По поводу преобразовани

1488
Ikšķile
Ikšķile

По поводу преобразования Pašvaldības agenturas в SIA

Отличие Pašvaldības aģentūras от  SIA состоит в том, что агентура не имеет права иметь прибыль и заниматься коммерческой деятельностью. А SIA имеет право это делать.
По эффективности работы ничего не изменится. Там предприятие самоуправления и там со 100% капиталом думы. А эффективность госструктур всем известна.
Главное – время, когда выбран этот переход. Котельные и тепловые сети приведены в порядок за деньги самоуправления а система водоснабжения и канализации, за европейские деньги. Когда все сделано, и деньги от самоуправления и Европы вложены, можно и SIA организовать. А SIA – это уже коммерческая структура. А она без прибыли не бывает. Значит, появится и прибыль, появятся и дивиденды, и valdes locekli получат дополнительный навар. Простым работникам и тем более жителям ничего хорошего не будет.
А раз появятся valdes locekli, то нужно и им какую-то приличную оплату организовать. Сейчас и так директору почти, что делать нечего. Его то и в конторе совсем не видно. Работникам его надо вылавливать, чтобы добыть нужную подпись. А тут целых три лоцекля будут с зарплатой. Только сомнительно, можно ли будет реально их увидеть в конторе. Наверное, один раз, когда зарплату надо будет получать. И то, навряд ли. Им ее будут на счет в банке переводить.
А дальше, как вариант, когда все утихнет и уляжется можно это, с иголочки обновленное SIA втихаря реально и приватизировать за небольшую сумму, организовав скрытый конкурс или что-нибудь другое. Ведь технология продажи за копейки предприятий нужным людям отработана с 2000 года.
Ведь агентуру не приватизируешь.
Как будто бы создают SIA только для карьера, чтобы на законных основаниях делать бизнес на песке и щебне. А то для нужд самоуправления обязательно SIA нужно. Оно создается с единственной целью – торговать щебнем и песком по коммерческим ценам.
Похоже, что дума постепенно незаметно вливается в бизнес. Ведь по закону она не имеет права заниматься коммерческой деятельностью. А через SIA может. Посмотрите, кто будет работать в преобразующемся в SIA предприятии. И посчитайте, сколько там станет депутатов.

2011. gada 27. aprīlī                                                              Nr. 5

13. Par kapitālsabiedrības dibināšanu

Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā ir nekustamais īpašums „Kaparāmura karjers – Ezeri”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, ar kadastra Nr. 7494 008 0075, kura atļautā un faktiskā izmantošana ir derīgo izrakteņu atradnes teritorija. Pašvaldība šo īpašumu ir nodevusi apsaimniekošanā Ikšķiles novada pašvaldības aģentūrai "Līvi", reģ. Nr. 90001773806, juridiskā adrese: Dainu iela 1a, Ikšķiles, Ikšķiles novads, kas, izmantojot minētajā karjerā iegūtos materiālus nodrošina pašvaldības funkcijas izpildi – novada ielu, ceļu, laukumu u.t.t. labiekārtošanu (būvniecību, rekonstruēšanu, uzturēšanu).
Tomēr, aģentūrai nav tiesību veikt karjera izstrādi un derīgo izrakteņu ieguvi komerciāliem mērķiem, tādējādi nav iespējams nodrošināt nepārtrauktu karjera darbību pašvaldības objektu remontu un būvniecības starplaikos, radot tehnikas un darbaspēka dīkstāvi un nav iespējams sniegt maksas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām.
Lai pašvaldības īpašums tiktu efektīvi apsaimniekots atbilstoši tā izmantošanas mērķiem, neradītu zaudējumus, būtu lietderīgi objektu izmanot nepārtraukti, iegūtos materiālus realizējot trešajām personām par tirgus cenu un sniedzot papildus maksas pakalpojumus. Šādam nolūkam pašvaldībai ir jādibina kapitālsabiedrība. Jaunizveidotajai kapitālsabiedrībai uz atsevišķa līguma pamata jāuzdod norādītā pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, paredzot nekustamajā īpašumā iegūto resursu izmantošanu pašvaldības vajadzībām, kā arī realizēšanu trešajām personām par tirgus cenu.
Ņemot vērā Valsts pārvaldes likuma 88.pantā noteikto pienākumu publiskai personai dibināt kapitālsabiedrību komercdarbības veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 77.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 14.pantu, 25.pantu, 28.panta piekto daļu, 48.panta pirmās daļas 3. un 7. punktiem, Komerclikuma 143.panta piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”14- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns,  V. Špēlis, A. Stiliņš, Z. Bēķe, I. Bērziņa, V. Krinkele,  I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Mežaraupe,  D. Villeruša,  E. Logins, “pret” nav ,  „ atturas” 1- I. Urtāne,  nolemj:
1.1.    Sabiedrības dibinātājs un kapitāla daļu turētājs ir Ikšķiles novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000013714, juridiskā adrese Strēlnieku iela 10, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052;
1.2.    Pašvaldības domes lēmumu par Sabiedrības dibināšanu un statūtus paraksta kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, personas kods 100361-11028, dzīvesvietas adrese „Strūdznieki”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5015;
1.3.    Sabiedrības firma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ikšķiles māja”
1.4.    Sabiedrības pamatkapitāls ir 2000 LVL (divi tūkstoši lati). Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 2000 (divi tūkstoši) kapitāla daļās. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 LVL (viens lats).
1.5.    Sabiedrības dibinātājs apmaksā Sabiedrības pamatkapitālu naudā, iemaksājot naudu Sabiedrības bankas kontā. 2000 LVL tiek apmaksāti līdz Sabiedrības pieteikuma iesniegšanai komercreģistra iestādei.
2.      Dibināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību (turpmāk – Sabiedrība), norādot sekojošas ziņas:
2.1.    Sabiedrības pamatkapitāls ar mantisko ieguldījumu netiek apmaksāts.
2.2.    Sabiedrības dibinātājam pieder visas (100 %) Sabiedrības pamatkapitāla daļas.
2.3.    Sabiedrības dibināšanas izdevumu pieļaujamais apmērs ir 300 LVL, kurus sedz Sabiedrības dibinātājs. Līdzekļus dibināšanas izdevumu segšanai paredzēt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (kods 2275);
2.4.    Sabiedrības valde sastāv no trijiem valdes locekļiem:
2.4.1.  valdes loceklis – Jānis Gunārs Rubenis, personas kods xxxxxxxxxx, dzīvesvietas adrese: Daugavas prospekts 2, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052;
2.4.2.  valdes loceklis – Guntars Kurmis, personas kods xxxxxxxxx dzīvesvietas adrese: „Dunduri”, Tīnūžu  pagasts, Ikšķiles novads; LV-5015;
2.4.3.  valdes loceklis – Zigurds Zēns, personas kods xxxxxxx dzīvesvietas adrese: Skolas iela 17-36, Ikšķile, Ikšķiles novads; LV-5052;
2.5.    Sabiedrībai nav padomes.
3.      Apstiprināt Sabiedrības statūtus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
4.      Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

Sēdes vadītājs          /paraksts/                                               I. Trapiņš

14. Par amatu savienošanas atļauju

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.pantu, 7.panta piektās daļas 3.1 punktu,
Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”15- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns,  V. Špēlis, A. Stiliņš, Z. Bēķe, I. Bērziņa, V. Krinkele,  I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Mežaraupe, I. Urtāne,  D. Villeruša,  E. Logins, “pret” nav ,  „ atturas” nav,  nolemj:
1.      Atļaut Ikšķiles novada pašvaldības domes deputātam un Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras „Līvi” direktoram Jānim Gunāram Rubenim savienot iepriekš norādītos amatus ar valdes locekļa amatu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Ikšķiles māja”, kurā Ikšķiles novada pašvaldība ir vienīgais dalībnieks, realizējot pašvaldības interešu pārstāvību šajā sabiedrībā.
2.      Atļaut Ikšķiles novada pašvaldības domes deputātam Zigurdam Zēnam savienot iepriekš norādīto amatu ar valdes locekļa amatu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Ikšķiles māja”, kurā Ikšķiles novada pašvaldība ir vienīgais dalībnieks, realizējot pašvaldības interešu pārstāvību šajā sabiedrībā;
3.      Atļaut Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektoram Guntaram Kurmim savienot iepriekš norādīto amatu ar valdes locekļa amatu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Ikšķiles māja”, kurā Ikšķiles novada pašvaldība ir vienīgais dalībnieks, realizējot pašvaldības interešu pārstāvību šajā sabiedrībā.

Sēdes vadītājs          /paraksts/                                               I. Trapiņš

Это просто одна из точек зрения на преобразование агентуры в SIA. Эта точка зрения, наверное, не совпадает с официальной точкой зрения.
Только посмотрите в интернете примеры перевода агентур в SIA. Итог один. Подорожание тарифов, коммерциализация, в результате которой играет роль только прибыль. А на жителях коммунальных домов бизнеса не сделаешь. Значит, возможно, жителей просто отдадут на откуп, какой-то специализированной фирме пообслуживанию. Причину и мотивацию придумают. Да можно ничего не выдумывать. Просто закрутить все тарифы так, что жители сами разбегутся к другим фирмам.