Informācija par Ikšķiles novada pašvaldības finanšu noguldījumiem

Ikšķiles novada domes ēka. 2008.gads Foto: Ikskile.tv
Ikšķiles novada domes ēka. 2008.gads Foto: Ikskile.tv

Publiskajā telpā sakarā ar 13.decembra LTV raidījumu “De facto

  Uz 2009. gada  30. novembri Ikšķiles novada pašvaldības  noguldījumi Latu rezerves fondā sastādīja 900 000 LVL. Saskaņā ar vērtspapīru konta izrakstu šajā fondā 10 mēnešos uz 2009. gada 11. decembri tika nopelnīti 63 776,32 LVL. Brīvie līdzekļi, kas tika noguldīti Latu rezerves fondā, radās sakarā ar sabiedrības aktivitāšu iespaidā nerealizētajiem projektiem “Kultūras kalns” un  Ikšķiles vidusskolas stadiona rekonstrukcija. Šiem projektiem kopumā tika paredzēti līdzekļi 1 056 869 LVL, kuri 2009.gada budžetā novirzīti ielu un ceļu rekonstrukcijai. Attiecīgie finanšu līdzekļi  nav realizēti sakarā ar to, ka līgumu beigu termiņi paredzēti 2010.gadā.

     2009. gada 1. decembrī pašvaldība veica divus īstermiņa depozīta noguldījumus- 150 000 LVL tika noguldīti uz 14 dienām ar gada procentu likmi 0,94% un 350 000 LVL- uz 34 dienām ar gada procentu likmi 4%.  2009. gadā no iepriekš veiktajiem īstermiņa depozīta noguldījumiem uz 2009. gada 30. novembri nopelnīti 14 580,56 LVL.

     Saskaņā ar  Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta 2.daļas normu un likuma “Par Pašvaldībām” 76.panta 8.punktu, kā arī  nodrošinot pašvaldības brīvo finanšu resursu efektīvu izmantošanu, Ikšķiles novada pašvaldība  noguldījusi līdzekļus SEB bankas grupas uzņēmuma “SEB Wealth Management” pārvaldītajā Latu rezerves fondā, kas ir lielākais Baltijā reģistrētais noguldījumu fonds.  Šī fonda priekšrocība ir tā, ka pašvaldība var brīvi un operatīvi rīkoties ar naudas līdzekļiem, nezaudējot peļņas procentus. Tas nozīmē, ka 24 stundu laikā ar fondā noguldītajiem līdzekļiem var veikt nepieciešamās finanšu operācijas savu darījumu kārtošanai.

      Paralēli tam ES Kohēzijas fonda projekta “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības I kārta” īstenošanai Ikšķiles novada pašvaldība veica aizņēmumu no Valsts kases, kas sastāda 1 212 932,33 LVL.  Neņemot šo aizņēmumu no Valsts kases, pašvaldība paliktu bez brīviem naudas līdzekļiem, tādējādi nebūtu iespējams segt ikdienas uzturēšanas izmaksas un īstenot  citus paredzētos infrastruktūras attīstības projektus. Par aizņēmumu no Valsts kases 2009. gadā procentos samaksāti 82 566,25 LVL, bet kopā no noguldījumiem procentos saņemti 78 356,88LVL, tātad pašvaldība procentu maksājumiem par aizdevumu izdevusi tikai 4 209,37 LVL. Paredzams, ka šo summu nosegs ieņēmumi par decembra mēnesi no noguldījuma Latu rezerves fondā, kā arī ieņēmumi no īstermiņa depozītu noguldījuma.

       Precīzus datus par procentu ieņēmumiem būs iespējams secināt pēc gada pārskata sastādīšanas.