Ikšķiles degošie atkritumi redzami Google maps

Ikšķiles pašvaldības uzņēmums INP SIA  “Ikšķiles māja” izvēlējies videi nedraudzīgu  zaru un nešķirotu atkritumu dedzināšanu meža vidu, netālu no jaunajiem Ikšķiles kapiem (Lazdukalna kapi).
Atkritumu dedzināšana notikusi jau ilgstošu laiku un ir redzama kā degoša čupa pat Google maps.


Skatīt INP SIA “Iksķiles māja” atkritumu ugunskurs lielākā kartē

Pašvaldības uzņēmums pārkāpj pašvaldības saistošos noteikumus.

Lai dzīvotu zaļi Ikšķilē, pašvaldība bioloģiski noārdāmos atkritumus dedzināt ir aizliegusi.

Lapas kompostā, zari – sasmalcināmi un arī kompostā, ir pat nopirkts zaru smalcinātājs!!!

Ko dara „Ikšķiles māja”? Zarus ved mežā pie kapiem un dedzina!!!

Ikšķiles novada pašvaldības juristei, kura vienlaicīgi strādā arī INP SIA “Ikšķiles Māja” vajadzētu steidzoši pieņemt mērus lai uzlabotu SIA “Iksķiles māja” vadības un darbinieku zināšanas par pašvaldības noteikumiem.
Info no Ikskile.lv

IEVIESTAS IZMAIŅAS BIOLOĢISKI NOĀRDĀMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS KĀRTĪBĀ

Jau 2009.gadā pašvaldība aizsāka novada atkritumu saimniecības nozares sakārtošanu Ikšķiles novadā. 2010.gada 27.janvārī izdotie saistošie noteikumi Nr. 4/2010 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” paredzēja būtiskus ierobežojumus bioloģiski noārdāmo atkritumu dedzināšanai, atļaujot vienīgi dārzu un parku atkritumu dedzināšanu divas reizes gadā domes noteiktajos periodos.

Pašvaldība šādi rīkojās, jo jebkurā atkritumu sadedzināšanas procesā vidē izdalās cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi kaitīgas vielas. Atkritumu apsaimniekošanas likums uzliek pašvaldībām pienākumu organizēt atkritumu apsaimniekošanu tā, lai tā negatīvi neietekmē vidi, tai skaitā nerada apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem, nerada traucējošas smakas, nerada vides piesārņojumu, veicina atkritumu pārstādi (tostarp kompostēšanu) un atkārtotu izmantošanu (piemēram, dārzu, parku, lauksaimniecības platību mēslošana).

Saprotot, ka jebkura aizlieguma ieviešanai ir nepieciešams pārejas periods, lai sabiedrība spētu savlaicīgi sagatavoties savu radīto dārzu un parku atkritumu atbilstošai savākšanai, tostarp, izveidojot kompostēšanas vietas, bioloģiski noārdāmo dārzu un parku atkritumu dedzināšana sākotnēji tika organizēta domes noteiktos laika posmos pavasarī un rudenī. Vienlaicīgi pašvaldība radīja cilvēkiem iespēju bez maksas nodot savāktos sašķirotos atkritumus INPSIA „Ikšķiles māja”, kas tos kompostē nekustamā īpašuma „Kaparāmura karjers – Ezeri” teritorijā.

Kopš pirmo ierobežojumu noteikšanas ir bijuši noteikti pieci domes noteiktie bioloģiski noārdāmo dārzu un parku atkritumu dedzināšanas posmi un pagājuši divi gadi.

Sakarā ar jaunā Atkritumu apsaimniekošanas likuma spēkā stāšanos pašvaldībai pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumiem pašvaldību saistošie noteikumi bija jāpielāgo jaunā normatīvā akta prasībām. Paralēli piecu novadu – Ikšķiles, Ogres, Ķeguma, Lielvārdes un Baldones pašvaldības sadarbojās, organizējot koncesijas procedūru, lai izvēlētos vienu atkritumu apsaimniekotāju visās minēto novadu administratīvajās teritorijās. Koncesijas procedūras dokumentos pēc Ikšķiles novada pašvaldības pieprasījuma ir iekļauta prasība izvēlētajam atkritumu apsaimniekotājam izveidot bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumu, lai Ikšķiles novada iedzīvotāji varētu bez maksas nodot savus dārzu un parku atkritumus.

Iepriekš minēto piecu pašvaldību izveidotā darba grupa pieaicinātu finanšu konsultantu vadībā izstrādāja atkritumu apsaimniekošanas saistošos noteikumus jaunā redakcijā. Jaunie 22.02.2012. izdotie un 25.04.2012. precizētie saistošie noteikumi Nr. 4/2012 „Par atkritumu apsaimniekošanu Ikšķiles novadā” stājās spēkā šī gada maija sākumā.

Šis normatīvais akts atļauj bioloģiski noārdāmo dārzu un parku atkritumu dedzināšanu vienīgi teritorijās, kur zemes platība nav mazāka par pushektāru ar nosacījumu, ja atkritumi ir savākti dedzināšanai paredzētā vietā un tiek nodrošināta ugunsdrošības prasību ievērošana, kā arī netiek traucēti vai apdraudēti citi sabiedrības locekļi (piemēram, aizliegts ierīkot atkritumu dedzināšanas vietu kaimiņu īpašuma ēku logu tuvumā vai vietā, kur dedzināšanas radītie dūmi var samazināt redzamību, apdraudot satiksmes drošību (pie ielu krustojumiem, gājēju pārejām u.tml.)).

Zemes gabalos, kuru platība ir mazāka par noteikto pushektāru, atkritumu dedzināšana nav atļauta. Iepriekš noteiktie periodi atkritumu dedzināšanai vairs nav paredzēti.

Šāda aizlieguma pamatā ir 1) ugunsdrošības risku samazināšana blīvi apbūvētās teritorijās, jo atklāta liesma ēku un būvju tuvumā var izraisīt ugunsgrēkus; 2) sabiedrības veselības aizsardzība, jo gaisā izplatītās kaitīgās vielas var izraisīt saindēšanās riskus un citus veselības problēmu saasinājumus (dūmi ir alergēni, kas izraisa 21.gadsimta slimības – astmas veidošanos un saasinājumus); 3) vides piesārņojuma novēršana.

Jāņem vērā arī noteiktie ierobežojumi teritorijās, kur dārzu un parku atkritumu dedzināšana ir atļauta, proti, gadījumos, kad šāda darbība rada traucējumus vai apdraudējumu citiem sabiedrības locekļiem, dedzināšana jāpārtrauc vai jāorganizē citā vietā vai veidā, kas novērš radīto traucējumu vai apdraudējumu (piemēram, nevajadzētu kurināt ugunskuru tuvumā kaimiņa ēkām vai viegli uzliesmojošiem priekšmetiem vai eksplozīvu vielu glabātavām). Tāpat arī, jānodrošinās, lai dedzinot atkritumus, neaizdegtos paša īpašums un manta.

Pašvaldība šobrīd piedāvā sabiedrībai izvēlēties vienu no diviem bioloģiski noārdāmo dārzu un parku atkritumu savākšanas veidiem – izveidot savos īpašumos bioloģiski noārdāmo atkritumu (piem., zāles, lapu, nezāļu u.c.) kompostēšanas vietas un pārstrādātos atkritumus izmantot dārzu mēslošanai, sasmalcināt zarus, izmantojot tos kā malku, vai arī savākt bioloģiski noārdāmos dārzu un parku atkritumus un nodot tos bez maksas INPSIA „Ikšķiles māja”, patstāvīgi transportējot uz INPSIA „Ikšķiles māja” norādītu vietu vai vienojoties par to savākšanu kopā ar pašvaldības skvēros un citās publiskās teritorijās savāktajiem atkritumiem. Pēc koncesijas procedūras noslēgšanās bioloģiski noārdāmos atkritumus varēs nodot pašvaldības izvēlētam atkritumu apsaimniekotājam kompostēšanai kompostēšanas laukumā. Par koncesijas procedūras gaitu, izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju un kompostēšanas laukuma izveidi pašvaldība informēs sabiedrību.

Ikšķiles novada pašvaldības juriste Dace Kļaviņa

Papildus informācija: Labiekārtošanas dienesta darbu vadītājs Jānis Lazdāns.

Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ikšķiles māja”.

Tālrunis uzziņām: 28653446.

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu