U menja dokumenti vsjo v porjadke. Eto moj krustdēls

Nomas zeme
Nomas zeme

Ja gribi, lai iedzīvotāji neko neuzzina, bet dokumenti būtu „atbilstoši valstī pastāvošajām likumdošanas normām

Tieši tā kārtējo reizi ir rīkojusies Ikšķiles pašvaldība, lemjot par zemes iznomāšanu ar apbūves tiesībām pilsētas centrā.

Kad studēju jurisprudenci, viens no kursabiedreņu iemīļotajiem jociņiem bija – ja gribi klusiņām izšķirties no vīra, ieliec paziņojumu „Latvijas Vēstnesī”.

Īpaši pašvaldības darbiniekiem iekopēju „Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 10.pantu – Valsts pārvaldes principi.

(1) Valsts pārvalde ir pakļauta likumam un tiesībām. Tā darbojas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros. Valsts pārvalde savas pilnvaras var izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim.

(2) Valsts pārvalde savā darbībā ievēro cilvēktiesības.

(3) Valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs. Pie sabiedrības interesēm pieder arī samērīga privātpersonas tiesību un tiesisko interešu ievērošana.

(4) Valsts pārvaldei, atsevišķai iestādei vai amatpersonai, īstenojot valsts pārvaldes funkcijas, nav savu interešu.

(5) Valsts pārvalde savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu. Tas ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai valsts pārvalde ievērotu privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses.

(6) Valsts pārvalde savā darbībā pastāvīgi pārbauda un uzlabo sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tās pienākums ir vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonas labā.

(7) Valsts pārvaldes pienākums ir informēt sabiedrību par savu darbību. Tas attiecas it īpaši uz to sabiedrības daļu un tām privātpersonām, kuru tiesības vai tiesiskās intereses īstenotā vai plānotā darbība skar vai var skart.

(8) Valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai. Ja informācija, kura nepieciešama pārvaldes lēmuma pieņemšanai, kas regulē publiski tiesiskās attiecības ar privātpersonu, ir citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no privātpersonas.

(9) Valsts pārvaldi organizē, ievērojot subsidiaritātes principu.

(10) Valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi. Valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju un apsverot deleģēšanas iespējas vai ārpakalpojuma izmantošanu.

(11) Valsts pārvalde savā darbībā ievēro arī šajā pantā neminētus tiesību principus, kuri atklāti, atvasināti un attīstīti iestāžu vai tiesu praksē, kā arī tiesību zinātnē.

Iveta Mežaraupe

http://nra.lv/latvija/69994-tiesibsargs-latvijas-pasvaldibas-veiks-labas-parvaldibas-monitoringu.htm

 *U menja dokumenti vsjo v porjadke. Eto moj krustdēls (frāze no filmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, filmā piedalās arī viens “vasaras Ikšķilietis”)

 

Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Daugavas prospektā 20A, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, zemes vienības ar apzīmējumu 7405 002 0430 daļas – neapbūvēta zemesgabala ar platību 731 kvadrātmetri iznomāšanu

 Izskatot Ikšķiles Sv.Meinarda Romas katoļu draudzes prāvesta Konstatīna Bojāra 06.03.2012. iesniegumu Nr. 339 ar lūgumu pašvaldībai piešķirt papildus zemes platību līdzās draudzei piederošajam zemes gabalam Daugavas prospektā 20b, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, ar mērķi – baznīcas projekta realizēšanai, ņemot vērā Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2012.gada 29.maija lēmumu Nr.4 (prot. Nr.16), kā arī pašvaldības sekretāres mutisku apliecinājumu, ka pašvaldībā līdz 2012.gada 13.jūnijam (ieskaitot) nav saņemts un reģistrēts nevienas citas personas pieteikums par minētā zemesgabala nomu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Par valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, Ikšķiles novada pašvaldības 2011.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr. 46/2010 „Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru” 4.4.punktu,

dome, atklāti balsojot ar „___” balsīm, „par”___”, „pret”____, „atturas”___, nolemj:

1. Nodot Ikšķiles Svētā Meinarda Romas katoļu draudzei, reģistrācijas numurs 90001070593, juridiskā adrese Sila iela 3, Ikšķile, Ikšķiles novads, nomā ar apbūves tiesībām, ievērojot Ikšķiles novada pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktos apbūves ierobežojumus, pašvaldības īpašumā esošo neapbūvētas zemes vienības Daugavas prospektā 20A, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, kadastra apzīmējums 7405 002 0430, daļu ar platību 731 kvadrātmetri atbilstoši lēmumam pievienotajam grafiskajam pielikumam.

2. Iznomājamā neapbūvētā zemesgabala nomas maksas apmēru noteikt – 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.

3. Noslēgt nomas līgumu ar Ikšķiles Svētā Meinarda Romas katoļu draudzi par šī lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu nomu uz 10 (desmit) gadiem.

4. Lēmuma izpildi uzdot organizēt Nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai.

IZRAKSTS

no Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas

novērtēšanas un izsoļu komisijas sēdes

PROTOKOLA

Ikšķilē, 2012.gada 29.maijā Nr.16

  1. Par Ikšķiles Sv.Meinarda Romas katoļu draudzes prāvesta Konstatīna Bojāra 06.03.2012. iesnieguma Nr. 339 atkārtotu izskatīšanu.

Pamatojoties uz komisijas 2012.gada 16.marta sēdē (protokols Nr. 8) pieņemto lēmumu Nr. 3 „Par Ikšķiles Sv.Meinarda Romas katoļu draudzes prāvesta Konstatīna Bojāra 06.03.2012. iesnieguma Nr. 339 izskatīšanu” komisija noklausās komisijas pilnavrotās personas – komisijas priekšsēdētāja I.Trapiņa ziņojumu par lēmuma izpildi:

I.Trapiņš: „Pēc sarunām gan ar Sv.Meinarda Romas katoļu draudzes prāvestu Konstantīnu Bojāru, gan ar draudzes pārstāvi Albertu Oborenko, nav panākta vienošanās par pašvaldības nekustamā īpašuma, kas atrodas Daugavas prospektā 20a, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, ar kadastra numuru 7405 002 0430, zemes gabala daļas nodošanu Ikšķiles Sv.Meinarda Romas katoļu draudzes īpašumā, apmainot to pret Ikšķiles Sv.Meinarda Romas katoļu draudzei piederošo nekustamo īpašumu „Meinarda pārceltuve”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, ar kadastra apzīmējumu 7494 012 0750. Sarunu gaitā puses nonāca pie mutiskas vienošanās, ka pašvaldības zemes gabala daļa Daugavas pr.20a, Ikšķilē nododama Sv.Meinarda Romas katoļu draudzes nomas lietošanā, iepriekš ievērojot normatīvo aktu prasības par zemes gabala daļas nomas iespēju publiskošanu, izvietojot informāciju pašvaldības ēkā, savukārt draudzei piederošo nekustamo īpašumu „Meinarda pārceltuve”, Daugavmalā, Tīnūžu pagastā, pašvaldība varēs izmantot savu funkciju izpildei saistībā ar kultūras pasākumu organizēšanu, kā arī piekļūšanai Daugavas krastam, izmantojot piestātni, minētās darbības saskaņojot abpusējā sadarbības līgumā.”

D.Kļaviņa: „Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumi Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” paredz neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību, to 15.punkts nosaka, ka „pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā”. Noteikumu 19.punkts paredz nomas tiesību izsoles rīkošanu gadījumos, kad uz nomas tiesībām pretendē vairāk kā viena persona. Saskaņā ar minēto noteikumu 18.punktu, lēmumu par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām jāpieņem pašvaldības domei.”

Pamatojoties uz Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikuma (apstiprināts ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 23.marta lēmumu Nr.13 (prot. Nr.4) 2.1.10., 2.1.11. punktiem, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 15., 18.punktiem, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otro daļu, Ikšķiles novada pašvaldības 2011.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr. 46/2010 „Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru” 4.4.punktu,

komisija ar 6 balsīm – „par” I.Trapiņš, D.Kļaviņa, S.Augstkalna, R.Kalniņa, V.Bokmeldere, J.Veilands, „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:

4.1. Informāciju par iznomājamo pašvaldības īpašumā esošo neapbūvētas zemes vienības Daugavas prospektā 20A, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, kadastra apzīmējums 7405 002 0430, daļu ar platību 731 kvadrātmetri izlikt redzamā vietā pašvaldības domes ēkā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles novadā.

4.2. Ja līdz 2012.gada 13.jūnijam pašvaldībā nav reģistrēts nevienas citas personas pieteikums par lēmuma 4.1.punktā minētās zemes vienības daļas nomu, sagatavot un iesniegt pašvaldības domē komisijas atzinumu par zemes vienības daļas iznomāšanu Sv.Meinarda Romas katoļu draudzei ar apbūves tiesībām, ievērojot Ikšķiles novada pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktos apbūves ierobežojumus, par nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.

4.3. Ja līdz 2012.gada 13.jūnijam pašvaldībā ir reģistrēts viens vai vairāki citu personu pieteikumi par lēmuma 4.1.punktā minētās zemes vienības daļas nomu, organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoli.