NELIKUMĪBAS JAU PIRMAJĀ DOMES SĒDĒ

Pirmā domes sēde jaunievēlētajai Ikšķiles novada domei.
Pirmā domes sēde jaunievēlētajai Ikšķiles novada domei.

Vakar, 1. jūlijā, notika pirmā jaunievēlētās domes sēde Ikšķiles domē, kas, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām

ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas.

Ar jaunievēlētās domes pirmo sēdi izbeidzas iepriekšējās domes pilnvaras. Pamatojoties uz likumu, vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vada un paraksta domes lēmumu par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu līdz domes priekšsēdētāja ievēlēšanai. Likums viennozīmīgi paredz, ka domes priekšsēdētāju ievēlē no attiecīgās domes deputātiem, aizklāti balsojot un ikvienam domes deputātam ir tiesības izvirzīt kandidatūru domes priekšsēdētāja amatam.

      Nesagaidot cienījamās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas aicinājumu, kājās pielēca nu jau bijušais ilglaicīgais Ikšķiles domes priekšsēdētājs J. Rudzītis (LZS), izvirzot par domes priekšsēdētāja kandidātu I. Trapiņu (JL). Pēc vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas aicinājuma, vai ir vēl kāds kandidāts, I. Urtāne (AI) izvirzīja K. Upacieri (AI). Tad tika ievēlēta balsu skaitīšanas komisija un ikšķiliešiem tik nozīmīgais balsojums varēja sākties. Jāpiezīmē, ka jaunievēlētajiem deputātiem Ikšķiles domē likuma normu, kas paredz aizklātu balsošanu, praktiski nebija iespējams izpildīt, jo deputāti bija cieši cits pie cita sasēdināti un kā skolā, kas gājis, atcerēsies, ka, lai blakussēdētājs nešpikotu, jāliek roka priekšā, pie tam, no abām pusēm un vēl pāri galdam.

      Kā  jau Apvienība Iedzīvotāji savā publikācijā norāda, domes sēde bija stipri iestudēta, tāpēc neatkārtošos par attiecīgajā rakstā pieminētajām niansēm. Tomēr vēlētājiem būs interesanti dzirdēt, ka cienījamais jaunievēlētais domes priekšsēdētājs I. Trapiņš pēc „pelnītās„ uzvaras teica skaistus vārdus, ka strādās Ikšķiles labā un uzsvēra, ka sadarbosies ar visiem ievēlētajiem 15 deputātiem, tādējādi pasvītrojot vēlētāju interešu nodrošināšanu. Bet – ak vai! teātris paliek teātris un arī aktieriem reizēm sajūk teksts – jau pēc brīža jaunais priekšsēdis uzsvēra: „mēs koalīcija” par domes priekšsēdētāja vietnieku izvirzām J. Rudzīti un izvirzām grozījumus domes nolikumā. Jaunais priekšsēdis un „koalīcija” bija diezgan apjukuši, kad paralēli tās izvirzītiem grozījumiem nolikumā, Apvienības Iedzīvotāji deputāti lika priekšā savus priekšlikumus, izgrozīt domes nolikumu, piedāvājot strukturālas izmaiņas. Tad Trapiņa kungs, atsaucoties uz likumu, teica, ka likums nepieļauj šādus jautājumus apspriest un „koalīcijas” deputāti neesot ar tiem iepazinušies. Pie tam, minētie grozījumi nav noformēti domes lēmumprojekta veidā. Paskatoties uz lapelēm, kas bija sagatavotas no „koalīcijas” puses, varam secināt, ka ar tām pārējie deputāti iepazinās domes sēdes laikā un lapas augšējā labajā stūrī bija uzrakstīts: „lēmumprojekts”. Jāpiezīmē, ka cienījamā domes juriste mēģināja skaidrot, ka šie esot vien tehniski grozījumi, jo ievēlēto deputātu skaitam pieaugot no 11 uz 15 ir pamats pārskatīt komitejās darbojošos deputātu skaitu, kamēr Apvienības Iedzīvotāju deputātu izvirzītie priekšlikumi par grozījumiem nolikumā, kuros citu starpā tika piedāvāts noteikt divus domes priekšsēdētāja vietniekus un mainīt komiteju skaitu, tika noraidīti, jo nav likumā paredzētajā kārtībā noformēti. Te jāpiebilst, ka neviena no likuma normām neparedz, ka jaunievēlētu deputātu priekšlikumi būtu noformējami lēmumprojektu veidā. Pie tam, likums nosaka, ka lēmumu projektu iesniegšanu reglamentē pašvaldības nolikums, kurā jāparedz kārtība, kādā lēmumu projekti izskatāmi domes pastāvīgajās komitejās un saskaņojami ar pašvaldības iestādēm vai to darbiniekiem (33. panta trešā daļa). Līdz ar to, pirmās jaunievēlētās domes lēmumprojekti vispirms būtu skatāmi domes pastāvīgajās komitejās, kuras tiek vēlētas pirmajā domes sēdē!

      Likums paredz vien to, ka paziņojums par domes kārtējās sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās sēdes izliekams redzamā vietā domes ēkā vai pie tās un, ja iespējams, publicējams vietējā laikrakstā. (27. panta trešā daļa). Tādējādi „opozīcijas” deputātiem tika liegta iespēja iepazīties ar darba kārtību un „koalīcijas„ sagatavotajiem lēmumprojektiem trīs dienas pirms paredzētās domes sēdes, nerunājot jau nemaz par iepriekšiestudēto deputātu sadalījumu pa komitejām.

      Viena sīka detaļa, kas nepalika nepamanīta daudziem vērotājiem, domes priekšsēdētājs pēc neliela sēdes pārtraukuma aicināja deputātus pārvēlēt Finanšu komiteju, jo kaut kas neklapēja kopā, pie tam balsu skaitīšana piekliboja, jo klusībā saskaitītie rezultāti pēc katra balsojuma netika paziņoti publiski, kas ir stiprs reglamenta pārkāpums.

      Vēl jāpiezīmē, ka jaunievēlētais domes priekšsēdis bija tik satraucies, acīmredzot par to, ka ir „nobīdes” no iepriekš iestudētā priekšnesuma, ka nepārtraukti jauca atsevišķu deputātu vārdus un uzvārdus, nosaucot deputātu Kasparu Upacieru par Kaspacieri Upacieri, Ivetu Mežaraupi par Meža Raupi un neļāva K. Upacieram pabeigt teikumu, pārtraucot pusvārdā un norādot, ka pēc reglamenta katram deputātam ir pieļaujami divi jautājumi un šis jau ir otrais pēc kārtasJ.

      Cienījamie vēlētāji, ja Jums vēl ir ilūzija par to, ka jaunievēlētajā  Ikšķiles domē, no „pozīcijas” puses raugoties, tiks pārstāvētas Jūsu intereses,  tad laipni lūgti uz apvienoto komiteju sēdi, kas plānota š.g. 8. jūlijā plkst. 16.00 un – spriediet paši!

Novērotājs