U menja dokumenti vsjo v porjadke. Eto moj krustdēls

Nomas zeme
Nomas zeme

Ja gribi, lai iedzīvotāji neko neuzzina, bet dokumenti būtu „atbilstoši valstī pastāvošajām likumdošanas normām

Tieši tā kārtējo reizi ir rīkojusies Ikšķiles pašvaldība, lemjot par zemes iznomāšanu ar apbūves tiesībām pilsētas centrā.

Kad studēju jurisprudenci, viens no kursabiedreņu iemīļotajiem jociņiem bija – ja gribi klusiņām izšķirties no vīra, ieliec paziņojumu „Latvijas Vēstnesī”.

Īpaši pašvaldības darbiniekiem iekopēju „Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 10.pantu – Valsts pārvaldes principi.

(1) Valsts pārvalde ir pakļauta likumam un tiesībām. Tā darbojas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros. Valsts pārvalde savas pilnvaras var izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim.

(2) Valsts pārvalde savā darbībā ievēro cilvēktiesības.

(3) Valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs. Pie sabiedrības interesēm pieder arī samērīga privātpersonas tiesību un tiesisko interešu ievērošana.

(4) Valsts pārvaldei, atsevišķai iestādei vai amatpersonai, īstenojot valsts pārvaldes funkcijas, nav savu interešu.

(5) Valsts pārvalde savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu. Tas ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai valsts pārvalde ievērotu privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses.

(6) Valsts pārvalde savā darbībā pastāvīgi pārbauda un uzlabo sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tās pienākums ir vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonas labā.

(7) Valsts pārvaldes pienākums ir informēt sabiedrību par savu darbību. Tas attiecas it īpaši uz to sabiedrības daļu un tām privātpersonām, kuru tiesības vai tiesiskās intereses īstenotā vai plānotā darbība skar vai var skart.

(8) Valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai. Ja informācija, kura nepieciešama pārvaldes lēmuma pieņemšanai, kas regulē publiski tiesiskās attiecības ar privātpersonu, ir citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no privātpersonas.

(9) Valsts pārvaldi organizē, ievērojot subsidiaritātes principu.

(10) Valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi. Valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju un apsverot deleģēšanas iespējas vai ārpakalpojuma izmantošanu.

(11) Valsts pārvalde savā darbībā ievēro arī šajā pantā neminētus tiesību principus, kuri atklāti, atvasināti un attīstīti iestāžu vai tiesu praksē, kā arī tiesību zinātnē.

Iveta Mežaraupe

http://nra.lv/latvija/69994-tiesibsargs-latvijas-pasvaldibas-veiks-labas-parvaldibas-monitoringu.htm

 *U menja dokumenti vsjo v porjadke. Eto moj krustdēls (frāze no filmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, filmā piedalās arī viens “vasaras Ikšķilietis”)

 

Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Daugavas prospektā 20A, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, zemes vienības ar apzīmējumu 7405 002 0430 daļas – neapbūvēta zemesgabala ar platību 731 kvadrātmetri iznomāšanu

 Izskatot Ikšķiles Sv.Meinarda Romas katoļu draudzes prāvesta Konstatīna Bojāra 06.03.2012. iesniegumu Nr. 339 ar lūgumu pašvaldībai piešķirt papildus zemes platību līdzās draudzei piederošajam zemes gabalam Daugavas prospektā 20b, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, ar mērķi – baznīcas projekta realizēšanai, ņemot vērā Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2012.gada 29.maija lēmumu Nr.4 (prot. Nr.16), kā arī pašvaldības sekretāres mutisku apliecinājumu, ka pašvaldībā līdz 2012.gada 13.jūnijam (ieskaitot) nav saņemts un reģistrēts nevienas citas personas pieteikums par minētā zemesgabala nomu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Par valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, Ikšķiles novada pašvaldības 2011.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr. 46/2010 „Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru” 4.4.punktu,

dome, atklāti balsojot ar „___” balsīm, „par”___”, „pret”____, „atturas”___, nolemj:

1. Nodot Ikšķiles Svētā Meinarda Romas katoļu draudzei, reģistrācijas numurs 90001070593, juridiskā adrese Sila iela 3, Ikšķile, Ikšķiles novads, nomā ar apbūves tiesībām, ievērojot Ikšķiles novada pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktos apbūves ierobežojumus, pašvaldības īpašumā esošo neapbūvētas zemes vienības Daugavas prospektā 20A, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, kadastra apzīmējums 7405 002 0430, daļu ar platību 731 kvadrātmetri atbilstoši lēmumam pievienotajam grafiskajam pielikumam.

2. Iznomājamā neapbūvētā zemesgabala nomas maksas apmēru noteikt – 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.

3. Noslēgt nomas līgumu ar Ikšķiles Svētā Meinarda Romas katoļu draudzi par šī lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu nomu uz 10 (desmit) gadiem.

4. Lēmuma izpildi uzdot organizēt Nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai.

IZRAKSTS

no Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas

novērtēšanas un izsoļu komisijas sēdes

PROTOKOLA

Ikšķilē, 2012.gada 29.maijā Nr.16

 1. Par Ikšķiles Sv.Meinarda Romas katoļu draudzes prāvesta Konstatīna Bojāra 06.03.2012. iesnieguma Nr. 339 atkārtotu izskatīšanu.

Pamatojoties uz komisijas 2012.gada 16.marta sēdē (protokols Nr. 8) pieņemto lēmumu Nr. 3 „Par Ikšķiles Sv.Meinarda Romas katoļu draudzes prāvesta Konstatīna Bojāra 06.03.2012. iesnieguma Nr. 339 izskatīšanu” komisija noklausās komisijas pilnavrotās personas – komisijas priekšsēdētāja I.Trapiņa ziņojumu par lēmuma izpildi:

I.Trapiņš: „Pēc sarunām gan ar Sv.Meinarda Romas katoļu draudzes prāvestu Konstantīnu Bojāru, gan ar draudzes pārstāvi Albertu Oborenko, nav panākta vienošanās par pašvaldības nekustamā īpašuma, kas atrodas Daugavas prospektā 20a, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, ar kadastra numuru 7405 002 0430, zemes gabala daļas nodošanu Ikšķiles Sv.Meinarda Romas katoļu draudzes īpašumā, apmainot to pret Ikšķiles Sv.Meinarda Romas katoļu draudzei piederošo nekustamo īpašumu „Meinarda pārceltuve”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, ar kadastra apzīmējumu 7494 012 0750. Sarunu gaitā puses nonāca pie mutiskas vienošanās, ka pašvaldības zemes gabala daļa Daugavas pr.20a, Ikšķilē nododama Sv.Meinarda Romas katoļu draudzes nomas lietošanā, iepriekš ievērojot normatīvo aktu prasības par zemes gabala daļas nomas iespēju publiskošanu, izvietojot informāciju pašvaldības ēkā, savukārt draudzei piederošo nekustamo īpašumu „Meinarda pārceltuve”, Daugavmalā, Tīnūžu pagastā, pašvaldība varēs izmantot savu funkciju izpildei saistībā ar kultūras pasākumu organizēšanu, kā arī piekļūšanai Daugavas krastam, izmantojot piestātni, minētās darbības saskaņojot abpusējā sadarbības līgumā.”

D.Kļaviņa: „Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumi Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” paredz neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību, to 15.punkts nosaka, ka „pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā”. Noteikumu 19.punkts paredz nomas tiesību izsoles rīkošanu gadījumos, kad uz nomas tiesībām pretendē vairāk kā viena persona. Saskaņā ar minēto noteikumu 18.punktu, lēmumu par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām jāpieņem pašvaldības domei.”

Pamatojoties uz Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikuma (apstiprināts ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 23.marta lēmumu Nr.13 (prot. Nr.4) 2.1.10., 2.1.11. punktiem, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 15., 18.punktiem, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otro daļu, Ikšķiles novada pašvaldības 2011.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr. 46/2010 „Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru” 4.4.punktu,

komisija ar 6 balsīm – „par” I.Trapiņš, D.Kļaviņa, S.Augstkalna, R.Kalniņa, V.Bokmeldere, J.Veilands, „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:

4.1. Informāciju par iznomājamo pašvaldības īpašumā esošo neapbūvētas zemes vienības Daugavas prospektā 20A, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, kadastra apzīmējums 7405 002 0430, daļu ar platību 731 kvadrātmetri izlikt redzamā vietā pašvaldības domes ēkā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles novadā.

