Ikšķiles novadā rīkos “Juglas zieds

Basketbola komandas Ikšķile spēlētajs.
Basketbola komandas Ikšķile spēlētajs.

27.martā notiks Ikšķiles novada “Juglas zieds

 2010.gada 16. marts

Ikšķiles novada rīkotā "Juglas zieds" basketbola turnīra

NOLIKUMS

2010.gada 27. martā

1.Mērķis

1.1.Popularizēt un attīstīt basketbolu Ikšķiles un tam piegulošajos novados;

1.2.Atgādināt par bijušajām, turpināt esošās un iedibināt jaunas sporta tradīcijas;

1.3.Veicināt veterānu sporta pieredzes pārņemšanu jaunatnes sportā.

2.Dalībnieki

2.1.Dalībnieki ir komandu pieteikumos minētie spēlētāji, treneri, komandu pārstāvji, laukuma tiesneši, sekretariāts;

2.2.Komandu vadībai jānodrošina savas komandas visu dalībnieku iepazīstināšana ar Nolikumu un galvenā tiesneša lēmumiem;

2.3.Komandas spēlēs vienā grupā pēc apļa principa un tās ir: "Juglas Zieds", "Kopdarbs", "Ikšķile 1", "Bekens/Tīnūži", "Ikšķile 2";

3.Vadība

3.1.Turnīru organizē un vada Ikšķiles novada pašvaldība, turnīra organizācijas grupa A. Grīnberga (tālr. 29714362) un R. Bokmeldera (tālr. 29217349, e-pasts: [email protected]) vadībā;

3.2.Par spēļu kalendāru, tā apstiprināšanu, izmaiņām atbild galvenais tiesnesis;

3.3.Par sacensību norises kontroli, atbilstoši Nolikumam un FIBA oficiālo basketbola noteikumu prasībām, soda sankciju noteikšanu, lēmumu pieņemšanu, kā arī tiesnešu nozīmēšanu vadīt spēles atbild galvenais tiesnesis;

3.4.Par protestu, disciplināro jautājumu, konfliktsituāciju risināšanu atbild galvenais tiesnesis, attiecīgās spēles tiesneši, komandu pārstāvji. Jautājums jāizskata stundas laikā no dokumentu iesniegšanas brīža galvenajam tiesnesim.

4.Komandu pieteikumi.

4.1.Komandām jāapstiprina dalība turnīrā mutiski līdz 2009.gada 20. martam, norādot komandas nosaukumu, pārstāvja tālruņa Nr. un e-pastu;

4.2.Komandām vārdiskais sastāvs jāiesniedz galvenajam tiesnesim 27. martā līdz plkst. 10.30.

4.3.Pieteikumam jābūt rakstītam uz veidlapas, katrs spēlētājs tajā personiski parakstās par veselības stāvokli ( Pielikums Nr.1).

5.Sacensību sarīkošanas kārtība

5.1.Sacensības notiek 2010.gada 27 martā. Reģistrēšanās no 10.30 līdz 10.45 sacensību sākums –  11.00. Sacensības notiek atbilstoši turnīra kalendāram (Pielikums Nr.2);

5.2. Spēles notiek saskaņā ar nolikumu un FIBA oficiālajiem basketbola noteikumiem, kā arī FIBA oficiālajām noteikumu izmaiņām, interpretācijām un papildinājumiem.

5.3. Tiek pieņemtas sekojošas atkāpes no FIBA noteikumiem:

              5.3.1.  Spēles laiks – 2X10 min, tiek ņemts "netīrais" laiks, pēdējās 2 min – „tīrais" laiks;

              5.3.2. Piezīmju norma vienam spēlētājam – 4, komandu piezīmju norma – 4  katrā puslaikā.

5.4.Izvērtējot jebkuru situāciju, primāri jāņem vērā nolikums un pēc tam FIBA oficiālie basketbola noteikumi.

5.5.Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar sacensībām un kas nav minēts nolikumā vai FIBA noteikumos, lēmumus pieņem sacensību galvenais tiesnesis.

5.6.Par jebkuru notikumu, kas saistīts konkrēti ar spēles gaitu un notiek laukumā un tas nav minēts nolikumā vai FIBA oficiālajos basketbola noteikumos, lēmumus pieņem laukuma vecākais tiesnesis.

5.7. Komandas savā starpā izspēlē vienu apli.

              5.7.1. Par katru uzvaru komanda saņem 2 punktus, neizšķirtu -1 punktu, zaudējumu – 0 punktus. Uzvarētāja ir tā komanda, kura guvusi lielāko punktu skaitu.

              5.7.2. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kas uzvarējusi savstarpējā spēlē (spēlēs). Ja ari savstarpējā spēlē (spēlēs) rezultāts ir neizšķirts, tad augstāku vietu ieņem komanda ar labāko kopējo iegūto-zaudēto punktu starpību.

              5.7.3. Ja arī savstarpēji iegūto – zaudēto un kopējā iegūto-zaudēto punktu starpība ir vienāda, tad vietu nosaka soda metieni – katras komandas pieci spēlētāji izpilda 5 soda metienus. Augstāku vietu ieņem komanda ar lielāku punktu skaitu. Vienāda punktu skaita gadījumā soda metienu sērija tiek atkārtota.

6.Sacensību kalendārs

6.1.Spēļu kalendāra projekts tiks nodots komandu rīcībā ne vēlāk kā 5 dienas pirms turnīra sākuma.

6.2.APSTIPRINĀTAIS spēļu kalendārs tiks nodots komandu rīcībā ne vēlāk kā 5 dienas pirms spēļu turnīra sākuma.

7.Vispārējie noteikumi

7.1.Spēlētāji, kuri nav pieteikti OFICIĀLAJĀ komandu pieteikumā nedrīkst piedalīties sacensībās. Par šī punkta neievērošanu komandai tiek piešķirts zaudējums 0:20 un 0 punktu;

7.2.Vienas komandas spēlētājiem jāspēlē vienādās sporta formās. Sporta formas (t-kreklus) izsniedz sacensību organizatori;

7.3.Spēlēs netiek pielaisti spēlētāji, treneri, komandu pārstāvji absistences, alkohola vai citas vielas apreibinātā stāvoklī;

8.Finansiālas saistības, soda sankcijas

8.1. Katra komanda samaksā dalības maksu Ls 20;

8.2. Katra komanda ir atbildīga par komandai vai tās dalībniekiem uzliktās soda naudas nomaksu atbilstoši NOLIKUMA prasībām;

8.3. Ja komanda pārtrauc spēli NEATKARĪGI NO IEMESLA – tiek piešķirts zaudējums 0:20, tabulā 0 punkti;

8.4. Par pirmo tehnisko piezīmi spēlētājam, trenerim, komandas pārstāvim, komandai sods Ls 3,-;

8.5. Par noraidījumu no laukuma sods Ls 10,-.

9.Protests

9.1. Ja KOMANDA ir pārliecināta, ka NOLIKUMA vai FIBA oficiālo basketbola noteikumu neievērošanas rezultātā tiek pārkāptas komandas intereses un tiek ietekmēts spēles rezultāts, un tā NEATZĪST SPĒLES BEIGU REZULTĀTU, tai ir tiesības iesniegt rakstisku PROTESTU (sīks notikuma izklāsts) ar pirms tam OBLIGĀTI IZPILDOT sekojošas prasības:

              9.1.1.Spēles laikā uzreiz pēc attiecīgā spēles momenta, tiklīdz bumba ir "mirusi", komandas trenerim, pārstāvim vai kapteinim jāpaziņo vecākajam tiesnesim, ka par konkrēto momentu tiks iesniegts PROTESTS;

              9.1.2. Uzreiz pēc spēles beigu signāla, ja komandas treneris , pārstāvis vai kapteinis nav pārdomājis sniegt protestu, komandas kapteinim jāparakstās protokolā speciāli tam paredzētajā vietā..

              9.1.3.Ja PROTESTS iesniegts atbilstoši nolikuma punktiem 9.1., tad galvenais tiesnesis pieņem lēmumu līdz uzvarētāju apbalvošanai.

10. Trīspunktu metienu, soda metienu un „slam dunk" sacensības.

10.1. Trīspunktu un soda metienus izpilda divi dalībnieki no katras komandas.

            10.1.1. Trīspunktu metienus izpilda vienā kārtā – katrs dalībnieks – 25 metienus (5 metieni no 5 pozīcijām), par katru precīzu metienu 1 punkts par katru precīzu pēdējo metienu no jebkuras pozīcijas – 2 punkti.

10.1.2.  Uzvar dalībnieks, kuram visvairāk punktu. Uzvarētāju trijnieka noteikšana – ja diviem vai vārākiem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, notiek atkārtoti metieni.

10.2. Soda metienus izpilda divi dalībnieki no katras komandas

10.2.1. Soda metienus vienā kārtā izmetot 10 metienus. Ja visi 10 metieni ir precīzi, dalībnieks turpina mest līdz pirmajam nesekmīgajam metienam. Uzvarētāju trijnieka noteikšana – ja diviem vai vairākiem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, notiek atkārtoti metieni.

10.3. "Slam dunk" sacensības vērtē žūrija no trīs locekļiem. Katram dalībniekam ir trīs mēģinājumi. Katru mēģinājumu žūrijas locekļi vērtē ar atzīmi no 0 līdz 5. Uzvar dalībnieks, kurš saņem lielāko punktu skaitu. Vienāda rezultāta gadījumā apbalvoto vietu ieguvēju secība tiek noskaidrota papildu mēģinājumā (mēģinājumos). 

  

Apbalvošana

11.1. Tiek apbalvoti turnīra 1., 2. un 3. vietas ieguvēju komandas.

11.2.Ar balvām tiek apbalvoti sacensību MVP (vērtīgākais spēlētājs), trīspunktu metienu, soda metienu un "slam dunk" turnīru uzvarētāji.

11.3. Apbalvošanas ceremonijas laikā ir aizliegts izmantot dzirkstošus dzērienus tādā veidā, ka tiem ir iespēja nokļūt uz basketbola laukuma grīdas seguma, tādējādi to sabojājot.

12.Nolikuma darbība

12.1.Nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi un ir spēkā līdz turnīra beigām.

Turnīra kalendārs

Pieteikuma Anketa

2 KOMENTĀRI

 1. Ja es pareizi saprotu no nolikuma, tad par piedalīšanos vairs nav jāmaksā, jo komandas-dalībnieces nolikumā jau ir nosauktas.<br />
  <br />
  2.3.Komandas spēlēs vienā grupā pēc apļa principa un tās ir: “Juglas Zieds”, “Kopdarbs”, “Ikšķile 1”, “Bekens/Tīnūži”, “Ikšķile 2”;<br />
  <br />
  Tā kā dalībnieku skaits ir ierobežots, bet skatītāju vietas novada sporta zālēs praktiski nav, tad man neizprotami ir vismaz divi no sekojošiem 3 punktiem<br />
  <br />
  1.Mērķis<br />
  <br />
  1.1.Popularizēt un attīstīt basketbolu Ikšķiles un tam piegulošajos novados;<br />
  <br />
  1.2.Atgādināt par bijušajām, turpināt esošās un iedibināt jaunas sporta tradīcijas;<br />
  <br />
  1.3.Veicināt veterānu sporta pieredzes pārņemšanu jaunatnes sportā.

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu