Ikšķiles novada domes sēdes Nr.3 darba kārtība

Ikšķiles novada dome.
Ikšķiles novada dome.

2010. gada 24. martā, Plkst. 9.00, Ikšķiles novada domes sēde Nr.3

Darba kārtībā:

1. Par finansējuma piešķiršanu koncertbraucienam uz Vāciju senioru dāmu kopas „Astras” dalībniecēm.

2. Par finansējuma piešķiršanu koncertbraucienam uz Igauniju Ikšķiles novada pensionāru kopas vokālā ansambļa „Saulgrieži” dalībniekiem.

3. Par Ikšķiles novada senioru deju kolektīva izveides atbalstīšanu.

4. Par atbalstu Biedrībai „Dzīves skola” projektu konkursā.

5. Par finansējuma piešķiršanu Ikšķiles novada pašvaldības kultūras un izglītības konkursa 1.kārtas projektiem.

6. Nolikuma „Par apbalvojumiem Ikšķiles novada pedagogiem un izglītojamiem” apstiprināšanu.

7. Par domes komisiju locekļu atlīdzību.

8. Par saistošo noteikumu Nr.___/2010 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 27.01.2010. saistošajos noteikumos Nr. 1/2010 „Par pašvaldības budžetu 2010. gadam”” apstiprināšanu.

9. Par Ikšķiles novada pašvaldības saistošo noteikumu  Nr._______ „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” apstiprināšanu.

10. Par  interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvu .

11.  Par Ikšķiles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma apstiprināšanu.

12.  Par pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvu.

13. Par saistošo noteikumu Nr. ____ „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ikšķiles novadā” apstiprināšanu.

14. Par saistošo noteikumu Nr. _____„Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu

izvietošanas kārtību Ikšķiles novadā”.

15. Par saistošo noteikumu Nr. ____ „Grozījumi Ikšiles novada domes 17.08.2005. apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.3 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

16. Par saistošo noteikumu Nr. ____ „Grozījumi Ikšķiles novada domes 17.08.2005. apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.3 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

17. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ikšķiles Vēstis” nolikumā.

18. Par Ikšķiles novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ikšķiles Vēstis” redkolēģijas sastāva apstiprināšanu.

19. Par zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem ”Vilkābeles” (kadastra Nr. 74940121178) un „Vilkābeļu ceļš” (kadastra Nr.74940121194) apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.

20. Par grozījumiem zemes ierīcības projekta nekustamā īpašuma ”Liepāderi” (kadastra Nr. 74940020003) zemes vienībai ar kadastra apz. 74940020004 darba uzdevumā.

21. Par nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu daļai no detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Kalnavoti” (kadastra Nr. 7494 015 0067) un „Augšavoti” (kadastra Nr. 7494 015 0151) teritorijas.

22. Par  valstij piekrītošā zemes gabala sadali, robežu precizēšanu un platības noteikšanu,   īpašuma nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

23. Par zemesgabala Miera iela, Ikšķilē  platības apstiprināšanu.

24. Par zemesgabala Priežu iela, Ikšķilē  platības apstiprināšanu.

25. Par zemesgabala Isā iela, Ikšķilē  platības apstiprināšanu.

26. Par Ikšķiles novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izmantošanas mērķa noteikšanu pašvaldības funkcijas nodrošināšanai.

27. Par pilnvarojumu.
28. Par adreses,  īpašuma nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

29. Par publiskās apspriešanas rezultātiem zemes gabalā „Dārdedzes” , Daugavmalā, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov..

30. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesību izmantošanas uz nekustamajiem īpašumiem Ausekļa ielā 37, Pētera ielā 1, Pētera ielā 3, Pētera ielā 13, Annas ielā 2, Annas ielā 2A, Annas ielā 4, Ādamlaukā, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.

31. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesību izmantošanas uz nekustamo īpašumu Ozolu  ielā 2, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.

32.  Par atteikumu no pirmpirkuma tiesību izmantošanas uz nekustamo īpašumu „ Sudrabāji” , Dobelnieki, Tīnūžu  pagasts, Ikšķiles novads.

33. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.

Priekšsēdētājs  I. Trapiņš