Kultūras kalnam būs jāsāk runāt!

Reģionālās attīstības un pašvaldību ministrs Edgars Zalāns
Reģionālās attīstības un pašvaldību ministrs Edgars Zalāns

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns pieprasījis Ikšķiles novada domes priekšsēdētājam Jānim Rudzītim sniegt skaidrojumu par pašvaldības rīcību,

atbalstot projekta “Kultūras kalns” virzību pretēji sabiedrības interesēm un neievērojot Ikšķiles novada teritorijas plānojumā noteikto, informēja ministra pārstāve Dace Kārkliņa.

Reģionālās attīstības un pašvaldību ministrija (RAPLM), iepazīstoties ar informāciju par Ikšķiles novada domes darbībām jaunā kultūras centra projekta virzībā, konstatējusi, ka nav ievērota Būvniecības likumā un Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktā būvniecības kārtība.
Piemēram, plānošanas un arhitektūras uzdevums kultūras nama būvniecībai izsniegts, neskatoties uz to, ka Ikšķiles novada teritorijas plānojumā noteikta prasība izstrādāt detālplānojumu. Savukārt būvniecības ieceres publiskā apspriešana notikusi pēc 2006.gada 16.augusta, kad tika apstiprināti metu konkursa, kurā viens no kritērijiem bija atbilstība plānošanas un arhitektūras uzdevumā izvirzītajiem nosacījumiem, rezultāti.

Kā norādīts iedzīvotāju un sabiedrisko organizāciju vēstulēs, informācija par jaunā kultūras centra publisko apspriešanu praktiski neesot bijusi pieejama, un vairums iedzīvotāju par to uzzinājuši tikai pēc tam, kad tā jau bija noslēgusies.

Atbalstot projekta “Kultūras kalns” virzību pretēji sabiedrības interesēm Ikšķiles novada dome ir rīkojusies pretrunā ar likumā “Par pašvaldībām” noteikto, ka vietējā pašvaldība pildot savas funkcijas, ievēro attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Vienlaikus nav ievērota likuma norma, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību.

Tāpat ministrija norāda uz pašvaldības rīcības neatbilstību Ministru kabineta Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumiem, kas nosaka publiskās apspriešanas laikā izstādāmos dokumentus un iespēju ar tiem iepazīties, piemēram, ar pašvaldības budžeta pārskatu, jo būvniecība paredzēta no pašvaldības līdzekļiem, Ikšķiles novada apbūves noteikumiem, detālplānojumu u.c. Nenodrošinot pienācīgu dokumentu pieejamību, Ikšķiles novada dome nav ievērojusi likumā “Par pašvaldībām” noteikto, ka pašvaldības iedzīvotājiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem publiskās apspriešanas gaitā tiek garantēta ne vien apspriešanai nodotā dokumenta, bet arī visu ar šo dokumentu saistīto pašvaldības lēmumu pieejamība.

Ikšķiles novada domes priekšsēdētājam paskaidrojumi par pašvaldības rīcību jāsniedz 20 dienu laikā, papildus informējot par plānoto rīcību pieļauto pārkāpumu novēršanai turpmākajā procesā.