2009. gada pēdējās Ikšķiles novada komiteju sēdes

Š.g.16.decembrī Ikšķiles novada pašvaldībā norisinājās komiteju sēdes -Kultūras, izglītības un sporta, un apvienotā Finanšu un Tautsaimniecības. Piedāvājam apskatīt jautājumus, par kuriem gala lēmumi tiks pieņemti 2009.gada 22.decembra Ikšķiles novada domes sēdē:

– tiek samazināta bērnudārza dienas ēšanas nauda

– ja izdosies nokaulēt cenu , Dienas centram beidzot 2010.gadā būs savas mājas

– naudas balvas (kompensācija) Ikšķiles un Tīnūžu invalīdu biedrības biedriem

– kā saņemt pašvaldības naudas balvu (kompensāciju) iedzīvotāju dzīves īpašajos notikumos

– atkritumu apsaimniekošanas izveidošana Ikšķiles novadā un pilsētā

– mežiņš , ko saucam „Lībiešu parks” , turpmāk būs sakārtots meža parks

– pieslēgties pilsētas ūdensvadam un kanalizācijai varēs bez maksas

– būs sabiedriskā apspriešana par Ikšķiles vidusskolas sporta laukuma rekonstrukciju

– vai Ikšķilei vajag 1.6miljonu lielas kredītsaistības par Ogres ledus halli ?


Tiek samazināta bērnudārza dienas ēdināšanas nauda

      Priecīga ziņa pirmskolas vecuma bērnu vecākiem Ziemassvētku laikā no bērnudārza „Urdaviņa” vadītājas Valdas Krinkeles – par bērnudārza dienas ēdināšanas naudas samazināšanu no Ls1.50 uz Ls1.20 dienā. Kā piemēru var minēt Ogres novadu, kur vecākiem jāšķiras no Ls1.80 par vienu dienu.

Ja mazulis bērnudārzu apmeklē katru dienu , piestādītais rēķins vecākiem samazināsies no Ls33.00 uz Ls26.40. Ģimenēm, kas ir atzītas Ikšķiles novada sociālajā dienestā par mazturīgām , ir iespēja saņemt atlaidi līdz 100% ēdināšanas maksai bērnudārzā. Šīs ir vienīgās pastāvīgās vecāku bērnudārza izmaksas pašvaldības dārziņā. 

Ja izdosies nokaulēt cenu , Dienas centram beidzot 2010.gadā būs savas mājas

      Vēl mazliet jāpakaulējas par cenu , lai Ikšķilei beidzot būtu savs Dienas centrs. Joprojām tiek domāts par vietu , kur pulcēties jauniešiem, bērniem, vecākiem un , iespējams , arī bērniem ar īpašām vajadzībām. Šajā ēkā strādātu arī Ikšķiles sociālais dienests, „mantu apmaiņas placis”, iespējams , atrastu telpas arī pensionāru kopa .Paplašinot telpas , šajā īpašumā būtu iespējams veikt arī citas pašvaldības   funkcijas.

Šobrīd piedāvātais īpašums atrodas Daugavas prospektā 34 , netālu no dzelzceļa stacijas. SIA EIROEKSPERTS īpašumu esot novērtējis par Ls 118 000. Iekštelpu platība ir 380m2, kopējā teritorija 1211 m2, telpas ir lietojamas uzreiz. Finansējums šīs ēkas iegādei būtu gan no pāri palikušās, jau iepriekš dažādi sadalītās , Elkšņu skolas naudas, gan no neizlietotajiem līdzekļiem bāreņu dzīvokļu iegādei. 

Naudas balvas (kompensācijas) Ikšķiles un Tīnūžu invalīdu biedrības biedriem

      Kā  katru gadu , pašvaldība piešķir Ziemassvētku pabalstu katram Ikšķiles un Tīnūžu invalīdu biedrības biedram , šogad Ls20. Iesniegums par pabalsta saņemšanu pašvaldībā ir saņemts no Ikšķiles un Tīnūžu invalīdu biedrības . Nedaudz netaisnīgi, bet pabalsts tiek piešķirts tikai reģistrētajiem biedrības 29 invalīdiem .  Citiem novada invalīdiem – nekā . Šobrīd Ikšķiles sociālais dienests mūsu novada cilvēkus ar īpašām vajadzībām var apzināt tikai brīdī, kad šie cilvēki vai viņu radinieki ir vērsušies sociālajā dienestā pēc palīdzības . Šī situācija ir radusies , mainoties likumdošanai . Kārtība , kādā agrāk valsts sociālā aģentūra pašvaldībai piegādāja sarakstus ar katra iedzīvotāja statusu , šobrīd vairs nepastāv. Domes priekšsēdētāja J.Trapiņa viedoklis – apmierināt ar naudas balvas izsniegšanu Ikšķiles pašvaldība var tikai uz iesnieguma pamata, tāpēc Invalīdu biedrības vadībai ir lūgums – apzināt arī savus iespējamos biedrus. Būtu taisnīgi , ja sastādot šādu kompensācijas prasītāju sarakstu , tiktu ņemti vērā arī invalīdi , kas šobrīd dažādu apsvērumu dēļ nesastāv invalīdu biedrībā, bet arī ir tiesīgi saņemt šādu atbalstu. Apzināt sava novada ļaudis ir vistiešākais sociāla dienesta darbs. To nevar izdarīt sēžot kabinetā pie rakstāmgalda. 

Kā  saņemt pašvaldības naudas balvu (kompensāciju) iedzīvotāju dzīves īpašajos notikumos

      Saskaņā ar likumu, turpmāk kompensācijas un naudas balvas no pašvaldības varēs saņemt tikai tie iedzīvotāji, kas sociālajā dienestā ir saņēmušas mazturīgas ģimenes statusu. Pašvaldība gatavo saistošos noteikumus

„Par pašvaldības kompensācijām un naudas balvām Ikšķiles novada iedzīvotājiem ” ,lai šādu kompensāciju varētu saņemt visi novada iedzīvotāji , ne tikai mazturīgie . Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ikšķiles novada pašvaldība no pamatbudžeta līdzekļiem piešķir un izmaksā kompensācijas un naudas balvas Ikšķiles novada iedzīvotājiem – fiziskām personām . Kompensācija pienākas par bērna piedzimšanu vai radinieka nāvi – ģimenei.  Naudas balva – par nozīmīgu dzīves jubileju , svētku vai atceres dienu. Naudas balvu piešķiršana tiks vērtēta individuāli , lēmumi tiks pieņemti domes sēdēs. 

Atkritumu apsaimniekošanas izveidošana Ikšķiles novadā un pilsētā

      Lai sāktu realizēt atkritumu apsaimniekošanu , nepieciešami saistošie noteikumi. Tie paredzēs kārtību un atbildību. Īsumā – nekāda patvaļīga lapu dedzināšana Ikšķiles pilsētā vairs nenotiks , ārpus pilsētas teritorijas – dedzinām droši. Pirms nodot māju ekspluatācijā , būs jāuzrāda atkritumu izvešanas līgums. Atkritumi būs jāšķiro un jānogādā kādā no aptuveni 10 konteineru laukumiem. Partneri, kas spētu nodrošināt šo pakalpojumu par konkurentspējīgu cenu ir dažādi, visiem zināmie – „Zaļais Punkts”, „Zaļā josta”, „Getliņi” un citi. Bet – Ikšķiles pašvaldībā nepieciešamības pēc atkritumu apsaimniekotāja iepirkuma konkursa kā parasti nav. Uz komiteju sēdi bija uzaicināta ikšķiliešiem zināmo apvienoto uzņēmumu „Marss” un „Ķilupe”  direktore, kura pārliecinoši izklāstīja savu redzējumu un  piedāvājumu .

Atkritumu šķirošanas tēmu Ikšķiles pašvaldībā aktualizēja  „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” . Tās realizācija būs iespējama tikai sadarbojoties visiem iedzīvotājiem kopā. Lai mūsu bērniem mēs atstātu tīru un sakārtotu vidi , ikdienā ir nepieciešams veikt ekoloģiskās audzināšanas darbu.  

Mežiņš  , ko saucam „Lībiešu parks” , turpmāk būs sakārtots Mežaparks

      Atsaucoties uz piegulošo māju iedzīvotāju iesniegumu , pašvaldība tika pamudināta atrisināt jautājumu par „Lībiešu parka” labiekārtošanu. Turpmākajos pašvaldības plānos ir sakārtot parka teritoriju un izveidot tajā pastaigām piemērotu meža parku ar gājēju celiņiem un iespējamām šūpolēm bērniem. 

Pieslēgties pilsētas ūdensvadam un kanalizācijai varēs bez maksas

      Pēc  š.g.1.decembra sabiedriskās apspriešanas, kuru organizēja „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” , ir realizēti P/A „Līvi” dotie solījumi attiecībā uz ielu remonta termiņiem, ielu seguma atjaunošanu un deputātu un iedzīvotāju iesniegumu/priekšlikumu izskatīšanu. AI deputāti ir panākuši, ka turpmāk tiek atcelta Ls30 pieslēguma maksa pilsētas ūdensvadam un Ls30 – kanalizācijai. Tiks izstrādāti arī Ikšķiles novada ūdensapgādes un kanalizācijas lietošanas saistošie noteikumi. Pamatojoties uz 13 iedzīvotāju iesniegumiem no Plūmju, Kugas ielas un Liepu alejas, kuras ir maģistrālās ūdensvada un kanalizācijas ielas sānielas – 2010.gadā tiks realizēts pašvaldības projekts par iespēju pieslēgt šīs mājsaimniecības maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīklam.

      Iedzīvotājiem ir svarīga ne tikai finansiālā motivācija pieslēgties, bet arī šī paša projekta pamata mērķis – sadzīvē lietot tīru ūdeni , nepiesārņot zemi un ūdenskrātuves ar notekūdeņiem .  

Būs sabiedriskā  apspriešana par Ikšķiles vidusskolas sporta laukuma izveidi

      Jau 2010.gada sākumā būs sabiedriskā apspriešana par skolas sporta laukuma izveidi . Tiek plānots plašs stadions, kurš nodrošinātu fiziskās attīstības programmu Ikšķiles vidusskolai. Laukums būs norobežots, kopā divi volejbola laukumi, tribīnes, divi basketbola laukumi, sakārtota apkārtējā infrastruktūra un autostāvvieta. Sekojiet informācijai – projekts būs pieejams arī pašvaldības interneta mājas lapā ikskile.lv

Vai Ikšķilei vajadzētu 1.6miljonu lielas kredītsaistības par Ogres hokeja halli

      Domes priekšsēdētājs I.Trapiņš Kultūras, izglītības un sporta komitejas deputātus informēja par priekšlikumu – Ikšķiles novadam kopā ar Ogres novadu iegūt savā īpašumā Ogrē esošo Ledus Halli. Šobrīd Ledus Hallei ir Ls 1,6miljonu kredītsaistības, kuras īpašnieks nevar segt. Iegādājoties ledus halli pašvaldības īpašumā , papildus būtu jārēķinās ar uzturēšanas izmaksām. Ja Ledus Hallei neradīsies jauns maksātspējīgs īpašnieks, kurš pārņemtu saistības , tā pievienosies pārējām , Latvijā jau bankrotējušām hallēm. 

Nākamā domes sēde š.g. 22.decembrī plkst. 9:00

16 KOMENTĀRI

 1. Par ko man nav taisnība? Par to, ka (ne)publiskoto informāciju gatavo pašvaldības darbinieki? Vai par to, ka pašvaldībā līdz šim ir bijusi ļoti specifiska kadru politika, piemēram, teritoriālās plānošanas jomā, kur no amata (atbildības) pa kluso aiziet tādi, kas kaut ko parakstījuši, un par nederīgiem atzīst tādus, kas kaut ko neparaksta? Vai varbūt man nav taisnība, izsakot pieņēmumu, ka Indulis nemaz nav “kažoka metējs”, kā publiski izteicās kāds izbijis vadošs pašvaldības darbinieks Jānis?

 2. Andri, Tev nav taisnība. Bet, nav jēgas strīdēties… Nāc nākošajās vēlēšanās kā deputāta kandidāts un pierādi, ka vari labāk!!! Viss Tavās rokās! Un tad mēs paskatīsimies. 😉

 3. līdz šim domes nolikumā stāvēja rakstits, ka domes sēdes notiek 16.00 ar noteiktu regularitāti trešdienās, tagad nolikums ir sagrozīts un pasaka, ka priekšsēdētājs pats nosaka sēžu darba laikus, kad grib:)Tā kā iedzīvotājiem cieši jādraudzējas ar deputātiem, lai zinātu, kad tad sēdes būs! Izrādās, ka puse deputātu, strādā ar Domi saistītās struktūrvienībās, tāpec pieskriet uz sēdi kur fiksi nobalso, nav problēma. Tiem, kas nav atraduši darbu Ikšķilē gan nav tā veicies:)

 4. Sociālo jautājumu komitejai nav grūtību sanākt arī 17.00 vakarā, ar pašvaldības administrācijas darbinieku piedalīšanos, toties apvienotā finanšu un tautsaimniecības komiteja arī janvārī “ielikta” 11.00. Tieši, lai uz darbu Rīgā varētu aizbraukt 2 reizes – pirms komitejas un pēc:)

