Detālplānojuma Skolas ielas kvartāls publiskās apspriešanas protokols

Iespējamais satiksmes aplis Ikšķiles centrā. Vietā kur kustības problēmu nav.
Iespējamais satiksmes aplis Ikšķiles centrā. Vietā kur kustības problēmu nav.

Ikšķiles novada domes piedāvātā Ikšķiles pilsētas centra jaunā detālplānojuma projekta „Skolas ielas kvartāls Ikšķiles pilsētā
Ikšķile, 2008. gada 11. septembrī

Sapulces norises vieta: Ikšķiles novada dome.
Sapulces sākums: ~17:00
Sapulces beigas: ~ 19:45
Sapulces vadītājs: Rolfs Bokmelderis, Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs.
“Protokoliste – Zane Šmita, arhitekte, sapulces dalībniece, nav saistīta ar projektētājiem un pašvaldību”
J. Rudzītis: Uzruna. Īsumā pastāsta, kādēļ šis detālplānojums ir vajadzīgs – pieaudzis iedzīvotāju skaits, pieaudzis skolēnu skaits, nav kultūras celtņu. Pieaugusi auto kustības intensitāte – detālplānojums ir ļoti nepieciešams.
 
R. Bokmelders: Uzruna. Iepazīstina ar sapulces norisi, projekta autoru SIA „PEAF” pārstāvi Granīta kungu. Iepazīstina ar apspriešanas darba kārtību:
1.      Sapulces atklāšana, vadība.
2.      SIA”PEAF” prezentēs projektu.
3.      Sabiedriskās organizācijas pārstāvji varēs izteikt viedokļus un uzdot jautājumus. Katram runātājam atvēlētas 2 minūtes.
K. Upacieris: Iebilst laika ierobežojumam.
R. Bokmelders: Šeit ir detālplānojuma publiskā apspriešana, šeit nav tirgus. Ja kāds sāks runāt no vietas, tad pirmajā reizē saņem brīdinājumu (parāda krāsainu kartīti) un otrajā reizē saņem (parāda kartīti) un tas attiecas uz policiju. Upaciera kungs vēlēsies uzstāties vairākkārtīgi un mēs viņam dosim šo iespēju.
SIA”PEAF” pārstāvis: Prezentē projektu. Pievēršas projekta izklāstam. Izklāsta, kas tiek mainīts un papildināts.
 1. Iela, kas ved uz domi. Satiksme ir ļoti apgrūtinoša, iela prasa rekonstrukciju. Paredzēts izveidot 2 virzienu kustību, saglabājot zaļo zonu un transformatora apakšstaciju. Sākotnēji plānoja, ka zaļā zona būs mazāko klašu skolēniem kā rotaļu laukums, bet Sabiedrības veselības aģentūra tam nepiekrita.
 2. Satiksmes organizācija gar skolu. Skolas iela no vairākkārtējiem ierosinājumiem pieņemts, ka svarīgākais, lai intensīvo satiksmi novirzītu no skolas.
Risinājumi:
 1.  Sākotnēji plānoja Skolas ielu gar skolu slēgt satiksmei. Atļaut tikai skolēnu atvešanu un auto stāvvietu.
 2. Saglabāta tika divu virzienu satiksme.
 3. Tiek izveidota jauna iela, pagarinot Peldu ielu.
 4. Tiek paredzēt lokveida kustība, krustojumā pie pasta ēkas, kur ir piecu ielu krustojums. Izstrādāts pētījums, saņemts CSDD ieteikums. Izvēlēts mazākais apļveida krustojums, ko pieļauj satiksmes organizācijas risinājumi.
 5. Paredz likvidēt iedobi pie Piņņa kunga īpašuma. Lietus ūdeni novadīt Skolas  ielas lietus ūdens savākšanas kolektorā.
 6.  Visas ielas aprīkotas ar trotuāriem un velo celiņiem ar lēzenām malām, kā paredzēts standartā.
 7. Sākotnēji bija paredzēts iekārtot 250 auto stāvvietu. Tas nozīmētu visu zaļo zonu paredzēt autostāvvietām. Tās paredzētas pasākumu rīkošanai estrādes pasākumiem.
 8. Par Ikšķiles estrādi. Esam ievietojuši detālplānojumā šo kultūras centra izvietojumu, kā tas ir ģenerālplānojuma projektā paredzēts. Teritoriju, kas ir nogāze uz leju paliek neskarta, paredzot tikai dažus soliņus un celiņus.
            Varam pievērsties arī satiksmes organizācijai un inženierkomunikāciju risinājumiem. Par stadionu. Izvēlēts 250 m aplis, 100m pa taisni – tas ir mazākais stadions, kas ir piemērots skolām. Skvērā aiz stadiona paredzēta autostāvvieta. Bija variants savienots Birzes ielu ar Strēlnieku ielu, taāu tas tika noraidīts. Palika tikai trotuārs gājējiem un velo celiņš. Būtiska izmaiņa ir tā, ka Sabiedrības veselības aģentūra izņēma ārā no projekta auto novietošanu pie skolas.
R. Bokmelders:  Aprunā apspriešanas burtnīcā rakstīto 32 par – 8 pret. Pamatziņojums ir pabeigts. Katrs diskusijas dalībnieks var izteikties 5 min. Ar šo protokolu tiks iepazīstināti deputāti. Tad lems par pieņemšanu.
            Pieņemot skolu ekspluatācijā vienīgā piezīme bija par to, ka skolai nav sava stadiona. Ikšķilē dzīvo daudz cilvēki ar gudrām idejām, tās varētu pieņemt un 1. redakcijai varētu būt veiktas korekcijas. Aicina runātājus stādīties priekšā. Esam atnākuši strādāt, nevis uz mītiņu. Kurš vēlas uzstāties.
I. Urtāne: Kad biju ieradusies domē, lai apskatītu detālplānojuma risinājumu, nevarēju apskatīt paskaidrojuma rakstu, apspriešanas rezultātus un citas detālplānojuma sastāvdaļas, kas ir obligāti izliekamas sabiedriskajai apspriešanai. Kāpēc pirmajā redakcijā nebija parādīta estrādes novietnes un risinājums? Kultūras nama makets stāvēja blakus uz galda, bet detālplānojumā tas netika parādīts.
R. Bokmelders: Atzīstam, ka tā bija domes kļūda.
I. Urtāne: Kādēļ netika attēlots pirmajā redakcijā?
SIA”PEAF” pārstāvis: Kultūras nama kontūra nebija redzama pirmajā detālplānojuma redakcijā, jo tā bija izdzisusi datorā. Un tāpēc netika atspoguļota.
L. Šmits: Vai jūs izstrādājāt centra daļas detālplānojumā pilnā apmērā vai tikai transporta shēmu?
SIA”PEAF” pārstāvis: Pilnā apmērā.
L. Šmits: Kāpēc nerunājat neko par apbūves noteikumiem un paredzamās apbūves noteikumiem?
SIA”PEAF” pārstāvis: Detālplānojuma sastāvs aprakstīts MK noteikumos Nr. 883.
I. Urtāne: Kam jābūt parādītam detālplānojuma pirmajā redakcijā?
SIA”PEAF” pārstāvis: Nav noteikumi par pirmās redakcijas detālplānojuma sastāvu.
L. Šmits: Izteicāties, ka kultūras centra siluets ir uznests vadoties no ģenerālplāna, bet spēkā esošā ģenerālajā plāna nav tāda kontūra. No kura uznesta tā kontūra?
SIA”PEAF” pārstāvis: Runāju par šī kultūras centra tehniskā projekta ģenerālplānu.
L. Šmits: Kas ir primārs dokuments?
SIA”PEAF” pārstāvis: Domes uzdevums
L. Šmits: Kas ir pirmais objekta tehniskais projekts vai detālplānojums?
SIA”PEAF” pārstāvis: Gribat zināt manas domas?
L. Šmits: Vai nav zināms tas, ka detālplāns tiek izstrādāts uz teritorijas plāna?
SIA”PEAF” pārstāvis: Nepārkāpjam būvnormatīvu.
L. Šmits: Jautājums jums kā profesionālim. Vai centrālās daļas detālplāns ir telpiski pareizi veidota?
SIA”PEAF” pārstāvis: Man nav pretrunu ar jūsu teikto. Mēs rīkojamies ar esošajām, stihiski veidotajām apbūves ielām.
L. Šmits: Vai uzskatāt, ka labojat detālplānojumu, pieņemot nekur neesošās celtnes novietni?
SIA”PEAF” pārstāvis:  Es pievienotos tam, ka jāsaglabā un jālabo vecā estrāde. Man ir darba uzdevums, es pēc tā vados.
L. Šmits: Vai jums šķiet, ka pilsētas centrālo laukuma vietā būtu jāieceļ autostāvvieta?
SIA”PEAF” pārstāvis: Ja būtu saņēmis darba uzdevumu ar soda sankcijām, jūs noteikti darītu to pašu ko es. Esam pārliecinājuši domi samazināt stāvlaukumu.
L. Šmits: Cik liels skrejceļa garums ir esošajam stadionam?
SIA”PEAF” pārstāvis: Nezinu
L. Šmits:  Jūsu piedāvātajam stadiona skrejceļam nav 250m garums.
R. Bokmelderis: Noraidīt, labot ? Kāda ir jūsu attieksme?
L. Šmits: Ieteikums sākt ar pilsētas ģenerālplānojuma izstrādi. Rēķinoties ar pilsētas perspektīvo attīstību. Detālplānu risinot jāatceras, ka tas ir centrālais laukums. Risinājums ir neapmierinošs.
A.Štrombergs: Vai projektētā kustība shēma ir sliktāka vai labāka?
SIA”PEAF” pārstāvis: Labāka.
A.Štrombergs: Sliktāka.
G. Alnis: Piedāvātais risinājums stipri sarežģī situāciju. Krustojums pie pasta nav bijis sarežģīts. Lēmumiem jābūt lietderīgiem. Nav lietderīgi krustojumu pārveidot. Atslogo ielu gar skolu, taāu problēmu pārnes pie krustojuma pie estrādes. Jāpavēro skolēnu kustība. Pie estrādes krustojums ir nepārskatāms. Skolēnu drošību nekādi neatrisina. Manuprāt, transportu kustību piedāvātais risinājums sarežģī. Vai gatavojot šo transporta mezglu, kas rada vēl lielāku sarežģītību ir bijusi pirmsprojekta izpēte? Vai zināt, cik mašīnas izbrauc cauri šim krustojumam, kur brauc, kādas mašīnas, vai ir kopēja koncepcija par sistēmas attīstību nākotnē? Vai var būt citi risinājumi, kas transportu izslēgtu no centra?
R. Bokmelders: Izstrādāja 4 detālplānojuma variantus, pētījumi. Tos analizēja CSDD. Atzina par optimālāko. Varam gaidīt, ka smago transportu novirzīs, bet bērni iet skolā šodien un par problēmu ir jārūpējas šodien.
G. Alnis: Drošība netiek atrisināta.
A. Brūmane (skolotāja): Klases logi pret ielu. Ja garām brauc smagās mašīnas nav iespējams komunicēt ar skolēniem. Atbalstu projektu. Esmu bijusi Anglijā tur ir šādi krustojumi.
M. Zeitmanis: Minējāt, ka bija uzdevums izveidot autostāvvietas. Cik ir sanācis izveidot?
SIA”PEAF” pārstāvis: 50
M. Zeitmanis: Cik paredzēts uzdevumā?
SIA”PEAF” pārstāvis: 250
M. Zeitmanis: Cik apmeklētāji paredzēti kultūras namā?
SIA”PEAF” pārstāvis: Visas kultūras namam. Cik vietām kultūras namam – nebija norādīts. Zaļajā zonā 250 vietas autostāvvieta.
M. Zeitmanis: Cik kultūras namā?
R. Bokmelders: 150 cilvēkiem.
M. Zeitmanis:  Kur pārējie liks tās mašīnas?
R. Bokmelders: Centrs, kas kādam nepatīk, mums ir ļoti laba vieta Līgo svētku un citu svētku svinēšanai.
M. Zeitmanis: Minējāt, ka bija 4-5 detālplānojuma risinājumi.
R. Bokmelderis: Dome bija pasūtījusi pētījums.
SIA”PEAF” pārstāvis: CSDD tika apspriesti krustojuma varianti.
R. Bokmelderis: Par tiem tika runāts domes sēdē, kas tiek atreferēts avīzē.
M. Zeitmanis: Kāpēc netika ielikts mājas lapā?
R. Bokmelders: Tas ir mūsu vājais posms. Redzu, ka ir vairāki cilvēki, kas ikdienā internetu nelieto.
M. Zeitmanis: Cik avārijas bijušas pie pasta krustojuma?
R. Bokmelders: Pie pasta nav bijušas. Pie skolas gan.
M. Zeitmanis: Jaunais priekšlikums iebraukšanu pie skolas nemainīs.
SIA”PEAF” pārstāvis: Sākotnējā variantā bija vienvirziena kustība iela gar skolu.
M. Zeitmanis: CSDD atzinums rakstiskā formā. Jāieiet pie domes darbiniekiem , tur var saņemt.
SIA”PEAF” pārstāvis: Ja Peldu ielu pagarina, tad ir ļoti daudz variantu. Varam Skolas ielu slēgt caurbraukšanas satiksmei, uzlikt ceļazīmi, ka atļauts tikai izlaist bērnus.
M. Zeitmanis: Latvijā neesmu redzējis nevienu apļa veida kustību, kas ir kalna pakājē.
R. Bokmelders: Cik ir veiksmīgi risinājumi?
M. Zeitmanis: Kalna pakājē nav neviens. Kāpēc tas tika izvēlēts un vai tas ir droši? Vai to ir vērtējis CSDD? Vai ievērtēti visi faktori?
SIA”PEAF” pārstāvis: Tas ir visdrošākais variants.
Dz. Šmita: Aicinu Bokmeldera kungu ar cieņu izturēties pret klātesošajiem un nerādīt tās kartiņas, kas visus aizvaino. Jebkur ģenerālplāna uzdevums ir parādīt plānotos uzdevums ar objektiem un infrastruktūru, ceļus un zaļās zonas. Šo piedāvājumu skatoties, neredzu, ka kaut viens no šiem jautājumiem tiktu atspoguļots. Mana pārliecība ir tā, ka dome ar iepriekš uzstādītām planšetēm iemidzinājusi sabiedrību. Cik konkrēti bērzu birztaliņā ir paredzēts nocirst, lai realizētu stadionu pie skolas? Kā dome paredz apsaimniekot stadionu, ja netiks paredzētas stadiona infrastruktūras būves?
R. Bokmelders: Zaļās zonas, ceļus, infrastruktūru plānā redzu. Stadiona mērķis – skolas stadions. Mācību programmas izpildīšanai. Augstākais, kas tur notiks būs rajona vai lielāka reģiona skolēnu sacensības. Stadionam nav tribīņu. Ir tikai soliņi. 400m skrējiens mācību programmā. Birztaliņa bija tur kopš seniem laikiem. Paies 5-15 gadi un bērzi savu mūžu būs nodzīvojuši. Jādomā perspektīvā, kur var stādīt kokus. Varbūt stadionu var nedaudz pabīdīt, lai saglabātu dažus kokus.
K. Upacieris: Vai uz jautājumiem varētu atbildēt projekta autors, nevis jūs. Cik koki tiks nozāģēti?
SIA”PEAF” pārstāvis: Aptuveni 30. Tādēļ, ka jebkuram mezglam jāseko tehniskā projekta izstrādes laikā, detalizēti izpētot visu.
V. Villerušs: Jautājums par transporta kustības organizēšanu. Kādēļ kopš 2002. gada kavējas transporta kustības organizēšanas nodaļas radīšana Ikšķilē? Kādēļ veidojas malēniska situācija, mēs pārspriežam vienu atsevišķu projektu, bet paralēli tiek strādāts pie lielas teritorijas? Vai nevar sākt ar lielām teritorijām un tad detalizēt sīkāk?
SIA”PEAF” pārstāvis: Mūsu rīcībā ir šāds pētījums par visu Ikšķiles teritoriju.
N. Ikstena: Kāpēc vairāk nekā 15 gadu laikā, nekad nav domāts par šādiem risinājumiem, par celiņu bruģēšanu, par ielu atjaunošanu? Kādēļ tik sasteigts šajā brīdī? Kādēļ tieši šai vietai?
SIA”PEAF” pārstāvis: Transporta organizācijas shēmu esmu ieguvis, jūs arī varat iegūt.
R. Bokmelders: Nebija naudiņas. Atnāca arvien vairāk iedzīvotāji, palielinājās budžets. Ceļu plānojums ir pasūtīts. Ir izstrādāts novada teritoriālplānojums. Naudiņa parādās, parādās asfaltētas ielas, ceļu būve ir dārgs prieks. Pagājušā gada budžets izgāja par ceļu remontiem. Pāri palika tikai 6 tūkstoši.
L. Lange: Apceļojot pasauli un redzot, kā tiek plānotas pilsētas pasaulē, var secināt, ka tiek domāts par ilgtspējīgu pilsētu plānošanu. Zaļās zonas saglabāšana un koku stādīšana. Šeit ir redzama tendence iznīcināt zaļo zonu, tā kā bērzi dzīvo ilgāt par 50 gadiem, tad 150 bērzu nociršana ir pilnīgi nepieļaujama, līdz ar to šis detālplānojums, kas tiek skatīts maldinošā veidā, nav pieļaujams.
N. Ikstena: Noraida.
K. Upacieris: Barbarisks.
M. Zeitmanis: Šādā stadijā un izskatā – noraidāms.
Sandris: Par stadionu. Kādā veidā tiek apmaksāta stadiona apsaimniekošana, ja tas ir skolas stadions?
R. Bokmelders: Pašvaldība apmaksā. Algojam SIA, kas visu sakopj.
Sandris: Ja vienlaicīgi tiek rīkoti pasākumi skolā un estrādē…. ko atrisinās šī autostāvvieta?
R. Bokmelders: 3-4 autobusi bērniem. Parasti bērniem pasākumi notiek dienas laikā. Ikšķiles domē ir cilvēki, kas šo jautājumu var atrisināt.
Sandris: Par kultūras namu. Kāpēc tas netiek risināts kopā ar Kultūras biedrību?
SIA”PEAF” pārstāvis: Visiem pierobežniekiem, t.sk. kultūras namam, tika izsūtīts uzaicinājums kopīgi risināt. Divas reizes Tomoviās atnāca. Teica, ka ir pārstāvis, teica, ka iedos priekšlikumus – neko neiedeva. Tas ir svešs īpašums, mēs tur neko nevaram plānot.
Sandris: Kādēļ ir izveidojusies situācija, ka mēs visi esam ikšķilieši, kas grib dzīvot labāk, bet sapulces sākumā radās sajūta, ka mēs esam divas naidīgas nometnes?
R. Bokmelders: Mēs apspriežam detālplānojumu.. par to varam citreiz runāt..
Sandris: Ja nekomentējat… man sajūta… ka pirms sapulces sākuma tiek izdarīts spiediens uz klātesošajiem.
M. Avota: Šī redakcija ir pilnveidotā redakcija. Kādā veidā tā ir pilnveidota?
SIA”PEAF” pārstāvis: Mazāk automašīnu. Pie skolas nav automašīnas, ir zaļā zona.
M. Avota: Liela izmaiņa – ir iezīmēts jauns projekts – kultūras kalns. Šis ir tas pilnveidojums, kas tur ir parādījies. Mēs zinām, ka ir taisīts tehniskais projekts. Jautājām domē, kāpēc, šim kalnam taisīts tehniskais projekts, ja nav izstrādāts detālplānojums. Domē teica, ka tāds nav vajadzīgs, tagad izrādās, ka ir vajadzīgs. Kāpēc kultūras kalna projekts ir jau gatavs, bet citi objekti varbūt vispār nemaz netiks projektēti un te uzzīmēti tikai tāpat? Varu teikt, ka man ir labs garastāvoklis un varu teikt, ka man viss patīk, bet nepietiekoši, lai pieļautu, ka tiek būvēti visādi stadioni un apļi….., bet kā vārdā……Pasaulē tiek domāts, ko darīt, lai novirzītu satiksmi ārpus centra, tiek domāts, kā apzaļumot pilsētas centru….. kā vārdā Ikšķiles dome piedāvā veidot jaunas ielas, apļus un stadionus… Kādā sakarībā tas tiek piedāvāts?
SIA”PEAF” pārstāvis: Detālplānojums ir par pamatu, lai izstrādātu tehnisko projektu. Varu teikt, ka kāds no objektiem, kas parādīti detālplānojumā varētu netikt realizēts.
Jautājums no zāles: Vai pirmā tiks realizēta divvirzienu iela uz domi?
R. Bokmelders: Gribēju atbildēt Avotas kundzei. Tā ir būvvaldes kļūda.
Komentārs no zāles: Daļēji gribu piekrist, daļēji ne. Var runāt par to vai aplis ir piemērots vai ne.. … aktuāls ir jautājums pie Stūra veikala. Aplis ir pieņemams. Ir jābūvē. Par stadionu. Ir skola, kuriem vajag fizkultūru…. vai liksim bērniem iet uz stadionu, kas atrodas 1 km no skolas?
Uldis Lakševics: Vienīgā iespēja nokļūt Ogrē un Rīgā ir auto, jo man kā cilvēkam ar kustību traucējumiem autobusi un vilcieni nav piemēroti. Sakiet kāpēc netika izskatīts jautājums, ka no Ikšķiles uz šoseju var izbraukt no Ādam lauka vai un uz otru pusi no centra?
SIA”PEAF” pārstāvis: Tika izskatīti… domē ir pieejami.
Uldis Lakševics: Kāpēc centru neatslogo šādā veidā? Ja nāk lielās mašīnas, kas ved kaut ko uz pilsētas centru un satiekas ar mašīnām, kas kaut ko ved no grants karjeriem u.t.t., kaut ko iekrauj ved u.t.t. veidojas sastrēgumi pašā pilsētas centrā. Kur varam apskatīt risinājumu tam laika posmam, kā tiks organizēta satiksme, tajā laikā, kamēr tiks veikta šī pārbūve?
SIA”PEAF” pārstāvis: Ja būs uzdevums projektēt šī mezgla tehnisko projektu, būs darba organizācijas projekts un tiks izbūvēta pagaidu iela. Tā tiks risināta satiksme.
Uldis Lakševics: Vai ir koncepcijas variants kā to risināt?
SIA”PEAF” pārstāvis: Nav koncepcijas. Nav koncepcija kā risināt šo mezglu.
Uldis Lakševics: Esmu pret šo detālplānojuma risinājumu.
D.Ozola (fizkultūras skolotāja): Oponēju, ka nekas nenotiek esošajā stadionā. Šobrīd lecam pa pašrocīgi izraktu celiņu. Pašrocīgi cenšamies rast normālu pieeju. Man ir kauns, ka mums ir tāds kultūras nams kāds ir… (ar spilgtiem epitetiem raksturo kā bērni ies uz Ādamlauka stadionu, kā notiks nodarbības tādos apstākļos, kā pašrocīgi ierokot zemē palodzi ir iztaisīts atsperdēlītis tāllēkšanas sektoram u.t.t.).Izsaka pārmetumus, ka arhitekts L. Šmits nav devis risinājumu stadiona novietnei.
R. Bokmelderis: MĒS ŠEIT NETAISAM TIRGU – SARKANĀ KARTIŅA Laimonim.
L. Šmits: Viss ir darbs un šis darbs ir radies dažās minūtēs, jo ir nepārdomāts darbs. Esmu ievācis jaunāko uzziņu par sporta būvēm, kādas ir nepieciešamas skolām. Jūsu skolai ir vajadzīgas 60m taisne. Mērogā pārmērot redzams, ka uzprojektēta 130m taisne. Mēs runājam par to, lai tiktu uzbūvēta saprātīga būve, ko varētu saprātīgi uzturēt.
D Bremze: Gribētu pastāstīt par fizkultūras nodarbībām skolā, lai varētu tās labi organizēt. Piekrītu, ka mūsu skolā ir nolaists sporta laukums. Lai varētu labi nodarboties, jāsaved kārtībā esošais sporta laukums. Apkaunojoši, ka dome nav spējusi atrast līdzekļus, lai iekārtotu nepieciešamos sektorus. Ieliekot 5-10 tūkstošus, kas ir smieklīga nauda mūsu domes līdzekļiem, skolēnus varētu trenēt pasaules līmenī. Stadiona uzturēšana neprasīja miljonus kā prasa šis detālplānojums. Piekrītu, ka jāsaved kārtībā sporta laukums, bet ievērosim to, ka Latvijas dabas apstākļi ļauj nodarboties ar sportu dažus mēnešus (2-3) šis sporta laukums ir jāpārplāno labāk. Ja skatāmies šo absurdo detālplānojumu visvairāk krīt acīs divu joslu ceļš 200 m garumā uz domi. Tikai tāpēc, ka dažiem domes darbiniekiem ir slinkums apbrauka apkārt kvartālam. Runājot par apli – šis aplis būtu grūti iekārtojams, jo reljefs to neļauj normāli iekārtot. Peldu iela, ja to pagarina iet stāvi lejā, puse apļa būtu jāierok zemē, puse jāuzber. Tas būtībā ir T veida krustojums – jādomā par to kā kustību izvirzīt ārā no pilsētas centra. Projekts nesamērīgi dārgs un mūsu apstākļiem neatbilstošs. Ne par tik dārgu naudu.
 
Z.Šmita: Par stadionu. Kāpēc skolai nepieciešams tik liels stadions, ja skolas programmu var izpildīt mazāka izmēra stadionā? Kā dome plāno uzturēt tik milzīgu stadionu, ja nevar atrast līdzekļus esošā, mazā stadiona uzturēšanai? Kas stāv aiz šī plāna? Kāds ir īstais iemesls tik liela stadiona iecerei?
J. Rudzītis: MK 1000 – 027
 
Kaprālis: Vai pilsētas centra detālplāna izstrādē, kā tas notiek visās lielākās Eiropas valstīs piesaista tikai būvinženierus, vai arī arhitektus ainavu arhitektus… uc. speciālistus??? Vai tāds sporta laukums ir vajadzīgs? Vai nevar sporta laukumu sakārtot, nedaudz pagarinot? Par kultūras celtni. Var atrast risinājumu runājot ar patreizējo kultūras nama īpašniekiem. Nepiekrītu.
J. Karlovs: Jūs ar savām nekrietnībām esat mūs izsaukuši uz barikādēm. Ir vajadzīgs ģenerālplāns, lai varētu redzēt, kā Ikšķile varētu attīstīties tālāk, lai nelipinām vienu namiņu pie otra namiņa. Saviem viesiem no Anglijas parādīju kā izskatās Ikšķiles lejas daļu, tā izskatās drausmīgi, jo viss ir sasteigts. Ja nav ģenerālplāns, tad nevar būt, tā, ka par piedāvāto risinājumu mēs sakām, ka tā nav labi, bet jūs esat pretējās domās un nekas nerisinās uz priekšu. Gan pret to ceļu, kas pārved pāri skaistajam laukumam, tas jāizmanto, kā liela Ikšķiles vērtība, ja to izjaucam, tad Ikšķilei nav nākotnes. Šī daļa noteikti nav jāaiztiek, tas, ka dome dod uzdevumu – dot ceļu, risinājumu, tas nav saimnieciski. Jūs savā mājā tā nekad nedarītu. Jūs tērējat mūsu maksātos nodokļus. Priekšlikums, laukumu neatdalīt ar ceļu šķērsām zālājam. Par stadionu – lielāks noziegums nevar būt. Starp bērziem varat projektēt skrejceļu. Nav jācērt 150 koki. Par būvobjektu… tas ir nefunkcionāls. Man ir pieredze ilgus gadus darbojoties dažādās nodarbībās, kas notiek VEF kultūras pilī. Pēc pieredzes zinu, ka to piepildīsiet tikai pāris reizes gadā. Tas objekts nav skaidrs, tas ir kā zirga pinkulis, kas iepakots skaistā paciņā.
N. Ikstena: Par kultūras kalnu – pirmajā detālplānojumā kalns nebija iezīmēts. Detālplānojums atvērts tikai tāpēc, ka kalns nebija iezīmēts iepriekš. Paldies būvvaldei par šo kļūdu. Vai ir veikti pētījumi, ka šī ir īpaši saudzējama teritorija? Šis detālplānojums parāda to, ka Ikšķilē netiek sakārtota vide, bet tiek izdomāti ambiciozi projekti, kas būs mūsu nodokļu nauda. Mums nav naudas tādiem mega ambicioziem projektiem. Tā ir mūsu nauda, ko jūs tērējat. Jūs to netērēsiet nepārdomāti.
R. Bokmelderis: Estrādes ekspertīze ir pasūtīta. Centos atrast vecās estrādes projektu. Noskaidroju, ka naudas devēji bija …….. un Juglas zieds deva tehniku būvniecībai. Ir veiktas visas ekspertīzes, ko nosaka likums.
Ulda…. (radiniece): Ikšķile tīra augšpusē, bet lejā viss kā bija tā arī ir. Kā jūs domājat, kā es tikšu augšā pa to ielu? Te augšā grūdīsim miljonus, bet tur lejā, nekas netiek darīts. Strēlnieku iela iet tur lejā tur visas ielas aizaug. Pret monstru, ko esat paredzējuši būvēt.
K. Upacieris: Kā jūs tieši zinājāt, ka kultūras celtne pēc formas būs tāda, kā tā ir uzlikta detālplānojumā? Kāpēc esat to uzlicis virsū vecajai estrādei? Vai nevarējāt ēku nelikt virsū estrādei?
SIA”PEAF” pārstāvis: Mēs to paņēmām no kultūras kalna tehniskā projekta. Ja darbs ir apsteidzis detālplānojumu, tad mēs viņu tur esam ievietojuši plānā tagad.
K. Upacieris: Vai visas līdzšinējās rīcības ir bijušas nelikumīgas?
SIA”PEAF” pārstāvis: Es tā neteiktu. Kultūras centra projekts jau ir redzēts iepriekš. Es tā neatbildēšu…..vai ir likumīgs, vai ne.
Nozāles: Atbildiet vai ir likumīgs, vai ne?
SIA”PEAF” pārstāvis: Neatbildēšu.
R. Bokmelders:  Vai ir priekšlikums pārtraukt apspriešanu?
SIA”PEAF” pārstāvis: Jā, saņēmām to no projekta un izmantojām uz detālplānojumā. Forma tāda tāpēc, ka Ikšķiles būvvalde tādu ir saskaņojusi.
K. Upacieris: Kāpēc jūs to objektu uzlikāt virsū estrādei?
SIA”PEAF” pārstāvis: Nesaprotu jautājumu.
K. Upacieris: Aplis pēc CSDD. Stadions pēc noteikumiem. Ņemat nelikumīgo kultūras nama formu un uzlikāt to tieši virsū estrādei?
SIA”PEAF” pārstāvis: Nevaru spriest vai procedūra ir bijusi legāla vai nelegāla. Esam ieguvuši šos datus no pasūtītāja.
 
M. Zeitmanis: Jums kā detālplānojuma izstrādātājiem bija priekšlikumi par citu kultūras nama novietni? Vai saņēmāt ieteikumus no domes par novietni?
SIA”PEAF” pārstāvis: Kopā ar deputātiem un tiem, kam tas interesēja esam par to diskutējuši.
M. Zeitmanis: Atkārto jautājumu…Vai saņēmāt norādījumus? Vai arī pats ieteicāt novietni šim risinājumam?
SIA”PEAF” pārstāvis: Iesniedzām 5 variantus.
M. Zeitmanis: Šī ir pirmā apspriede. Vai būtu pieļaujams, ka šie 4-5 varianti būtu apskatāmi? Lai visi var to apskatīt un diskutēt?
R. Bokmelderis: Nezinu cik domes lēmumi attiecībā, par kultūras namu.,.,.. Attiecībā par detālplānojumu, esam sasaukuši sabiedrisko apspriešanu. Izstrādājām tāpēc, ka esam tikai cilvēki un esam palaiduši garām iepriekš.
M. Avota: Esam jautājuši, vai ir nepieciešams detālplānojums. Atbilde netika saņemta.
M. Zeitmanis: Vai cilvēki redzējuši 4 jau izstrādātus priekšlikumus par ko ir samaksāts? Man ir tiesības redzēt visus variantus.
SIA”PEAF” pārstāvis: Ir par maz informācijas. Šobrīd norit sabiedriskā apspriešana. Ir bieza grāmata, kur ir viss redzams.
M. Zeitmanis: Vai ir lietderīgi uzsākt apspriešanu par 4 variantiem?
R. Bokmelderis: Uzskatu, ka šis priekšlikums ir……
N. Ikstena: Vai jāatver diskusija par 4 variantiem, kas ir izstrādāti.. atbildiet kā amatpersona
R. Bokmelderis: Uzskatu, ka NE
D. Villeruša: …. lasa vēstuli…..par darba uzdevuma pielikumiem? Dobuļa kungs bija atnācis pēc projekta, bet….. viņam atbildēja, ka nav laika kopēt un ar tādām blēņām nodarboties.
J. Karpovs: Man tiešām nebija laika? Es nevaru nokopēt veselu sējumu.
R. Bokmelders:…. runā kaut ko par dziesmu….
L. Lange: Informē sabiedrību par to, ka ir maldināta par sporta būvju normatīviem. Lasa vēstuli no Gorkša.
Jansons: Par estrādes nojaukšanu. Atzīts par labu projektu visā Latvijā. Dome nolēmusi, ka jājauc nost estrāde, lai uzbūvētu jauno kultūras namu. Uzskatu, ka vecā estrāde jāsaglabā kā kultūrvēsturisks ansamblis, ko cēlusi tauta. Jauno kultūras namu jāceļ blakus vecajam. Jāuzfrišina vecais nams un tas jāsaglabā un blakus jauno. Mans viedoklis, mans priekšlikums. Stadions ir nepieciešams pie skolas tikai skolas izmēriem nepieciešams. Pie Ādamlauka – lielais stadions. Par apli – kaut kā tas jāatrisina, jo savādāk ir liels mudžeklis. ESTRĀDEI IR JĀPALIEKT, ESTRĀDI NEDRĪKST AIZTITK.
U. Lakševics: Lūdzu, domi ļoti konkrēti visus šos dokumentus, kas attiecas uz detālplānojuma projektu, sagatavot PDF formātā un ievietot Ikšķiles mājas lapā 10 dienu vai 2 nedēļu laikā. Lai pēc tam varam satikties un parunāt.
K. Upacieris: Priekšlikums apspriešanu pārtraukt, jo redzam, ka izstrādes laikā ir bijušas daudzas nelikumības un sanākusī publika ir bijusi „Pret” šo plānojumu. Priekšlikums, ka ļoti cienītajai domei būtu jāsāk ar pilsētas ģenerālplāna izstrādi un pēc tam varam atgriezties pie 4 – 5 konkrētajiem detālplāna izstrādātajiem variantiem.
Taukulis: Ar tādu naidu esam atnākuši. Cilvēki ir strādājuši, darījuši…. (seko nekorekta izrunāšanās un sanāksmes dalībnieku personiska apvainošana).
L. Šmits: Nav naida.
N. Ikstena: Pie tādas situācijas nonākuši tāpēc, ka cilvēku grupa, kas ir redzējusi, cik absurds ir šis kultūras kalns, esam nākuši uz diskusijām, sarunām……esam bijuši ignorēti…2 gadu garumā. Pirmā reālā diskusija notika tikai šī gada augustā Arhitektu savienībā. Mūsu attieksme ir emocionāla. Diemžēl šāda diskusija nav bijusi iespējama līdz šim. Tagad, kad situācija ir tāda, kāda tā ir, jūs sakāt, ka mēs esam ļauni?
R. Bokmelders: Ļausim runāt Taukulim
Taukulis: Kur mūsu bērni brauks, ja mums nekā nebūs? Cik daudz esat uzprojektējis tādus projektus, kas šobrīd ir atzīti? Ikstenas kundze, cieniet arī mani, jo es arī esmu ar augstāko izglītību. Jautājums Bremzes kungam… (Par kvalitāti)….
Taukumis – Upacieris: …vārdu pārmaiņa….
I. Urtāne: Gribu atgādināt domei, ka detālplāns nav likumīgs. Piedāvāju apturēt to un izstrādāt ģenerālplānu.
R. Bokmelders: Mēs esam sākuši arī ģenerālplānu.
D. Bremze: Runājam par ļoti lielu naudu… 5 milj inflācijas ietekmē summa vēl palielināsies. Vai lai veiktu šo projektu ir jāaizņemas nauda? Ir runa par miljoniem… tā ir sabiedrības nauda… ir jārēķinās ar katru santīmu… mēs nedrīkstam vienkārši pieiet. Tas būtu noziedzīgi, ja jūs nepareizi tērētu sabiedrības naudu. Jūs esat diskreditējuši sevi ar lejasdaugavas gabalu pārdošanu Uplejam, kas zemes pārdevis gūstot personīgo labumu, liedzot pilsētai pieeju pie Daugavas un pludmaļu lietošanu.
R. Bokmelders:  Noslēdzam apspriešanu. Protokolus varēs saņemt izdrukātā veidā. Priekšlikums – sapulce slēgta.

13 KOMENTĀRI

 1. A, man patīk šitais piedūriens ar kartiņām. Uzreiz viss skaidrs, kurš rezervists, kurš noraidīts uz periodu, vai kurš vispār uz visu sezonu. Tikai Bokmeldera kungs aizmirsa ceturto pakāpi pēc policijas- visus, kas viņam iebilst- uz Sibīriju vai vismaz kājas spainī ar cementu, un Daugavā… tas atkarībā kādu varu lobē šai brīdī 🙂

 2. Lai gan protokols nav stenogramma, ir acīmredzami, ka domes pārstāvji kārtējo reizi rīkojušies rupji, pārkāpjot jebkādas ētikas normas. Ir sajūta, ka vecie laiki, kad Rudzītis, Bokmelderis un Karpovs ar pārējo es atvainojos “šaiku” savas lietas vairs nevarēs kārtot.

 3. Nē, PEAF protokolēja, un būs oficiāls dokuments.<br />
  Vienīgi Zane Šmite uzdevusies par vēl vienu “protokolisti”.<br />
  Bija vērsta uzmanība uz to, ka šajā atreferējumā ir būtiskas kļūdas.

 4. Zane Šmite no PEAF??!!,<br />
  domāju, ka protokoliste vairāk ir saistīta ar inteliģentu biedrību.<br />
  Ar PEAF protokolu varēsiet iepazīties mājas lapā ikskile.lv<br />
  Bet zaļo salu bruģis ir būvēts par privātiem līdzekļiem un tajā nav ne santīma no pašvaldības naudas.

 5. Domāju, ka šis nav protokols, bet gan aptuvens teiktā atreferējums ar noteiktu mērķi, jo protokolēja pārstāve no SIA “PEAF”.<br />
  Kādēļ “protokolā” nav iekļauts pēdējā runātāja teiktais (pēc Bremzes kunga)?<br />
  P.S Protokolā nedrīkstētu būt arī uzvārdu un faktu kļūdas!!<br />
  Zināšanai: mūsdienās ir sporta nevis fizkultūras skolotāji.

 6. R. Bokmelderis: Nebija naudiņas. Atnāca arvien vairāk iedzīvotāji, palielinājās budžets. Ceļu plānojums ir pasūtīts. Ir izstrādāts novada teritoriālplānojums. Naudiņa parādās, parādās asfaltētas ielas, ceļu būve ir dārgs prieks. Pagājušā gada budžets izgāja par ceļu remontiem. Pāri palika tikai 6 tūkstoši.<br />
  <br />
  <br />
  Ka tik tā nauda neaizgāja Zaļo salu bruģim? <br />
  Citas sakarīgi remontētas ielas nav.

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu