Skolas ielas rekonstrukcijas skiču projekta ziņojums

Skolas ielas rekonstrukcija posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz A/C A6 mezgla pieslēgumam Ikšķiles pilsētā
Skolas ielas rekonstrukcija posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz A/C A6 mezgla pieslēgumam Ikšķiles pilsētā

Gala ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem Skolas ielas rekonstrukcijas ieceres skiču projektam

SIA „AVIDE” ;  reģ.nr.40003534164,  juridiskā  adrese: Līduma iela31, Rīga LV 1079; iesniegtais būvniecības ieceres skiču projekts paredz esošās ielas rekonstrukciju sakārtojot gājēju zonu un labiekārtojumu, uzlabojot brauktuves stāvokli un satiksmes organizāciju, veidojot apli pie krustojuma ar autoceļa A6 Rīgas virzienu un Melioratoru ielu. Rekonstruējamā ielas daļa ir tranzītielas posms starp dzelzceļa pārbrauktuvi un autoceļa A6 divvirzienu pieslēgumiem Skolas ielai. Rekonstrukcijas teritorija ietver zemes gabalus ar kadastra Nr.  74050020478; 74050020479; 7405 002 0521.

Plānotie apbūves rādītāji:
Teritorijas kopējā platība 2.0 ha. Rekonstruējamā posma garums ielai 580 m. Autostāvvietu skaits – 73 pie daudzdzīvokļu mājām un 7 autostāvvietas gar ielas malu.

Projektējamās teritorijas juridiskie īpašnieki:
Ikšķiles novada pašvaldība ; Reģ.nr.90000013714,

Saskaņā ar Ikšķiles pilsētas ar lauku teritoriju ģenerālplānu 1998. – 2010. g. nekustamā  īpašuma  Skolas iela , Ikšķilē – būvniecības ieceres teritorijā noteiktais zemes izmantošanas veids ir „Ielu un ceļu teritorija”, kur teritorijas izmantošanas veids paredz  ielas izbūvi, zemes gabals ar kadastra nr. 7405 002 0521 un nosaukumu ”Centra apbūves piebrauktuves” zemes izmantošanas veids ir „Daudzstāvu dzīvojamās teritorijas” kas izmantojams daudzstāvu dzīvojamās apbūves infrastruktūras nodrošināšanai.
Izskatot jautājumu par būvniecības ieceri, ar Ikšķiles novada būvvaldes 2009. gada 07. septembra lēmumu Nr. 33/03 nolemts būvniecības ieceri nodot publiskai apspriešanai atbilstoši Būvniecības likuma IV nodaļas 12. pantam.

Publiskā apspriešana tika organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 22.05.2007. noteikumu Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” noteikto kārtību. Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu publicēts 2009. gada novembra Ikšķiles novada domes izdevumā „Ikšķiles Vēstis” (Nr. 10 (189)).
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākumam nozīmēja norises vietu un laiku  14.12.2009. plkst. 17.00 – publiskās apspriešanas materiālus varēja apskatīt Ikšķiles novada pašvaldības ēkas zālē no 07.12.2009. – 08.01.2010. Nozīmētā atsauksmju iesniegšanas vieta – Ikšķiles novada pašvaldība. Paziņojumā norādīts informatīvā tālruņa numurs uzziņām.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laikā no 07.12.2009. līdz 08.01.2010. Ikšķiles novada pašvaldībā saņemtas četras aptaujas lapas un viena aptaujas lapa saņemta elektroniski. Atsauksmes ar noraidījumu būvniecības iecerei nav saņemtas, visi iedzīvotāji, kas atsaukušies projekta izvērtēšanai  to atbalsta un dod savus priekšlikumus projekta papildināšanai.

Tā kā plānotā būvniecības iecere atbilst  Ikšķiles pilsētas ar lauku teritoriju ģenerālplāna  1998. – 2010. g.  noteiktajam galvenam zemes un būvju izmantošanas veidam,   Ikšķiles novada pašvaldības  ierosinātā būvniecības iecere ir atbalstāma, un projektu var attīstīt tālāk, papildinot projektēšanas uzdevumu ar sekojošiem priekšlikumiem:
1.    Projektēt video kabeli ielas teritorijā, lai varētu nodrošināt video novērošanu riska punktos.
2.    Projektēt nojumes autobusu pieturās.
3.    Nodot projektētājam izvērtēt priekšlikumus satiksmes organizācijai.
4.    Izslēgt no projekta teritorijas tirgus laukuma izveidi.

Būvvaldes vadītāja   A.Kauliņa