Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu iebūves darbi ir pabeigti

Dīķu iela.
Dīķu iela.

Ir pabeigti ūdensvada un kanalizācijas tīklu iebūves darbi 2008.gada 15.februārī noslēgtā līguma “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Ikšķilē”

 ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības I kārta” ietvaros.

   

 Darbus veica  Līgumsabiedrība “Water Ser”. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa LVL- 4 165 917.14.

   Jau šobrīd ir iespēja pievienoties pie pilsētas kanalizācijas un ūdensvada tīkliem, kuri ir iebūvēti projekta realizācijas gaitā. Izņēmums ir ūdensvadi  Lejas ielā un tai piegulošās ielās, Rīgas ielā un tai piegulošās ielās, kur varēs veikt pieslēgumus tikai pēc jaunās dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas nodošanas ekspluatācijā 2010. vasarā.

   Pirms darbu uzsākšanas māju īpašniekiem ir jāvēršas Ikšķiles novada p/a “Līvi” Dainu ielā 1A ar iesniegumu (mums ir sagatavotas iesniegumu formas, kurās tikai ir jāieraksta personas un īpašuma dati). Šeit arī varēs saņemt papildus informāciju par pieslēgumiem.
Iebūvējot ūdensvada un kanalizācijas kolektorus, tika iebūvēti arī pievadi līdz pieguļošo zemes gabalu kadastra robežai (paredzēti projekta izmaksās). Darbi katram savā teritorijā ir jāorganizē pašiem īpašniekiem. Īpašniekiem jāuzstāda arī ūdens skaitītāji un jānoslēdz līgums ar p/a “Līvi”. Ja tiks izmantoti tikai kanalizācijas ūdeņu novadīšanas pakalpojumi, tad ūdens skaitītājs ir jāuzstāda uz sava ūdens ievada mājā.

Sākot ar 2010.gada 1.janvāri, ūdensvada un kanalizācijas  pieslēguma maksa nebūs jāmaksā. Šo lēmumu pieņēma Ikšķiles novada dome savā 2009.gada pēdējā domes sēdē 22.decembrī.

Laimīgu Jauno 2010.gadu!

Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras “Līvi” ūdensapgādes un kanalizācijas dienesta vadītājs  Ivars Viļums.