Ikšķiles novada domes padarītais 2008.gadā

Ikšķiles novada domes izpilddirektors Jānis Karpovs.
Ikšķiles novada domes izpilddirektors Jānis Karpovs.

Pavisam nemanot ir pienācis 2009.gads ar savām nenovēršamām pārmaiņām gan ekonomikā, gan politikā.

Lai turpinātu strādāt tālāk, ir nepieciešams izvērtēt pagājušā gada darbus. Pārskatu par šo laika periodu sagatavojis Ikšķiles novada domes izpilddirektors Jānis Karpovs.

2008.gadā Ikšķiles novada dome gan turpināja 2007. gadā iesāktos darbus, gan realizēja darbus, kuru veikšanai 2008.gada budžetā bija atvēlēti noteikti līdzekļi.

Daži skaitļi priekšstatam par Ikšķiles pašvaldības institūciju darbu pagājušajā gadā.

Dome šajā laika periodā ir ieguldījusi lielu darbu, lai nodrošinātu mūsu skolēniem pilnvērtīgu mācību procesu.

 

Ikšķiles vidusskolas uzturēšana

izmaksājusi Ls 785 639 kopā ar mērķdotācijām. Skolā mācās 609 audzēkņi. 2008. gadā vidusskolas jaunās piebūves celtniecības darbus veica SIA

“Orions celtniecības kompānija” par Ls 351929. Apsardzes signalizācijas ierīkošana jaunajā piebūvē 3 stāvos izmaksāja Ls 2376.
Darbus veica SIA “Evors”. Ārējā ūdensvada ierīkošana- Ls 9001, telekomunikāciju tīkla ierīkošana- Ls 5905. Darbus veica “Orions celtniecības kompānija”.

Kopējās izmaksas- Ls 979660.

Tīnūžu pamatskolas uzturēšana izmaksāja Ls 289911. Skolā veikta siltummezgla rekonstrukcija par Ls 5925. Darbus veica SIA “Intra- J”. Tīnūžu pamatskolas ieejas,

mājturības kabineta, trepju remonts un skolēnu autobusa uzgaidāmā laukuma bruģēšana izmaksāja Ls 1327. Darbus veica SIA “Ergo Latvija”. Skolai iegādāts

zāles pļāvējs par Ls1350.

Tīnūžu tautas namā– zālē ieklāta parketa grīda par Ls 5800.

Tīnūžu “Kraujās” veikti rekonstrukcijas darbi Ls 67840 apjomā, tajā skaitā veikti saimniecības ēkas rekonstrukcijas darbi par Ls 21956 un apkures rekonstrukcija (gāzes apkures ierīkošana) par Ls 45884.

PII “Urdaviņa” uzturēšana kopā izmaksājusi Ls 707180.

SIA “Info būve” veica 1.stāva gaiteņu remontu par Ls 8828 un siltumapgādes, elektroinstalācijas un ventilācijas darbus par Ls 9999. Rekonstrukcijas darbi realizēti par Ls 51799, bet teritorijas labiekārtošanas darbi – par Ls 51800.

Pašu spēkiem veikti arī daudzi citi darbi: 2008.gadā iesākts “Lejas ielas brauktuves rekonstrukcijas projekts”, kurš jāsaņem šā gada sākumā, lai būvniecību realizētu

kopā ar ūdensvada un kanalizācijas ierīkošanu Ikšķilē.

2008.gadā iesākta, un ir tuvu nobeigumam, būvniecība Līvciema ielas posmā no Mūrkroga ielas līdz Balceriem. Kopējā līguma summa Ls 313048. 2008.gadā paveikti

darbi par Ls 158 855. Darbus veica SIA “Binders”. Uzbūvēta piebrauktuve bērnu dārzam “Urdaviņa” Meliorātoru ielā 10. Kopējā izmaksa Ls 9378.

Darbus veica SIA “Balsta”. Uzbūvēta piebrauktuve Skolas ielā 9. Kopējā izmaksa Ls 54389. Darbus veica SIA “LM Būve Rīgā”.

Veikti ceļu posmu uzlabošanas darbi ar frēzasfaltu Celmu ielā, kā arī par Ls 9987 uzlaboti ceļu posmi Ausekļa, Mārtiņa un Upes ielās.

Izstrādāts detālplānojums “Skolas ielas kvartālam Ikšķiles pilsētā”. Līguma summa Ls 11682. Veicējs SIA “PEAF”.

Iegādāts mikroautobuss par Ls 17000.

Elektrodienesta paveiktais ielu apgaismojuma un ekspluatācijas jomā: 2008.gadā veikti darbi par Ls 10955, gan nodrošinot ierīkotā apgaismojuma ekspluatāciju, gan

ierīkojot jaunu apgaismojumu.

P/A “Līvi” padarītais:

– Apkalpotas 4 katlu mājas. Siltuma padeve nodrošināta pa siltumtrasēm 1,53 km garumā.

Kopā saražots siltums- 8212 megavati. 2008.gadā ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem nodrošinātas 20 daudzdzīvokļu mājas un 323 privātmājas. (285 mājās tikai ūdensapgāde). Kopā P/A “Līvi” apkalpo 940 abonentus, no tiem 928 iedzīvotāju patērētājus. P/A “Līvi” pārziņā ir 7 artēziskās akas, 3 ūdenstorņi, 3 hidrofori un 11,9 km ūdensapgādes tīklu ar 3 ūdens attīrīšanas iekārtām. Kopā 2008. gadā “saražots” ūdens 125378 m³.

Darbojas kanalizācijas sistēma 2,8 km garumā ar piecām pārsūknēšanas stacijām un bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām ar attīrīšanas jaudu 460 m³/dnn.

-Atjaunots centra kapu aizsargvalnis par Ls 10529.

-2008.gada ziemā ceļu kaisīšana notikusi 152 km garumā, izkaisot 61 m³ smilts- sāls maisījumu un 60,8 m² smilts.

– Asfalta bedrītes aiztaisītas 160 m² platībā, iestrādājot 15,7 t aukstā asfalta, bet ar karsto asfaltu- 475 m² platībā, iestrādājot 72,7 t .

– Laboti ceļi: Dainas- Ozolkalni, Kalnstariņi- Rogas, Stariņi- Mežacīruļi, Ausekļa iela, Bulstrumu ceļš, Brekti- Celtnieks.

– Iestrādāta grants 3200 m³.

– Ceļu remontiem izlietots 132 m³ šķembas maisījums.

– Uzstādīti 15 jauni ceļu rādītāji.

– Veikta ceļu un ielu greiderēšana atbilstoši laika apstākļiem.

– Nozāģēti 10 koki, apgriezti krūmi, pļauta zāle parkos, veikta zaļās zonas sakopšana.

– Ierīkotas 3 caurtekas.

– P/A “Līvi” vada ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošanas un paplašināšanas projekta darbus Ikšķilē, kuri kopā ar projektēšanu,

būvuzraudzību un autoruzraudzību izmaksās Ls 6 227 136 bez PVN. Projekts sadalīts septiņās kārtās.
2008.gadā izpildīti darbi 1. kārtā, veicot būvdarbus Riekstu ielā par LS 370561. 85% no projekta realizācijas summām apmaksā Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Domes līdzekļu finansējums 15% apmērā.

Iesākta kalna noejas būve no Strēlnieku ielas līdz Lejas ielai.
Kopējā izmaksa Ls 24 358. 2008. gadā paveikti darbi Ls 19 971 apmērā.

Autoceļu fonda budžets izpildīts 65,6 % apmērā jeb Ls 195 100.

Kā redzams, paveikts ir pietiekami daudz. 2009. gadā gaida jauni darbi, bet par tiem citu reizi.