 5. Sveiks, anonīmais pašvaldības darbiniek!<br />
  <br />
  Skaistu ainavu esi uzbūris par sevi un saviem kolēģiem. Protams, kas tad sunim asti cels…<br />
  <br />
  Cik es pats pārliecinājos vairākās Domes un komitēju sēdēs 2008.gada nogalē klātesot, pašvaldības darbinieki tikai atrunājās. Diemžēl man radās iespaids, ka cilvēki patiešām domāja, ka darīja visu, kas iespējams, bet faktiski izdarīja tikai to, ko varēja. Un šī varēšana ir Domes vadības kadru politikas rezultāts. Šie vairs nekad neiemācīsies, ka viņiem vismaz jātēlo, ka sniedz pakalpojumus tautai.<br />
  <br />
  Zīmīgi, ka vienā no sēdēm toreiz opozicionārs Indulis teica kaismīgu runu par to, ka jau veselu gadu nevarot iegūt informāciju par … pašvaldības finansēm. Tagad Domes priekšsēdētājs Indulis sniedz tādu pašu informāciju kā iepriekš Jānis. Ja pieņem, ka Indulis nav pēdējais “kažoka metējs”, tad iznāk, ka viņu par tādam izskatīties liek … lieliskie pašvaldības darbinieki, kas informāciju sagatavo (forma, saturs, apjoms) vai arī nesagatavo (tas tautai nav jāzina!)

 6. Andri, atnāc uz tām sēdēm kādreiz un saskaiti, cik speciālitu tur piedalās. Pēc nolikuma, tajās obligāti jābūt klāt juristam (parasti piedalās abi), visus būvvaldes jautājumus izskata būvvaldes speciālistiem klātesot, pie tam, katrā jautājumā ir cits speciālists, par budžeta jautājumiem – ekonomiste, kultūras nodaļas vadītāja par kultūras jautājumiem, sporta jautājumiem arī attiecīgs speciālists u.tml. Pie tam, visi šie cilvēki pirms deputātu lēmuma pieņemšanas par saviem jautājumiem ziņo un atbild uz deputātu uzdotajiem papildjautājumiem. Interesanti, kā Tu domā, kā tad būtu jāorganizē darba attiecības ar šiem cilvēkiem, lai realizētu Tavus priekšlikumus?

 7. Kādēļ gan nepateikt, ka deputāta alga ir 80 (bija 100) lati mēnesī uz papīra? Ja Rīgā strādājošajam deputātam Kasparam reāli nākas zaudēt darba laiku, tad pašvaldības iestādēs strādājošie deputāti mierīgi saņem dubultu samaksu. Bet štrunts par deputātiem! Ja 16.00 pēc dienas darbu apdarīšanas dažas reizes mēnesī uz sēdēm varēja ierasties lielāks skaits interesentu, tad 9 no rīta jau tikai Ikšķilē esošie pāris simti pašvaldības iestādēs strādājošo. <br />
  <br />
  Esmu par to, lai komitejas un Domes sēdes notiktu pēc 19.00 vai sestdienās no rīta! Lai Dome būtu pārsteigta tad, kad novērotāju nav, nevis tad, kad daži negaidīti ierodas. Negaidīti tādā nozīmē, ka katru reizi cer, ka neviens neatnāks.<br />
  <br />
  Starp citu, Domes sēdēs darbojas (epizodiskās lomās) parasti tikai 3 pašvaldības darbinieki – sekretāre, būvvaldes vadītāja un ekonomiste. Pārējos “pieaicina”, kad nepieciešams atbalsta koris kādam publiskā telpā apstrīdētam projektam vai kalnam.

 8. Priekšlikums nav peļams. Ja maksās, sēdēsim arī pēc darba laikā. 🙂 Tas taāu būtu godīgi, vai ne? Deputātiem arī maksā atsevišķi algu pamatdarba vietā un deputāta atlīdzību. Tomēr, tas ir tikai mans viedoklis, ja nu citi darbinieki nepiekrīt, tad atliek tikai vienošanās, kā to nosaka Darba likums. Var jau, protams, klaji ņirgāties par darbiniekiem kā par melno darba tautu, tomēr tas neceļ deputātu reputāciju un arī šī melnā darba tauta tomēr sastāv no augsti kvalificētiem speciālistiem.

 9. Ar šādu attieksmi pret budžetu ( +/- 1 000 000 vai apmēram 1 423 871 ,74 ) varēja jau arī domes algotajiem darbiniekiem samaksāt par dažām darba virsminūtēm . Sēdēm sākoties ap 16.00 ,domes algotajs darbinieks , nākot uz darbu stundu vēlāk un no rīta paguļot šo stundu ilgāk saldā miedziņā ,pārstrādājies likuma izpratnē un arī faktiski nu nepavisām nebūs . Vieni noteikti ir līdzvērtīgāki par tiem otriem. Gaidām notikumus …

 10. Deputāta pienākumi ir augstāki par jebkuru darbu, tādēļ ikviens, kandidējot jau apliecināja, ka pildīs deputāta pienākumus godprātīgi nevis pieskrienot brīvajā laikā.

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu