Ikšķiles novada domes sēdes Nr.3 darba kārtība

Ikšķiles novada dome.
Ikšķiles novada dome.

2010. gada 24. martā, Plkst. 9.00, Ikšķiles novada domes sēde Nr.3

Darba kārtībā:

1. Par finansējuma piešķiršanu koncertbraucienam uz Vāciju senioru dāmu kopas „Astras” dalībniecēm.

2. Par finansējuma piešķiršanu koncertbraucienam uz Igauniju Ikšķiles novada pensionāru kopas vokālā ansambļa „Saulgrieži” dalībniekiem.

3. Par Ikšķiles novada senioru deju kolektīva izveides atbalstīšanu.

4. Par atbalstu Biedrībai „Dzīves skola” projektu konkursā.

5. Par finansējuma piešķiršanu Ikšķiles novada pašvaldības kultūras un izglītības konkursa 1.kārtas projektiem.

6. Nolikuma „Par apbalvojumiem Ikšķiles novada pedagogiem un izglītojamiem” apstiprināšanu.

7. Par domes komisiju locekļu atlīdzību.

8. Par saistošo noteikumu Nr.___/2010 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 27.01.2010. saistošajos noteikumos Nr. 1/2010 „Par pašvaldības budžetu 2010. gadam”” apstiprināšanu.

9. Par Ikšķiles novada pašvaldības saistošo noteikumu  Nr._______ „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” apstiprināšanu.

10. Par  interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvu .

11.  Par Ikšķiles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma apstiprināšanu.

12.  Par pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvu.

13. Par saistošo noteikumu Nr. ____ „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ikšķiles novadā” apstiprināšanu.

14. Par saistošo noteikumu Nr. _____„Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu

izvietošanas kārtību Ikšķiles novadā”.

15. Par saistošo noteikumu Nr. ____ „Grozījumi Ikšiles novada domes 17.08.2005. apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.3 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

16. Par saistošo noteikumu Nr. ____ „Grozījumi Ikšķiles novada domes 17.08.2005. apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.3 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

17. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ikšķiles Vēstis” nolikumā.

18. Par Ikšķiles novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ikšķiles Vēstis” redkolēģijas sastāva apstiprināšanu.

19. Par zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem ”Vilkābeles” (kadastra Nr. 74940121178) un „Vilkābeļu ceļš” (kadastra Nr.74940121194) apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.

20. Par grozījumiem zemes ierīcības projekta nekustamā īpašuma ”Liepāderi” (kadastra Nr. 74940020003) zemes vienībai ar kadastra apz. 74940020004 darba uzdevumā.

21. Par nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu daļai no detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Kalnavoti” (kadastra Nr. 7494 015 0067) un „Augšavoti” (kadastra Nr. 7494 015 0151) teritorijas.

22. Par  valstij piekrītošā zemes gabala sadali, robežu precizēšanu un platības noteikšanu,   īpašuma nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

23. Par zemesgabala Miera iela, Ikšķilē  platības apstiprināšanu.

24. Par zemesgabala Priežu iela, Ikšķilē  platības apstiprināšanu.

25. Par zemesgabala Isā iela, Ikšķilē  platības apstiprināšanu.

26. Par Ikšķiles novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izmantošanas mērķa noteikšanu pašvaldības funkcijas nodrošināšanai.

27. Par pilnvarojumu.
28. Par adreses,  īpašuma nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

29. Par publiskās apspriešanas rezultātiem zemes gabalā „Dārdedzes” , Daugavmalā, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov..

30. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesību izmantošanas uz nekustamajiem īpašumiem Ausekļa ielā 37, Pētera ielā 1, Pētera ielā 3, Pētera ielā 13, Annas ielā 2, Annas ielā 2A, Annas ielā 4, Ādamlaukā, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.

31. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesību izmantošanas uz nekustamo īpašumu Ozolu  ielā 2, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.

32.  Par atteikumu no pirmpirkuma tiesību izmantošanas uz nekustamo īpašumu „ Sudrabāji” , Dobelnieki, Tīnūžu  pagasts, Ikšķiles novads.

33. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.

Priekšsēdētājs  I. Trapiņš

5 KOMENTĀRI

 1. Paldies!!! tiem, kas izlasīja, man likās, ka burtiņu ir par daudz :). Māra rakstītītie jautājumi ir pēc būtības. Vai kādam ir zināšanas, kā, speciāli neejot uz Domi, iespējams iegūt plašākus skaidrojumus par minētajām tēmām.<br />
  <br />
  … varbūt kāds no Domes lasa šo lapu un var sniegt skaidrojumus??

 2. Pēc 13.6. izskatās, ka atkritumu izvešana jāveic “ne retāk kā reizi nedēļā”…<br />
  Un ja nu es uz Ikšķili atbraucu tikai nedēļas nogalēs un konteineru ar grūtībām piepildu 1 x mēnesī!?

 3. P.P.S.<br />
  Jā, ieskatījos arī likuma “Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļā, uz kuru atsaucas Ikšķiles atkritumu apsaimniekošanas noteikumu izstrādātāji…<br />
  <br />
  43. pants. Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos:<br />
  3) par tirdzniecību publiskajās vietās, kā arī par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības laika un vietas ierobežojumiem;<br />
  <br />
  :):):)

 4. Tikko, laikrakstā “Ikšķiles vēstis”, iepazinos ar jaunajiem novada domes saistošajiem noteikumiem “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”. Man radās daži jautājumi, uz kuriem varbūt kāds var atbildēt.<br />
  <br />
  (noteikumu punkti nedaudz saīsināti, nemainot to jēgu) <br />
  12. Atkritumu radītājam jāpiedalās pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanā noslēdzot līgumu par atkritumu apsaimniekošanu un savākšanu ar komersantu, kuram atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir noslēgts līgums ar p/a”Līvi”. <br />
  13.3.Nekustamā īpašuma īpašniekam patstāvīgi noslēgt līgumu par sadz.atkrit.savākšanu ar 12.p.minēto komersantu ne vēlāk kā mēnesi pēc īpašuma lietošanas tiesību iegūšanas.<br />
  13.2. Nekustamā īpašuma īpašniekam, pēc p/a”Līvi” pieprasījuma sniegt ziņas par īpašumu apdzīvojošo personu skaitu. <br />
  <br />
  Jautājumi:<br />
  – vai man, kā privātmājas īpašniekam, turpmāk tiek liegtas tiesības brīvā tirgū, pakalpojuma cenu kotācijas rezultātā, izvēlēties man izdevīgāko atkritumu apsaimniekotāju? <br />
  – ja noteikumi uzskatāmi par saistošiem ar publicēšanas brīdi un attiecīgi, ja pašvaldība noslēgusi atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar piem.SIA”Ķilupe”, bet man ir līgums ar SIA”L&T”(ar 12 mēn.priekšapmaksu), vai man tas tagad būtu jālauž?<br />
  – Vai prasība man, kā īpašniekam, sniegt ziņas ar manu īpašumu nesaistītam komunālo pakalpojumu sniedzējam, par mana privātā īpašuma apdzīvotājiem ir tiesiska? <br />
  P.S. <br />
  Vai ir bijis publisks iepirkumu konkurss par atkritumu apsaimniekošanu Ikšķiles novadā un vai novada iedzīvotāji var iepazīties at konkursa nosacījumiem, komersantu piedāvājumiem un pieņemto domes lēmumu pamatojumiem?<br />

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu