Jauns gads Ikšķiles mazajā skoliņā

Bērni.
Bērni.

Jau piekto mēnesi Ikšķilē darbojās „mazā skoliņa

Tie ir 14 jaunās skolas pirmās saimes bērni, ikšķiliešu ģimeņu atvases, kas izvēlējušies citādas skolas gaitas un tāpēc dzīves zinības apgūst, reizē mācoties un dzīvojot.

Drustu tautskola ar zīmīgo nosaukumu – „99 Baltie zirgi” Vidzemes pusē pastāv jau 18 gadus un ir pazīstama kā pretstats standartskolām. Tautskolā bērni mācās ne tikai grāmatu gudrības, bet arī dzīvot – būt pašam, darīt pašam, atbildēt par sevi pašam un lemt pašam.
Drustos skolēnu rīcībā ir aprīkots keramikas ceplis, metālkaltuve, austuve katram ar savām stellēm, bērni piedalās arheoloģiskajos izrakumos un kopj savas tautas svētvietas. Tur arī muzicē un danco no sirds. Vēl Drustu tautskolas īpatnība ir tā, ka kopā vienā saimē mācās dažāda vecuma bērni, kas cits citam palīdz gan mācībās, skaidrojot un pārbaudot uzdevumus, gan pieskata un audzina cits citu.
 Nākamais uzstādījums ir individuālā jeb patstāvīgā mācīšanās, kad katrs bērns savā tempā un pēc savas varēšanas apgūst mācību priekšmeta mērķus un uzdevumus, tāpēc parasti matemātikā vai latviešu valodā, vai arī citā mācību priekšmetā katrs bērns atrodas uz sava zināšanas pakāpes: viens grāmatu izņem cauri jau līdz Ziemassvētkiem citam varbūt vajadzēs pusotra gada.
Zināšanu pārbaude notiek pēc ieskaišu sistēmas: pēc apgūtās vielas ir tests, ko katrs pilda tad, kad ir apguvis noteiktas zināšanas un prasmes. Viens desmit testus nokārto pāris mēnešos, citam vajadzīgs ilgāks treniņš. Parastās skolas piekritējiem sākumā šķitīs dīvaini, ka bērns matemātikā var būt jau 7. klasē, bet citos priekšmetos vēl tikai piektajā. Tā kā katrs cilvēks ir atšķirīgs, un katram ir savas intereses, spējas, talanti un vajadzības, tad arī panākumi nevar būt visiem vienādi visos mācību priekšmetos. Katram ir iespēja izkopt tieši tos talantus, kas ir sirdij tuvākie. Ikšķiles skoliņai gan vēl nav ne austuves, ne sava keramikas cepļa.
  Bet mēs esam ļoti atvērti sabiedrībai un aktīvi sadarbojamies ar vietējiem Ikšķiles māksliniekiem un amatniekiem. Mēs uzskatām, ka vērtīgas lietas var mācīt arī daudzi sava amata meistari, ne tikai skolotāji. Ikšķiles skoliņa salīdzinājumā ar skolu Drustos ir vairāk uz ārpasauli un mūsdienām orientēta. Drustu mācību metodēm
mēs atrodam mūsdienīgus pedagoģisko modeļu teorētiskos apstiprinājumus, aktīvi ieviešam praksē jaunas mācīšanās metodes, īstenojam UNESCO nostādnes, kas apbrīnojami sasaucas ar tautas tradicionālo izglītību, iesaistāmies dažādās asociācijās, popularizējam humāno pedagoģiju, meklējam sadarbības partnerus ar līdzīgām skolām Francijā, Vācijā un citviet pasaulē.

Kas mūsu skolas pirmklasniekiem ir savādāk kā daudziem citiem pirmziemniekiem?
Mēs tāpat kā visas skolas apgūstam 1. klasei noteikto valsts standartu, bet darām to citādi. Tāpēc mums pietiek laika un spēka vēl divām svešvalodām – franāu un vācu šogad, bet nākamgad arī angļu (piektajā klasē paredzēta arī krievu valoda). Vēl mums ir paplašināts dabaszinātņu bloks – bērni mācās izzināt, pētīt, bet galvenais, mīlēt dabu padziļinātāk, dabiskāk un personiskāk kā parastajās skolās. Jau pirmklasnieki ar lielu aizrautību eksperimentē un strādā pie projektiem. Redzesloku paplašina arī tas, ka mazie ir klāt un dzird, kā „lielais otrklasnieks” Kārlis apgūst un prezentē otrās klases tematus, un dažs labs jau braši tur līdzi. Regulāri ir ekskursijas, kuru mērķis ir izzinošā mācīšanās ārpus klases attiecīgajā vidē. Mūsu lepnums ir plašais muzikālo nodarbību klāsts, ko nodrošina ikšķiliete Līga Dziedātāja un mūsu draugi Rasa Vītola un Ģirts Laube. Mūzikas nodarbības sevī ietver ne tikai mūziku kā dziedāšanu, bet arī muzicēšanu pašiem ar dažādiem instrumentiem, dejošanu un kustību mākslu. Lai gan mums vēl nav sporta zāles, tomēr bērni kustas ļoti daudz. Pirmkārt, jau viņi vairākas stundas dienā atrodas ārā, svaigā gaisā, otrkārt, viņiem ir vairāki fizisko nodarbību skolotāji, sporta entuziasti.

Kopumā var teikt, ka jaunā veida skola ir tapusi, pateicoties pašu cilvēku – vecāku un skolotāju sirdsdegsmei, vēlmei un varēšanai, spējai uzdrīkstēties darīt to, ko vajag un gribas, nebaidoties un nekurnot. Skolas darbības uzsākšanai
nepieciešamās lietas sanesa vai izgatavoja paši vecāki, arī svarīgus lēmumus, regulāri sanākot kopā, var lemt visi.

Mūsu nākotnes sapņi ir lieli – plānojam ne tikai paplašināties, bet arī gribam kļūt par alternatīvās izglītības centru Latvijā – rīkot dažādus tālākizglītības seminārus, kļūt par universitātes satelītskolu reformpedagoģijā, atvērt Pedagoģiskās diagnostikas
centru un Etniskās izglītības centru Latvijā un būt nopietni starptautiskās sadarbības partneri. Vasarā rīkosim Vasaras skolu dažāda vecuma bērniem, kur varēs mācīties izzināt pasauli, mācīties valodas un sportot, bet interesenti pāris nedēļas izmēģināt, kātas ir – mācīties šādā skolā.

Vēlamies pateikties visiem Ikšķiles cilvēkiem par draudzīgo uzņemšanu un labvēlīgo attieksmi, gan labus atbalsta vārdus sakot, gan mūs apdāvinot! Paldies tiem nezināmajiem labdariem, kas atnesa un atstāja mums bērnu grāmatas, papīru un citas
kancelejas preces, kā arī uzņēmējiem, kas gada beigās pārskaitījuši mums naudas ziedojumus! Paldies Ikšķiles māksliniekiem un uzņēmējiem, kas ieinteresējušies
par mūsu darbību un labprāt sadarbojas, daloties savās zināšanās ar bērniem.

Paldies Ikšķiles domei par pretimnākšanu! Paldies Ikšķiles evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzei par laipnību un telpu patapinājumu mūsu skolas vajadzībām, kā arī mācītājam par kristīgās ētikas nodarbībām! Paldies Ikšķiles vidusskolai jeb, kā mēs
sakām, lielajai skolai, par draudzību un atļauju pusdienot skolas ēdnīcā! Vēls liels paldies Zanei Āboltiņai par ieguldījumu skolas tapšanā!

Skolas dibinātājs, biedrība tautskola „99 Baltie zirgi” pieņem ziedojumus – ja jums ir grāmatas, televizori, audio un datortehnika, mēbeles, ko vairs neizmantosiet, bet kas var noderēt skolas vajadzībām, lūdzu, atdāviniet tās mums!
Par tautskolas filiāli Ikšķilē vairāk varat uzzināt mājas lapā: www.brivaskola.lv. Visi laipni aicināti apmeklēt atvērto durvju dienu 5. februārī!

Lai visiem laimīgs un iekšēja gandarījuma pilns jaunais gads!

Gunta Ošeniece, Ikšķiles Brīvās skolas direktore

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu