Dienas centrs vai Sociālā ēka ar krīzes dzīvokļiem?

Dienas centra rekonstrukcijas tāmes fragments.
Dienas centra rekonstrukcijas tāmes fragments.

2009. gadā darbību uzsāka AI organizētais Mantu apmaiņas placis, par kuru sevišķu interesi izrādīja mazturīgie.

2010. gada aprīlī tā darbību Jauniešu un ģimenes dienas centrā pašvaldība apturēja kā nelietderīgu pasākumu un atteicās nodrošināt ar resursiem pretēji citu pašvaldību pieredzei. Piemēram, Valmieras novadā veiksmīgi darbojas Labdarības fonds, kas ir analogs Ikšķiles Mantu apmaiņas placim.

Atliek tikai brīnīties, kā šādu izteikti sociālas nozīmes funkciju Dienas centrs nevēlas veikt, lai gan bija nepieciešamas tikai telpas – darbu veica brīvprātīgie, galvenokārt, pensionāri – nevalstiskas organizācijas biedri.

2011. gada 18. martā tiek sasaukta domes ārkārtas sēde, kuras darba kārtībā tikai viens jautājums: Sociālās ēkas ar krīzes dzīvokļiem rekonstrukcija Ikšķilē. To nav iespējams redzēt ne sēdes darba kārtībā, ne deputātiem iesniegtajā lēmumprojektā, to deputātiem pat neizdodas noskaidrot Domes sēdē – sociālā ēka ar krīzes dzīvokļiem ir tas pats sākotnēji jauniešiem pirktais dienas centrs Daugavas prospektā 34. Ēkas sākotnēji izdevīgā cena no Ls 100.000 ar šo rekonstrukcijas ieguldījumiem strauji tuvojas 1.000.000. Rekonstrukcijas izmaksas pārsniedz pat trekno gadu murgu – Ls 1.300 par kvadrātmetru!

Spēkā esošajā Dienas centra nolikumā nav nekas minēts par krīzes dzīvokļiem. Izskatās, ka pašvaldības vadības viedoklis par cilvēku sabiedrības sociālajām vajadzībām reducējas uz būvniecības minimumu – sienas un jumts virs galvas – tad visiem jābūt laimīgiem. Ja nepatīk, lai brauc prom!

No Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra nolikuma

2. Centra darbības mērķi
2.1. Veidot efektīvu sociālā atbalsta tīklu, sniedzot sociālos pakalpojumus Ikšķiles novada iedzīvotajiem, it īpaši sociāli neaizsargātām iedzīvotāju grupām .
2.2. Sniegt Ikšķiles novada iedzīvotājiem sociālās dzīves bagātināšanas iespējas, organizējot izglītības un brīvā laika pavadīšanas pasākumus un veicinot iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs.
2.3. Nodrošināt personu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, rehabilitācijas procesa pēctecību, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, psihosociālo palīdzību klientu tuviniekiem, klientu un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā, atbalstīt un organizēt pašpalīdzības grupu darbību un sociālo resursu sistēmu piesaisti sociālo grupu un sabiedrības sociālo problēmu risināšanai.”
2.4. Koordinēt Ikšķiles novada nevalstisko organizāciju darbību.

 

Projekta izmaksu tāme