Būtiski grozījumi Nekustāmā īpašuma nodokļa piemērošanā

Ikšķiles novada domes ēka. 2008.gads Foto: Ikskile.tv
Ikšķiles novada domes ēka. 2008.gads Foto: Ikskile.tv

Informācija ir svarīga visiem nekustāmā īpašuma īpašniekiem.

Ar 2010.gada 01.janvāri spēkā ir stājušies 01.12.2009. likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” grozījumi, kuri būtiski paplašina ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamo objektu skaitu, paredzot arī izņēmumus – specifiskus objektu veidus, kuri ar šo nodokli netiek aplikti, kā arī apstākļus, kuri ir pamats neaplikšanai ar nodokli.

Tomēr, lai minētie izņēmuma objekti un apstākļi tiktu ņemti vērā pie nodokļa aprēķina šim taksācijas gadam, visām personām – nodokļa maksātājiem, kuru īpašumā vai tiesiskā valdījumā atrodas ar nodokli neapliekamais īpašuma objekts vai attiecībā uz kura īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošo īpašuma objektu ir iestājušies apstākļi, kuri ir pamats tā neaplikšanai ar nekustamā īpašuma nodokli jaunajā likuma redakcijā, ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.februārim ir jāiesniedz pašvaldībā paziņojums atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātai veidlapai.

Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka, personai , kura nebūs iesniegusi paziņojumu minētajā termiņā, tiks veikts nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins pilnā apmērā, izejot no Valsts zemes dienesta sniegtajiem datiem  par nekustamajiem īpašumiem likuma redakcijā, kas bija spēkā 2009.gada 31.decembrī.

Veidlapu skatīt pielikumā:

Paziņojums par objektiem, kurus neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli