Ikšķiles novada dome pieņēmusi lēmumu iegādāties nekustamos īpašumus

Ikšķiles novada dome pieņēmusi lēmumu savu funkciju izpildes nodrošināšanai iegādāties sekojošus nekustamos īpašumus:

 

1) Vienistabas dzīvokļus ar nosacījumu, ka tie atrodas Ikšķiles novada teritorijā;

2) Ēku ar zemi administratīvajām vajadzībām ar nosacījumu, ka tā atrodas Ikšķiles pilsētas teritorijā.

Īpašumu atbilstība tiks izvērtēta, ņemot vērā paredzēto pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamos kritērijus, kā arī LR likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanu" prasības (3.pants – "…lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu; …manta iegūstama īpašumā par iespējami zemāku cenu").

Nekustamo īpašumu īpašnieku pārdošanas piedāvājumus (ar norādītu precīzu cenu) ar pievienotiem īpašuma tiesību apliecinošiem un īpašumu raksturojošiem dokumentiem (zemesgrāmatu apliecības kopija, zemes robežu plāna kopija (izņemot dzīvokļus), tehniskās inventarizācijas lietas kopija) lūdzu iesniegt rakstveidā Ikšķiles novada domes sekretārei: Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, ne vēlāk kā līdz 2009.gada 08.oktobrim (ieskaitot).

Kontakttālrunis Nr. 65030202, fakss Nr. 65055457, e-pasts: dome@ikskile.lv.