Skolas ielas atpūtas laukumi

Plāns.
Plāns.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Skolas ielas atpūtas laukumi

 (kadastra Nr. 74050020071) teritorijai un nekustamā īpašuma „Centra apbūves piebrauktuves” (kadastra Nr. 74050020521) teritorijas daļai

Izskatot Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektora G.Kurmja Ikšķiles novada domē 2010.gada 11.februāra iesniegumu (reģ.Nr.218) par detālplānojuma izstrādes ierosināšanu zemes īpašuma „Skolas ielas atpūtas laukumi” (kadastra Nr. 74050020313) teritorijai un nekustamā īpašuma „Centra apbūves piebrauktuves” (kadastra Nr. 74050020521) teritorijas daļai ielu tirdzniecības vietas un autosstāvvietu ierīkošanai, Ikšķiles novada dome konstatē:

1999.gada 17.februārī apstiprinātajā Ikšķiles pilsētas ar lauku teritoriju ģenerālplānā (teritorijas plānojuma) 1999.-2010.g nekustamā īpašuma „Skolas ielas atpūtas laukumi” (kadastra Nr. 74050020071) divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 74050020313, 74050020535 un tām piegulošajai nekustamā īpašuma „Centra apbūves piebrauktuves” (kadastra Nr. 74050020521) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74050020521 teritorijas daļai noteikta plānotā izmantošana daudzstāvu dzīvojamās teritorijas un ģenerālplāna „Apbūves noteikumi” 6.3.2.punktā noteikts, ka tirdzniecības un pakalpojuma objektu atļauts būvēt vai ierīkot, ja to pamato ar detālplānojumu.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.¬1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 61.,67.punktiem, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2010.gada 17.februāra sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu, Dome, atklāti balsojot ar „______” balsīm, „par” _____, „pret” _____, „atturas” ______, nolemj:

1.    Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Skolas ielas atpūtas laukumi” (kadastra Nr. 74050020313) teritorijai un nekustamā īpašuma „Centra apbūves piebrauktuves” (kadastra Nr. 74050020521) teritorijas daļai, atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.1, un apstiprināt darba uzdevumu saskaņā ar pielikumu Nr.2

2.    Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Ikšķiles novada pašvaldības teritorijas plānotāju Jāni Veilandu.

3.    Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektoram G.Kurmim organizēt līguma slēgšanu ar detālplānojuma izstrādātāju.