IKŠĶILES NOVADA DOMES APVIENOTO KOMITEJU SĒDE Nr1

2009. gada 8. jūlijā Plkst. 16.00 Ikšķiles novada domes telpās

Darba kārtībā:
1. Par pastāvīgo komiteju priekšsēdētāju ievēlēšanu.
2. Domes ekonomistes V. Bokmelderes ziņojums par budžeta izpildi.

Izglītības, kultūras un sporta komitejā izskatāmie jautājumi:
3. Par papildus līdzekļu piešķiršanu.

Finanšu komitejā izskatāmie jautājumi:
4. Par darba samaksas izmaiņām.
5. Par apvienības „ Iedzīvotāji”  iesniegumu.

Tautsaimniecības komitejā izskatāmie jautājumi:
6. Par detālplānojuma projekta „Rīta Rasas” galīgās redakcijas apstiprināšanu.
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes īpašumiem ”Ķimenes” un ”Šķomenes”.
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes īpašumiem ”Upenāji” un ”Ribuļu ceļš” .
9. Par adreses, īpašuma nosaukumu, apgrūtinājumu un lietošanas mērķu noteikšanu
10. Par adreses noteikšanu
11. Par  pašvaldībai  piekrītošo pilsētas zemi Klusā ielā 6.
12. Par  pašvaldībai  piekrītošo pilsētas zemi Ozolu  ielā 17.
13. Par zemes vienības Egļu  iela platības apstiprināšanu.
14. Par  lauku apvidus zemes „Kraujas 2-3” atbilstību starpgabalu statusam.
15. Par  lauku apvidus zemes „Jesperi 12” atbilstību starpgabalu statusam.
16. Par  lauku apvidus zemes „Kraujas 1-3” atbilstību starpgabalu statusam.
17. Par atļauju turpināt uzsākto būvniecību.
18. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesību izmantošanas uz nekustamo īpašumu “Vecodiņi”   Ikšķiles l.t.

Domes priekšsēdētājs                                                              I. Trapiņš

 

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu