Detāplānojuma “Skolas ielas kvartāls Ikšķiles pilsētā” galīgās redakcijas projekts

Kur gan pazudusi Lībiešu ielas jaunā ietve!?
Kur gan pazudusi Lībiešu ielas jaunā ietve!?

Detālplānojuma projekts „Skolas ielas kvartāls Ikšķiles pilsētā

„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemes īpašumam „Skolas ielas kvartāls Ikšķiles pilsētā”, kā arī ar pielikumu  – Ikšķiles novada domes apstiprināto darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei. Sabiedriskās apspriešanas pirmais posms – no 14.03.2008 līdz 04.04.2008.

Ikšķiles novada domes piedāvatais “Detalplānojuma 10.Variants”

Detālplānojuma projekts paredz satiksmes organizācijas uzlabošanu atbilstoši satiksmes drošības prasībām, tai skaitā lokveida kustības krustojuma izveidi, kā arī Peldu ielas pagarinājumu līdz lokveida krustojumam. Ikšķiles vidusskolas teritorijā paredzēts precizēt teritorijas izmantošanu, tai skaitā stadiona novietni, izveidojot jaunus gājēju-velosipēdistu celiņus, kā arī saglabājot un labiekārtojot bērnu rotaļu laukumu. Paredzēts paplašināt Strēlnieku ielu līdz domes ēkai.

2008.gada 21.maija domes sēdē tika pieņemts lēmums „ Par detālplānojuma projekta „Skolas ielas kvartāls Ikšķiles pilsētā” pirmās redakcijas nodošanu  sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Detālplānojuma projekta pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana no 30.05.2008. līdz 25.06.2008. (t. sk. sanāksme 17.06.2008)

Ņemot vērā sabiedrības aktivitāti un saņemtos ierosinājumus Ikšķiles novada dome 2008.gada 20. augusta sēdē pieņēma lēmumu „ Par detālplānojuma projekta „ Skolas ielas kvartāls Ikšķiles pilsētā” pirmās redakcijas pilnveidošanu, nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, kā arī tika pagarināts detālplānojuma izstrādes termiņš un  organizēta detālplānojuma projekta trešā sabiedriskā apspriešana no 26.08.2008. līdz 16.09.2008, (t. sk. sanāksme 11.09.2008.).

Sabiedrisko apspriešanu gaitā izteiktie dažādie viedokļi, iebildumi, pretenzijas, kā arī tieši pretēji – atbalsts izstrādātajiem detālplānojuma priekšlikumiem, kas tika apkopoti, izvērtēti domē, kā arī sniegtas atbildes. Izvērsts iedzīvotāju ierosinājumu un atsauksmju pārskats par detālplānojuma pirmās redakcijas pilnveidošanu pieejams Ikšķiles novada domes mājas lapā www.ikskile.lv.

Informācija par detālplānojumu un grafiskie materiāli pieejami Ikšķiles novada domē un SIA „ PEAF”, Preses ielā 2, Ogrē. Detālplānojuma projekta grafiskās daļas iztrādātie varianti un galīgās redakcijas projekts pieejams Ikšķiles novada domes mājas lapā  www.ikskile.lv.

Detālplānojuma projekta redakciju kā  galīgo redakciju paredzēts virzīt  2008.gada 19.novembra Ikšķiles novada domes sēdē.

Detālplānojuma projekta izstrādātāji – SIA „PEAF”