ziņas? Ir nu gan atvēziens – runāt 8000 iedzīvotāju vārdā, nemaz nepajautājot, ko šie 8000 iedzīvotāji patiesībā domā! Un par KO tad šī daļa, Jūsuprāt, ir PAR – vai par klajiem likumpārkāpumiem?

 35. Nošauts greizi ir tas, ka vēstulē ir atsaukušies uz spēkā neesošu likumu. Tas parāda biedrības vājumu un nekompetenci.<br />
  <br />
  Nekādā gadījumā neatbalstu to, ka dome neatbild uz vēstulēm saskaņā ar Iesniegumu likumu. Ja neatbild uz vēstulēm, vajag sūdzēties RAPLM un prokuratūrā!

 36. Es nekādi nevaru saprast šādu lietu – kāpēc biedrība Iedzīvotāji un tie citi pensionāri uzdod sevi par visiem Ikšķiles iedzīvotājiem? Ikšķilē ir virs 8000 cilvēku. Jūs esta pašlaik tikai nedaudz virs 200. Ja visi citi vai lielākā daļa ir PAR, tad kāpēc jāņem vērā Jūsu 200 viedoklis? Tad tie citi 4000 sāks kliegt, ka netiek ņemts vērā viņu viedoklis? Līdzīgi arī ar citiem projektiem Ikšķilē. Vai arī attiecīgā biedrība ir ļoti svarīga un svarīgāka par citiem?

 37. Ko ta nu biedrība tik greizi ir nošāvusi! Spēkā esošais likums paredz maksimālo atbildes sagatavošanas termiņu vienu mēnesi, bet atbildētas nav par mēnesi vecākas vēstules. Kā gan pienene var tik rupji kļūdīties! Vai uz jebkuras fiziskas vai juridiskas personas norādēm uz likumpārkāpumu nav jāreaģē nekavējoties? Te jau parādās domes apzināta pretsabiedriska darbība, par ko jāsauc pie atbildības.

 38. Viss ir super, tikai cienījamie biedrības iedzīvotāju pārstāvji ir nošāvuši greizi, JO ir atsaukušies uz likumu “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kartība valsts un pašvaldību institūcijās”, kurš ir zaudējis spēku jau 2008.gada 1.janvārī! 🙂 <br />
  <br />
  Paskaidroju – no 01.01.2008. Latvijas Republikā spēkā ir Iesniegumu likums, kurš reglamentē kārtību, kādā privātpersona iesniedz un iestāde vai privātpersona, kas īsteno valsts pārvaldes uzdevumus, izskata dokumentu, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, un atbild uz to, kā arī nosaka kārtību, kādā iestāde pieņem apmeklētājus.

 39. trūkst informācijas par to, kas īsti notiek. Pilsētā klīst baumas, ka nākamtrešdien, 18. martā, domes sēdē plānots jau noslēgt līgumu par zemes iznomāšanu. Vai kāds var apliecināt, ka tas ir tiesa? Un kā biedrība/partija Iedzīvotāji uz to reaģēs?

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu