Ikšķiles novada dome izsludina atklātu konkursu

Fragments no Ikšķiles novada kartes.
Fragments no Ikšķiles novada kartes.

Ikšķiles novada dome izsludina atklātu konkursu uz pašvaldības aģentūras “Līvi

Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras „LĪVI” direktora  amata  atklāta konkursa nolikums

1.Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēts konkurss uz Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras „LĪVI” direktora amatu. 

2.Pretendentu atbilstību izvērtē konkursa komisija (turpmāk – komisija). Komisiju piecu cilvēku sastāvā izveido un vada Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās visi komisijas locekļi. Komisijas darbs notiek Ikšķiles novada domes telpās. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolista pienākumus veic domes speciālists, kurš atbild par personāla jautājumiem. Protokolists netiek iekļauts komisijas sastāvā. 

3.Priekšroka tiks dota pretendentiem, kas atbildīs šādiem nosacījumiem:

3.1.izglītība: augstākā izglītība vadības vai tiesību,  vai inženiertehniskajās zinātnēs;

3.2.darba pieredze: vismaz trīs gadu pieredze vadošā amatā;

3.3.svešvalodu zināšanas: vismaz vienas svešvalodas zināšanas;

3.4.zināšanas: izpratne par attiecīgo normatīvo aktu pielietošanu pašvaldības aģentūras darbībā un izpratne par pašvaldības aģentūra „Līvi” organizācijas principiem un prioritātēm; 

3.5.reputācija : tiks vērtētas atsauksmes no iepriekšējām darbavietām.  

4.Konkursu pēc iespējas vienlaicīgi komisija izsludina Ikšķiles novada  pašvaldības mājas lapā un laikrakstā „Ikšķiles Vēstis”. 

5.Sludinājumā norāda: Ikšķiles novada dome izsludina atklātu konkursu uz pašvaldības aģentūras „LĪVI”  direktora amatu. Ar pretendentiem izvirzītajām prasībām var iepazīties Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā (www.ikskile.lv) un pie speciālista personāla jautājumos (Ikšķiles novada domē, Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē). Pieteikšanās termiņš: 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Ikšķiles Vēstis”. Pieteikums dalībai konkursā iesniedzams personīgi Ikšķiles novada domes speciālistam personāla jautājumos vai nosūtams pa pastu. Pieteikumam pievienojami konkursa nolikuma  6.punktā minētie dokumenti. 

6.Pieteikumam dalībai konkursā  pievienojamie dokumenti:  dzīves apraksts (CV), motivācijas vēstule, izglītību apliecinoša dokumenta kopija, atsauksmes no iepriekšējām  darba vietām, rakstiska viedoklis par pašvaldības aģentūras „LĪVI” organizācijas principiem un prioritātēm. 

7.Konkursam ir paredzētas divas kārtas:

7.1.pirmajā konkursa kārtā notiek pretendentu pieteikumu un tiem pievienoto dokumentu pārbaude, kurā tiek izvērtēta to atbilstība konkursa nolikumam un komisija izvēlas atbilstošākos pretendentus, kurus uzaicina uz konkursa otro kārtu;

7.2.otrā konkursa kārtā  tiek organizētā intervijas veidā ar pretendentiem, kuri izturējuši pieteikumu un tiem pievienoto dokumentu atlasi. Uz interviju pretendentus aicina komisijas protokolists. Intervijā tiek noskaidrota pretendentu izpratne par attiecīgo normatīvo aktu pielietošanu pašvaldības aģentūras darbībā, kā arī citas zināšanas un  prasmes. 

8.Komisija ar vienkāršu balsu vairākumu izvēlas vienu pretendentu, kas vislabāk atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām. 

9.Par konkursa rezultātu, pamatojot pieņemto lēmumu, komisija piecu darbdienu laikā rakstiski paziņo visiem pretendentiem.  

10.Atkārtotu konkursu izsludina, ja:

10.1.konkursā nav pieteicies neviens pretendents;

10.2.saskaņā ar komisijas lēmumu neviens no pretendentiem nav pietiekami atbilstošs nolikumā  ietvertajām prasībām.