Ikšķiles novada pašvaldība iesaldē nepilnus 3 miljonus latu ieguldījumos

Ikšķiles novada domes ēka
Ikšķiles novada domes ēka

Viens no „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI

   „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” deputāti  saskaras ar tādu pašu attieksmi ne tikai pret iedzīvotājiem, bet arī pret deputātiem, lai gan šobrīd priekšsēdētājs ir JL partijas biedrs Indulis Trapiņš, kurš iepriekšējos sasaukumos bija opozīcijā, savukārt bijušais priekšsēdētājs Jānis Rudzītis tagad ieņem priekšsēdētāja vietnieka posteni.

   Šobrīd, no 9. oktobra, notiek sarakste, kurā ir iesaistīta arī RAPLM, lai Ikšķiles pašvaldība pēc būtības atbildētu uz sekojošiem deputāta jautājumiem:

1) Valsts Kasei iesniegtajā 2009. gada augusta pārskatā "Pārskats par pašvaldības pamatbudžeta izpildi (2009)" postenī F20010000 AB "Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās", ir uzrādīta summa 1.810.853 latu apmērā. Lūdzu sniegt rakstisku informāciju par nosacījumiem (procenti, termiņi un summas) uz kādiem Ikšķiles pašvaldība ir izvietojusi bankā iepriekšminētos līdzekļus. Kā arī precīzu un secīgu lēmumu pieņemšanas procedūru, veicot noguldījumus.

2) Iepriekšējā punktā pieminētā pārskata postenī F56010000 ir atspoguļota naudas līdzekļu 900.000 latu apmērā ieguldīšana Kopieguldījumu fondu akcijās, kas ir veikta 2009.gada februārī. Lūdzu informāciju par šī kopieguldījumu fonda raksturlielumiem, kā arī informāciju par to, uz kāda lēmuma pamata ir veikta šī investīcija vērtspapīros un kura pašvaldības funkcija no likumā "Par pašvaldībām" minētajām tika realizēta veicot šo ieguldījumu?

3) Lūdzu sniegt skaidrojumu par plānoto investīciju darbību 2010.gadā. Kādi plāni ir attiecībā uz termiņnoguldījumu un ieguldījumu vērtspapīros?

   Uz 1. punktu ir saņemta atbilde, ka „atsevišķa informācija par ieguldījumiem fondā ir uzskatāma par fonda pārvaldītāja komercnoslēpumu (piemēram, īpašās procentu likmes piemērošana Ikšķiles novada domei) un nav izpaužama publiskā telpā”. Šeit gan ir pamatots jautājums – vai informācija par nodokļu maksātāju naudu var būt konfidenciāla?

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, līdzekļu noguldījums bankā pa 2009.gadu ir ienesis tikai 14.206 LVL, kas, reducējot to uz gada procentu likmi sastāda 0,83%, tajā pat laikā, bankas piedāvā parastiem klientiem virs 10% gadā un, noguldot naudu, varētu iegūt 200.000 LVL. Iespējams , ka 900 000 LVL ieguldījums vērtspapīros ir ienesīgāks, bet „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” uzskata, ka pašvaldības funkcijās neietilpst investīciju rotaļas bez investīciju plāna un nopietna pamatojuma šādai rīcībai. Tajā pašā laikā, pašvaldība ir aizņēmusies līdzekļus Valsts Kasē ūdenssaimniecības un kanalizācijas projekta ieviešanai 1.141.254 LVL un par šo kredītu šogad jau samaksājusi 82.566 LVL. Pašvaldība zaudē līdzekļus, jo par aizņēmumu no Valsts Kases maksā procentos vairāk nekā saņem no naudas līdzekļu noguldījuma bankā. Šogad šī starpība jau sastāda 68.360 LVL, kas ir vairāk kā 2009.gada budžetā paredzētie līdzekļi sociālajai aizsardzībai, kuras finansējums 2009. gadam ir 61.398 LVL.

   „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” uzskata, ka šādi ieguldījumi ir klaji nesaimnieciska rīcība ar nodokļu maksātāju naudu. Tik milzīgi naudas atlikumi liecina par pašvaldības nespēju tos apgūt un izlietot novada infrastruktūras un vides labiekārtošanā un pilnvērtīgā pašvaldībai noteikto funkciju realizēšanā.

Atsevišķs jautājums – vai, attiecībā uz noguldījumiem, pašvaldības priekšsēdētājam Indulim Trapiņam ir kaut kas slēpjams, ja deputātam jāsastopas ar tādām grūtībām informācijas iegūšanā?