4.2. Ja līdz 2012.gada 13.jūnijam pašvaldībā nav reģistrēts nevienas citas personas pieteikums par lēmuma 4.1.punktā minētās zemes vienības daļas nomu, sagatavot un iesniegt pašvaldības domē komisijas atzinumu par zemes vienības daļas iznomāšanu Sv.Meinarda Romas katoļu draudzei ar apbūves tiesībām, ievērojot Ikšķiles novada pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktos apbūves ierobežojumus, par nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.

4.3. Ja līdz 2012.gada 13.jūnijam pašvaldībā ir reģistrēts viens vai vairāki citu personu pieteikumi par lēmuma 4.1.punktā minētās zemes vienības daļas nomu, organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoli.

 

19 KOMENTĀRI

 1. Iveta, Tu zini, par kādiem principiem es runāju. 🙂
  Ja jau ieliki publisku rakstiņu par principiem, tad es varu spriest par Taviem principiem, cik gribu. Tāpat, kā Tu par maniem.
  Nu nepārmeti, jau, droši vien slavēji, kā mēs likumus protam ievērot… :))))))
  Nevietā ir komentārs, ka kaut kas ir klusītēm. Raksti grozījumus MK noteikumos un sūti prom, gan jau kolēģe I.U. Tev palīdzēs sakārtot, ka izies cauri ministrijām un MK. 😉

 2. Tieši tā ieguvums sabiedrībai, bet varbūt par ieguvumu vai zaudējumu varētu konsultēties ar sabiedrību. Sabiedrība pati ir spējīga pieņemt lēmumus.<br />
  <br />
  Nu jau sen ir pagājuši laiki, ka viss svarīgais tiek paziņots no kanceles.

 3. Vai apzīmētājs baznīca ir sinonīms vārdiem nauda un vara? Jā, tiešām, ir! Kāds baznīcai sakars ar dvēsliskumu?<br />
  Jā, konkrētā draudze ir līdzīga pašvaldībai savos darbos:) Abas bez atļaujām zāģē kokus uz savas zemes:)

 4. Ok, tikai es nesaprotu, kāds tam sakars ar rakstu par zemes nomu katoļu draudzei? Kā mammām varētu kaitēt katoļu baznīca? Man rūp, lai mūsu nākotne – bērni izaugtu dvēseliski, nevis tikai materiālisti. Šis objekts būs ieguvums sabiedrībai. Vai Jūs tā nedomājat?

 5. Dace, nekāda naida, jūs atkal mēģiniet lasīt starp rindām. Lai jums veicās, jūs noteikti esat jaukakā un pasaulē labākā mamma, bet esiet arī saprotoša pret citām mammām. Man nevajag ne jūsu naudu ne amatu, pasarg dievs negribu arī jūsu veiksmi.<br />
  <br />
  Darbā jūs pieņēma Pašvaldības vadība, bet algo jūs Ikšķiles novada iedzīvotaji. Viss ko lūdzu, esat mamma kad runajiet ar cilvēkiem.<br />
  <br />

 6. Jana, es nesaprotu, kāds gars iemiesojies Jūsos, ka no Jūsu mutes sprāgst ārā naidpilni novēlējumi man? Es netaisnošos Jums par savu mātes būtību un darba kvalitāti, jo zinu, ka mana sirdsapziņa ir tīra. Mani neinteresē Jūsu domas par manu mātes sūtību.

 7. Lūdzu miniet tos gadījumus, kad jūs un pašvaldība ir darījusi ko vairāk, kā prasa likuma burts, lai būtu saprotams kādēļ, kam un kad. <br /> <br /> <br /> <br />Manā izpratnē, jūsu amata atlīdzības, ļauj veltīt minūti arī likuma gara iemiesošānai, jo jums tik ļoti patīk sevi saukt arī par māti ar juridisko izglītību. Atmetiet savu juridisko piedekli un pasakiet, ko tā lai arī mātes bez juridiskās un MK pieredzes saprastu un piekristu jūsu darbībām. <br /> <br /> <br /> <br />Protams, tas var izrādīties par grūtu, jo jums šķiet, ka esat laivā un pārējie peld, bet laivā ir sūce, un pēc mirkļa nevienam neiteresēs jūsu juridiskas iemaņas, jūs nodos, kā ir jau iepriekš nodevuši un kļūsiet tikai par maiņas monētu. Paskatieties uz saviem priekšgājējiem.

 8. Jā, Andri, Tev ir taisnība, ja pašvaldība grasās iznomāt vairākus zemes gabalus, domes ēkā jābūt informācijai par tiem visiem. Vai tas ir saraksts vai vairāki atsevišķi informatīvi paziņojumi, likums nepasaka. Tik tālu Tu MK noteikumus tulko pareizi. Bet attiecībā uz parku un pludmali, Tu nesaproti lietas būtību līdz galam. Pašvaldība var izmantot savus īpašumus šādos veidos – funkciju izpildei (veidojot iestādes un nododot šos īpašumus tām funkciju izpildei, pati izmantot funkciju izpildei, nodot lietosanā citām personām gan funkciju deleģēšanas gadījumā gan citu publisku personu funkciju izpildei, gan privātās un publiskās partnerības ietvaros u.c.); nododot publiskā lietošanā, kā bija šajā gadījumā – publiska zaļā zona; iznomāt vai atsavināt, ienākumus izmantojot funkciju izpildes nodrošināšanai un iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai to ietvaros. Ir īpašumi, kuri vēl nav līdz galam noformēti kā pašvaldības zemes reformas ietvaros, tiek pienemti lēmumi, uzmērītas robežas un veikti nostiprinājumi zemesgrāmatā. Arī šo īpašumu izmantošana daudzos gadījumos ir noteikta likumos, piemēram, piespiedu noma ēkas īpašniekam, kas atrodas uz pašvaldības zemes u.tml. Dažu veidu zemesgabalu nomas tiesības var piešķirt vispār bez publiskošanas (skaties tajos pašos MK noteikumos). Šis konkrētais gadījums, kā iepriekš teicu, ir viens no tādiem, kad zemesgabals nebija paredzēts iznomāšanai, tomēr pašvaldība, izvērtējot ierosinājumu, nolēma daļu no tā iznomāt, iepriekš ievērojot MK not.prasības par citu pretendentu noskaidrošanu. Laikam tā.

 9. Juristes kudzei, Dacei Kļaviņai. Jūs kā juriste, vairāk kā komentāru neesat urakstījusi, varētu kaut reizi pilnvērtīgi atspēkot, “nepamatotos pārmetumus”. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />

 10. Es tikai lasīju MK noteikumus un izteicu savu viedokli. Es par konkrēto zemesgabalu un tā iznomāšanu vispār nekādu viedokli nerakstīju!?<br />
  <br />
  Ja ir varianti, tad vai var iznomāt pludmali, zaļo pļavu pie skolas vai 800 gadu parku? Vai blakus nepieciešams savs gabals ar “kaut kad būvēšu” statusu? Man nevajag, tā teorētiski jautāju 🙂

 11. 1. Par kādiem maniem principiem ir runa?<br />
  2. Kurš vēl, izņemot mani, var runāt par maniem principiem?<br />
  3. Kurā teksta daļā es kaut ko pārmetu?<br />
  4. Ja tekstā ir atrodams pārmetums, tad tieši kurš mans pārmetums ir nevietā?<br />
  <br />
  P.S. No komentāra saprotams, ka procesa virzīšana klusiņām ir bijusi ar nolūku. Kādi vēl projekti tiek klusiņām virzīti, neskaitot skolas pļaviņu?

 12. Mani uzjautrina šī mūsu trīs komunikācija. Labi, ka ir bezmaksas iespēja komunicēt i-netā ar pazīstamiem cilvēkiem, tāds āats, kur citi vēro, kā mēs sarunājamies! 🙂 Andri, šis zemes gabals nebija brīvs, līdz saņēmām ierosinājumu to iznomāt, kuru izskatījām atbilstoši likumdošanai. Šis zemesgabals ir daļa no liela pašvaldības īpašuma, kurš paredzēts zaļo zonu un citu rekreācijas teritoriju uzturēšanai pašvaldībā. Iznomājot to labiekārtošanai, netiek mainīts tā izmantošanas mērķis un saglabājas tā funkcija. Pašvaldībai nav mērķis iztirgot vai iznomāt visus zemesgabalus, nerēķinoties ar rezultātu. Zemes gabals netiek reāli atdalīts no visa lielā zemesgabala. Pārējā daļa joprojām paliek neiznomāta.

 13. Ar šo rakstu es gribēju vērst uzmanību, ka ir iespēja rīkoties arī saskaņā ar labas pārvaldības principiem un likumu. Bija iespēja publicēt arī <a href=”http://www.ikskile.lv,” target=_blank>www.ikskile.lv,</a> arī avīzē, arī termiņš varēja būt cits… Šis ir jautājums par izvēli.

 14. <a href=”http://www.likumi.lv/doc.php?id=165950″ target=_blank>www.likumi.lv/doc.php?id=165950</a> <br />
  <br />
  Noteikumi par publiskas personas zemes nomu <br />
  <br />
  …..<br />
  III. Neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēķināšanas kārtība<br />
  <br />
  15. Valsts institūcijas informāciju par iznomājamiem to valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem ievieto attiecīgās valsts institūcijas oficiālajā mājaslapā internetā, bet pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemes­gabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.<br />
  …..<br />
  <br />
  Šis punkts neparedz nekādu iepriekšēju nepieciešamību iet uz pašvaldību un kaut ko prasīt. Es te lasu, ka es eju uz pašvaldību, un tur pie sienas ir tāds saraksts. Ja saraksta nav, tad pašvaldībai nav tādu brīvu objektu. Tādi varētu parādīties, ja tiek pārtraukts kāds spēkā esošs līgums, tiek mainīts kāda īpašuma lietošanas mērķis (pašvaldība vairs nerezervē savām vajadzībām) vai pašvaldība ir ieguvusi objektu, kas tai nav vajadzīgs (uzdāvināts, piemēram).

 15. Jā, bija izvēle – vai atbalstīt sabiedriska objekta – baznīcas būvniecību vai ļoooti izreklamēt, lai šo ierosinājumu neatbalstītu un atdot kādam privātajam. Ko Tu izvēlētos? Laikam jau otro variantu. Nu gan Tev principi. Starp citu – uz šī zemes gabala nevar būvēt neko, ko gribētu privātpersona, jo teritorijas plānojums nosaka, ka tā ir zaļumvieta, bet baznīcai labiekārtojumam nepieciešams; pēc saistošajiem esam pacēluši valsts noteikto minimālo zemes nomas maksu 3 un vairāk reizes – no 1,5 uz 5 % gadā. Arī tas norāda, ka neko nešķērdējam. Atkal pārmetums nevietā.

 16. Ar šo rakstu es gribēju vērst uzmanību, ka ir iespēja rīkoties arī saskaņā ar labas pārvaldības principiem un likumu. Bija iespēja publicēt arī <a href=”http://www.ikskile.lv,” target=_blank>www.ikskile.lv,</a> arī avīzē, arī termiņš varēja būt cits… Šis ir jautājums par izvēli.

 17. Tu pareizi saproti, ka uz divām nedēļām bija izlikts paziņojums par šo vienu objektu. Citētais nedod Tev tiesības tulkot noteikumus paplašināti, iztēlojotis, ka jāpublicē saraksts. Bija ierosinājums, bija izvērtējums, bija informācija, būs lēmums un līgums. Likums nenosaka termiņu, cik ilgi paziņojumam jākarājas, nepasaka arī, kam tur jābūt rakstītam. Līdz attiecīgajam datumam Tu varēji atnākt un redzēt šo paziņojumu. Un lasi Latvijas Vēstnesi, ja nu kāds no Tevis pa kluso izšķiras vai notiesā, jo valsts likumus raksta, lai Vēstnesim (lasi – Tavam darba devējam) būtu bizness. Viens sludinājums LV par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli maksā 100 latus! Un pašvaldībai nav iespēju ietaupīt. Ivetai taisnība, ka to vēstnesi neviens nelasa, bet valsts domā, ka visiem jālasa un, ja tur bija, tad vaino pats sevi. 🙂

 18. “pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā” ….. <br />
  <br />
  Labi, šis vilciens ir aizbraucis. Vai es varu aiziet uz Strēlnieku ielu 10 un redzamā vietā ieraudzīt visu pašvaldības īpašumu sarakstu, atbilstoši augstāk minētajiem noteikumiem? Pēc citētā noprotams, ka tam ir jābūt pastāvīgam publiskam sarakstam… Kā es saprotu, uz divām nedēļām ir izlikts paziņojums par šo vienu objektu.

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu